Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Бухгалтерский учет Бухгалтерский учет

Правові засади здійснення аудиторської діяльності

Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее
Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная
Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки

Змiст Вступ Розділ 1. Аудит в системі економічних відносин держави 5 1.1 Історія виникнення і розвитку аудиту 5 1.2 Міжнародний досвід аудиторської діяльності. Професійні організації аудиторів. 21 1.3. Система незалежного фінансового контролю (аудиту) в Україні 30 Розділ 2. Правові засади здійснення аудиторської діяльності. 37 2.1 Мета і функціональні завдання аудиту 37 2.2 Права, обов’язки і відповідальність аудиторів. 47 2.3.Правове регулювання аудиторських послуг, консультацій та експертиз. 63 2.4.Правові та інші проблеми розвитку аудиту в Україні. 78 Розділ 3. Аудит в системі судочинства 90 3.1 Відмінність між аудитом, обліком, ревізією та судово-бухгалтерською експертизою. 90 3.2 Методологічні аспекти судово-бухгалтерської експертизи і їх спорідненість з аудитом 101 3.3 Можливість використання аудиторського висновку в судовому процесі. 106 Висновок 110 Список використаних джерел Вступ. Курс України на формування ринкових відносин у сфері господарювання значною мірою змінив правове положення підприємств. Змінюється значення обліку та оцінки результатів господарської діяльності як підприємств, так і підприємців. В умовах ринкової економіки роль обліку і оцінки суттєво зростає, оскільки завдяки ним приймаються рішення про зміни напрямів виробництва, його оновлення, переміщення капталу відповідно до ринкової кон’юнктури. Вони залишаються необхідними елементами діяльності будь – якого підприємства. Водночас кризові явища в економіці, криміналізація більшості її галузей у значній мірі є результатом прорахунків у правовому та організаційно - управлінському забезпеченні реформ. За цих умов, проблеми боротьби з економічною злочинністю набувають першочергового значення. Призупинити, локалізувати й подолати їх зможуть лише висококваліфіковані фахівці, що сполучили у своєму арсеналі юридичні й економічні знання. Сучасна правозастосовча практика свідчить про те, що важливою частиною професіональної компетенції юриста є економіко – правові знання, вміння повно і правильно їх застосувати для захисту державного і колективного майна від злочинних посягань. Поштовхом до становлення аудиторства в України стало прийняття в 1993 році Закону &quo ;Про аудиторську діяльність&quo ;. Зростання попиту на аудиторські послуги з боку суб'єктів підприємницької діяльності особливо відчувалося до 1 жовтня 1995 року, тобто до того терміну, коли необхідно було підтвердити достовірність даних за рік (обов'язковий аудит або аудит за законом). Але на сьогодні загальний обов’язковий аудит на законодавчому рівні не існує за винятком акціонерних товариств, підприємств з іноземним капіталом, торговців цінними паперами тощо. В Україні ще як слід не налагоджена нормативна, методологічна і організаційна база аудиту. Тому мета данної роботи - це узагальнення своєї і зарубіжної практики правового регулювання аудиторської діяльності в Україні. Задачи роботи: проаналізувати нормативну базу, на основі проведеного аналізу розробити власні рекомендації щодо поліпшення існуючого стану. Окремим завданням цієї роботи є визначення можливості використання аудиторських висновків у судовому процесі у якості доказів.

Об'єктом дослідження цієї роботи є аудит і аудиторська діяльність в правовому контексті. Суб'єктом даного дослідження є нормативно- правова база України. Складність завдання цей роботи полягає в тому, що аудиторська діяльність відноситься до одного із самих законодавчо не врегульованих питань. Власне, до нормативних документів, що регулюють аудиторську діяльність, в повній мірі, можна віднести лише Закон «Про аудиторську діяльність» та Національні нормативи аудиту. При цьому Закон був не досконалий з самого початку і на цей час дуже відстає від існуючих реалій. Національні нормативи, хоч і прийняті Аудиторською палатою 1998 року, ще і в 2002 році змінюються. Тому изучение зарубежного опыта государственного регулирования аудиторской деятельности, зокрема опыта России и США, является необходимым условием для всестороннего изучения вопроса. Однак следует помнить, что слепое перенесення зарубіжного досвіду не завжди прийнятне для наших специфічних умов переходу до ринку. Певний досвід проведення аудиту в нас уже нагромаджено. Це стосується насамперед підприємств, що приватизуються, а також корпоратизації, експертної оцінки майна суб'єктів підприємницької діяльності, перевірок фінансового стану господарюючих суб'єктів, які переходять на емісію цінних паперів або беруть банківські кредити тощо. Відповідно до прийнятого 1995 року Закону України &quo ;Про наукову та науково-технічну експертизу&quo ; аудитори повинні зробити науково-обгрунтовану оцінку результатів аудиторського дослідження та науково-технічної експертизи. Для забезпечення статусу ефективного незалежного аудиторського контролю важливе значення має запровадження в Україні міжнародних стандартів бухгалтерського обліку і аудиту. До проблемних питань аудиту можна віднести: - брак достатнього досвіду аудиторської діяльності; - відсутність методичних рекомендацій щодо проведення аудиту; - недостатня кількість кваліфікованих кадрів, а звідси і неосвоєний ринок аудиторських послуг; - відсутність типових форм документів з аудиту (договорів, висновків тощо); - слабкість єдиного професіонального центру (Аудиторської палати), як потужної лобіючої сили, що відстоює інтереси аудиторів, комп'ютеризація аудиту тощо. Але найбільша проблема українського аудиту – відсутність нормативної бази аудиту. Дипломна робота включає вступ, три розділи та висновки, що містяться на 119 сторінках, список літератури складається зі 114 використаних джерел (Законів України , інструкцій, підручників, наукових праць). Розділ 1. Аудит в системі економічних відносин держави 1.1 Історія виникнення і розвитку аудиту Аудит, безумовно має свої корені в бухгалтерському обліку. Свого часу, коли людина почала обліковувати окремі елементи свого майна і його рух (купівля, продаж, застава), наступним її кроком стала перевірка правильності цього обліку, тобто – аудит. У XV ст. великий італійський математик Лука Пачолі (1445-1517) заклав основи науки про бухгалтерський облік. Майже п'ятсот років висунуті ним ідеї справляли і ще досі мають вплив на розвиток цієї науки. А його праці викликають жвавий інтерес у читачів.

Не випадково Л. Пачолі наголосив на ряді проблем, які у наш час не втра­тили актуальності. Історія бухгалтерського обліку — це пошук розумних відповідей. Академія історії бухгалтерського обліку (АІБ) об'єднує зусилля спе­ціалістів багатьох країн. Активна робота з вивчення історії бухгал­терського обліку ведеться за кордоном у багатьох університетах. Розвиток і становлення системи обліку відбувалися протягом чо­тирьох періодів: 1) класичного, що включає всю історію стародав­нього світу і раннього середньовіччя (римські цифри); 2) з 1200 до 1850 року — народження позиційної системи лічби (арабські циф­ри), застосування якої дозволило створити подвійну бухгалтерію і забезпечити визначення фінансових результатів обліковими метода­ми ; 3) з 1850 до 1950 року — різкого ускладнення економічного жит­тя, розповсюдження обліку витрат і калькуляції собівартості, виник­нення публічної звітності і аудиторства; 4) з 1950 р. — новітнього, пов'язаного з широким використанням електронно-обчислюваль­ної техніки, з розробкою і впровадженням облікових та аудиторсь­ких стандартів. У різні періоди людської цивілізації бухгалтери використовували ті матеріали, що були в них під руками: у Вавілоні - глиняні таблич­ки, у Єгипті - папірус, у Греції - черепки, у Римі - воскові таблич­ки, в імперії інків - мотузки, у середньовічній Європі - пергамент тощо. За історіографічними джерелами можна стверджувати, що аудит як незалежний фінансовий контроль має багатовіко­вий період розвитку. Розвиток контролю господарської діяль­ності пов'язаний із виникненням обліку у державах, роз­ташованих у долинах річок Ніл, Тигр і Євфрат, де облік вели на папірусі, а в подальшому — на папері. Так, при І і II династіях у Стародавньому Єгипті (3400—2980 рр. до н. е.) через кожних два роки провадилися інвентаризації рухомого і нерухомого майна. При IV династії періодична інвентари­зація була замінена поточною (перманентною). Метою її була перевірка достовірності розподілу хліба та інших продуктів харчування. Контроль господарської операції здійснювався трьома особами — один відмічав на папірусі кількість цін­ностей, які передбачалися до відпуску; другий — проставляв поряд фактичний відпуск і, нарешті, третій — порівнював кількість виданих продуктів з нормами, виявляв відхилен­ня. Уже на зорі зародження контроль за господарськими процесами формувався як незалежний від безпосередніх виконавців та на документуванні господарських процесів. При VI династії в Єгипті у обліку почали складати кош­ториси витрат та контролювати їх додержання господарюю­чими суб'єктами, що підтверджується документами (2500— 2400 рр. до н. е.). Зокрема, внутрішній аудит здійснюється на будівельних, сільськогосподарських та інших роботах. Ке­рівник робіт у кінці дня подавав письмовий звіт. Приймання робіт і контроль за їх кількістю і якістю здійснювалися спе­ціальною комісією. У Вавилонії керівники робіт також складали звіти щод­ня, які перевірялися згідно з нарядами на виконані роботи. Характерно, що контроль охоплював витрачання сировини і матеріалів на виготовлення продукції. Збереглися звіти про роботу прядильних майстерень.

Будівлі переховують чотирикутник. Це є речі, котрі по-своєму оберігають його. Оберігати чотирикутник, рятувати Землю, погоджуватись з Небом, чекати Божественних Сутностей, відповідати сутності Смертних – це оберігання у чотирьох формах і є простою сутністю проживання. Таким чином справжні будівлі втискують проживання у його сутність і дають їй захисток. Будувати у попередньому сенсі це те ж, що і, особливим чином, “дати мешкати”. Коли будування дійсно є таким, то це означає, що воно вже погодилося з намовою чотирикутника. Ця згода є основою будь-якого планування, котре зі свого боку дає відповідне поле діяльности для конкретних проектів. Спроба помислити будування, котре зводить будівлі, з огляду на те, що воно дає мешкати, дозволить нам краще зрозуміти, яким чином будування здійснює це видобування. Видобування як правило ми сприймаємо як певну діяльність, здійснення якої дає певний результат – наприклад готову будівлю. Видобування можна представити так: воно не є чимось невідповідним, однак воно не зачіпає сутности речі

1. Правові засади фінансової діяльності держави

2. Засади організації судової влади та здійснення правосуддя в Україні

3. Здійснення права на житло шляхом приватизації

4. Представництво і довіреність як спосіб здійснення суб’єктивного права і виконання юридичного обов’язку

5. Виникнення, здійснення і припинення права землекористування

6. Валовий дохід від різних варіантів здійснення виробничої діяльності
7. Сучасна структура банківської системи та її роль в здійсненні державної грошово-кредитної політики
8. Відповідальність аудитора за здійснені дії і виконання процедури за дотримання нормативно-правової бази України і Міжнародними стандарти аудиту для перевірки подальших подій

9. Організаційно–правові засади та системи органів управління в агропромисловому комплексі

10. Принципи здійснення правосуддя в Україні

11. Аграрна реформа П.А. Столипіна та її здійснення в Україні (1906-1914 рр.)

12. Контроль банків України за здійсненням міжнародних розрахунків клієнтів

13. Роль вчителя іноземної мови в здійсненні навчально–виховного процесу в середній навчальних закладах

14. Правові засади виборів в Україні

15. Здійснення релігійного культу в християнстві. Святе Письмо

16. Закон України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Шкатулка для ювелирных украшений, 13x13x6 см, арт. 84412.
Шкатулка сохранит ваши ювелирные изделия в первозданном виде. С ней вы сможете внести в интерьер частичку элегантности. Регулярно удалять
832 руб
Раздел: Шкатулки для украшений
Комплект постельного белья 1,5-спальный "Самойловский текстиль. Настроение", с наволочками 50х70.
Постельное белье "Самойловский текстиль" – отличный подарок себе и близким. Качественное, удобное и красивое постельное белье
1249 руб
Раздел: Бязь
Бумага чертежная, А2, 594x420 мм, 100 листов.
Плотность: 200 г/м2, ГОСТ 597-73.
1687 руб
Раздел: Папки для акварелей, рисования

17. Правові засади виконання дохідної частини бюджету

18. Реформування податкового законодавства України до європейських стандартів: організаційно-правові засади

19. Спеціальні органи здійснення контролю в сфері охорони тваринного миру

20. Сутність малої приватизації і сфера її здійснення в Україні

21. Етичні засади діяльності працівників прокуратури

22. Загальні засади правоохоронної та правозахисної діяльності в Україні
23. Правові основи підприємницької діяльності
24. Організаційні засади діяльності педагогічного колективу з розвитку деонтологічної культури учнів медичного ліцею

25. Соціальний захист прав дітей, як складова діяльності соціального педагога

26. Правила приема в военно-учебные заведения (Доклад)

27. ГО Правила поведения и действия населения в очагах поражения

28. Классификация коллективных средств защиты и правила поведения людей в убежищах

29. ПРАВО НА ТРУД В РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

30. Некоторые вопросы обеспечения прав обвиняемого на предварительном расследовании

31. Административное право

32. Проблемы связанные с правами, свободами и обязанностями иностранных граждан и лиц без гражданства

Игрушка "Музыкальная сова".
Музыкальная сова танцует и машет крылышками с мигающими огоньками! А ещё она рассказывает сказки: "Курочка Ряба",
653 руб
Раздел: Животные
Копилка "Яблоко".
Принцип работы: копилка "заглатывает" монетку положенную на "язычок". Присутствуют звуковые эффекты.
368 руб
Раздел: Копилки
Мешок для обуви "Синий", 33х40 см.
Мешок для обуви. Размер: 33х40 см.
315 руб
Раздел: Сумки для обуви

33. Административное право (шпаргалка)

34. Государственное и административное право (Контрольная)

35. Проблемы избирательного права современной России

36. Административное право

37. Предмет, метод, источники Административного права

38. Административная ответственность за нарушение порядка государственного управления и правил охраны здоровья. Органы, уполномоченные рассматривать дела об административных правонарушениях
39. Административно-правовой статус гражданина как субъекта административного права
40. Административно-процессуальное право РФ

41. Природа и система административного права

42. Роль арбитража в судебной защите прав предпринимателей

43. Шпаргалки для госэкзамена по теории государства и права

44. Банковское право

45. Учебник по банковскому праву

46. Содержание договора о передаче прав на программу для ЭВМ

47. Авторское право

48. Субъекты гражданского права

Гидромассажная ванночка для ног (арт. ATH-6411 blue).
Характеристики: - Расслабляющий и оздоровительный массаж. - Мощный компрессор для водно-пузырькового массажа. - 3 сменные насадки. -
1368 руб
Раздел: Прочее
Корзина для белья "Виолетта" (30 литров).
Корзина для белья решит проблему хранения большого количества грязного белья. Благодаря своей прямоугольной форме она может быть легко
396 руб
Раздел: Корзины для белья
Головоломка Кубик Рубика "3х3".
Головоломка Кубик Рубика "3х3" - это: - Улучшенный механизм на базе шара, кубик крутится плавнее, мягче и при этом точнее.
1048 руб
Раздел: Головоломки

49. Защита авторских прав

50. Авторское право

51. Брачно-семейное право мусульман

52. Вещно-правовые способы защиты права собственности

53. Гражданское и семейное право

54. Гражданское право
55. Гражданское право (Контрольная)
56. Гражданское право (Шпаргалка)

57. Гражданское право (экзаменационная шпаргалка)

58. Гражданское право РФ (шпаргалка)

59. Договорное право

60. Граждане как субъекты гражданского права (физические лица)

61. Гражданское право

62. Засоби захисту права власностi

63. Значение срока в Гражданском праве

64. Наследственное право: завещание

Отделитель косточек вишни "Mayer & Boch", 1,5 л, механический (арт. 25985).
Когда вам захочется приготовить вишневый пирог или варенья вишневое без косточек, вы стараетесь выделить больше времени, так как оно уйдет
477 руб
Раздел: Прочее
Сковорода-сотейник алюминиевая с антипригарным покрытием "Alpenkok" AK-1007/28N "Brown Marble", 28.
Диаметр: 28 см. Высота: 7,5 см. Толщина дна: 4 мм. Сковорода-сотейник из литого алюминия. Высококачественное внутреннее антипригарное
856 руб
Раздел: Сковороды с антипригарным покрытием
Машинка "Кабриолет. Шейх".
Игрушечный кабриолет «Шейх» представляет собой уменьшенную модель настоящего роскошного автомобиля. Машинка изготовлена из гладкого
567 руб
Раздел: Пластиковые машинки

65. Объекты Гражданского права

66. Ответственность в гражданском праве

67. Понятие гражданского права как отрасли права

68. Права ребенка

69. Право интеллектуальной собственности /гражданское право Украины/

70. Право собственности на природные ресурсы
71. Право: сделки
72. Предмет и метод гражданского права

73. Проблемы защиты авторского права в сфере web-журналистики Рунета

74. Способы защиты гражданских прав

75. Ценные бумаги как объект гражданского права

76. ЦивЁльно правовЁ вЁдносини - батькЁвство (Гражданско-правовые отношения - родительские права и обязаности)

77. Шпаргалка по гражданскому праву

78. Юридические лица: субъекты гражданских прав и обязанностей

79. Защита прав потребителей по Российскому законодательству

80. Представительство по гражданскому праву

Форма разъемная "Webber" BE-4286N, черная.
Материал: сталь. Покрытие: антипригарное. Высота: 6,8 см. Диаметр: 24 см.
314 руб
Раздел: Формы и формочки для выпечки
Багетная рама "Isabelle" (золотой), 30х40 см.
Багетные рамы предназначены для оформления картин, вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда становится более выразительным и
651 руб
Раздел: Размер 30x40
Набор для черчения "College", 9 предметов.
В набор входит: циркуль 14 см с одной сгибаемой ножкой, циркуль - измеритель, удлинитель, кронциркуль, механический карандаш, контейнер с
539 руб
Раздел: Циркули, чертежные инструменты

81. Осуществление гражданских прав

82. Шпаргалки по гражданскому праву

83. Шпора по гражданскому праву

84. Отчет о производственной практике (Гражданское право)

85. Гражданско-правовые способы защиты права собственности и ограниченных вещных прав

86. Билеты к экзамену по гражданскому праву (СПбГПУ)
87. Граждане как субъекты гражданского права
88. Субъекты патентного права

89. Развитие наследственного права в России

90. Шпаргалки по гражданскому праву

91. Имущественные права и обязанности супругов

92. Вещные права на землю

93. Гражданское право РФ

94. Шпаргалка по Гражданскому Праву РФ (часть первая и вторая)

95. Защита авторских прав в интернете

96. Актуальные проблемы гражданского права

Тележка багажная ТБР-22, синяя.
Грузоподъемность: - для сумки 25 кг, - для каркаса 50 кг. Максимальная вместимость: 25 л. Размеры: 95х28х34 см. Предназначена для
588 руб
Раздел: Хозяйственные тележки
Микрофон "Новогодние песенки".
Этот удивительный микрофон превратит новогодний праздник в настоящее шоу! Он светится под музыку, как настоящий диско-шар! Слушай и пой 15
314 руб
Раздел: Микрофоны
Подставка для ножей, 11x22 см, синий.
Размеры: 11х22 см. Материал корпуса: пластик. Внутренняя часть: полипропиленовое волокно. Цвет: синий. Предназначена для безопасного и
628 руб
Раздел: Подставки для ножей

97. Толкование норм гражданского права

98. Возникновение (создание) юридического лица в современном гражданском праве

99. Ценные бумаги как объекты гражданских прав


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.