Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Громадянський фінансовий контроль та його значення

Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки
Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики
Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки

План Громадянський фінансовий контроль та його значення 3 Права та обов’язки громадян у сфері фінансових відносин 11 Громадянський фінансовий контроль та його значення Реалізація державних програм розвитку та реформування економіки України потребує ефективної системи фінансового контролю. Від того, наскільки достовірною та дієвою є інформація, яка надається цією системою, залежить обґрунтованість та ефективність управлінських рішень, прийнятих керівниками усіх рівнів, а отже фінансово-економічний та соціально-політичний добробут суспільства. Фінансовий контроль — важлива функція управління фінансами. Його необхідно розглядати як багатогранну систему аналізу та перевірки законності, раціональності, доцільності процесів формування і використання фінансових ресурсів на всіх рівнях управління, оцінки ефективності прийнятих управлінських рішень для досягнення на цій основі економічного зростання. Широка сфера застосування фінансового контролю дозволяє суттєво впливати на весь економічний процес, стежити за дотриманням фінансової безпеки держави, досягненням фінансової самодостатності регіонів, секторів і галузей економіки, збалансованістю державного і місцевих бюджетів, захищеністю фінансово-економічних інтересів громадян і суспільства. Раціональна організація та ефективне функціонування фінансового контролю сприяє забезпеченню національних економічних інтересів держави, поліпшенню керованості фінансовими ресурсами, розвитку ринкової економіки. Фінансовий контроль можна класифікувати залежно від контролюючих суб’єктів. Деякі науковці в Україні виділяють державний, муніципальний, громадський контроль. Існування фінансового контролю зумовлюється об'єктив­ним характером фінансів. Становлення і розвиток фінансів бу­ли одночасно становленням і розвитком фінансового контро­лю. Виходячи з функцій, що виконують фінанси, їх можна розглядати як інструмент розподілу і перерозподілу валового внутрішнього продукту і створення на цій основі грошових до­ходів і грошових фондів. Однак грошові доходи і грошові фон­ди створюються і використовуються не автоматично, а під впливом складних економічних відносин. Цим і обумовлена об'єктивна необхідність фінансового контролю як одного з еле­ментів управління фінансами (поряд з фінансовим плануван­ням і прогнозуванням, обліком, а також фінансуванням). Практичне здійснення фінансового контролю ґрунтується на використанні фінансів як економічної категорії, що є виражен­ням пізнання і практичного застосування закономірностей сус­пільного розвитку. Участь фінансів у всіх стадіях відтворювального циклу визначає необхідність і значення фінансового конт­ролю в процесі відтворення як важливого інструменту дотриман­ня пропорцій в економіці і досягнення її збалансованості, з урахуванням відносної самостійності руху фінансових ресурсів і ма­теріальних цінностей, що породжує між ними певні протиріччя. Фінансовий контроль є важливим знаряддям дотримання всіх основних пропорцій у розширеному відтворенні. Будь-яке порушення в параметрах формування і використання фондів фінансових ресурсів, незалежно від ступеня порушення, впли­ває в тій чи іншій мірі на пропорції відтворення.

Саме тому правомірно при визначенні суті фінансового контролю вказува­ти на пряму залежність збереження встановлених пропорцій від проведення фінансового контролю за формуванням і викорис­танням різних фондів фінансових ресурсів. Характеризуючи фінансовий контроль як систему спостере­ження і перевірки процесів створення і використання фінансо­вих ресурсів, важливо виділити характерні риси його як системи. Системі фінансового контролю властива цілеспрямованість, яка проявляється в тому, що всі види і форми контролю слугують за­гальній меті — сприянню успішній реалізації фінансової політи­ки, ефективному використанню фінансових ресурсів. Ефективне функціонування фінансового контролю дося­гається за умови забезпечення його необхідними фактичними даними. Подальший розвиток контролю у фінансовій сфері значною мірою пов'язаний з удосконаленням насамперед тих масивів фактичних даних, отримання яких досягається завдяки проведенню державної політики у сфері обліку і статистики. Поліпшення інформаційного забезпечення фінансового контролю є необхідною умовою досягнення його позитивного впливу на соціально-економічний розвиток держави. Подальше вдосконалення фінансового контролю повинно йти шляхом на­дання інформації про найімовірніший стан об'єкта контролю в майбутньому. Роль фінансового контролю в забезпеченні створення, раці­онального розподілу і перерозподілу вартості валового внутріш­нього продукту, дотриманні пропорційності розвитку економі­ки, відшуканні додаткових резервів економічного зростання, здійсненні режиму економії надзвичайно велика. Широка сфе­ра здійснення фінансового контролю дозволяє суттєво вплива­ти на весь процес розширеного відтворення, стежити за дотри­манням фінансової безпеки держави, досягненням фінансової самодостатності секторів і галузей економіки, збалансованістю державного та місцевих бюджетів, захищеністю ключових фі­нансово-економічних інтересів громадян та іншими цільовими орієнтирами і параметрами розвитку суспільства. Раціональна організація та ефективне функціонування фінансового контро­лю сприяє забезпеченню національних економічних інтересів, поліпшенню керованості фінансової сфери, розвитку ринкової економіки. Громадський (суспільний) фінансовий контроль здійснюють громадські організації (партії, рухи, профспілкові організації тощо). Об'єкт контролю залежить від завдань, які перед ним стоять. Серед основних суб’єктів громадянського контролю, які повинні представляти інтереси суспільства, можна назвати: 1. Парламентські структури; 2. Політичні партії та громадські об’єднання; 3. Засоби масової інформації; 4. Судові інстанції різноманітного рівня; 5. Незалежні аналітичні центри й установи та інші неурядові інституції. Суспільство має активно залучатися до здійснення громадянського контролю. Громадянський фінансовий контроль необхідний для реалізації громадянами України своїх конституційних прав і свобод у здійсненні громадського контролю за діяльністю органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, їх посадових осіб, суб'єктів господарювання незалежно від організаційно-правових форм та форм власності.

Громадський контроль - це організаційно оформлена діяльність громадян України з контролю за відповідністю діяльності об'єктів громадського контролю нормам Конституції України, законів України, інших актів законодавства та за дотриманням ними державної дисципліни. Об'єктами громадського контролю є органи державної влади, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації, їх посадові особи, суб'єкти господарювання незалежно від організаційно-правових форм та форм власності. Під державною дисципліною в цьому законі розуміється точне і неухильне дотримання об'єктами громадського контролю посадових обов'язків, встановлених законодавством правил поведінки, діяльності, стосунків, а також своєчасне і у повному обсязі виконання ними державних завдань і зобов'язань. Суб'єкти громадського контролю - всеукраїнські громадські об'єднання, їх структурні підрозділи, метою діяльності яких є організація громадського контролю. Правовою базою діяльності громадського контролю є Конституція України та інші акти законодавства, прийняті відповідно до нього. Основними принципами громадського контролю є: 1) визнання пріоритету прав і свобод  людини та громадянина; 2) соціальна справедливість і гуманізм; 3) законність; 4) гласність діяльності громадського контролю; 5) взаємна відповідальність держави, її органів і громадянина. Основними  завданнями  громадського контролю є: 1) організація розгляду заяв, звернень, пропозицій громадян, зацікавлених в наданні їм допомоги органами громадського контролю; 2) сприяння недопущенню або усуненню раніше допущених порушень Конституції України, законів України, інших актів законодавства, державної дисципліни об'єктами громадського контролю; 3) визначення суспільної оцінки порушень або безпеки, обумовлених здійснюваною чи запланованою діяльністю об'єктів громадського контролю; 4) активна участь у підвищенні правової освіти населення; 5) розвиток у громадян почуття відповідальності за стан всього суспільства. Суб'єкти громадського контролю беруть участь у визначенні основних критеріїв життєвого рівня, прожиткового мінімуму, а також мінімальних розмірів заробітної плати, пенсій, соціальних виплат, політики ціноутворення, розробці соціальних програм, спрямованих на створення умов, які забезпечують гідне життя та вільний розвиток людини, її соціальний захист. Суб'єкти громадського контролю набувають право власності на кошти та інше майно, передане їм засновниками, членами (учасниками) або державою, набуте від вступних та членських внесків, пожертвувань та на інших підставах, не заборонених законами України. Суб'єкти громадського контролю у встановленому законодавством порядку ведуть оперативний та бухгалтерський облік, подають звітність до податкових органів. Позбавлення суб'єктів громадського контролю права власності, а також права користування переданим їм майном можливе лише за рішенням суду. Фінансування витрат на проведення поточного контролю здійснюється за рахунок коштів суб'єкта громадського контролю.  Ефективнiсть громадського фінансового контролю залежить вiд правильної його органiзацiй та розподілу ролей, компетенції суб’єктів фінансового права.

Эта возможность особенно актуальна для серверов и мощных рабочих станций. • DRAM Data Integrity Mode (Data Integrity (PAR/ECC)) — данная опция позволяет указать, какая память используется: с контролем четности (ECC) или обычная — без контроля четности (Non-ECC). • Memory Parity/ECC Check (Memory ЕСС Mode) — аналогична опции DRAM Data Integrity Mode. Значение Enabled указывает, что используется память с контролем четности, а значение Disabled — что используется обычная память. • DRAM ECC/PARITY Select — позволяет указать вид проверки памяти при использовании модулей с контролем четности. Это может быть простая проверка (Parity или ЕС), а может и контроль с исправлением ошибок (ЕСС). Когда включена простая проверка, то при возникновении ошибки работа компьютера прекращается. Контроль с исправлением позволяет исправлять одиночные ошибки, но в случае множественной ошибки работа также прекращается. При выборе того или иного режима следует учитывать, что при включении контроля четности падение производительности составляет около 3 %

1. Світовий фінансовий ринок та його економічний зміст

2. Науково-технічний прогрес та його значення в економіці і суспільстві

3. Принципи побудови нового Плану рахунків та його узгодженість з фінансовою звітністю

4. Оподаткування підприємств та його вплив на прийняття фінансово-господарських рішень

5. Методи фінансового аналізу та його спеціальні прийоми

6. Декабристський рух та його поширення на Україні
7. Поняття ризику в менеджменті та його класифікація
8. Фінансовий контроль

9. Товар та його властивості

10. Інтрузивний магматизм та його продукти

11. Ринок цінних паперів та його роль у суспільному відтворенні

12. Здоров’я та його складові. Фізичне здоров’я людини

13. Столипін та його аграрна реформа в Україні

14. Державний фінансовий контроль (ревізія)

15. Ефективність системи внутрішнього контролю та її визначення

16. Контроль та ревізія використання основних засобів

Мебель для кукол "Гостиная Конфетти".
Комплектация: 2 кресла, 1 диван, 1 торшер, 1 стол. Материал: пластик. Подходит для кукол 30 см. Цвет мебели может отличаться от
662 руб
Раздел: Гостинные
Магнитно-маркерная доска, 41x29 см.
Магнитно-маркерная доска из дерева и металла, предназначена для детей от 3-х лет. Двухстороннее жесткое игровое поле заключено в рамку из
416 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные
Стиральный порошок-концентрат для белого белья BioMio "Bio-white" с экстрактом хлопка, без запаха, 1,5.
Эффективно удаляет пятна и загрязнения, не повреждая волокна ткани. Концентрированная формула обеспечивает экономичный расход. Идеально
447 руб
Раздел: Стиральные порошки

17. Аудиторський ризик та його визначення

18. Гетьман Іван Мазепа та його державотворчість

19. Громадянське суспільство та держава

20. Зміст права на фірмове найменування та його охорона

21. Підряд та його види

22. Поняття адміністративного права та його місце у правовій системі держави
23. Поняття національного доходу та його використання
24. Право водокористування та його види

25. Виникнення міжнародного права та його особливості в період рабовласницької та феодальної доби

26. Фінансове моделювання та аналіз інвестиційного проекту з використанням фінансово-аналітичної інформаційної системи Project Expert

27. Іван Виговський та його державотворча програма

28. Кирило Розумовський та його меценатська діяльність

29. Нюрнберзький процес та його уроки

30. Расизм та його прояви на сучасному етапі

31. Методи автоматичного контролю та оптимізації технологічних комплексів мокрої магнітної сепарації залізних руд

32. Джек Керуак та його найвідоміший роман "На дорозі"

Набор из 6 фигурок "Дикие животные Севера", арт. PH020406A15.
Этот набор игрушечных животных будет очень кстати, когда мальчик решит устроить импровизированный заповедник. В комплект входят 6 фигурок
396 руб
Раздел: Дикие животные
Набор для творчества "Топиарий новогодний" (26 см).
В набор входит: 1. Пенопластовые заготовки: шар диаметром 6 см. и диаметром 2 см. (10 штук). 2. Разноцветные листы FOM EVA и готовая
475 руб
Раздел: Поделки по созданию предметов из пластика, полимеров, стекла
Шарики пластиковые, цветные, 100 штук.
Пластиковые шарики - веселая игра для малышей, ими можно играть где угодно - дома, на улице, в детском саду, наполнять детский манеж,
638 руб
Раздел: Шары для бассейна

33. Леонід Глібов та його вклад в українську літературу

34. Види попиту. Поняття товару та його суть

35. Товарознавча характеристика вітчизняного шампанського та його конкурентоспроможність

36. Вітаміни та їх значення в житті людини

37. Молекулярні механізми реалізації нейротропної дії вітаміну РР та його біологічно активних похідних

38. Особливості вуглеводного метаболізму та кисневого бюджету головного мозку у хворих з декомпенсованим цукровим діабетом та його патогенетична інтенсивна терапія
39. Хірургічне лікування дегенеративних уражень шийного відділу хребта, які викликають компресію спинного мозку та його корінців
40. Фінансове планування та управління фінансовими ресурсами

41. Гра як метод навчання. Її пізнавальне та виховне значення

42. Особливості підвищення ефективності навчальної діяльності в спеціалізованих класах з поглибленим вивченням хімії на уроках з теми "Залізо та його сполуки"

43. Лобізм та його регулювання

44. Властивості алюмінію та його сплавів

45. Умовивід та його види

46. Будова двигуна та його робота

47. Туризм та його вплив на світову економіку

48. Валютний ринок та його регулювання

Френч-пресс АК-719/60 "Alpenkok", 600 мл, бежевый.
Объем: 600 мл. Френч-пресс из упрочненного стекла в корпусе из высококачественного термостойкого пластика. Упрочненное стекло,
312 руб
Раздел: Френч-прессы
Ручка перьевая "Silk Prestige", синяя, 0,8 мм.
Перьевая ручка Silk Prestige. Перьевая ручка Golden Prestige. Ручка упакована в индивидуальный пластиковый футляр. Цвет корпуса:
375 руб
Раздел: Металлические ручки
Сменная кассета "Барьер 7", для воды с повышенным содержанием железа, для всех типов фильтров "Барьер", 2.
Кокосовый активированный уголь очищает от активного хлора, органических загрязнений и т.д. Обработка активированного угля серебром
551 руб
Раздел: Фильтры для воды

49. Організація фінансового контролю в Україні

50. Ринок капіталів та його роль у розвитку економіки України

51. Фінансовий контроль державних коштів

52. Окиснювальне старіння пива та його стабілізація

53. Антропогенний фактор та його вплив на організм людини

54. Монетаризм та його сучасне застосування
55. Ринок праці та його регулювання
56. Виробництво та його роль в житті суспільства

57. Фінансовий ринок та ризик

58. Використання та облік вексельного обігу в Україні, його контроль, значения в діяльності підрпиємства

59. Облік та контроль фінансових результатів в умовах ТОВ "Клімат Індустрії"

60. Фінансове планування на підприємстві та контроль за фінансово-господарською діяльністю

61. Фінансовий стан підприємства та шляхи його поліпшення

62. Налоговый контроль, его сущность и значение

63. Кредитний ризик комерційного банку та шляхи його оптимізації

64. Кредитний ризик комерційного банку та шляхи його мiнiмiзацiЇ

Фоторамка "Poster blue" (40х60 см).
Рамка настенная может располагаться как вертикально, так и горизонтально. Для фотографий размером: 40х60 см. Материал: пластик.
681 руб
Раздел: Размер 40x60 (А2)
Шарики пластиковые, цветные, 80 штук, диаметр 85 мм.
Пластиковые шарики - веселая игра для малышей, ими можно играть где угодно - дома, на улице, в детском саду, наполнять детский манеж,
529 руб
Раздел: Шары для бассейна
Коробка подарочная "Милые вещицы".
Коробка подарочная. Материал: мелованный, ламинированный, негофрированный картон плотностью 1100 г/м2. Отделка: полноцветный декоративный
302 руб
Раздел: Коробки

65. Значення харчової промисловостi у соцiальному та економiчному розвитку України

66. Налоговый контроль, его сущность и значение

67. Аналіз та поліпшення фінансового стану підприємста

68. Гідросфера землі та її значення для людського суспільства; Вимоги до якості води.

69. Малий бізнес та проблеми його розвитку в Україні

70. Методика та техніка складання річного фінансового звіту
71. Населення України, його динаміка, структура та особливості розміщиння
72. Раскрыть понятие и значение финансового контроля как специализированного контроля. Задачи и цели финансового контроля

73. Методи ідентифікації та нейтралізації ризиків на фінансовому ринку (на прикладі операцій АКБ "Приватбанк" на міжнародному та внутрішньо-українському ринку золота)

74. Моніторинг фінансових операцій комерційного банку "Фінанси та кредит"

75. Оптимізація балансу АКБ "Правекс-Банк" з метою покрашення його фінансових показників

76. Оцінка фінансового стану позичальника – проблеми та шляхи розвитку (на базі матеріалів АКБ "Приватбанк")

77. Проблеми іпотечного кредитування та перспективи його розвитку в Україні

78. Аналіз та визначення напрямків покращення фінансової надійності страхових компаній

79. Аналіз стану молочного скотарства та перспективи його розвитку

80. Види та структура аудиторського висновку про перевірену фінансову звітність

Мольберт "Ника растущий", со счетами (синий).
Двусторонний мольберт для детей прекрасно подойдет для обучения и для развлечения. Одна сторона мольберта - магнитная доска для работы с
1790 руб
Раздел: Буквы на магнитах
Шкатулка РТО, 35.5х25.5х20 см (арт. 3678-RT-60).
1937 руб
Раздел: Шкатулки для рукоделия
Швабра-вертушка "Торнадо Хенди".
Швабра для пола "Торнадо" обладает крутящейся насадкой из микрофибры, обеспечивающей отличное впитывание грязи и жидкости во
1385 руб
Раздел: Швабры и наборы

81. Документальне оформлення та облік фінансових результатів

82. Контроль і ревізія виробничої діяльності та реалізації продукції, робіт і послуг

83. Мета та функції контролінгу

84. Облік і контроль в органах Пенсійного фонду України: теорія та практика

85. Організація і методика про проведення аудиту фінансової звітності та фінансового стану підприємства

86. Організація обліку та контролю основних засобів на підприємстві
87. Правове регулювання бухгалтерського обліку та особливості його організації в бюджетних установах
88. Теоретичні та правові засади обліку та контролю в бюджетних установах

89. Аналіз та аудит фінансового стану

90. Аналіз фінансової звітності та прогнозування економічного потенціалу ТОВ "Агрофірма "Колос" та СТОВ "Степове"

91. Державне управління і контроль у галузі вивчення використання та охорони надр

92. Державне управління і контроль у сфері поводження з відходами виробництва та споживання

93. Особливості інформаційного забезпечення органів внутрішніх справ та шляхи його оптимізації

94. Поняття процесуальних строків, їх види та значення

95. Порівняльний аналіз політичного змісту буддизму та брахманізму, завдання і значення курсу історії вчень про державу і право

96. Припинення чинності патенту та визнання його недійсним

Набор чехлов для путешествий "Бон вояж".
В набор чехлов для путешествий входит 5 чехлов различного размера и назначения, в которые можно положить любые вещи, которые пригодятся
520 руб
Раздел: Чехлы для одежды
Письменные принадлежности "Набор первоклассника", арт. Нп4_17692.
В наборе: доска для лепки, клей-карандаш, ручка шариковая синяя - 2 штуки, карандаш черно графитный - 2 штуки, точилка, пластилин, набор
527 руб
Раздел: Наборы канцелярские
Карандаши цветные "Kores", 48 цветов, с точилкой.
Двусторонние цветные карандаши имеют насыщенные цвета. Трехгранная форма корпуса снижает усталость и придает дополнительный комфорт.
716 руб
Раздел: Более 24 цветов

97. Трудовий договір та порядок його оформлення

98. Фінансово-правова норма, її зміст та особливості

99. Діловий текст. Його редагування та виправлення


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.