Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Банковское дело и кредитование Банковское дело и кредитование

Роль Національного банку України в обслуговуванні зовнішнього боргу

Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки
Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков

Зміст Вступ 1. Зовнішній борг України та його структура 2. Роль НБУ в обслуговуванні зовнішнього боргу України Висновки Список використаних джерел Вступ Реформування економіки України, забезпечення її поступового зростання потребують, насамперед, залучення значного обсягу додаткових ресурсів. Їх недостатність спонукає уряд країни до пошуку альтернативних джерел, якими виступають зовнішні запозичення, а їх ефективне використання вимагає розробки відповідних державних механізмів управління ними. Управління державним боргом країни в умовах глобалізації ускладнюється внаслідок трансформації взаємовідносин суто позичальника і кредитора у проблему наднаціонального рівня. Брак внутрішніх заощаджень у країнах-позичальниках і випадки неспроможності деяких з них обслуговувати власні зовнішні борги значно ускладнюють цю проблему. У світовій практиці застосовувались різні підходи та відповідні програми щодо подолання або зменшення масштабів негативних явищ, пов’язаних з невдалими процедурами управління державним боргом. Більшість з таких програм і проектів, зокрема розроблених Н. Брейді, іншими фахівцями та міжнародними фінансовими організаціями, стосувались країн, у яких уже були значні обсяги заборгованості перед зовнішніми кредиторами та виникали труднощі щодо їх обслуговування. Ці програми, в основному, мали характер загальних рекомендацій, не завжди враховували національні особливості країн, були спрямовані на вирішення тимчасових проблем, що не давало змогу отримати очікуваний позитивний ефект. Системи управління державним боргом різних країн мають спільні недоліки. Насамперед, це відсутність довгострокового цілеспрямованого стратегічного управління державним боргом. Справедливість такого твердження доведено практикою зовнішнього боргування в Україні, що супроводжувалась численними кризами заборгованості та погіршенням загальної соціальної економічної ситуації в країні. Значною мірою ці негативні явища зумовлені тим, що зазначена проблема не дістала належного науково-теоретичного обґрунтування. Це свідчить про необхідність глибинного теоретико-методологічного дослідження проблем управління боргом країн, визначення його особливостей з огляду на національні та соціально-економічні умови України, а також обґрунтування напрямів стратегічного управління державним зовнішнім боргом. 1. Зовнішній борг України та його структура Основними складовими державного боргу, які відображають сфери розміщення державних боргових зобов'язань, виступають зовнішній та внутрішній борги. Але, якщо поява внутрішнього боргу приходиться безпосередньо на час появи державного боргу, то поява категорії &quo ;зовнішній борг&quo ; приходиться на час, коли держава була не здатна задовольняти власні потреби за рахунок подальшого збільшення внутрішнього боргу внаслідок обмеженості внутрішніх ресурсів країни чи інших причин. Однак, в умовах постійної інтернаціоналізації економічного життя, яка проявляється у зростанні руху капіталів між країнами, підвищенні міжнародних валютно-фінансових та грошово-кредитних відносин, динамічний розвиток будь-якої національної економіки за сучасних умов значною мірою залежить від здатності використовувати саме зовнішні джерела фінансових ресурсів, ефективної участі в роботі міжнародних ринків фінансів та капіталів, активної інтеграції до діючих структур кредитного сприяння, а залучення фінансових коштів зарубіжного походження може відіграти стабілізуючу роль не лише на ринку валют, а й у монетарній сфері .

Зважаючи на ці та інші причини, зовнішня заборгованість у сучасних умовах має суттєвий вплив на економіку будь-якої країни, і перш за все, на державні фінанси, платіжний баланс, залучення іноземних інвестицій. Однак, при неефективному управлінні зовнішнім боргом він може стати фактором, що може викликати кризу, стримувати її подолання і гальмувати початок економічного зростання. Для вирішення даної проблеми необхідно застосувати комплексний підхід, який потребує використання світового досвіду, а також вдатися до пошуку нетрадиційних засобів і підходів. Перш за все, до проведення певного дослідження, розробки та впровадження відповідних заходів необхідно визначитись з базовими поняттями та категоріями. Поняття державного зовнішнього боргу, його структури, процесу управління та регулювання, як і безпосередньо доцільності здійснення державних запозичень, залежно від різноманітних обставин можуть суттєво відрізнятись одне від одного, що вимагає ще на підготовчому етапі певної уваги, деталізації і конкретизації. Державний зовнішній борг є складовою частиною економічної системи, справляючи пряму та опосередковану дії на багато з її елементів, зокрема, на державний бюджет, грошово-кредитну і валютні системи, рівень інфляції, внутрішні і зовнішні заощадження, іноземні інвестиції тощо. Таким чином, зовнішній борг впливає на економіку країни в цілому, а можливості його ефективного використання в більшості визначаються загальним рівнем розвитку економіки і зачіпають практично всі елементи економічної системи . Після набуття незалежності вперше Україна звернулася до зовнішніх запозичень лише в 1992 році. Утворення зовнішнього боргу незалежної України розпочалося з кредитів підприємствам під гарантії Уряду, які на 01.01.1993 складали 100% всієї зовнішньої заборгованості країни. Державні гарантії надавалися за кредитами міжнародних фінансових організацій та за експортними кредитними лініями, відкритими урядами іноземних держав відповідно до міждержавних та міжурядових угод, за якими найбільшими кредиторами українських підприємств виступали США та ФРН. Але надання кредитів носило безсистемний характер і лише для 49% з них передбачалося, що відповідальність за їх погашення будуть нести самі кредитори, відповідальність за погашення інших кредитів з самого початку покладалася на Державний бюджет. Державний зовнішній борг України з 1992 року поступово зростав. Це обумовлювалося цілим рядом факторів, серед яких треба окремо виділити дефіцитність державного бюджету та платіжного балансу, неефективне використання залучених кредитів та відсутність належного контролю за цим процесом, висока залежність від імпорту енергоносіїв, несприятливий інвестиційний клімат. Найбільшою мірою формування боргу було пов'язано з бюджетними дефіцитами, які тривалий час мали місце, що призводило до проблем з обслуговуванням боргу. Обсяг зовнішнього боргу України протягом усього періоду, з часу отримання перших кредитів включно до 2007 року, постійно зростав, причому, найбільший приріст відбувся в 1993 та 1995 роках. У 2007 році спостерігається падіння обсягу зовнішньої заборгованості, але така ситуація була тимчасовою і не свідчить про настання тривалої тенденції зменшення зовнішнього боргу.

Зокрема, у 2004-2007 роках обсяг зовнішнього боргу знову почав зростати, в тому числі, і за рахунок отримання нових кредитів та розміщення на зовнішніх фінансових ринках державних боргових зобов'язань (табл. 1.1) . Таблиця 1.1 Державний прямий та гарантований борг України за станом на 31.12.2007 р. дол. США грн. % Загальна сума державного прямого та гарантованого боргу 14 541 199,79 77 526 406,70 100,00 Прямий борг 12 404 302,07 66 133 536,50 85,30 внутрішній борг 3 849 532,44 20 523 782,16 26,47 зовнішній борг 8 554 769,63 45 609 754,34 58,83 1. Заборгованість за позиками, наданими міжн. організ-ми екон. розвитку 2 527 156,85 13 473 536,74 17,38 Європейське Співтовариство 289 907,18 1 545 640,14 1,99 ЄБРР 24 282,18 129 460,43 0,17 Світовий Банк 2 212 967,49 11 798 436,17 15,22 2. Заборгованість за позиками, наданими закордонними органами управління 2 886 045,82 15 386 953,31 19,85 Італія 92 233,11 491 740,85 0,63 Німеччина 420 860,96 2 243 820,23 2,89 Росія 1 681 105,86 8 962 815,89 11,56 США 248 205,87 1 323 309,59 1,71 Туркменистан 246 499,99 1 314 214,67 1,70 Франція 34 782,43 185 442,52 0,24 Японія 162 357,60 865 609,56 1,12 3. Заборгованість за позиками, наданими іноземними комерційними банками 2 479,22 13 217,99 0,02 Ba kers rus Luxembourg S.A. 873,56 4 657,40 0,01 Chase Ma ha a Ba k Luxembourg S.A. 63,89 340,64 0,00 E.M.Sovereіg І ves me s B.V. 263,95 1 407,25 0,00 Баварський об'єднаний банк 1 277,82 6 812,70 0,01 4. Заборгованість, не віднесена до інших категорій 3 139 087,74 16 736 046,30 21,59 ОЗДП 1995 року 150 405,00 801 884,26 1,03 ОЗДП 2001 року 1 988 682,74 10 602 662,04 13,68 ОЗДП 2005 року 1 000 000,00 5 331 500,00 6,88 Гарантований борг 2 136 897,72 11 392 870,20 14,70 Внутрішній борг 181,24 966,25 0,00 Зовнішній борг 2 136 716,48 11 391 903,95 14,69 1. Заборгованість за позиками, наданими міжн. організ-ми екон. розвитку 2 070 784,78 11 040 389,08 14,24 ЄБРР 183 524,35 978 460,09 1,26 МВФ 1 829 274,05 9 752 774,61 12,58 Світовий Банк 57 986,38 309 154,38 0,40 2. Заборгованість за позиками, наданими закордонними органами управління 29 075,88 155 018,06 0,20 Німеччина 29 075,88 155 018,06 0,20 3. Заборгованість за позиками, наданими іноземними комерційними банками 36 855,82 196 496,81 0,25 Баварський об'єднаний банк 36 855,82 196 496,81 0,25 Але курс національної валюти за цей же період знецінився більше ніж у 3 рази, що і стало другою головною причиною зростання розміру зовнішнього боргу у гривневому еквіваленті та відношення зовнішній борг до ВВП. Саме пікове зростання (девальвація) курсу національної валюти у 2001 та 2002 роках зумовили значне зростання гривневого еквіваленту зовнішнього боргу та його частки у ВВП країни. Слід також зазначити, що темпи приросту зовнішнього боргу України є одними з найбільших серед країн колишнього СРСР. 2. Роль НБУ в обслуговуванні зовнішнього боргу України Національний банк як фінансовий агент уряду посідає основне місце на ринку державних облігацій, оскільки здійснює їх розміщення, депозитарне та розрахункове обслуговування обігу і погашення цінних паперів уряду, а також нагляд за діяльністю учасників ринку.

Але поступово український карбованець набув усіх ознак звичайної грошової одиниці, поширившись на весь український ринок. На його основі шляхом проведення економічних перетворень було приборкано інфляцію, забезпечено макроекономічну стабілізацію і створено необхідні передумови для запровадження постійної повноцінної національної валюти України — гривні. 10.2. Перша грошова реформа в Україні (1996 p.). Запровадження гривні Здійснилась і вже стала надбанням української історії надзвичайно важлива для нашої молодої держави подія. На п'ятому році незалежності Україна отримала один із найсуттєвіших атрибутів державності — повноцінну грошову одиницю — гривню, яка була введена в обіг 2 вересня 1996 року згідно з Указом Президента України «Про грошову реформу в Україні». Проведення грошової реформи в Україні стало можливим завдяки здійсненню урядом і Національним банком упродовж 1995 року і в першій половині 1996-го політики, спрямованої на стабілізацію економічних процесів, що створило необхідні передумови для успішного проведення грошової реформи

1. Аудиторська перевірка Національного банку України

2. Національний банк України

3. Національний Банк України

4. Гармонізація національного законодавства України з нормами Європейського товариства в сфері захисту прав людини і громадянина

5. Проблема національних меншин України у внутрішній політиці центральної ради

6. Національні інтереси України і стратегічні орієнтири розвитку національної економіки
7. Механізм кредитування банками України
8. Місце та роль української греко-католицької церкви в процесі національно-духовного відродження України

9. Національна депозитарна система України

10. Національно-культурний компонент семантики порівнянь на прикладі ЛСП "Зовнішність людини" в німецькій і українській мовах

11. Національні і політичні проблеми України у творчості М. Костомарова

12. Політизація національного руху студентської молоді україни в роки першої російської революції

13. Українська національно-демократична революція 1917-1921 рр.. Боротьба за відродження державності України

14. Глобальні та регіональні системи безпеки: перспективна роль України

15. Урок з формування національної свідомості "Охорона природи України"

16. Малий бізнес України в розвиткові національної економіки

Кружка-хамелеон "Разогрей Звезду".
Оригинальная кружка, которая меняет изображение при наливании в неё горячих напитков.
442 руб
Раздел: Кружки
Пенка для купания малышей "Arau Baby", 400 мл.
Нежная пенка для тела с устойчивой обильной пеной отлично очищает, при этом не раздражает нежную детскую кожу. Содержит натуральные масла
417 руб
Раздел: Гели, мыло
Набор мягкой мебели для гостиной "Коллекция".
Набор мягкой мебели для гостиной "Коллекция" станет украшением любой кукольной комнатки. Кресла и диван выглядят как красивая
662 руб
Раздел: Гостинные

17. Поліграфічна промисловість України. II роль та перспективи розвитку

18. Закон про зовнішньоекономічну діяьність України

19. Основні напрямки зовнішньої політики України

20. 3 найбільш визначні події у економічному (зовнішньоекономічному) житті України у 2004 -2005 роках

21. Роль і значення АПК для господарства України

22. Генеза української національної мови
23. Сучасна банківська система України та її роль у сучасній економіці країни
24. Банки на валютному ринку України

25. Регіональна економіка промисловості України

26. Регіональна економічна політика України й особливості регіонального розвитку

27. Етнічна консолідація й національно-духовне піднесення української народності у XV-першій половині XVII ст.

28. Культурно-національний рух на українських землях у ХVІ-ХVІІ ст.

29. Основні етапи українського національного відродження

30. Сільські ради національних меншин в Україні в 20-ті роки ХХ ст.

31. Українське національне відродження ХІХ ст.

32. Формування українського національного руху

Мольберт "Ника растущий", со счетами (синий).
Двусторонний мольберт для детей прекрасно подойдет для обучения и для развлечения. Одна сторона мольберта - магнитная доска для работы с
1790 руб
Раздел: Буквы на магнитах
Шкатулка РТО, 35.5х25.5х20 см (арт. 3678-RT-60).
1937 руб
Раздел: Шкатулки для рукоделия
Швабра-вертушка "Торнадо Хенди".
Швабра для пола "Торнадо" обладает крутящейся насадкой из микрофибры, обеспечивающей отличное впитывание грязи и жидкости во
1385 руб
Раздел: Швабры и наборы

33. Українська національна кухня

34. Здобутки і проблеми зовнішньої політики України на сучасному етапі

35. Зовнішньоекономічні зв’язки України з Туреччиною

36. Особливості зовнішньої політики України у Центральній Європі та країнах Балтії

37. Роль України в ЮНВТО

38. Торговельно-промислова палата. Зовнішньоекономічна політика України
39. Теоретичні основи національного виховання старших дошкільників шляхом ознайомлення з творами українського образотворчого мистецтва
40. Українська національна ідея

41. Національна самобутня форма суспільної допомоги українського народу

42. Ринок капіталів та його роль у розвитку економіки України

43. Фінансовий механізм зовнішньоекономічних відносин України

44. Аналіз динаміки та структури національних заощаджень в Україні

45. Соціально-економічна сутність і роль державного бюджету України

46. Водно болотная орнитофауна Украины и её охранный статус (Водно-болотна орнІтофауна України та її охоронний статус)

47. Денежная реформа и становление денежного рынка Украины (Грошова реформа та становлення грошового ринку України)

48. Народный депутат Украины (Народний депутат України)

Изограф, 0,1 мм.
Чертежный прибор для черчения и рисования на бумаге, ватмане и чертежной пленке. Изограф имеет резервуар для чернил, который легко
1584 руб
Раздел: Циркули, чертежные инструменты
Защита для обуви.
Если ваш ребенок любит кататься на каталках, то защита для обуви это для вас. Защита для обуви одевается прямо на детскую обувь и защищает
590 руб
Раздел: Каталки
Овощерезка ручная "SUPER KRISTAL Nicer-Dicer" (арт. 2295).
Овощерезка ручная "Nicer-Dicer". Материал: пластик. Материал лезвий: нержавеющая сталь. Цвет: белый. Объем контейнеров: 500 мл и
496 руб
Раздел: Измельчители, приспособления для резки

49. Громадянство України

50. Кримінальний кодекс України (Проект криминального кодекса Украины, варианты 1998-2001гг.)

51. Гетьманство України: Богдан Хмельницький (Гетманство Украины. Богдан Хмельницкий)

52. Значення харчової промисловостi у соцiальному та економiчному розвитку України

53. Історія України

54. Історія соборності України
55. Гетьман Іван Мазепа - державний та політичний діяч України
56. Господарство України періоду утвердження капіталізму

57. Економ. політика доби національно-визвольної р. (1917-1920рр..)

58. Національна політика СРСР в роки перебудови

59. Походження людини та її поява на території України

60. Історія держави та права України

61. Національно визвольний рух в Індії

62. Інтеграція України до ЄС. Шляхи і перспективи розвитку

63. Податкова політика України

64. Олігополія. Антимонопольне законодавство України

Магнитные истории "Что мне надеть".
Игра научит ребенка: ориентироваться по ситуации, внимательности, развития мелкой моторики, фантазии, аккуратности, усидчивости. В
499 руб
Раздел: Игры на магнитах
Набор цветных карандашей Trio, 12 цветов.
Тонкий карандаш с трехгранной формой корпуса. Грифель 2,5 мм. 12 цветов.
443 руб
Раздел: 7-12 цветов
Домик игровой с забором.
Дом предназначен для игры на свежем воздухе. Замечательный домик высокого качества, будет радовать ваших детей и вас на вашем садовом
10536 руб
Раздел: Домики и комплексы

65. Загальна характеристика конституції України

66. Господарське право України

67. Конституційний суд України

68. Цивільне право України

69. Суверенітет України

70. Основні положення законодавства України про працю та охорону праці, основні принципи державної політики в галузі охорони праці
71. Проект кримінального кодекса України
72. Бюджетна ситема України

73. Державний бюджет України і бюджетне право

74. Управління фінансами України

75. Історія розвитку садово-паркового мистецтва на території України

76. Організаційна система управління природокористуванням України

77. Роль и функции банков в рыночной экономике

78. Інтеграція України у світове господарство

79. Валовий національний продукт

80. Вимірювання національного обсягу виробництва і доходу

Маркеры для доски, 8 цветов, футляр.
8 разноцветных маркеров для рисования на демонстрационных досках.
358 руб
Раздел: Для досок
Брелок с кольцом "Lord of the Rings" Wearable One Ring.
Брелок с тем самым Кольцом из известного произведения жанра фэнтези романа-эпопеи "Властелин Колец" английского писателя Дж. Р.
1590 руб
Раздел: Металлические брелоки
Подгузники Merries (S), 4-8 кг, экономичная упаковка, 82 штуки.
Большая экономичная упаковка мягких и тонких подгузников. Подгузники пропускают воздух, позволяя коже малыша дышать. Внутренняя
1374 руб
Раздел: 6-10 кг

81. Міжнародний ринок туристичних послуг України

82. Місце України в світовому сільському господарстві. Шляхи переходу до ринкової економіки

83. Національне багатство, прибуток

84. Розвиток та розміщення хімічної промисловості України

85. Соціально-економічні риси та особливості розвитку економіки України на сучасному етапі

86. Розміщення і розвиток автомобільної промисловості України
87. Грошовий обіг України
88. Органи внутрішніх справ України

89. Грошові розрахунки в господарському обороті України

90. Організація податкового обліку і звітності розрахунків з бюджетом в умовах реформування системи оподаткування України

91. Розвиток і розміщення промислового комплексу України

92. Закон україни про міліцію

93. Створення пiдприємств в Українi за Законом України

94. шпори з цивільного права України

95. Заповідники України

96. Культура та побут населення України

Ручка перьевая "Velvet Prestige", синяя, 0,8 мм, корпус черный/золото.
Перьевая ручка Velvet Prestige. Цвет корпуса: черный/золото. Материал корпуса: металл. Материал пера: иридий.
404 руб
Раздел: VIP-ручки
Сушилка для белья "Ника" напольная складная, 20 метров.
Размер: 200х55х96 см. Длина сушильного полотна: 20 метров. Сушилка для белья классическая для любых помещений. Напольная, складная, с
993 руб
Раздел: Сушилки напольные
Карандаши художественные "Polycolor", 36 цветов, 36 штук, деревянная коробка.
Высококачественные художественные цветные карандаши в металлическом пенале. Прочный грифель. Яркие цвета. Мягкое письмо и ровное
1692 руб
Раздел: Более 24 цветов

97. Легка промисловість України i транспорт

98. Сільське господарство i харчова промисловість України

99. Електроенергетика України


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.