Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Охрана природы, Экология, Природопользование Охрана природы, Экология, Природопользование

Об’єкт, предмет, структура та функції екології

Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения
Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики
Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков

Міністерство освіти і науки України Національний університет водного господарства і природокористування Кафедра екології Реферат на тему : «Об’єкт, предмет, структура та функції екології» Виконав : Студент першого курсу МЕФ групи ПТ-14 Гаврилюк В.І. Перевірила : Хомич Н.Р. Рівне-2006 План 1. Екологія. Визначення і зміст, структура та функції екології 2. Види і методи екологічних досліджень 3. Ознаки і умови існування життя Література 1. Екологія. Визначення і зміст, структура та функції екології Витоки екології, як науки про живих істот, їх взаємозалежність і умови незаселеного, йдуть в далеке минуле і пов'язані з необхідністю, на ранніх етапах становлення і розвитку людських суспільств здобувати собі в їжу рослини і тварин. Було необхідне знати, як виглядають, де і коли дозрівають їстівні плоди, корені і стебла рослин, де лежать шляхи міграції диких тварин, коли і де вони відтворюють потомство. Первинні знання такого роду осмислювалися і знаходили віддзеркалення в багато тому, що стало класичним, - творах Гіппократа, Аристотеля, інших вчених філософів старовини. Особливо повно і образно вони знайшли віддзеркалення в трактаті поета і вченого Стародавнього Рима Лукреція Кара (1 вік д.н.е.). Він, зокрема писав: Перший посіву приклад і зразок щеплення рослин був безпосередньо даний природою, все утворюючої: Ягоди, жолуді, вниз упавши додолу з дерев Густо риючись у коренів, своєчасно всі зростали. Це і подало думку щепити до дерев відростки І на полях насаджувати молоді відведення рослин. Всіляко стали потім обробляти миле поле І помічали тоді, що на ньому, від догляду за ґрунтом, Диких рослин плоди виходили ніжніше і солодше День від дня примушували ліси відходити на висоти І по долинах місця поступатися обробленій ріллі. Термін екологія (екос - будинок, логос - навчання, гр.) в науку ввів німецький біолог Ернест Геккель (рис.1.1). В 1866 році в роботі &quo ;Загальна морфологія організмів&quo ; він писав: “.суми знань, що відносяться до економіки природи: вивченню всієї сукупності взаємостосунків тварини з оточуючою його середовищем, як органічним, так і неорганічним, і, перш за все – його дружніх або ворожих відносин з тими тваринами і рослинами, з якими він прямо або побічно вступає в контакт&quo ; . Це визначення утримує екологію в рамках біологічних наук. В подальшому, зміст поняття екології багато разів розширявся. Під нею стали розуміти науку, вивчаюче середовище незаселеного всіх живих істот, включаючи людину. Здавалося б, доречно обмежити зміст екології лише природним середовищем. Проте, впливаючи на природне середовище і змінюючи її, людина тим самим міняє умови існування не тільки рослин і тварин, але і самого себе, того суспільства, яке потрапляє під дію цього виробництва і природи, і створених їм змін. Тому правомірно розглядати все оточуючу людину середовище. І не тільки природну, але також соціальну і виробничу, деколи від природи ґрунтовно відірвану. Оскільки взаємодія організмів між собою і оточуючої їх середовищем завжди системно, тобто завжди реалізується у формі деяких систем взаємозв'язків, що підтримуються обміном речовини, енергії і інформації, основним об'єктом дослідження екології є екосистеми.

Найкрупнішою в ієрархії екосистем є біосфера. Вчення про біосферу - це обширна область знання про функціонування і розвиток біосфери, включаючи цілий ряд наукових напрямів природничонаукового і суспільного профілю. Вчення про біосферу у тому числі включає загальну екологію, яка складається з чотирьох основних розділів: біоекології, геоекології, екології людини і прикладної екології. Біоекологія складається з екологій природних біологічних систем: особин, видів (аутоекологія ), популяцій і співтовариств (синекологія ) і екології біоценозів. Ще один підрозділ біоекології складає еволюційна екологія, що розглядає екологічні аспекти еволюції. Геоекологія вивчає біосферні оболонки Землі, у тому числі підземну гідросферу, як компоненти навколишнього середовища, мінеральну основу біосфери і що відбуваються в них зміни під впливом природних і техногенних процесів. Геоекологічні дослідження носять комплексний характер і включають вивчення ландшафтів, ґрунтів, поверхневих і підземних вод, гірських порід, повітря, рослинного покриву. Геоекологія, таким чином, вимагає інтеграції геології і географії, ґрунтознавства і геохімії, гідрогеології і гідрології, гірських наук в єдину систему знань про геологічне і географічне середовища як єдиному геоекологічному середовищу. Екологія людини - комплекс дисциплін, що досліджують взаємодію людини як біологічної особини (біоекологія людини) і особи з оточуючою його природним, соціальним і культурним середовищами. Здоров'я людей пов’язано з екологічною обстановкою і способом життя (медична екологія), на людину робить вплив середовище моралі, переконань, традицій і важко уловимій духовності (екологія духу). Прикладна екологія представлена комплексом дисциплін, пов'язаних з різними областями людської діяльності і взаємостосунків між людиною і природою. Вона досліджує механізми техногенних і антропогенних дій на екосистеми, формує екологічні критерії і нормативи в промисловості, транспорті і сільському господарстві (екологія природно-технічних геосистем (ЕТГС) і сільськогосподарська екологія). Інженерна екологія вивчає закони формування техносфери і способи інженерного захисту природного середовища. Екологічний менеджмент вивчає управління взаємодією суспільства і природи на основі використовування економічних, адміністративних, соціальних, технологічних і інформаційних чинників з метою досягнення планованої якості (стани) навколишнього середовища. Екологічна освіта формує екологічне мислення, під яким розуміється стан людського пізнання і моральності, що забезпечує аналіз і подальший синтез взаємозв'язаних природних і техногенних об'єктів і процесів, як основу прогнозування їх розвитку і пріоритетного вибору оптимальних в екологічному відношенні рішень і дій. Таким чином, в останні десятиріччя екологія фактично вийшла за рамки тільки біології і переживає колосальний розвиток в різних напрямах. Хіба що інформатика випробовує аналогічний бурхливий розвиток і на наших очах відбувається інформатизація. Інформатика теж вийшла за рамки тільки однієї науки - математики. Сучасна екологія не тільки вивчає закони функціонування природних і техногенних систем, але і шукає шляху гармонійного взаємовідношення природи і суспільства.

Від характеру якого залежить не тільки здоров'я людей і їх економічне процвітання, але і збереження людини як біологічного вигляду. Рішення екологічних проблем вимагає величезної роботи у всіх областях науки і техніки. Тому ідеї і проблеми екології всемірно проникають в інші наукові дисципліни і упроваджуються в суспільний розвиток. Цей процес називається екологізацією. Нижче наведені приклади різних визначень терміну екологія, які в єстві показують різні вектори її розвитку: 1) одна з біологічних наук, вивчаюча живі системи в їх взаємодії з середовищем незаселеного; 2) комплексна наука, що синтезує дані природних і суспільних наук про природу і взаємодію суспільства і природи; 3) особливий загальнонауковий підхід до дослідження проблем взаємодії організмів, біосистем і середовища (екологічний підхід); 4) сукупність наукових і практичних проблем взаємостосунків людини і природи (екологічні проблеми). 5) наука, що вивчає загальні закони функціонування екосистем різного порядку. В більш узагальненому значенні, під екологією розуміється область знань, розглядаючи сукупність природних об'єктів, явищ і процесів, по відношенню до об'єкту або суб'єкта, що приймається за центральний об'єкт цієї сукупності. Цим центральним об'єктом може бути той або інший вид рослини або тварини, популяція (співтовариство організмів одного вигляду, що мешкають в межах єдиного ареалу) або людина, як один з видів живих істот мешкають на Землі і при цьому надаючи дію на її природу незрівнянно більше, ніж будь-який інший вигляд або популяція, або яке те виробництво. Сучасна екологія, таким чином, є значним циклом знань, що увібрала в себе розділи біології, географії, геології, хімії, фізики, соціології, психології, культурології, економіки, педагогіки і технічних наук. Звідси витікає різноманіття об'єктів, методів і засобів екологічних досліджень, багато хто з яких виявляється запозичені з суміжних областей знань. Відносно екології людини - це медицина, біологія, психологія, санітарія і гігієна, гігієна навколишнього середовища, соціологія і демографія, біохімія і, звичайно ж, комплексний моніторинг здоров'я людей певного регіону, адміністративної території, пов’язаної з тим або іншим виробництвом. Все це має пряме відношення до екології взагалі і екології людини, зокрема. В якому то значенні, роки навчання - теж процес екологічний. Тому що на всьому протязі цього нелегкого шляху пізнання нового, кожний із студентів є якимсь центром, до якого сходяться знання, від Вашої реакції і дій залежать результати навчання, а в широкому перспективному плані - рівень благополуччя Вас, Вашої сім'ї і близьких. 2. Види і методи екологічних досліджень Методичну основу екології як сучасної науки складає поєднання системного підходу, натурних спостережень, експерименту і моделювання. Екологічна практика охоплює собою безліч прийомів і методів досліджень, адекватних різноманіттю напрямів екології і тому тут перераховані лише деякі з них. Режимні систематичні (моніторингові) спостереження за станом природних об'єктів і процесів і спливаючими на них антропогенними (техногенними) чинниками; аналітичні дослідження природних і штучних (техногенних) об'єктів; дослідження морфологічних параметрів природних об'єктів; статистичні методи оцінки процесів і явищ; дистанційні методи досліджень і методи спеціальної картографії; методи математичного моделювання; системний аналіз; методи соціальної демографії; паспортизація природних і штучних об'єктів; екологічний менеджмент; екологічний аудит.

Потомки этих трёх групп животных наследуют не какую-то одну неизменную окраску меха, а способность давать определенную окраску, различную в разных условиях среды. Поэтому в общем виде правильнее говорить, что Г. определяет наследование не конкретных признаков, а норму реакции организма а все возможные условия среды. На разных этапах развития особи в активном состоянии находятся то одни, то др. гены; поэтому Г. в онтогенезе функционирует как изменчивая подвижная система.   Термин «Г.» иногда употребляют в более узком смысле для обозначения лишь группы генов или даже отдельных генов, наследование которых составляет предмет наблюдения. Например, в расщепляющемся потомстве от моногибридного скрещивания АА (аа принято говорить о генотипах АА, Аа и аа, отвлекаясь от возможных различий между соответствующими особями (или группами особей) по др. генам.   В. И. Иванов. Генотипическая среда Генотипи'ческая среда', генетический фон, совокупность генов, оказывающих влияние на проявление в фенотипе (структурах и функциях организма) данного гена

1. Організаційно-адміністративні засади державного регулювання економіки. Органи, що формують економічну політику держави. Їх рівні, склад, структура та функції. Напрями вдосконалення системи державних органів управління

2. Структура та функції умовиводу

3. Методи та засоби зменшення обсягів даних тріангуляційного опису об’єктів комп’ютерної томографії

4. Предмет, структура, методы и функции политологии

5. Екологічні аспекти видобування піску на прикладі об`єктів Чернігівської області

6. Структура и функции клеточного ядра
7. Структура и функции государственного аппарата
8. Сущность, структура и функции семьи

9. Структура и функции Банка Англии /Центрального Банка Соединенного Королевства/

10. Анатомия и физиология как науки, изучающие структуры и функции человека

11. Администрация президента: структура и функции

12. Поняття, форма та функції Конституції України

13. Структура и функция мифа

14. Объект, предмет, задачи и функции социологии

15. Философия: предмет, предназначение и функции

16. Основні напрями державної політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки

Детский велосипед Jaguar трехколесный (цвет: оранжевый).
Детский трехколесный велосипед колясочного типа, для малышей от 10 месяцев до 3 лет. Модель с удлиненной рамой, что позволяет подобрать
1440 руб
Раздел: Трехколесные
Антискользящий резиновый коврик для ванны "Roxy-kids", 35x76 см, белый.
Резиновый коврик с отверстиями ROXY-KIDS создан специально для детей и призван обеспечить комфортное и безопасное купание в ванне. Мягкие
529 руб
Раздел: Горки, приспособления для купания
Настольная игра "Собери урожай".
Игра на развитие познавательных способностей, зрительно-моторной координации движений. Познакомит с ролевой игрой и укрепит социальное
631 руб
Раздел: Классические игры

17. Структура и функции центральных банков. Пример развитых стран

18. Населення України, його динаміка, структура та особливості розміщиння

19. Роль та функції експресем у художньому тексті

20. Активи як найважливіший об’єкт бухгалтерського обліку укр

21. Международные товарные биржи: организационная структура и функции

22. Коммерческие банки, их структуры и функции
23. Будова та функції епіфізу, сальних та потових залоз
24. Наукова систематизація об’єктів політичної карти світу

25. Понятие, предмет, цели, задачи, функции криминологии

26. Предмет, система та основні поняття курсу "Організація судових та правоохоронних органів"

27. Газета "Сільські вісті" як об’єкт висвітлення проблеми сільського господарства України

28. Структура й функції інтегрованої банківської інформаційної системи

29. Предмет и основные функции истории

30. Компоненти та функції сучасних транспортно-навігаційних глобальних інформаційних систем ГІС. Супутникові радіонавігаційні системи СРНС для менеджменту

31. Мікромеханічний акселерометр на рухомому об’єкті

32. Мистецтво, як об’єкт наукового дослідження. Види мистецтва

Настольная семейная игра "Кошки-мышки. Сырная охота".
Четыре маленьких мышонка карабкаются на гигантский сыр и соскальзывают вниз через отверстия. Цель погони - заполучить 5 лакомых кусочков
685 руб
Раздел: Игры на ловкость
Качели детские подвесные (КД 150 ПЛ).
Качели подвесные очень удобны и просты в применении. Легкие дачные подвесные качели. Конструкция из пород дерева с низким содержанием
535 руб
Раздел: Качели
Глобус Земли физико-политический, с подсветкой, рельефный, 250 мм (арт. Ве022500261).
Глобус Земли физико-политический, рельефный. Диаметр: 250 мм. Материал: пластмасса. Актуальная карта. Крым в составе РФ. Упаковка:
937 руб
Раздел: Глобусы

33. Генеза та функціонування числової символіки в поезії ХХ ст.

34. Зв’язок між метаболічним синдромом та виникненням цукрового діабету і серцевосудинних хвороб: клініко-лабораторні та функціональні предиктори

35. Клініко-патогенетичне обґрунтування застосування лансопразолу та орнідазолу в комплексному лікуванні виразкової хвороби

36. Зародження та функціонування спеціальних місій, як особливого виду дипломатичних відносин

37. Конкурентоспроможність персоналу як об’єкт стратегічного управління

38. Проектування раціональної організаційної структури та структури управління підприємством
39. Характеристика організаційних структур та методів керування ТОВ "Україна"
40. Людина як суб’єкт і об’єкт політики

41. Происхождение, структура и функции политики

42. Политология - объект, предмет и основные функции, категории, методы и закономерности. Место политологии в системе социально-гуманитарных наук

43. Особливості художнього конструювання електротехнічних виробів, як об’єктів дизайну

44. Структура психических функций и психологической симптоматики в норме и патологии

45. Культурология как наука. Сущность, структура и функции культуры

46. Прийомна сім’я як об’єкт соціальної роботи

47. Молодь як об’єкт соціальної роботи

48. Економічна природа митного тарифу, його класифікація та функціональні завдання

Набор со стикерами и фоном "Транспорт".
Этот красочный набор стикеров включает в себя 5 глянцевых картинок, на которых изображены различные местности, а также более 165 виниловых
479 руб
Раздел: Альбомы, коллекции наклеек
Доска гладильная НВ1 Валенсия. Принт чехла "Доброе утро", 46x123,5 см..
Гладильная доска выполнена из высококачественного металла. Рабочая поверхность оснащена отверстиями для пара и обтянута чехлом из хлопка.
2647 руб
Раздел: Доски гладильные
Бутылочка для кормления "Avent", 260 мл.
Бутылочка: полипропилен, не содержит бисфенол-А. Соска: силиконовая, не содержит бисфенол-А. Возраст: 0—6 месяцев. При использовании
381 руб
Раздел: Бутылочки

49. Когрентність другого порядку як об’єкт експериментального дослідження

50. Активна діяльність як об’єкт вивчення філософії

51. Філософія, її проблематика та функції

52. Аналіз структури та динаміки вхідних грошових потоків на підприємстві

53. Злочинні доходи як об’єкт оподаткування

54. Архангельський ліс – унікальний природний об’єкт Північного Причорномор’я
55. Современный рынок, его структура и функции
56. Структура ринку і функціонування його основних елементів

57. Структуры и функции морали

58. Податкова адмінітрація України: завдання, функції та структура

59. Типи, функції та місце економічних служб в управлінській структурі підприємства

60. Синапсы (строение, структура, функции)

61. Уголовно-исполнительное право в системе права, его предмет, функции и система

62. ВЕДУЩИЕ ФУНКЦИИ И СТРУКТУРА ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ

63. Социальные ограничения: содержание, структура, функции

64. Функции и структура валютного рынка

Счеты "Совята".
Счёты "Совята" - это красочная равзвивающая игрушка для детей в возрасте от 3-х лет. Счёты состоят из 5-ти осей с разноцветными
321 руб
Раздел: Счетные наборы, веера
Магнитный лабиринт "Домашние животные".
Магнитный лабиринт "Домашние животные" - увлекательная игрушка для детей, развивающая мелкую моторику рук, координацию движений,
679 руб
Раздел: Сортеры, логические игрушки
Рюкзак для старших классов "Фантазия", 41x32x14 см.
Рюкзак "Фантазия" предназначен для учениц старших классов и студенток. Поклонницам нежной гаммы цветов придется по вкусу броский
621 руб
Раздел: Без наполнения

65. Сущность и эволюция развития рынка ценных бумаг, его функции и структура

66. Рынок: сущность, функции и структура

67. Печінка. Її будова, функції та хвороби

68. Організаційна структура управління підприємством невиробничої сфери та її вдоскона-лення в умовах ринку на прикладі Центру

69. Сущность, функция и структура эзотерической психологии

70. Предмет, методы и структура юридической психологии
71. Социальные институты: сущность, структура, функции
72. Функция, структура и метод социологии

73. Суспільна свідомість та її структура

74. Державний кредит (сутність, функції,класифікація держпозик, управління кредитом, Україна як позивач та кредитор)

75. Екологія та охорона навколишнього середовища

76. Природно-ресурсний потенціал, його суть та структура

77. Функции, структура и задачи биржи труда

78. Поняття та структура світового ринку

79. Предмет исследования экономической теории и ее функции

80. Роль и функции структур МЧС

Полотенце вафельное "Сластена полосатка", банное, пляжное, 100х150 см.
Вафельное полотенце "Сластена полосатка". Легкое и практичное полотенце удобно использовать на пляже, в бане и в бассейне.
304 руб
Раздел: Большие, ширина свыше 40 см
Средство для мытья посуды Finish "All in 1 Max", в посудомоечных машинах таблетки, 65 штук.
Таблетки идеальны для использования на коротких циклах - таблетки быстро растворяются. Таблетки не нужно разворачивать! Специальные
880 руб
Раздел: Для посудомоечных машин
Шкатулка для ювелирных украшений, 13x13x6 см, арт. 84412.
Шкатулка сохранит ваши ювелирные изделия в первозданном виде. С ней вы сможете внести в интерьер частичку элегантности. Регулярно удалять
832 руб
Раздел: Шкатулки для украшений

81. Баланс его будова та структура задача

82. Функції Верховної Ради та Кабінету Міністрів

83. Об ошибках, уловках и провокационных конструкциях в структуре полемического текста прессы

84. Архаїзми та старослов’янізми і їх моделююча роль у експресіоністичній стильовій структурі “Палімпсестів” В.Стуса

85. Екологія та економіка (минуле, сучасне, перспективи)

86. Генеза та семантико-функціональні особливості звороту "туди й дорога"
87. Добро, зло та моральний обов’язок, як головні етичні категорії
88. Процентні ставки та їх структура

89. Банки та їх функції

90. Научная картина мира, понятие, структура, функции. Корпускулярно–волновой дуализм. Его сущность

91. Біологія та екологія бактеріофагів

92. Екологія та поведінка плазунів

93. Організаційно-методологічні основи розвитку екологічного обліку та екоконтролінгу на сільськогосподарських підприємствах

94. Обґрунтування технічних регулювань та розрахунок технологічних, конструктивних і енергетичних показників роботи жатки зернозбирального комбайна

95. Види та структура аудиторського висновку про перевірену фінансову звітність

96. Предмет, об’єкти і метод бухгалтерського обліку

Карта "Периодическая система употребления".
Эта карта - не только остроумный, но и познавательный подарок. На внешний стирающийся скретч-слой карты нанесены названия и крепость
837 руб
Раздел: Прочее
Набор для уборки Vileda "Ультрамат Изи Вринг" (швабра с телескопической ручкой + ведро с педальным.
Набор "Ультрамат Изи Вринг" состоит из плоской швабры с телескопической ручкой и ведра с педальным отжимом. Подходит для всех
6499 руб
Раздел: Швабры и наборы
Альбом для коллекционирования наклеек "Чемпионат мира по футболу FIFA 2018", с наклейками.
Альбом "Чемпионат мира по футболу FIFA 2018" - это место для хранения 682 коллекционных наклеек. Формат альбом: 232х270 мм. В
2749 руб
Раздел: Канцтовары, хобби

97. Інженерний захист робітників та службовців промислового об’єкта

98. Місто та його структура

99. Захист прав та інтересів господарюючих суб’єктів. Господарські зобов’язання


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.