Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     Право Право

Соціальна держава

Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки
Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова Інститут політології та права Відділення “Правознавство” (Юридичний факультет) “Соціальна держава” Виконав Студент 1-го курсу Групи 22- п Ільєнко А. М. Перевірив Кулакова Н. В. Київ 2007 ЗМІСТ Вступ Розділ 1. Поняття соціальної держави 1.1 Проблематика соціальної держави у вітчизняній та зарубіжній науковій літературі (спроба загального огляду) 1.2 Методологічні аспекти дослідження сутності та призначення соціальної держави 1.3 До визначення поняття соціальної держави 1.3.1 Основні завдання соціальної держави 1.3.2 Ознаки та функції соціальної держави 1.4 Правова держава і соціальна держава: діалектична єдність їхніх суперечностей Висновки до розділу 1 Розділ 2. Основні моделі й тенденції розвитку соціальної держави (порівняльна характеристика) 2.1 Моделі соціальної держави: сучасні класифікації та українська перспектива 2.2. Тенденції розвитку соціальної держави 2.2.1 Формування та розвиток соціального права і соціального законодавства 2.2.2 Розгортання державної діяльності щодо забезпечення соціального партнерства 2.2.3 Розширення участі недержавних неприбуткових організацій та приватного бізнесу у виконанні функцій соціальної держави у гуманітарній сфері Висновки до розділу 2 Висновки Список використаних джерел ВСТУП Актуальність теми. Процеси національного відродження України, державного будівництва спричиняють істотні зміни в усіх сферах суспільного життя. У зв’язку з цим, хіба що не найважливішою стає проблема розбудови молодої держави, вибір шляху розвитку якої було остаточно зроблено із прийняттям 28 червня 1996 року Конституції України. Зокрема згідно із її статтею 1, Україна є не тільки демократичною і правовою, але й соціальною державою. Безперечно, таке проголошення в умовах сьогодення відображає не стільки реальну дійсність, скільки прагнення та орієнтацію Української держави, є декларацією її намірів. Водночас це конституційне положення поставило перед суспільними науками і, в першу чергу, перед теорією держави та права актуальне завдання: визначити й дослідити сутність, завдання, ознаки та функції саме соціальної держави, обґрунтувати її загальнотеоретичну характеристику, визначити шляхи побудови такої держави в Україні. Останнє завдання, а воно логічно випливає з попередніх, видається особливо важливим. Та цілком зрозуміло, що без чіткої й цілісної науково-теоретичної концепції соціальної держави неможливо забезпечити її становлення та функціонування. Слушною є думка академіка Національної академії наук України Ю.С. Шемшученка про те, що «метод проб і помилок не найкращий засіб для цілеспрямованого реформування суспільного життя. У державотворчій діяльності краще йти від загального до конкретного, а не навпаки, бо без теорії практика дійсно сліпа» . У вітчизняному правознавстві й державознавстві теорія соціальної держави перебуває поки що на початковій стадії формування. Пояснюється це насамперед тим, що у колишньому Радянському Союзі, як і в інших країнах так званого «соціалістичного табору», зусилля науковців були спрямовані переважно на критику «буржуазних апологетів» концепції держави загального благоденства.

Однак і в тогочасних радянських дослідженнях (зокрема у працях В.Є. Гулієва , В.О. Туманова ), попри відповідні ідеологічні штампи й нашарування, містяться слушні, конструктивні положення, які, безперечно, слід враховувати при створенні сучасної теорії соціальної держави. У сучасний період означена проблематика становить предмет зацікавленості представників різних суспільних наук: правознавців, політологів, економістів, соціологів, філософів. Зокрема потрібно відзначити праці таких вітчизняних і зарубіжних учених, як О. Аграновська, С. Алексєєв, В. Бабкін, М. Баглай, Д. Баялджиєв, О. Беребіна, П. Гончаров, М. Гриценко, Р. Дарендорф, А. Етціоні, М. Козюбра, В. Копєйчиков, І. Ледях, О. Лукашова, Л. Мамут, Т. Мацонашвілі, В. Медведчук, В. Новіков, П. Рабінович, Г. Ріттер, В. Роїк, В. Селіванов, А. Сіленко, О. Скакун, О. Скрипнюк, Ф. Фабрициус, К. Хессе, Х. Цахер, В. Четвернін, Й. Штрассер, І. Яковюк, В. Якушик та інші. Між тим значна частина питань, пов’язаних із функціонуванням і розвитком соціальної держави, ще залишається малодослідженою. Це, власне, й обумовлює актуальність теми, за якою виконана дана дисертація. Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне дослідження виконувалося згідно з планом наукової діяльності кафедри теорії та історії держави і права Львівського національного університету імені Івана Франка в межах теми «Теоретичні та практичні проблеми юридичного забезпечення прав людини і громадянина в Україні» (номер державної реєстрації ЮД-392 Б). Мета і задачі дослідження. Метою дисертаційного дослідження є поглиблення загальнотеоретичних уявлень стосовно сутності, завдань, ознак та різновидів соціальної держави, що сприяло б її становленню в Україні. Задля цього необхідно було вирішити низку задач: - виходячи із аналізу саме тих завдань, що їх покликана виконувати соці-альна держава, запропонувати конкретизовану характеристику її ознак та відповідне визначення загального поняття; - уточнити співвідношення властивостей правової держави й держави соціальної; - здійснити порівняльне дослідження основних моделей соціальної держави; - виявити і проаналізувати основні сучасні тенденції розвитку та діяльності соціальної держави, зокрема розширення участі приватного бізнесу та недержавних неприбуткових організацій у виконанні її функцій у гуманітарній сфері й активізацію діяльності такої держави щодо забезпечення соціального партнерства; - дослідити процес формування та розвитку соціального права і, відповідно, соціального законодавства як інструментів забезпечення соціальною державою економічних, соціальних і культурних прав людини. Об’єктом дослідження є процеси формування та функціонування соціальної держави. Предметом дослідження є загальне поняття соціальної держави, її основні моделі (різновиди) й тенденції розвитку. Відповідно до цього досліджується як «ідеальна» соціальна держава (її загальне поняття), так і ті реальні держави, котрі нині прагнуть трансформуватися у соціальні. Методи дослідження. Методологічну основу дисертації становить низка філософських, загальнонаукових та спеціально-юридичних методів.

Використовувалися, зокрема, методи аналізу та синтезу — у зв’язку із спробою сформулювати визначення понять соціальної держави, соціального права тощо; соціально-детерміністський — у процесі виявлення та розгляду основних тенденцій розвитку такої держави; історико-правовий та порівняльно-правовий методи — при дослідженні основних моделей соціальної держави та при аналізі процесу формування й розвитку соціального права і соціального законодавства у різних країнах; формально-юридичний — у процесі дослідження нормативно-правових актів України та зарубіжних країн, міжнародно-правових документів з проблематики дисертації. Джерельною базою дослідження є міжнародно-правові акти, національне законодавство України та деяких інших країн, наукові праці вітчизняних та зарубіжних авторів з досліджуваної проблеми, а також документи, котрі входять до корпусу так званої «соціальної доктрини католицизму». Наукова новизна одержаних результатів. Дисертація є одним із перших у вітчизняному правознавстві загальнотеоретичних монографічних досліджень основних проблем формування, функціонування та перспектив і тенденцій розвитку соціальної держави у сучасних країнах, зокрема в Україні. У результаті проведеного дослідження сформульовані такі основні положення, котрим, як видається, притаманні елементи наукової новизни і які виносяться на захист: - виокремлення трьох основних, системно взаємопов’язаних «блоків» зав-дань, що їх має виконувати будь-яка соціальна держава; - уточнення, з огляду на ці «блоки» завдань, ознак і визначення загального поняття соціальної держави; - конкретизація співвідношення властивостей правової держави і держави соціальної; - порівняльна оцінка основних моделей соціальної держави; - характеристика предмета, методу регулювання та системно-структурного статусу соціального права як самостійної галузі права у демократичній державі соціальної орієнтації; - додаткова аргументація погляду на соціальне партнерство як на необхідну передумову розбудови соціальної держави та як один із її важливих атрибутів; - виявлення й аналіз тенденції до розширення участі приватного бізнесу й недержавних неприбуткових організацій у виконанні певних функцій соціальної держави у гуманітарній сфері суспільних відносин. Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що положення і висновки дисертації можуть бути корисними у подальших дослідженнях сутності, завдань, ознак і функцій соціальної держави, у науковому обґрунтуванні її загальнотеоретичної характеристики і для вироблення практичних рекомендацій щодо шляхів розбудови такої держави в Україні. Матеріали дослідження можуть також використовуватись при викладанні у вищих юридичних навчальних закладах курсів «Загальна теорія держави і права», «Конституційне право України», «Конституційне (державне) право зарубіжних країн», при підготовці відповідних навчальних посібників і підручників. Ці матеріали вже використовувались здобувачем при викладанні навчального курсу «Державне право зарубіжних країн» у Львівському інституті внутрішніх справ при Національній академії внутрішніх справ (далі — НАВС) України.

Проте укра]нський нацоналзм не обмежу свою творчсть механчним копюванням чужих зразкв. Будуча Укранська Держава не буде н фашиствською, н нацонал-соцалстичною, н примо-де-рвервською Свдомий сторичних традицй нашо нац, особливостей  сучасно суспльно структури та прийдешнх завдань  всебчного розвитку укранський нацоналзм буду уст]рй Украни на власних, оригнальних нацократичних основах. До зясування внутршнього змсту й устрових форм укрансько нацократ ми  переходимо V¶. Нацократя ¶. ¶деольоAчн пдстави нац Укранський нацоналзм змага до створення полтичного, соцального та господарського ладу самостйно Укран]сько Держави на принципах нацократ. Для зясування внутршньо сут й устрових форм нацократ та  вдмнностей вд нших полтичних устров, ми переглянемо по черз го]ловн програмов засади укранського нацоналзму, деологчних пдстав нац та тих законв, що нею кермують, починаючи. Ми вже в основному пзнали, як трактують нацю й дер]жаву рзн полтичн теч

1. Суть та принципи соціальної держави

2. Соціально-економічна концепція походження держави: її позитивні риси та недоліки

3. Шляхи вдосконалення реалізації соціальної функції держави

4. Экономические, социальные и культурные права (Економічні, соціальні та культурні права)

5. Соціальний та етнічний склад катакомбного населення

6. Соціальні групи
7. Проблема рівності і соціальної справедливості в умовах ринкової економіки
8. Місцеві бюджети України: становлення, роль в соціально-економічному розвитку регіонів

9. Соціально-економічні риси та особливості розвитку економіки України на сучасному етапі

10. Роль власності у соціально-економічних процесах

11. Соціальні проблеми у ЗМІ

12. Соціальна екологія

13. Психологічний та соціальний портрет людини масової культури

14. Мораль і соціальне управління

15. Нормативне регулювання формування, перестрахування та витрачення коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань

16. Сутність і значення соціального страхування

Подарочная расчёска для волос "Алена".
Стильная детская расчёска дарит радость и комфорт. Этот практичный аксессуар по достоинству оценят как маленькие модницы, так юные
372 руб
Раздел: Расчески, щетки для волос
Блокнот "Дневник совы".
Дневник магических секретов с 3D обложкой! Блокнот "Дневник совы" - это оригинальная записная книжка, которая придется по душе
733 руб
Раздел: Блокноты художественные
Набор профессиональных фломастеров Edding "E-1880/4S" (0.25, 0.35, 0.5, 0.7 мм) 4 штуки.
Используется для технического и художественного черчения, эскизов и тонкого письма. Круглый наконечник в металлической оправе. Не
393 руб
Раздел: До 6 цветов

17. Державна політика соціального страхування

18. Соціальна інфраструктура України

19. Соціально-економічний розвиток Австрії та Швейцарії

20. Розвиток соціальної географії в СРСР

21. Історія соціально-економічної географії світу

22. Державна соціальна допомога
23. Особливості місцевого самоврядування в Автономній Республіці Крим, повноваження місцевого самоврядування у соціальній сфері
24. Політичні і національні звичаї та традиції України як фактори соціального регулювання

25. Правові основи надання та виплати соціальних допомог сім’ям з дітьми в Україні

26. Роль інтелектуальної власності в соціально-економічному та духовному розвитку суспільства

27. Соціальна захищеність дітей в Україні

28. Соціальна політика як складова демократичного розвитку суспільства

29. Соціальне партнерство в Україні

30. Територіальна автономія в Україні. Соціально–культурні права і свободи громадян України

31. Мова як символ соціальної солідарності

32. Інформаційні технології багатокритеріального експертного оцінювання альтернатив у соціальних системах

Стенд "Календарь природы". С карточками чисел, дней недели, месяцев и бланком дневника наблюдений.
Календарь природы — важный инструмент ознакомления детей с окружающим миром. Ежедневный учет явлений природы развивает у детей
546 руб
Раздел: Демонстрационные рамки, планшеты, таблички
Вертикальный накопитель, пластиковый, черный, ширина 240 мм, 4 отделения, органайзер.
Изготовлен из полистирола. Многосекционный поддон с 4 отделениями (шириной по 40 мм каждое) для бумаг формата А4 и вместительным
445 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры
Глобус Луны диаметром 320 мм, с подсветкой.
Диаметр: 320 мм. Масштаб: 1:40000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: черный. Мощность: 220 V, переключатель на шнуре; может
1338 руб
Раздел: Глобусы

33. Історія України. Соціально-політичні аспекти

34. Політичний та соціально-економічний розвиток Білорусі у 1991–2005 рр

35. Політичний та соціально-економічний розвиток Греції у 1990–2005 рр.

36. Політичний та соціально-економічний розвиток Сербії у 1990–2005 рр

37. Політичний та соціально-економічний розвиток Чехії у 1990-2005 роках

38. Промислова буржуазія півдня України та еволюція її соціально-економічних вимог у другій половині ХІХ – на початку ХХ сторіччя
39. Соціальне походження промислової буржуазії України в XIX столітті
40. Соціально-економічний розвиток білоруських земель у ІХ–ХІV століттях

41. Соціально-економічний розвиток Київської Русі

42. Соціально-економічний розвиток України у XVII ст.

43. Соціально-економічний розвиток українських земель у XIX ст.

44. Соціально-економічний розвиток Чехії та Словаччини у XVIII столітті

45. Соціально-економічні реформи Маргарет Тетчер

46. Соціально-політичні аспекти створення фашистської системи в Італії початку 20 – початку 30 рр.

47. Соціально–політичне становище в Західній Україні 1945-1950 роки

48. Українська діаспора як історичне і соціально-політичне явище

Шарики для бассейна, 50 штук.
Набор разноцветных шариков для наполнения детского бассейна. Диаметр шара 7 см. Материал: безопасный, экологически чистый пластик.
360 руб
Раздел: Шары для бассейна
Карандаши акварельные "Jumbo", 12 цветов, с точилкой.
Акварельные цветные карандаши с утолщенным корпусом 10 мм, с толщиной грифеля 5 мм. Длина карандаша: 17 cм. Пригодны для детей младшего
376 руб
Раздел: Акварельные
Ростомер деревянный (ростомер-пазл).
Ростомер способствует развитию малыша, помогает наблюдать за ростом, служит отличным украшением детской. Как измерить рост? Соберите
324 руб
Раздел: Ростомеры

49. Вплив столипінської аграрної реформи на соціально-економічний розвиток Правобережної України (1906 - 1914 рр.)

50. Культура і людина в контексті соціально-економічного розвитку суспільства

51. Василь Стефаник – неперевершений майстер соціально-психологічної новели

52. Соціальні проблеми в романах Дж. Стейнбека "Грона гніву" та "Зима тривоги нашої"

53. Вплив девіантної реклами на сучасних споживачів: соціально-психологічний аспект

54. Соціальний проект: "Сортування сміття в м. Суми"
55. Історичні та медико-соціальні аспекти становлення і розвитку вчення про сибірку
56. Клініко-патогенетичне обґрунтування нових методів лікування псоріазу з аналізом динаміки психо-соціальної адаптації хворих

57. Медико-соціальне обґрунтування системи управління здоров’ям жінок в інволюційному періоді

58. Ожиріння як медико-соціальна проблема

59. Міжнародна організація праці та її вплив на розвиток соціально-трудових відносин

60. Перспективи розвитку соціально-орієнтованої економіки Швеції

61. Соціально-економічна сутність зовнішньоекономічної діяльності та завдання її статистичного вивчення

62. Аналіз сучасних підходів до стратегій керівництва персоналом в соціальних службах

63. Зайнятість: соціально-трудові відносини

64. Організація як соціальне утворення

Набор "Леди Баг и Супер Кот" Дизайн 1, 3 предмета (в подарочной упаковке).
Набор из трех предметов (кружка, салатник, тарелка) в подарочной упаковке с изображением героини из мультсериала "Леди Баг и Супер
454 руб
Раздел: Наборы для кормления
Качели со столиком, арт. 15-10960.
Летом на даче не обойтись без качелей со столиком. Ведь они предназначены для самых маленьких. Качели можно подвесить с помощью
770 руб
Раздел: Качели
Фотобумага "Lomond" для струйной печати, А4, 230 г/м, 50 листов, односторонняя, матовая.
Формат: А4 (210х297 мм). Плотность - 230 г/м2. Матовая. Односторонняя. Упаковка - 50 листов.
370 руб
Раздел: Фотобумага для цветной печати

65. Соціальна психологія організацій

66. Соціально-психологічні аспекти праці менеджера

67. Типологія соціально-трудової мобільності населення

68. Управління, як соціальний феномен

69. Взаємодія соціальних інститутів суспільства у формуванні здорового способу життя дітей та підлітків

70. Організація реабілітаційної роботи в школах соціальної реабілітації
71. Особливості діяльності соціального педагога в дошкільному навчальному закладі
72. Подолання порушень мовлення у дітей в умовах соціально-реабілітаційного закладу

73. Робота соціального педагога в загальноосвітній школі

74. Соціальний захист прав дітей, як складова діяльності соціального педагога

75. Соціально-педагогічна робота як нагальна потреба розвитку українського суспільства

76. Тривожність як соціально-педагогічне явище

77. Ціннісні характеристики соціальних працівників та соціальних педагогів

78. Діяльність соціального педагога дозвіллєвої сфери

79. Проблема спрямованості особистості соціального педагога

80. Етапи розвитку теорії соціально-політичного конфлікту

Дневник школьный "Пробка", цвет обложки синий.
Формат: А5+ (210х170 мм). Количество листов: 48. Внутренний блок: тонированный офсет 70 г/м2. Способ крепления блока:
362 руб
Раздел: Для младших классов
Карандаши восковые, 24 цветов, выкручивающийся стержень.
Восковые карандаши отличаются необыкновенной яркостью и стойкостью цвета, легко смешиваются, создавая огромное количество оттенков. Очень
367 руб
Раздел: Восковые
Полка для ванной (сиденье) (голубой).
Материал: пластик. Длина: 680 мм. Ширина: 310 мм. Высота: 40 мм. Выдерживает вес до 100 кг.
451 руб
Раздел: Решетки, сиденья для ванны

81. Соціально-політичні утопісти ХІХ ст. (Сен-Сімон, Фур’є, Оуен)

82. Політика та соціальний конфлікт

83. Аналіз соціальної ситуації в рамках предмета соціальної психології

84. Відносини академічної й прикладної науки. Типи соціальних психологів

85. Лабораторне експериментування в соціальній психології

86. Основи формування соціальних стереотипів
87. Особливості розвитку комунікативних умінь студентів-медиків засобами соціально-психологічного тренінгу
88. Поняття соціальної установки

89. Предмет соціальної психології

90. Соціальна парадигма та її застосування в освіті

91. Соціальна психологія в СРСР. Марксизм

92. Соціальна психологія як наука

93. Соціальний захист дітей з обмеженими функціональними можливостями

94. Соціальні ролі та особистість

95. Соціальні технології й гуманістична психологія А. Маслоу

96. Соціально - психологічний тренінг як засіб активного впливу

Асборн - карточки. Дорисуй, найди, раскрась.
В этом наборе вы найдёте 50 многоразовых двусторонних карточек с яркими добрыми картинками животных, а также фломастер на водной основе.
389 руб
Раздел: Прочие
Устройство для контроля над питанием "Хрюшка-диетолог".
Вы стараетесь придерживаться определенной диеты и не есть вечером после шести? Тогда «Хрюшка-диетолог» станет дополнительным средством,
324 руб
Раздел: Прочее
Набор мисок "Mayer & Boch", 10 предметов.
Набор салатниц выполнен из качественного прочного стекла и включает в себя 5 круглых салатниц различного диаметра. Изделия сочетают в себе
358 руб
Раздел: Наборы

97. Соціально-психологічний клімат в колективі та шляхи його оптимізації

98. Соціально-психологічні чинники адиктивної поведінки підлітків

99. Технології соціально-психологічної роботи з клієнтами, які схильні до суїциду


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.