Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Основи економіки підприємства

Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки
Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10
Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки

1. Підприємство як суб'єкт господарювання, цілі та напрямки діяльності Поняття та цілі діяльності підприємства Підприємство – це організаційно відокремлена та економічно самостійна основна ланка виробничої сфери народного господарства, що виготовляє продукцію, виконує роботу або надає послугу. Кожне підприємство або фірма є юридичною особою, має замкнуту систему обліку та звітності, самостійний баланс, розрахунковий рахунок у банку, печатку з власною назвою, а також товарний знак або марку. Підприємство згідно Закону України «Про підприємства в Україні» – це самостійний господарюючий статутний суб'єкт, який має права юридичної особи та здійснює виробничу науково-дослідницьку і комерційну діяльність з метою одержання відповідного прибутку. Генеральну мету підприємства, тобто чітко окреслену причину його існування називають місією. Місією сучасного підприємства вважають виробництво продукції, виконання робіт та надання платних послуг для задоволення потреб ринку та одержання максимально можливого прибутку Щоб досягти головної мети на підприємстві встановлюють проміжні цілі: – збільшення обсягу випуску та реалізації продукції; – зниження собівартості; – підвищення продуктивності праці та зниження трудомісткості; – підвищення якості продукції. Цілі підприємства повинні відповідати таким вимогам: – вони (цілі) повинні бути конкретними та піддаватися вимірюванню; – повинні бути орієнтованими в часі (всі плани мають мати свій термін виконання); – цілі повинні бути досягненими і забезпечувати підвищення ефективності діяльності підприємства; – цілі повинні бути взаємопідтримуючими (дії і рішення, які необхідні для досягнення однієї мети не можуть перешкоджати реалізації інших цілей). 2) Напрямки діяльності підприємства Кожне підприємство здійснює багато конкретних видів діяльності, які можна об'єднувати в окремі головні напрямки: – вивчення ринку товарів (передбачає дослідження ринку, рівня конкурентоспроможності, цін на продукцію, методів формування попиту та каналів товарообігу); – інноваційна діяльність (охоплює науково-технічні розробки, запровадження технічних та організаційних нововведень та формування інвестиційної політики); – виробнича діяльність (передбачає визначення обсягу номенклатури та асортименту продукції, збалансування виробничої потужності та програми випуску продукції, забезпечення виробництва необхідними матеріально-технічними ресурсами та дотримання графіків випуску продукції); – комерційна діяльність – безпосередня організація збуту своєї продукції, розвиток системи товарних бірж, належне стимулювання покупців та реклама; – післяпродажний сервіс (гарантійне обслуговування машин, обладнання, забезпечення необхідними запасними частинами, та проведення ремонтів підприємство час використання продукції). Існує також економічна діяльність підприємств і соціальна діяльність підприємств. Економічна діяльність підприємств включає стратегічне та поточне планування, облік і звітність, ціноутворення, систему оплати праці, фінансовий аналіз діяльності підприємства. Соціальна діяльність підприємства включає механізми мотивації працівників праці (грошову винагороду, психологічний клімат в колективі, розвиток соціальної інфраструктури, покращення умов праці.)

2. Охарактеризуйте класифікацію і структуру підприємств Класифікація підприємств. Добровільні та інституціональні об'єднання підприємств Для забезпечення ефективного господарювання за ринкових умов важливим є чітка класифікація підприємств за такими ознаками: – за метою та характером діяльності: а) комерційні підприємства (мають на меті отримання прибутку)} б) некомерційні підприємства (не мають на меті отримання прибутну і фінансуються за рахунок коштів державного бюджету). – за формою власності: а) приватні – підприємства, що належать окремим громадянам на правах приватної власності та з правом найму PC; б) колективні – це підприємства, по грунтуються на власності його трудового колективу або громадської організації; в) комунальні – підприємства, які засновані на засадах власності відповідної територіальної громади (обласні, міські, територіальні органи); г) державні – підприємства засновані на державній власності. До державних підприємств належать також казенні підприємства, тобто підприємства, які не підлягають приватизації: – за національною належністю капіталу: а) національні – коли капітал належить підприємцям своєї країни; б) закордонні – капітал є власністю іноземних підприємців; в) змішані – капітал належить підприємцям двох або декількох країн. – за правовим статусом і формою господарювання: а) одноосібне – є власником однієї особи і несе відповідальність за свої зобов'язання всім своїм майном; б) кооперативне – добровільні об'єднання громадян з метою спільного ведення господарської або іншої діяльності, характерною ознакою є особиста участь кожного у спільній діяльності; в) орендні підприємства – діють на основі укладених договорів оренди. г) господарські товариства – являють собою об'єднання підприємств. Такі товариства залежно від характеру формування капіталу та міри відповідальності за зобов'язаннями поділяються на: повні; з обмеженою відповідальністю; командитні; акціонерні. – за галузево-функціональним видом діяльності: сільськогосподарські, промислові, страхові, будівельні, транспортні, торгові, банківські, туристичні; – за технологічною та територіальною цілісністю і сукупністю підпорядкування: головне (материнське) підприємство, дочірні підприємства, філії. Головні підприємства мають технологічну і територіальну цілісність, контролюють діяльність інших підприємств. Дочірні підприємства – юридично самостійне організаційне утворення, по здійснює комерційні операції і складає звітний баланс, проте материнська фірма контролює діяльність дочірньої, так як володіє контрольним пакетом акцій. Філія – не користується юридичною чи господарською самостійністю, не має власного статуту та балансу, діє від імені і за дорученням головного підприємства, має однакову з ним назву. За розміром підприємства, та за кількістю працівників їх поділяють на: малі, середні, великі. До малих належать суб'єкти господарювання з кількістю працівників: – у промисловості та будівництві – до 200 осіб; – в інших галузях виробничої сфери – до 50 осіб; – у науці і науковому обслуговуванні – до 100 осіб; – в інших галузях невиробничої сфери – до 25 осіб; – в роздрібній торгівлі – до 15 осіб.

3. Висвітліть особливості організації маркетингу на підприємстві Маркетинг – це виробничо-комерційна діяльність підприємства спрямована на виявлення та задоволення потреб у його продукції через продаж її на ринку з метою одержання прибутку. Маркетинг виконує такі функції: – вивчення ринку та прогнозування попиту; – визначення номенклатури та асортименту продукції; – розробка стратегії виходу на ринок та реакції на дії конкурентів; – реклама, збут та його стимулювання; – попит на ціноутворення. Об'єктом маркетингу є комплекс: – Потреби–Товар–Ціна–Реклама–Збут, Маркетингове підприємство ґрунтується на таких принципах: 1) орієнтація всіх сфер діяльності підприємства на задоволення потреб покупців з метою продажу продукції і отримання прибутку; 2) цілеспрямований та активний вплив на попит і його розвиток; 3) гнучке реагування виробництва на зміну потреб і попиту покупців; 4) використання ціноутворення як механізму реагування та впливу на кон'юнктуру ринку; 5) вибір ефективних форм і методів доставки, реклами, після продажного сервісу та продажу продукції 6) підтримування творчої атмосфери серед працівників, які займаються маркетинговою діяльністю та заохочення їхньої активності. У своєму розвитку маркетинг зазнав помітної еволюції, етапи якої можна охарактеризувати через зміну його концепцій. Виробнича концепція. Головні зусилля підприємства спрямовувалися на вдосконалення виробництва, раціональне використання ресурсів підприємства, збільшення обсягу випуску продукції та зниження її собівартості. Продуктова концепція. Основна увага приділялася покращенню якісних характеристик продукції та надання їй додаткових експлуатаційних характеристик. Комерційна концепція. Здійснювалася активізація роботи комерційних служб: працівників реклами, агентів зі збуту, продавців. Концепція індивідуального маркетингу. Орієнтує маркетинг на виявлення індивідуальних потреб покупців і спрямовує зусилля на те, що задовольнити ці потреби краще ніж конкуренти. Концепція соціального маркетингу. Бере до уваги суспільні потреби та інтереси: охорона навколишнього середовища, природних ресурсів, здоров'я людей та національної безпеки. Для досягнення своєї мети на ринку підприємство розробляє стратегію і тактику маркетингу. Стратегія маркетингу включає розробку таких основних рішень і обґрунтувань: ринок на якому виступає підприємство; особливості поведінки на ньому; склад і обсяг продукції, яка пропонується на ринку; форми і методи стимулювання збуту продукції; ціни на продукцію. Реалізація маркетингової стратегії здійснюється прийняттям конкурентних, оперативних рішень з різних питань, які називають тактикою маркетингу. На підприємствах, що дотримуються стратегії і тактики маркетингу застосовують такий принцип виробничо-господарської діяльності: спочатку необхідно визначити який товар, з якими споживчими властивостями, за якими цінами, в якій кількості і де саме хоче придбати потенційний покупець і лише після цього планувати та організовувати виробництво продукції. 4. Визначте сутність добровільних об'єднань підприємств Підприємницькі структури мають право на добровільних засадах об'єднувати свою інноваційну, виробничу, маркетингову, постачальницько-збутову, фінансову та соціальну діяльність.

Поряд з цим у ньому віддзеркалилися тогочасні погляди на завдання, форми і методи розвідки, призначеної для оперативного забезпечення бойових дій. "Успіх всякого військового підприємства (операції - В.С.) залежить головним чином від правильності прийнятого рішення, раціональності розробленого плану і його виконання. Прийняти правильне рішення начальник і розробити відповідний план його штаб можуть тільки тоді, коли головні чинники військової обстановки такі як: сили ворога, його наміри, місцевість в широкому військовому розумінні, настрій населення, політичний, економічний та транспортний стан театру військових акцій та інше, будуть їм досконально відомі і до дрібниць вивчені". Досягти цього можливо тільки добре поставленою і "правдиво організованою розвідкою на запіллі ворога". Висувалися такі принципи організації розвідки: "1) По можливості добування відомостей з перших джерел; 2) Безпреривність ведення розвідки; 3) Доскональна обробка та аналіз всіх добутих відомостей; 4) Своєчасна доставка добутих відомостей до штабу, який вислав цю розвідку"

1. Основи економіки

2. Економічна сутність основних фондів підприємства та шляхи їх відтворення

3. Економічна оцінка активу балансу підприємства

4. Вплив митно-тарифного регулювання на зовнішню торгівлю (на прикладі підприємства ВАТ "Київмедпрепарат")

5. Адаптація систем управління промисловими підприємствами в умовах трансформаційної економіки

6. Техніко-економічне планування та прогнозування роботи підприємства "Ларіс"
7. Організаційно-економічне обґрунтування діяльності підприємства з виробництва макаронних виробів
8. Інвестиційна діяльність промислового підприємства й оцінка економічної ефективності інвестиційного проекту

9. Фінансова стійкість в економічній діагностиці сучасного підприємства

10. Аналіз економічного стану підприємства під час кризи

11. Аналіз фінансового стану підприємства "Київська кондитерська фабрика кондитерської корпорації "ROSHEN""

12. Економіка підприємства

13. Економічна безпека підприємства в сучасних умовах та економічні ризики

14. Інноваційна активність підприємницьких структур в умовах інтернаціоналізації української економіки

15. Макроекономічні показники і пропорції, як основа державного регулювання економіки

16. Науково-практичні основи аналізу банкрутства підприємства та шляхи його подолання

Трамвай.
Детский трамвай незаменимый подарок для каждого мальчика. Доставит удовольствие как юным искателям приключений, так и взрослым любителям
720 руб
Раздел: Автобусы, троллейбусы, трамваи
Настольная игра "Выдерни морковку".
Игра позволит вам интересно провести время в кругу семьи и друзей! Зайцы устраивают соревнования за морковкой, которая растет на верху
1790 руб
Раздел: Игры с фигурками
Уничтожь меня! Уникальный космический блокнот для творческих людей. Смит Кери
Перед вами книга-сенсация, проданная миллионными тиражами по всему миру. Поздравляем, теперь и вы сможете приобщиться к разрушительному
314 руб
Раздел: Блокноты оригинальные, шуточные

17. Основи ринкової економіки

18. Розрахунок основних економічних показників діяльності підприємства

19. Фінансовий потенціал як складова економічного потенціалу підприємства

20. Розрахунок економічних показників діяльності підприємства

21. Підвищення економічних показників державного підприємства "Дніпропетровські магістральні електричні мережі"

22. Підвищення ефективності роботи підприємства на основі застосування економіко-математичних методів (на прикладі ВАТ "Дніпрополімермаш")
23. СТАТИСТИЧНЕ ВИВЧЕННЯ ВАЛОВОГО ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВА
24. Діагностика фінансового стану підприємства (Диагностика финансового состояния предприятия, на примере ООО "Рако-принт")

25. Інформаційні системи і технології підприємства

26. Планування діяльності підприємства

27. Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по технічному обслуговуванню та ремонту автомобілів

28. Корпоративні підприємства

29. Планування діяльності підприємства

30. Проблема рівності і соціальної справедливості в умовах ринкової економіки

31. Фінанси підприємства контрольна

32. Фінансовий аналіз діяльності підприємства

Чехол на лобовое стекло всепогодный (арт. TD 0334).
Каждое зимнее утро встречаете со скребком и щеткой, тихо ненавидя вечную ледяную корку и «сугробы» на лобовом стекле?
402 руб
Раздел: Прочее
Пазл "Новогодний праздник", 600 элементов.
Пазл может понравиться детям и взрослым, его можно собирать и всей семьей. При сборке пазла открывается замечательная картина. В комплект
303 руб
Раздел: Пазлы (400-999 элементов)
Настольная игра "Большая стирка".
"Большая стирка" – забавная настольная игра про дружный поиск парных носков для интернациональных друзей. Помогает развивать
357 руб
Раздел: Карточные игры

33. Інноваційна діяльність підприємства

34. Державне регулювання ринкової економіки

35. Місце України в світовому сільському господарстві. Шляхи переходу до ринкової економіки

36. Організація підприємства дрібнооптової торгівлі „ХОДАК”

37. Оцінка фінансового стану підприємства

38. Персонал підприємства
39. Рентабельність підприємства
40. Формування недержавного сектору економіки на прикл приватизації

41. Державне регулювання економіки

42. Облік, контроль та аналіз формування прибутку підприємства та розрахунок з бюджетом його оподаткуванн

43. Управління утворенням прибутку підприємства

44. Ресурсно - природний потенціал Китаю та його вплив на формування економіки Китаю

45. Аналіз відпрацьовування елементів дресирування собак для захисно-караульної служби (ЗКС) в умовах підприємства

46. Особливості функціонування підприємства на фондовому ринку

47. Функціонування грошово-кредитної системи в умовах трансформації економіки

48. Автомазація виробничих процесів підприємства

Стиральный порошок "Аистенок", 4 кг.
Бесфосфатное экологическое средство для стирки одежды и белья детей и людей с очень чувствительной кожей. Специальные непылящие гранулы
446 руб
Раздел: Для стирки детских вещей
Напольный пазл "Машинки".
Способствует развитию сенсорных навыков, внимания. Материал: плотный картон. В наборе: 8 игровых фигур, 34 элемента пазла. Размер
641 руб
Раздел: Напольные пазлы
Стул детский Ника "СТУ3" складной моющийся (цвет: розовый, рисунок: сердечки).
Мягкая моющаяся обивка. Особенности: - стул складной; - предназначен для детей от 3 до 7 лет; - металлический каркас; - на ножках стула
562 руб
Раздел: Стульчики

49. Створення приватного підприємства по виробництву повітряної кукурудзи

50. Витрати підприємства

51. Відтворення господарських операцій у бухгалтерському балансі підприємства

52. Облік активної частини балансу підприємства

53. Облік готівкових та касових операцій приватного підприємства "Індустрія Клімату"

54. Облік основних засобів та шляхи його вдосконалення в умовах переходу до ринкової економіки
55. Облік створення підприємства
56. Організація і методика про проведення аудиту фінансової звітності та фінансового стану підприємства

57. Організація обліку власного капіталу підприємства України

58. Попередній фінансовий аналіз підприємства

59. Удосконалення обліку аналізу і контролю в системі управління витратами торгового підприємства

60. Формування облікової політики підприємства

61. Аудит доходів підприємства

62. Аудит установчих документів підприємства

63. Організаційно-адміністративні засади державного регулювання економіки. Органи, що формують економічну політику держави. Їх рівні, склад, структура та функції. Напрями вдосконалення системи державних органів управління

64. Правові особливості створення та реорганізації приватного підприємства

Мягкий пол универсальный, синий, 60x60 см (4 детали).
4 детали - 1,5 кв.м. Пол идет в комплекте с кромками.
1080 руб
Раздел: Прочие
Набор чертежный для классной доски, 5 предметов.
Набор чертежный для классной доски. В комплекте: 2 треугольника, транспортир, циркуль, линейка 100 см. Материал: высококачественный пластик.
1802 руб
Раздел: Циркули, чертежные инструменты
Рюкзак школьный "Com Style. Ever After High".
Рюкзак подойдет для школьников начальных классов. У рюкзака 2 отделения, закрывающиеся на молнии. В переднем отделении предусмотрен
1492 руб
Раздел: Без наполнения

65. Роль держави в регулюванні ринкової економіки

66. Автоматизація обліку та аналізу матеріальних ресурсів підприємства

67. Вбудовані WEB-сервери. Автоматизовані системи в обліку підприємства

68. Інформаційні потреби управлінського апарату підприємства

69. Проект удосконалення нерентабельного підприємства

70. Розробка моделі системи "Відкриття нового підприємства по виготовленню цегли", використовуючи методології проектування IDEF0 та UML
71. Індустріалізація економіки в другій половині XIX ст.
72. Аналіз технології виготовлення варених ковбасних виробів і проект м’ясопереробного підприємства потужністю 3 т виробів за зміну

73. Аналіз господарської діяльності торгівельного підприємства ТОВ "Албо"

74. Аналіз та способи підвищення конкурентоспроможності товарів на внутрішньому та зовнішньому ринках (на даних підприємства ресторану "Тернопіль" готельного комплексу "Тернопіль-готель" м. Тернополя)

75. Аналіз цінової політики підприємства на прикладі ТОВ "Медикор"

76. Бізнес-план Приватного підприємства "Універсам "Енергетик"

77. Комерційна діяльність приватного підприємства та її ефективність

78. Матеріально-технічна база підприємства оптової торгівлі та робота непродовольчого магазину самообслуговування

79. Обгрунтування стратегії розвитку підприємства ТОВ "Комфорт-Сервіс"

80. Обґрунтування проекту підвищення ефективності комерційної діяльності фірми (на матеріалах торгово-посередницького приватного підприємства "Монолит Пласт")

Цветные акварельные карандаши "Lyra Osiris Aquarell", 24 цвета.
Цветные акварельные карандаши, треугольные с кистью, диаметр грифеля 3,3 мм.
753 руб
Раздел: 13-24 цвета
Подушка детская Dream Time.
Приятная на ощупь подушка сделан из материала, который отличается надежностью, прочностью и легкостью ухода. В качестве наполнителя
698 руб
Раздел: Подушки для детей
Пенал школьный "Космос".
Пенал школьный с откидной планкой, без наполнения. Одно отделение, эластичные держатели для канцелярских принадлежностей, в прозрачном
460 руб
Раздел: Без наполнения

81. Організація роботи підприємства

82. Особливості ціноутворення на продукцію промислового підприємства

83. Розробка логістичної стратегії підприємства по дистрибуції товарів

84. Розробка плану маркетингу малого (середнього) підприємства

85. Стратегія розвитку підприємства на ринку феросплавів

86. Управління ціновою політикою підприємства
87. Формування маркетингової товарної політики підприємства (на прикладі ВАТ "Рівне-Льон")
88. Ефективність стратегії розвитку переробного підприємства молокопродуктового підкомплексу АПК України

89. Розробка і реалізація стратегії виходу підприємства на зовнішній ринок

90. Бізнес–планування зовнішньоекономічної діяльності підприємства

91. Економічний потенціал національної економіки

92. Зовнішньоекономічні операції. Спільні підприємства. Зарубіжні інвестиції та організація митної справи

93. Митні процедури та процедури ліцензування імпорту в організації зовнішньоекономічної діяльності підприємства (на матеріалах ТОВ "Рамірент Україна")

94. Особливості національної економіки Тунісу

95. Проблеми та негативні тенденції інноваційного розвитку економіки України

96. Розробка стратегії підвищення ефективності експортної діяльності підприємства

Сейф-книга Alparaisa СС0072/1 "Вокруг света", 17х11х5 см.
Размеры: 17х11х5 см. Бокс-сейф в виде книги для хранения мелких ценных вещей. Встроенный замок, запирающийся на ключ. Аксессуары: ключ - 2 штуки.
572 руб
Раздел: Копилки
Магнитный конструктор 3D из 20 деталей.
Магнитный конструктор из 20 квадратов и треугольников различных ярких цветов порадует Вашего ребенка. Изготовлен из высококачественного
997 руб
Раздел: Магнитные и металлические конструкторы
Набор маркеров для досок "E-361", 1 мм, 8 цветов.
Маркеры для написания и маркировки текста на белых досках. Стирается сухой губкой почти со всех плотных поверхностей, например, эмали,
592 руб
Раздел: Для досок

97. Тенденції розвитку міжнародної економіки

98. Конкурентоспроможність національної економіки

99. Автоматизація управління трудовими ресурсами на рівні підприємства


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.