Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Философия Философия

Антитехнократичні тенденції в сучасній європейській філософії

Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее
Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее
Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки

Міністерство освіти і науки України Український державний університет водного господарства та природокористування Кафедра філософії РЕФЕРАТ на тему: “Антитехнократичні тенденції в сучасній європейській філософії” Консультант: кандидат філософських наук, доцент Наконечна Ольга Павлівна Рівне - 2003 2 ПЛАН Вступ 3 Причини виникнення антитехнократичних тенденцій у сучасній європейській філософії 6 Проблема “людина-техніка” в сучасних філософсько- соціологічних 12 Концепції нової раціональності як спосіб подолання кризових явищ в філософії техніки 22 27 Література 29ВСТУПТехніка є невід'ємною частиною нашого життя і визначальною цінністю сучасної цивілізації. Цю цивілізацію часто називають технічною або техногенною, підкреслюючи особливу роль технічного прогресу в її розвитку, у зміні природного середовища, що є безпосередньою сферою людської життєдіяльності, у перетворенні способів і форм людської комунікації, соціальних зв'язків і відносин людей. Техногенна цивілізація зародилась на досягненнях двох великих традиційних культур – античності і християнського середньовіччя. Їх синтез в епоху Ренесансу і Реформації сформував систему цінностей, яка послужила своєрідним культурно-генетичним кодом техногенної цивілізації. Життєві сенси і цінності техногенної культури містять у собі розуміння людини як діяльної істоти, що протистоїть світу і покликаної перетворювати його об'єкти, підкоряючи їх своїй владі; розуміння самої діяльності як креативного інноваційного процесу, спрямованого на перетворення зовнішніх об'єктів; сприйняття природи як зовнішньої стосовно людини, закономірно упорядкованого предметного середовища, що повинна служити матеріалом і ресурсами для людської діяльності. Ця система життєвих сенсів припускала також пріоритетну цінність самодіяльної творчої особистості, а також цінність наукової реальності і науково-технічного прогресу. Усі ці цінності, скорельовані між собою, забезпечили прискорений розвиток техногенних суспільств, а головною рушійною силою розвитку став науково-технічний прогрес. Техногенна цивілізація, з'єднавши науку з її виробничо-технічним застосуванням, пройшла через кілька науково-технічних революцій, кожна з яких змінювала предметний світ людської життєдіяльності і створювала передумови збільшення суспільного багатства. Розвиток техногенної цивілізації, особливо в другій половині XX століття, чітко продемонстрував, що науково-технічний прогрес є одним з найважливіших факторів поліпшення якості життя. Сучасна людина живепрактично не в природному, а в культурному середовищі, яке створене її технічною діяльністю. В такій ситуації дуже важливим стає правильне розуміння відношення техніки і технічної діяльності до інших феноменів культури, особливо до сукупності соціальних, політичних і духовних феноменів. Для індустріально-розвинутих суспільств, а особливо для держав з перехідною економікою, до яких відноситься і Україна, існує небезпека підпорядкування політики технічному прогресу, небезпека домінуючої ролі в суспільстві всемогутньої техніки та її носіїв. Це породило проблему технократії.

Її прибічники приписують науково-технічній інтелігенції особливу роль не тільки в економіці, а і в управлінні суспільством в цілому. В такій “експертократичній” та “сциєнтократичній” системі поглядів і сама політика розглядається як “соціальна техніка”, яка базується на технічних знаннях. При цьому демократія, як форма політики, яка ґрунтується на волі народу стає найчистішою ілюзією. Технократична “поведінка” охоплює не тільки суспільство, як цілісний організм, але і кожну його ланку: на підприємствах і в установах керівники-технократи можуть підпорядкувати “інтересам” технічних інновацій саму особистість, моральні установки, звичаї і особисте життя робітника-людини, стараючись перетворити його в робота в ім’я абстрактного “загального” технічного прогресу. Підтвердженням реальності цієї небезпеки для суспільства є створення технократичної партії в Росії (Санкт-Петербург, 1997 р.), а також методи вирішення політичних та воєнних конфліктів за допомогою високотехнологічної зброї (Югославія, 1999 р.; Ірак, 2003 р.). Глобальні кризи, породжені техногенною цивілізацією, і насамперед сучасна екологічна криза, поставили під загрозу саме існування людства. І як реакція на ці проблеми, виникла критика науково-технічного прогресу. Безперечно, що той тип розвитку науки і техніки, що характеризував індустріальну фазу технічної цивілізації, багато в чому себе вичерпав. Однак у випадку відмови від технічного прогресу або його консервації стає неможливим забезпечити необхідними життєвими засобами зростаюче населення Землі. Тому в сучасній філософії техніки мова йде не про відмову від науково-технічного розвитку, а про пошуки його нового типу, що, очевидно, буде пов'язаний і з новим типом розвитку цивілізації, який зможе забезпечити рішення глобальних проблем. Сучасні проблеми пошуку нових шляхів освоєння природи, що забезпечували б збереження і поліпшення навколишнього середовища, висувають особливе соціальне замовлення — розробку нової концепції науково-технічного прогресу не як стратегії насильства над навколишнім середовищем, влади і панування над нею, простого пристосування її до потреб людини в якості невичерпної комори ресурсів (навіть і з урахуванням негативних наслідків такого силового втручання) для прискорення науково-технічного і господарського розвитку, а так званого стійкого розвитку, спрямованого на підтримку і збереження рівноваги сучасної цивілізації з уже в значній мірі модифікованою нею природою. І в зв'язку з цим виникають кардинальні світоглядні проблеми перегляду і зміни всієї системи цінностей техногенної цивілізації. В даній роботі зроблена спроба охарактеризувати та систематизувати сучасні антитехнократичні тенденції, а також висвітлити основні концепції нової раціональності для подолання протиріч в філософії техніки.1. ПРИЧИНИ виникнення антитехнократичних тенденцій у сучасній Європейській філософії Термін &quo ;технократія&quo ; уперше був застосований американським дослідником В. Смітом у серії статей, опублікованих у 1919 р. в журналі &quo ;I dus rial Ma agme &quo ;.

У буквальному перекладі з грецького це слово означає &quo ;влада майстерності&quo ;. Надалі поняття одержало три загальновживані тлумачення: по-перше, теоретичні концепції влади, заснованої не на ідеології, а на науково-технічному знанні; по-друге, тип соціально-політичного переустрою суспільства, який практично реалізує принципи цієї концепції; по-третє, соціальне коло носіїв науково-технічного знання, котрі виконують функції управління . Ідеї, близькі до технократичних, не нові. Вони існували ще в давнину. Навіть думку Платона про суспільство, яке буде управлятися “філософами”, тобто мудрецями, можна інтерпретувати як заклик до деякої “експертократії”. Сучасні ж технократичні концепції беруть свій початок у працях американського соціолога й економіста Т. Веблена й одержали поширення майже у всіх індустріально-розвинених країнах . Таким чином, можна говорити про технократію як сукупне панування техніки або техносистеми. У даний час найбільш розповсюдженими є наступні чотири варіанти концепції технократії : Технократія розглядається як панування технічних експертів (експертократія). Технократія — це орієнтація на техніку як на так званий «технологічний імператив» (Л.Маркузе): усе, що можна виготовити, виготовляється і притому для задоволення визначених потреб. Технократія розуміється як панування предметної необхідності аж до появи тотальної «технічної держави» (Х.Шельскі), у якому лише керують, однак політичних рішень уже не приймають. Технократія виступає в якості тенденції до інформаційно- і системно- контрольованого суспільства в більш загальному вигляді: до інформаційної системотехнократії. Гносеологічні корені ідеології технократизму пов'язані з філософією позитивізму, що будує свої висновки лише на базі емпіричних даних, які отримані природничими і технічними науками . Прихильники позитивних програм технічного удосконалення світу бачили в техніці головним чином “знаряддя” за допомогою якого людина повинна домогтися панування над природою. Техніка, таким чином, осмислювалась як нейтральний засіб, користаючись яким “людина” намагалася досягти цілей, не залежних від цього засобу. Людина функціонувала як “володар”, а техніка – як його “раб”. І в цьому випадку людина була “володарем”, що застосовувала машину як свого раба для того, щоб панувати над іншими людьми. Але, з позицій марксистів і соціалістів техніка повинна застосовуватися не для експлуатації людини, а для панування над природою на користь людини . У другій половині ХХ століття з’явилась нова тенденція: машина або “техніка”, сама стала “володарем”, тоді як “людина” перетворилася в її “раба”. Панування техніки проявилося в тому, що людина сама придбала риси машини: вона стала автоматом, безвольно опинившись у владі саморушних технічних систем, що уже не є засобами для досягнення мети, а стали самоціллю. Ця думка про автономію техніки легко пов’язується зі способом аргументації, що виходить з поняття “відчуження” .

Hutchinson (1987: розд. 1) та A. D. Smith (1998: розд. 2). Одню з найновших праць, де гостро критиковано Гелнерову теорю, зважаючи на його останн роботи,  OLeary (1998). ¶нш оцнки @елнерово теор з модернстського погляду див. також Hall (1998). 56 Див. пзнш твори Нейрна, де бльше соцально-психологчних  антропологчних дослджень Nairn (1997, особливо Вступ та розд. 5). 57 Про сучасн вропейськ нацоналстичн рухи, починаючи з 1989 p., як спираються на теорю @елнера, див. Dieckhon (2000). 58 Спроба Кедур вивести сучасний нацоналзм з антиномчного середньовчного мленалзму, як на мене, хибна; див. Smith (1979: розд. 2). Але повязуючи нацоналзм з релгю, Кедур виявив шлях до задовльншо оцнки рзномантност нацоналзмв  пристрастей, як вони викликають. 59 Гехтер наводить цкав приклади амантв  циган щодо замкнутих спльнот як за вибором, так  за необхднстю (Hechter 1988: 275-6). Про циган див. Kenrick and Puxon (1972). 60 Але можна навести й протилежн випадки, наприклад, палестинська нтифада проти могутньо зральсько держави, або рландська нацоналстична реакцю на масов британськ репрес псля Великоднього повстання 1916 р

1. Християнська філософія періоду середньовіччя. Західноєвропейська філософія Нового часу

2. Історія сучасної філософії

3. Німецька класична філософія

4. Філософія інформаційного суспільства

5. Філософія кохання у творчості письменників кінця XIX - початку XX століття

6. Суспільна думка та політична філософія
7. Український філософ Памфіл Данилович Юркевич
8. Академічна філософія в Україні кінця ХІХ - початку ХХ століття

9. Амбівалентність мови (логосу) в давньогрецькій філософії

10. Антична філософія

11. Буття як проблема філософії

12. Вихідні ідеї філософії Аристотеля

13. Еволюція античної філософії

14. Ірраціоналістичні форми некласичної філософії

15. Методологічні проблеми історії філософії

16. Проблема відчуження у філософії К.Маркса і Е.Фромма

Доска магнитно-маркерная, 100x150 см.
Размер: 100х150 см. Поверхность доски позволяет писать маркерами и прикреплять листы при помощи магнитов. Перед началом работы – удалить
3857 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные
Простыня на резинке "Беж", 160x200 см.
Трикотажная простыня "Tete-a-Tete" изготовлена из 100% хлопка высокого качества. Натуральный, экологически чистый материал
741 руб
Раздел: Простыни, пододеяльники
Конструктор металлический для уроков труда №3 в деревянной упаковке.
Из трех конструкторов, входящих в серию, этот содержит наибольшее количество деталей, следовательно возможностей собрать что-то
578 руб
Раздел: Магнитные и металлические конструкторы

17. Проблема людини в філософії Сократа

18. Проблема пізнання у філософів Києво-Могилянської академії

19. Розвиток філософії в Україні

20. Своєрідність філософії стародавньої Індії та Китаю. Антична філософія

21. Співвідношення держави, права, закону і людини у філософії

22. Становлення філософії, як науки в Україні у другій половині XVII-XVIII ст.
23. Техніка з точки зору філософії
24. Український філософ Памфіл Юркевич

25. Філософія (хрестоматія)

26. Філософія Джона Локка

27. Філософія древньої Індії. Початок філософського мислення

28. Філософія економіки

29. Філософія епохи Просвітництва

30. Філософія і світогляд

31. Філософія І. Канта

32. Філософія історії за Арнольдом Тойнбі

Копилка декоративная "Дружок", 12,5x10x12 см.
Копилка декоративная. Материал: полистоун. Размер: 12,5x10x12 см.
334 руб
Раздел: Копилки
Набор для резки сыра из 4-х приборов и деревянной доски «Рокфор».
Сыр - продукт, требующий трепетного к себе отношения. Его производство может занимать долгие месяцы, а порой и годы. Однако если сделать
1430 руб
Раздел: Кухня
Магнитная игра "Тангос. Парадокс".
Игры «Тангос» – это компактные головоломки, которые имеют многовековую историю и предназначены для изучения детьми геометрических фигур и
471 руб
Раздел: Игры на магнитах

33. Філософія й теологія св. Августіна

34. Філософія постмодернізму

35. Філософія соціального розвитку

36. Філософія техніки

37. Філософія України кінця XVIII - початку XIX ст.

38. Філософія як галузь наукового знання
39. Філософія, її проблематика та функції
40. Цінності філософії Відродження

41. Наукова культура у вітчизняній філософії другої половини ХХ століття

42. Влада і філософія рантьє

43. Аналіз сучасного стану економічної співпраці України з західноєвропейськими державами і розробка шляхів її поширення

44. Сучасна кримінально-правова кваліфікація злочинів

45. Філософські засади європейської моделі розвитку України

46. Порівняльна характеристика українського роздрібного ринку з європейським та тенденції його розвитку

47. Аналіз сучасного стану та тенденцій розвитку світового валютного ринку

48. Європейський банк реконструкції та розвитку як міждержавна фінансова організація

Защитная накидка на автокресло "Зверята".
Защитная накидка на автокресло. Карман на молнии. Два кармана на липучке. Материал: текстиль. Размер: 44х69,5 см.
318 руб
Раздел: Прочее
Мешок для обуви "Space".
Мешок для обуви с увеличенными габаритами со светоотражающими элементами. Мешок изготовлен из износо- и морозостойкого водоотталкивающего
380 руб
Раздел: Сумки для обуви
Карандаши цветные "Kores", 50 цветов.
Ударопрочные цветные карандаши имеют насыщенные цвета. Трехгранная форма корпуса снижает усталость и придает дополнительный комфорт.
954 руб
Раздел: Более 24 цветов

49. Структура теорії управління та сучасні тенденції її розвитку

50. Головні тенденції розвитку політики в сучасних умовах

51. Структура українського суспільства на сучасному етапі та тенденції її розвитку

52. Тенденції розвитку сучасного баскетболу

53. Фінансова стійкість в економічній діагностиці сучасного підприємства

54. Фінансовий контроль та його завдання в сучасний період
55. Корпорація як форма організації сучасної фірми
56. Сучасні тенденції оплати праці працівників, зайнятих в торгівельній сфері України

57. Тенденции развития ВМФ

58. Современные тенденции демографического развития России

59. Н.Ф.Катанов - первый хакасский учёный

60. Налоги: тенденции, перспективы развития

61. Raskolnikov and Svidrigailov: on the brink of suicide. Ф.М. Достоевский, Преступление и наказание

62. С.Ф. Щедрин (1791-1830гг.)

63. Проблемы теории культуры в отечественной философии (А. Ф. Лосев, М. К. Мамардашвили)

64. Лингвистическая концепция Ф. де Соссюра и её развитие

Подставка для украшений Jardin D’ete "Розовая глазурь".
Подставка для ювелирных изделий не оставит равнодушной ни одну любительницу изысканных вещей. Сочетание оригинального дизайна и
851 руб
Раздел: Подставки для украшений
Электрощетка аккумуляторная телескопическая "Суперуборщик".
Очистка сантехники, кафеля и полов – самая раздражающая хозяйку часть уборки, ведь это занимает много времени и отнимает силы. Больше
1498 руб
Раздел: Щётки для уборки пыли
Фотобумага "Lomond" для струйной печати, А4, 200 г/м2, 50 листов, односторонняя, глянцевая.
Формат: А4 (210х297 мм). Плотность - 200 г/м2. Глянцевая. Односторонняя. Упаковка - 50 листов.
470 руб
Раздел: Фотобумага для цветной печати

65. Рецезия на повесть Ф. М. Достоевского "Белые ночи"

66. Психологизм в творчестве Ф.М. Достоевского

67. Анализ романа "Преступление и наказание" Ф.М.Достоевского

68. Творчество И.Ф. Анненского. Своеобразие лирики и литературной критики

69. Диалогическая речь в романе Ф.М. Достовсекого "Бесы"

70. Изображение деревни в романе Ф.А. Абрамова "Братья и сестры"
71. Концепция новозаветной эсхатологии в романе Ф.М. Достоевского "Братья Карамазовы"
72. Развитие морской темы в повести К.М. Станюковича "Вокруг света на "Коршуне"" и романе Ф. Купера "Красный Корсар"

73. Сатира и утопия в романе Ф. Рабле "Гаргантюа и Пантагрюэль"

74. Творческое наследование А.Ф. Лосева

75. Тема деревни в произведениях "Пелагея" Ф.А. Абрамова и "Знак беды" В.В. Быкова

76. Цена сыновьего предательства. По повести Ф. Абрамова "Поездка в прошлое"

77. Экзистенциальные проблемы в творчестве Ф.М.Достоевского ("Дневник писателя", "Сон смешного человека", "Идиот")

78. Лекции по роману Ф.М. Достоевского "Преступление и наказание"

79. Лужин и Свидригайлов в романе Ф.М.Достоевского "Преступление и наказание"

80. Шуты и юродивые в романах Ф. Достоевского

Полотенце махровое "Нордтекс. Aquarelle", серия "Палитра", цвет: аметистовый, 70х130.
Полотенца махровые гладкокрашеные изготовлены из 100% хлопка, плотность 300 г/кв.м. Размер: 70х130 см.
361 руб
Раздел: Большие, ширина свыше 40 см
Ранец "Космо", 36х29х18 см.
Ранец продуманный до мелочей, который: - включает множество светоотражающих элементов; - оснащен регулируемыми по высоте лямками и
1848 руб
Раздел: Без наполнения
Настольная игра "Колонизаторы", 4-е русское издание.
Желанию осваивать новые земли всегда сопутствует отвага – этих двух элементов у колонизаторов огромного острова Катан в избытке. На новых
1990 руб
Раздел: Классические игры

81. Raskolnikov and Svidrigailov: on the brink of suicide. Ф.М. Достоевский, Преступление и наказание

82. Анализ поэтического сборника В. Ф. Ходасевича «Путем зерна»

83. Передовая философская мысль XIX века и ее отражение в творчестве Ф. М. Достоевского

84. Библейские цитаты и аллюзии в романе Ф.М. Достоевского "Идиот"

85. Творчество Ф.Шопена

86. Основные тенденции развития детского хорового творчества на современном этапе (на примере ведущих детских хоровых коллективов г.Минска)
87. Новые тенденции в современной популярной музыке
88. Биография А.Ф. Маркса (книгоиздателя)

89. Основные тенденции развития Российской империи в начале ХХ века

90. Ф.И.Лощенков – политический портрет руководителя области

91. Тенденции развития Интернета

92. Образовательная модель В.Ф. Шаталова как технология интенсивного обучения

93. Взаимосвязь плановой экономики и тоталитарного общества /Ф.Хайек "Путь к рабству"/

94. Типология техники. Современные тенденции развития техники

95. Философские мысли в творчестве Ф.М. Достоевского

96. Основные проблемы философии Ф.Ницше

Подгузники Moony, 4-8 кг, экономичная упаковка, 81 штука.
Максимально удобны и просты в применении. "Дышащая поверхность" подгузников обеспечивает доступ воздуха к коже ребенка, а
1423 руб
Раздел: 6-10 кг
Бумага акварельная в листах А3, 200 листов.
Нарезанные листы бумаги для акварели. Формат: А3. Количество листов: 200. Плотность: 180 г/м2. Размеры: 297х420 мм. Отсутствует красочная
1719 руб
Раздел: Папки для акварелей, рисования
Каталка "Утёнок" с ручкой.
Каталка имеет звук трещотки. Длина ручки: 50 см.
551 руб
Раздел: На палочке

97. Философия Нового времени в работах Ф. Бекона и Р. Декарта

98. Основные тенденции в развитии мирового капиталистического хозяйства в конце XIX начале XX века

99. Тенденции развития розничного товарооборота в Российской Федерации в период с 1992 по 2000 год


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.