Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Микроэкономика, экономика предприятия, предпринимательство Микроэкономика, экономика предприятия, предпринимательство

Правовые формы организации предриятий

Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения
Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады
Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики

Міністерство освіти України Запорізька державна інженерна академія Заочний факультет Кафедра економіки та організації виробництва Курсова робота з курсу: “Економіка підприємств” Група Варіант: ПРАВОВІ ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ Написала: Легеза Юлія Олександрівна Номер залікової книжки Дата здачі на перевірку Перевірила Дата перевірки Дата захисту Запоріжжя 2001р. ЗМІСТ ВСТУП .3 РОЗДІЛ 1. ПОНЯТТЯ ПРАВОВОЇ ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ .4 РОЗДІЛ 2. СТВОРЕННЯ ТА КЕРІВНИЦТВО ПІДПРИЄМСТВОМ 6 РОЗДІЛ 3. ПРАВОВІ ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ .12 3.1. Приватне підприємство .12 3.2. Колективне підприємство .14 3.3. Комунальне підприємство, засноване на власності тариторіальної громади 18 3.4. Державне підприємство, засноване на державній власності. Казенне підприємство .19 3.5. Господарські товариства .24 3.5.1. Договорні господарські товариства 26 3.5.2.Статутні господарські товариства 30 ВИСНОВОК .38 СПИСОК НОРМАТИВНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 40 ВСТУП У зв’язку з розпадом радянського Союзу та переходу радянських республік від командно-директивної економіки до ринкових відносин осоливої актуальності набуває проблема вивчення інсуючих правових форм організації підприємств як головного господарюючого суб’єкта економіки держави. Постає реальна проблема визначення ролі та сутності кожної правової форми організації підприємств, при чому як тих, що існували ще за радянських часів (державне підприємство, кооперативи), так і зовсім нових для української економіки – усі різновиди господарських товариств. Об’єктом даної роботи є дослідження існуючих організаційно-правових форм підприємства, визначення негативних та позитивних рис кожної із них. Метою даної роботи є аналіз та характеристика правової форми організації підприємства для ефективного соціально-економічного розвитку держави. Виходячи з мети роботи автором поставлені наступні завдання: 1. Дати визначення поняттю правової форми організації підприємства у зв’язку з регулюванням економіки у ринкових умовах господарювання; 2. Окреслити порядок створення та реєстрації підприємства як головного господарюючого суб’єкта економіки України; 3. Охарактеризувати кожну правову форму організації підприємства, визначивши порядок їх засновування, порядок управління ними, їх реорганізації чи ліквідації; 4. Визначити перспективи досконалення правових форм організації підприємств. Методологію роботи складають як загальнонаукові методи (аналіз, синтез), так і спеціально правові методи. Робота складається з вступу, трьох розділів, висновку, списку використаної літератури, загальним обсягом 40 сторінок, основного тексту 39 сторінок. РОЗДІЛ 1. ПОНЯТТЯ ПРАВОВОЇ ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ. Для одержання поставленої мети будь-якої підприємницької діяльності, а тому і підприємства як головного господарюючого суб’єкта економічної системи країни, - одержання прибутку необхідна організація, що припускає її здійснення відповідно та в межах встановленого законом порядку. Зазначений порядок передумовлений формами власності, способами розмежування повноважень власника по керуванню належним йому майном, імперативними вимогами чинного законодавства, безпосердньою метою створення та спеціалізацією підприємства, бажанням його засновника (засновників) тощо.

Тому під правова форма організації підприємств вказує на особливості правового положення власника майна, порядок здійснення ним повноважень по керівництву, визначає дозволені чинним законодавством види діяльності, керівні органи, межі та порядок відповідальності по зобов’язанням підприємства. Таким чином, під правовою формою організації підприємств слід розуміти обрану власником юридичний спосіб організації керування його майном і на умовах установлених законодавством України, що відображає спеціальну правосуб’єктність, правове положення майна, спеціалізацію. Вона безпосередньо впливає на взаємодію між суб’єктами підприємництва особливо при кооперації їх діяльності. Слід зазначити, що створення підприємства зумовлює заняття підприємницькою діяльністю з утворенням юридичної особи – підприємства. У законодавстві під юридичною особою, що займається підприємницькою діяльністю (підприємство) розуміється організація, що має відособлене майно, може від свого імені набувати майнових й особистих немайнових прав і нести обов’язки, бути позивачами і відповідачами в суді, господарчому і третейському судах (ст. 23 ЦК України). В межах загальної категорії «підприємство» виділяються їх види, що знайшло відображення в цілому ряді загальних і специфічних нормативних актах. Відповідно до ст. 1 Закону України «Про підприємтсва в Україні», підприємство – основна організаційна ланка народного господарства України, самостійний господарюючий статутний суб’єкт, наділений правами юридичної особи і здійснює виробничу, науково-пошукову та комерційну діяльність з метою отримання прибутку. Підприємтсво має самостійний баланс – систему показників, що характеризують його господарську діяльність шляхом співвідношення чи протиставлення окремих її сторін; осоновна форма бухзвітності. Воно має свою печатку, в якій відображена його назва та номер в Єдиному реєстрі підприємств, може зареєструвати знак для товарів та послуг, а також фірмове найменування. Фарторами, що впливають на вибір конкретної правової форми організації підприємтсва, є: 1. Форма власності; 2. Правовий режим майна, що передано підприємству його засновниками; 3. Існуючі законодавчі обмеження стосовно предмета діяльності даної організаційно-правової форми; 4. Повноваження по керуванню майном юридичної особи; 5. Мінімальні вимоги законодавства до складу його засновників; 6. Межі відповідальності засновників по боргах створеної юридичної особи; 7. Делегований характер повноважень управління і декі інші особливості. Кожний із зазначених факторів знайшов свій відбиток у тих організаційно-правових формах підприємств, створюваних відповідно до законодавства України, розглядати які доцільно виходячи з принципу “від простої організації управління (приватне підприємство) до більш складної (господарче товариство).” РОЗДІЛ 2. СТВОРЕННЯ ТА КЕРІВНИЦТВО ПІДПРИЄМСТВОМ Підприємство створюється відповідно до рішення власника чи уповноваженого ним органу, підприємтсва-засновника, організації або за рішенням трудового колективу у випадку та у порядку, передбаченого чинним законодавством. У передбачених законом випадках рішення про створення підприємства приймається за погодженням із Антимонопольним комітетом України.

Підприємство може бути створено в результаті примусового розділення іншого підприємтсва-монополіста за рішенням Антимонопольного комітету України. В тому разі коли для створення підприємтсва необхідні риродні ресурси, дозвіл на їх використання видається у встановленому порядку відповідною Радою народних депутатів чи Верховною радою України за подянням первинного природокористувача за наявності позитивного висновку державної екологічної експертизи. Створене підприємство підлягає реєстрації і з цього моменту набуває права юридичної особи. Обов’язковою ознакою легалізації діяльності будь- якого підприємства є його державна регістрація, яка здійснюється у встановленому законому порядку. Державна реєстрація підприємства проводиться у виконавчому комітеті міської, районної в місті ради або в районній, районній міст Києва і Севастополя державній адміністрації (далі - органи державної реєстрації) за місцезнаходженням або місцем проживання даного підприємтсва, якщо інше не передбачено законом. Для державної реєстрації підприємтсва подаються такі документи: 1. рішення власника (власників) майна або уповноваженого ним (ними) органу про створення юридичної особи (крім приватного підприємства). Якщо власників або уповноважених ними органів два і більше, таким рішенням є установчий договір, а також протокол установчих зборів (конференції) у випадках, передбачених законом; 2. статут, якщо це необхідно для створюваної організаційної форми підприємництва; 3. реєстраційна картка встановленого зразка, яка є водночас заявою про державну реєстрацію; 4. документ, що засвідчує сплату власником (власниками) внеску до статутного фонду суб'єкта підприємницької діяльності в розмірі, передбаченому законом; 5. документ, що засвідчує внесення плати за державну реєстрацію; 6. при створенні відкритих акціонерних товариств (крім відкритих акціонерних товариств, створених у процесі приватизації та/або корпоратизації) подається засвідчений Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку звіт про наслідки підписки на акції. Місцезнаходженням суб'єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) на дату державної реєстрації може бути місцезнаходження (місце проживання) одного із засновників або місцезнаходження за іншою адресою, що підтверджується договором оренди або іншим відповідним договором. Органам державної реєстрації забороняється вимагати від суб'єктів підприємницької діяльності додаткові документи, не передбачені законодавством. Державна реєстрація суб'єктів підприємницької діяльності проводиться за наявності всіх необхідних документів за заявочним принципом протягом не більше п'яти робочих днів. Органи державної реєстрації зобов'язані протягом цього терміну внести дані з реєстраційної картки до Реєстру суб'єктів підприємницької діяльності та видати свідоцтво про державну реєстрацію встановленого зразка з проставленим ідентифікаційним кодом (для юридичних осіб), який надається органам державної реєстрації органами державної статистики, або ідентифікаційним номером фізичної особи - платника податків та інших обов'язкових платежів. За порушення термінів реєстрації та вимогу подання для реєстрації документів, не передбачених законом, посадові особи несуть адміністративну відповідальність згідно із законодавством.

Империи (например, Римская, Британская, Российская) существовали в различные исторические эпохи. Протекторат – формальная опека слабого государства более сильным, что, как правило, ведет к потере суверенитета первого и может сопровождаться его оккупацией. Например, Великобритания в 1882 г. оккупировала Египет, а в 1914 г. установила над ним протекторат. 40. Основные характеристики правового государства Правовое государство – такая политическая организация общества, при которой осуществляется максимально возможная социальная и политико-юридическая защищенность интересов и прав каждого человека, гарантируется и охраняется нормальное функционирование гражданского общества. Главное в правовом государстве – верховенство закона во всех сферах общественной жизни и связанность государства и его органов законами. Право – механизм, форма регулирования поведения людей, социальных общностей, которые устанавливаются государством в целях достижения и осуществления общественной стабильности и порядка. Правовое государство можно определить как правовую форму организации и деятельности политической власти и ее взаимоотношений с индивидами как субъектами права

1. Фінансова стійкість в економічній діагностиці сучасного підприємства

2. Економічна оцінка активу балансу підприємства

3. Організаційно-економічне обґрунтування діяльності підприємства з виробництва макаронних виробів

4. Науково-технічний прогрес: напрямки та економічна ефективність. Порядок створення підприємства

5. Розрахунок основних економічних показників діяльності підприємства

6. Экономические, социальные и культурные права (Економічні, соціальні та культурні права)
7. Крива LM. Сутнiсть, графiчна побудова. Фактори, що впливають на кут нахилу кривоi LM
8. Соціально-економічні риси та особливості розвитку економіки України на сучасному етапі

9. Інфляція, її суть, види та соціально-економічні наслідки

10. Економічні системи

11. Економічні аспекти взаємодії суспільства і природи

12. Негативні фактори, що впливають на населення України

13. Розвиток районного підходу в соціально-економічній географії

14. Економічні райони України

15. Організаційно-адміністративні засади державного регулювання економіки. Органи, що формують економічну політику держави. Їх рівні, склад, структура та функції. Напрями вдосконалення системи державних органів управління

16. Економічні аспекти розробки та впровадження єдиного інформаційного простору університету

Головоломка "Кубик Рубика 2х2".
Кубик Рубика 2х2 от компании «Rubik's» - это упрощенная разновидность классической головоломки. Каждая грань кубика состоит не из 3,
562 руб
Раздел: Головоломки
Шторка антимоскитная "Кружево" с магнитными замками.
Размеры: 100х220 см. Препятствует проникновению насекомых. Не нарушает естественную циркуляцию воздуха. Подходит для любых типов дверных
424 руб
Раздел: Сетки противомоскитные
Игра "Зообильярд".
Главное достоинство этой игры в том, что в неё могут играть все от мала до велика. Причём не просто играть, а получать удовольствие от
1019 руб
Раздел: Игры на ловкость

17. Економічні реформи 50-х-60-х рр. в СРСР: плани та реальність

18. Соціально-економічні реформи Маргарет Тетчер

19. Економічні наслідки субсидування експорту. Європейський Союз і Україна

20. Міжнародні економічні відносини

21. Міжнародні економічні організації та їх роль в інтернаціоналізації виробництва

22. Економічні та правові основи управління організацією
23. Економічні чинники регіональної політики в Україні
24. Фактори, що перешкоджають втручанню свідка

25. Біохімічні фактори витривалості

26. Фактори, що сприяють розвитку рекреації в Україні

27. Еколого-економічні інструменти природоохоронної діяльності на ВАТ "АЗОТ"

28. Економічна безпека підприємства в сучасних умовах та економічні ризики

29. Неоінституціональний напрям в економічній нобелеології

30. Соціально – економічні аспекти використання інтелектуальної власності в сучасних умовах

31. Соціально-економічні складові у системі критеріїв та показників ефективності роботи будівельних підприємств

32. Теорія грошей в сучасній економічній науці

Средство дезинфицирующее "Аламинол 1", 1 литр, концентрат.
Средство дезинфицирующее. Объем: 1 литр. Концентрат.
481 руб
Раздел: Для сантехники
Магическая кружка-мешалка, зеленая.
Оригинальная кружка с двойными металлическими стенками (нержавеющая сталь). Сохраняет напиток горячим в течение дольшего времени (в
554 руб
Раздел: Кружки
Глобус Земли, политический, 250 мм.
Глобус Земли политический. Диаметр: 250 мм. На пластиковой подставке.
504 руб
Раздел: Глобусы

33. Філософсько-економічні аспекти підприємництва

34. Економічна сутність основних фондів підприємства та шляхи їх відтворення

35. Економічний аналіз та фінансові показники підприємства

36. Зовнішньоекономічні операції. Спільні підприємства. Зарубіжні інвестиції та організація митної справи

37. Типи, функції та місце економічних служб в управлінській структурі підприємства

38. Фактори внутрішнього та зовнішнього середовища фармацевтичного підприємства
39. Інвестиційна діяльність промислового підприємства й оцінка економічної ефективності інвестиційного проекту
40. Теоретико-методологічні і прикладні проблеми визнання ймовірності банкрутства підприємства

41. Аналіз економічного стану підприємства під час кризи

42. Економіка підприємства

43. Економічна безпека підприємства

44. Основи економіки підприємства

45. Підвищення економічної ефективності використання основних фондів операційної діяльності підприємства

46. Підвищення економічних показників державного підприємства

47. Підвищення ефективності діяльності підприємства ВАТ "Поліпромінвест" на основі використання економіко-математичних методів

48. Економічне моделювання у прогнозуванні показників фінансової звітності підприємства (на матеріалах ВАТ "Дніпропетровськгаз")

Шар для принятия решений.
Волшебный шар для принятия решений, на русском языке. Принцип действия: для начала нужно понять, на какой вопрос вы хотите получить ответ.
448 руб
Раздел: Прочее
Блокнот в точку. Bullet Journal.
Bullet Journal — эффективная система органайзеров, в основе которой лежит чистая страница в точку. В Bullet journal нет строгих правил —
422 руб
Раздел: Блокноты художественные
Кружка "Кастет", черная.
Оригинальная керамическая кружка с ручкой в виде кастета. Металлизированное напыление. Упаковка стилизованная, качественный
382 руб
Раздел: Кружки

49. Визначення та аналіз факторів, що впливають на ефективність маркетингової стратегії у брендингу

50. Гігієнічні особливості впливу внутрішньошкільних факторів на якість життя та здоров’я молодших школярів

51. Зовнішньоекономічні зв’язки Японії та розвиток економічних відносин з Україною

52. Теоретичні моделі економічного зростання (economic growth models) та їхня роль для країн, що розвиваються і країн з перехідною економікою

53. Стратегічні вектори управління еколого-соціо-економічною системою регіону

54. Макроекономічні показники і пропорції, як основа державного регулювання економіки
55. Циклічні коливання і кризи в економіці
56. Циклічність як загальна форма економічної динаміки

57. Циклічні коливання економічного розвитку

58. Факторы вызывающие мутацию (Доклад)

59. Поражающие факторы ядерного оружия и способы защиты от него

60. Россия. 21 век. Начало строительства (инфраструктурный комплекс как фактор организации экономического пространства России)

61. Природные ресурсы как экономический фактор

62. Мировая война 1939 - 1945гг.: точки зрения на причины возникновения и факторы развития конфликта

63. Культура как фактор общения

64. Факторы самобытности российской истории

Джип-каталка "4х4", голубой.
Каталка со звуковым сигналом. Автомобиль оснащен крюком с веревкой, за который его может везти сам водитель или родители. Если веревка не
1731 руб
Раздел: Каталки
Грызунок на прищепке "Машинка".
Грызунок сделан из безопасного пищевого силикона, он выполняет роль прорезывателя для зубов. Бусины грызунка достаточно мягкие и очень
380 руб
Раздел: Силиконовые
Головоломка "Лабиринтус", 138 шагов.
Лабиринтус – это шар-лабиринт, в котором расположен хитроумный 3D лабиринт, который включает в себя множество переходов, барьеров и
704 руб
Раздел: Головоломки

65. Оружие массового поражения: фактор национальной безопасности или средство устрашения (На примере отношений США и России в ХХ веке)

66. Национальное самосознание - главный фактор в построении могущественной и процветающей России

67. Факторы роста

68. Факторы неспецефической защиты - первая лекция: Перикиси, свободные радикалы. ПОЛ, ФНО, БОФ (белки острой фазы), нуклеазы, фибронектины, интерферон, лизоцим, катионные белки, NO, лектины

69. Ретроспективный cанитарно – эпидемиологический анализ по определению связи между заболеваемостью населения ОКИ и факторами внешней среды по эпидемиологически значимым объектам (с использованием статистического метода ранговой корреляции ) за 2000 –2002 г

70. Правонарушения (понятия, предпосылки, факторы, объекты, субъекты)
71. Влияние некоторых антропогенных факторов на численность пушных зверей в окрестностях города Пскова
72. Экологические факторы риска, влияющие на здоровье и продолжительность жизни человека

73. Понятие и сущность содержания образования. Источники и факторы его формирования

74. Компьютерные технологии как фактор эволюции форм и методов обучения

75. Игра как фактор развития познавательных процессов младших школьников

76. Политический центризм как фактор стабилизации общества

77. Я - концепция как фактор личностного самоопределения в ранней юности

78. Биологические факторы формирования личности

79. Факторы, влияющие на девиантное поведение современного человека

80. Исследование основных факторов влияния на распространения наркотиков среди подростков

Таблетки для посудомоечной машины "All in 1", 21 штука.
Для безупречного мытья посуды в посудомоечной машине воспользуйтесь таблетками Meine Liebe All in 1. Это моющее средство придаст вашей
413 руб
Раздел: Для посудомоечных машин
Глобус физический рельефный диаметром 320 мм, с подсветкой.
Диаметр: 320 мм. Масштаб: 1:40000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: черный. Мощность: 220 V. Шар выполнен из толстого
1270 руб
Раздел: Глобусы
Мобиль музыкальный "Рыбки" (звук, 2 режима).
Музыкальная подвеска размещается над детской кроваткой. Мобиль - это одна из первых игрушек для новорожденных и уникальный тренажер для
1100 руб
Раздел: Мобили

81. Исследование факторов эмоционального выгорания педагогов

82. Межличностные отношения, как негативный фактор воздействия на человека

83. Факторы эффективности внешности специалиста по связям с общественностью на телеэкране

84. Программа социологического исследования о факторах, влияющих на выбор формы (платная или бесплатная) (обучения абитуриентами)

85. Проблема суицида. Анализ, социальные факторы

86. Культура как фактор общения
87. Двигательная активность как важнейший фактор взаимодействия организма человека с внешней средой и повышение его устойчивости к вредным воздействиям
88. Вредные и опасные факторы при работе лазерных установок"

89. Экологические факторы риска, влияющие на здоровье и продолжительность жизни человека

90. Влияние физических и химических факторов на основность алкиламинов

91. Природные ресурсы как экономический фактор

92. Факторы, определяющие значимость клиента для коммерческого банка

93. Как Запад стал богатым: институциональне факторы роста

94. Сущность, классификация и показатели измерения издержек обращения в книжной торговле. Основные факторы, влияющие на уровень издержек книготоргового предприятия

95. Влияние внешнеэкономических факторов на трансформационные процессы в России

96. Факторы инвестиционной привлекательности страны

Полка на ванну.
Материал: полипропилен. Размер: 300x70x680 мм. Максимальная нагрузка: 80 кг. В ассортименте без возможности выбора.
469 руб
Раздел: Решетки, сиденья для ванны
Антимоскитная сетка "Лето" для дверного проема, 2.1x1.0 м.
Антимоскитная сетка предназначена для размещения на дверном проеме у Вас дома или на даче. Сетка выполнена в виде занавесок, оснащена
579 руб
Раздел: Сетки противомоскитные
Доска пробковая, с алюминиевой рамой, 60x45 см.
Доска выполнена из пробки высокого качества, имеет регулируемые элементы крепления, алюминиевая рамка соединяется пластиковыми уголками.
681 руб
Раздел: Демонстрационные рамки, планшеты, таблички

97. Факторы эффективности управленческих решений

98. Производство товаров и услуг как основная функция фирмы. Факторы производства

99. Концепция убывающей производительности факторов производства

100. Эконометрика (оценить тесноту связи между факторами при помощи коэффициентов корреляции рангов Спирмена и Кендела и другие задачи)


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.