Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Медицина Медицина

Наступність у формуванні цілісних знань про живу природу в учнів 5–7 класів

Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики
Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов

ІНСТИТУТ ПЕДАГОГІКИ АПН УКРАЇНИ РИБАЛКО ЛІНА МИКОЛАЇВНА УДК 37.026.033 – 057.874 (043.3) НАСТУПНІСТЬ У ФОРМУВАННІ ЦІЛІСНИХ ЗНАНЬ ПРО ЖИВУ ПРИРОДУ В УЧНІВ 5–7 КЛАСІВ 13.00.09 – теорія навчання Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук Київ – 2008 Дисертацією є рукопис. Робота виконана в Інституті педагогіки АПН України. Науковий керівник доктор педагогічних наук, професор, дійсний член АПН України Ільченко Віра Романівна, Інститут педагогіки АПН України, завідувач лабораторії інтеграції змісту освіти. Офіційні опоненти: доктор педагогічних, професор Степанюк Алла Василівна, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, завідувач кафедри методики викладання біології; кандидат педагогічних наук, доцент Буяло Тетяна Євгенівна, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, доцент кафедри теорії та методики навчання природничо-географічних дисциплін. Захист відбудеться “11” вересня 2008 р. о 1400 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.452.01 в Інституті педагогіки АПН України за адресою: 04053, м. Київ, вул. Артема, 52-д. З дисертацією можна ознайомитися у науковій частині Інституту педагогіки АПН України (04053, м. Київ, вул. Артема, 52-д). Автореферат розісланий 8 серпня 2008 року. Учений секретар спеціалізованої вченої ради Л.Д. Березівська ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ Актуальність дослідження. В умовах оновлення суспільно-економічного життя і загострення проблеми взаємодії суспільства і природи метою сучасної біологічної освіти має бути формування цілісних знань в учнів про живу природу та стратегії поведінки сучасної людини в біосфері. Наявність цілісних знань про живу природу формує людину з екологічним типом мислення, почуттям відповідальності за стабільність біосфери, наслідки взаємодії людини з природою. Однією з умов формування цілісних знань про живу природу є забезпечення наступності в навчанні. У Національній доктрині розвитку освіти України, Державній національній програмі «Освіта» («Україна ХХІ століття»), Законах України «Про освіту», «Про загальну середню освіту» зазначено, що пріоритетним напрямом розвитку освіти є вдосконалення її безперервності, яка реалізується шляхом забезпечення наступності змісту і координації навчально-виховної діяльності на різних ступенях освіти, її особистісної спрямованості. Особливо важливим є розв'язання проблеми наступності у формуванні цілісних знань про живу природу в учнів 5–7 класів, бо саме цей вік відповідальний за формування фундаментальних структур мислення, у цьому віці діти мають потребу в цілісних знаннях (Ж. Піаже, Л. С. Виготський, С. Л. Рубінштейн). У педагогічній науці досліджувалися різні аспекти проблеми наступності у формуванні цілісних знань про живу природу, а саме: теоретичні загально дидактичні положення (С.І. Архангельський, Ш.І. Ганелін, С.М. Годник, А.А. Киверялг, А.М. Кухта, В.М. Мадзігон, О.Г. Мороз, П.І. Підласистий); змістові складові наступності (А.В. Батаршов, В. Ф. Башарін, Г.А. Клековкін, Ю.А. Кустов), технології формування цілісності знань (С.У

. Гончаренко, К.Ж. Гуз, В.Р. Ільченко, Н.Б. Кравець, О.М. Мащенко, А.В. Степанюк,); теоретичні й методичні засади навчання в умовах модернізованої шкільної освіти (Н.М. Бібік, В.І. Бондар, М.І. Бурда, Л.П. Величко, О.Я. Савченко); психологічні аспекти наступності (Л.С. Виготський, Г.С. Костюк, М.В. Кузьмін, В.С. Ледньов, В. Ф. Моргун, С.Л. Рубінштейн). Проте в педагогічній літературі відсутні спеціальні дослідження, присвячені проблемі наступності у формуванні цілісних знань про живу природу, а шкільна практика показує недостатність методичного розроблення дидактичної проблеми наступності в навчанні, зокрема в аспекті формування цілісних знань про живу природу. Актуальність теми дисертаційного дослідження визначено: стратегією розвитку освіти України в напрямі створення життєздатної системи безперервного навчання і виховання для досягнення високих освітніх рівнів; соціальним замовленням на формування цілісних знань в учнів про живу природу, ціннісного ставлення до природи; відповідністю освітніх пріоритетів запитам особистості, соціальним потребам і світовим досягненням; суперечностями між завданням сучасної шкільної біологічної освіти щодо вивчення цілісності живої природи та методичним забезпеченням реалізації цього завдання. Актуальність проблеми та її недостатня розробленість зумовили вибір теми дисертаційного дослідження – «Наступність у формуванні цілісних знань про живу природу в учнів 5–7 класів». Зв’язок теми дослідження з науковими програмами, планами, темами. Дослідження виконано відповідно до плану наукових досліджень лабораторії інтеграції змісту освіти Інституту педагогіки АПН України з тем: «Технологія інтеграції змісту природничо-наукової освіти в початковій і основній школах» (номер державної реєстрації 0198U007999) та «Психолого-педагогічні основи формування природничо-наукової картини світу та продуктивних природничо-наукових знань учнів середньої загальноосвітньої школи» (номер державної реєстрації 0102U000328). Тема дисертаційного дослідження затверджена вченою радою Інституту педагогіки АПН України (протокол № 11 від 15.11.2000 р.) та узгоджена у Раді з координації наукових досліджень у галузі педагогіки та психології в Україні (протокол № 1 від 29.01.2002 р.) Мета дослідження полягає в теоретичному обґрунтуванні ефективності педагогічних умов реалізації наступності у формуванні цілісних знань про живу природу в учнів 5–7 класів, розробленні дидактичної моделі і методики втілення їх у практику шкільного навчання. Відповідно до поставленої мети дослідження, визначено завдання: на основі аналізу і узагальнення філософської, психологічної та педагогічної літератури розкрити сутність поняття «наступність у формуванні цілісних знань про живу природу»; виявити, теоретично обґрунтувати та експериментально перевірити педагогічні умови реалізації наступності у формуванні цілісних знань про живу природу в учнів 5–7 класів; обґрунтувати і розробити дидактичну модель забезпечення наступності у формуванні цілісних знань про живу природу в учнів 5–7 класів; розробити і експериментально перевірити методику втілення в навчальному процесі учнів 5–7 класів дидактичної моделі та педагогічних умов реалізації наступності знань про живу природу; визначити критерії, показники та рівні сформованості цілісних знань про живу природу.

Об'єктом дослідження є зміст знань про живу природу в 5–7 класах та процес їх формування в учнів. Предмет дослідження – педагогічні умови реалізації наступності у формуванні цілісних знань про живу природу в учнів 5–7 класів. Гіпотеза дослідження ґрунтується на припущенні, що реалізація наступності у формуванні цілісних знань про живу природу в учнів 5–7 класів буде здійснюватися ефективно за наступних педагогічних умов: відображення взаємозв’язку наступності і цілісності знань про живу природу на рівні Державного стандарту базової і повної середньої освіти; передбачення у змісті програм природознавчих курсів основної школи (5–6 кл.) та біології (7 кл.) зв’язку наступності й цілісності знань через введення у зміст знань «випереджальних організаторів» знань, форм і методів навчання, що дозволяють здійснювати безперервне формування в учнів цілісних знань про живу природу; втілення у підручниках з природознавства 5–6 класів та біології 7 класу наступності через формування цілісності змісту знань на основі уявлень про загальні закономірності природи (збереження, періодичність процесів у природі та направленості процесів до рівноважного стану), поняття, пов’язані з ними, та методи пізнання природи; розкриття у методичних матеріалах для учителів зв’язку наступності й цілісності знань про живу природу; контроль і корекція знань, загальнонавчальних умінь учнів моделювати цілісні знання про живу природу, які є основою встановлення наступності. Методологічну основу дослідження становлять: філософські положення теорії наукового пізнання і теорії систем; взаємозв’язок і взаємообумовленість понять «наступність» і «цілісність»; системний підхід до пізнання процесів і явищ у природі; принципи інтеграції та цілісності змісту природничонаукової освіти; концептуальні положення філософії, психології, педагогіки про сутність і технологію реалізації наступності в навчанні. Теоретичну основудослідження становлять: ідеї особистісно орієнтованого навчання і виховання (І.Д. Бех, І. С. Подмазін, О.В. Сухомлинська, А.В. Хуторський, І.С. Якиманська); системний підхід до пізнання дійсності (А.І. Авер'янов, В.П. Кузьмін, А.Ю. Цофнас, Е.І. Юдін); концепції сучасної парадигми освіти щодо її гуманітаризації та гуманізації (С.У. Гончаренко, І.А. Зязюн, В.Г. Кремень, Ю.І. Мальований), інтеграції змісту природничонаукової освіти (В.Р. Ільченко, І.М. Козловська), формування цілісних знань про живу природу (А.В. Степанюк), цілісної природичонаукової освіти (К.Ж. Гуз); теорії формування змісту освіти (В.В. Краєвський, І.Я. Лернер, О.Я. Савченко, М.М. Скаткін, А.В. Хуторський), поетапного формування розумових дій (П.Я. Гальперін), змістового узагальнення (Д. Б. Ельконін, В. В. Давидов), педагогічної майстерності (І.А. Зязюн); теоретико-методологічні та методичні засади процесу навчання в сучасній школі (Н.М. Бібік, В.І. Бондар, М.І. Бурда, Н.М. Буринська, Л.П. Величко, С.У. Гончаренко, В.Р. Ільченко, О.І. Ляшенко, В.М. Мадзігон, Ю.І. Мальований, О.Я. Савченко). Методи дослідження. Досягненню мети і розв’язанню поставлених завдань сприяло використання комплексу методів дослідження, а саме: теоретичні (аналіз, синтез, порівняння, систематизація теоретичних і дослідних даних, узагальнення філософської, психологічної, педагогічної літератури) для розроблення теоретичних основ наступності у формуванні цілісних знань про живу природу; емпіричні (спостереження, бесіди, анкетування учителів, аналіз змісту програм і підручників, методи системно-структурний та моделювання, вивчення і узагальнення педагогічного досвіду) для визначення педагогічних умов реалізації наступності у формуванні цілісних знань про живу природу в учнів 5–7 класів, втілення їх у дидактичній моделі забезпечення наступності та методиці формування цілісних знань про живу природу; експериментальні (педагогічний експеримент: констатувальний, пошу ко вий, формувальний), що дали змогу дослідити рівні сформованості цілісних знань в учнів про живу природу, вплив наступності на ефективність процесу формування цілісних знань про живу природу, апробувати і підтвердити ефек тив ність методики формування цілісних знань про живу природу в учнів 5–7 класів; статистичні (методи математичної статистики) для оброблення експериментальних даних перевірки ефективності педагогічних умов реалізації наступності у формуванні цілісних знань про живу природу в учнів 5–7 класів; встановлення достовірності висновків дослідження.

Степанова сумела пробудить в девочке интерес к эксперименту. Саша готовила почву для выращивания растений. Девочка ощутила чувство гордости за то, что она делает. Своей работой она доказывала, что в созданной ею среде начинаются те же биохимические процессы, что и в естественных условиях: создается органическое вещество. В печальных и словно бы испуганных глазах девочки загорелся огонек жизнерадостной мысли. Девочка с гордостью показывала подругам подготовленную ею почву, на которой колосилась пшеница. Как поднимает человека сознание того, что своими знаниями, умом, волей он влияет на жизнь! У Саши пробудилось желание знать больше, проникнуть мыслью в то, что непонятно: как полезные микроорганизмы создают условия, благоприятные для растений. Перед нею все больше открывалось то, что выходит за пределы программ по основам наук. Она с интересом стала читать научно-популярные книги. За два года работы в уголке живой природы девочка очень изменилась: теперь она не соглашалась молча со всем, что слышала. У нее определились собственные взгляды на моральные отношения между товарищами

1. Наступність у формуванні природничих знань у дітей дошкільного і молодшого шкільного віку

2. Метамерия или сегментация в живой природе

3. Alaska’s Wildlife: on the Verge of Extinction (Живая природа Штата Аляска на грани исчезновения)

4. Газовые законы в живой природе и медицине

5. Гармония живой природы и проблема происхождения мира

6. Место человека в системе живой природы и происхождение человека
7. Концептуальная основа современных знаний о природе Мирового океана
8. Информация – гениальное изобретение живой природы

9. Доказательства эволюции живой природы

10. Історичні умови створення "Повість минулих літ"

11. Запалення, ендотеліальна дисфункція, інсулінорезистентність та лікування при хронічній серцевій недостатності у літніх хворих

12. Воспитание любви к живой природе на уроках литературного чтения, посвящённых творчеству Паустовского

13. Формирование динамических представлений об изменениях в живой природе у старших дошкольников

14. Поняття "реальність", "цивілізація" й "культура"

15. Реалізація формуючої індивідуалізації навчання монологічного мовлення учнів старших класів ліцеїв

16. Методика формування загально трудових вмінь танавичок учнів

Автокресло Еду-еду "KS-513 Lux" с вкладышем (цвет: черный/серый, 9-36 кг).
Для всех родителей очень важно обеспечить безопасность и комфорт во время поездки своему ребенку. В этом нам поможет детское автокресло
2977 руб
Раздел: Группа 1/2/3 (9-36 кг)
Швабра "МОП" с отжимной ручкой, 118 см.
Для влажной уборки. Материал: металлическая трубка, пластик, микрофибра. Цвет в ассортименте без возможности выбора.
347 руб
Раздел: Швабры и наборы
Стол детский складной "Алина" (цвет: бук).
Стол "Алина" детский складной. Материал: металл, пластик. Размер столешницы: 600x450 мм. Высота стола: 580 мм. Возраст: от 3 до 7 лет.
656 руб
Раздел: Столики

17. Особливості формування навичок кольоротворення на уроках образотворчого мистецтва в початкових класах

18. Ефективність управлінської діяльності і шляхи її формування

19. А.С. Хомяков: концепция живого знания и принцип соборности

20. Ліквідність банку

21. Самоорганизация в живой и неживой природе

22. Живой воздух природы и его использование в медицине
23. Самоорганизация в живой и неживой природе
24. Основні організаційні заходи стабілізації виробництва та формування ринку зерна

25. Ввод автомобілів до експлуатації та приведення їх у готовність до використання за призначенням

26. Кримінальна відповідальність за створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань

27. Українська літературна мова: формування, норми та стилі. Ділова українська мова.

28. Діяльність органів міліції Станіславської області в 1939-1946 роках. Історико-правовий аспект

29. Видання в Україні навчальної літератури (історія і сучасність)

30. Поезія та літературна творчість в Україні у другій половині XVII – XVIII ст.

31. Творчість Володимира Сосюри у контексті літератури Донбасу

32. Література сентименталізму. Творчість Стерна

Накладка на унитаз "Щенячий патруль", белая.
Пластиковая накладка на унитаз поможет малышу без труда и переживаний пользоваться туалетом. Благодаря краям, предотвращающим скольжение,
391 руб
Раздел: Сиденья
Ежедневник недатированный "Чемпионат мира по футболу 2018. Эмблема", синий, А5, 176 листов.
Ежедневник недатированный. Формат: А5. Количество листов: 176. Твердый переплет. Термотиснение. Ляссе.
519 руб
Раздел: Канцтовары, хобби
Кепка "Zabivaka", взрослая, размер 58.
Этот обаятельный, улыбчивый символ Чемпионата мира по футболу ещё и сувенир в память о событии мирового масштаба на всю жизнь! Размер: 58.
471 руб
Раздел: Брелоки, магниты, сувениры

33. Формування асортименту ниток в умовах ринку та їх якість

34. Вагітність і артеріальна гіпотензія (патогенез, профілактика і лікування ускладнень)

35. Ефективність інтервального гіпоксичного тренування в комплексному лікуванні виразкової хвороби у післярадикаційному періоді: вплив на аеробний метаболізм та варіабельність серцевого ритму

36. Ефективність санаторно-курортного лікування дітей, хворих на рецидивуючий бронхіт, з застосуванням радонових ванн та інгаляцій тіотриазоліну і n-ацетилцистеїну

37. Інфікованість мікроміцетами і пневмоцистами нижніх дихальних шляхів хворих на хронічні неспецифічні захворювання легень (клінічне значення та обґрунтування лікування)

38. Лікувальна ефективність гомеопатичних засобів у немовлят з підвищеною збудливістю внаслідок гіпоксично–ішемічних уражень нервової системи
39. Недостатність лютеїнової фази: клініка, діагностування, лікування
40. Особливості перебігу гепаторенального синдрому у хворих на хронічну серцеву недостатність та методи лікування

41. Міжнародна валютна ліквідність

42. Сутність лідерства та управління

43. Комплексне використання засобів наочності в процесі формування природничих знань молодших школярів

44. Методика формування інтересу до навчання та самостійної роботи студентів з дисципліни "Лісництво"

45. Теоретичні основи формування ціннісних орієнтацій молодших школярів

46. Урок з формування національної свідомості "Охорона природи України"

47. Формування знань учнів з розділу "Оптика"

48. Формування поняття "птахи" на основі екологічних знань

Набор детской посуды "Принцесса", 3 предмета.
Набор посуды для детей включает в себя три предмета: суповую тарелку, обеденную тарелку и кружку. Набор упакован в красочную, подарочную
397 руб
Раздел: Наборы для кормления
Настольная игра "Коварный Лис".
В городе был замечен Коварный Лис, который сумел увести пирог прямо у вас из-под носа! Все лисы теперь попали под подозрение, но кто же из
1196 руб
Раздел: Классические игры
Чехол на лобовое стекло всепогодный (арт. TD 0334).
Каждое зимнее утро встречаете со скребком и щеткой, тихо ненавидя вечную ледяную корку и «сугробы» на лобовом стекле?
402 руб
Раздел: Прочее

49. Формування іміджу політичного лідера

50. Особистість. Темперамент та соціальна природа характеру

51. Ліквідаційна вартість об’єкта

52. Актуальність охорони природи

53. Необхідність і принципи формування вищих органів управління підприємствами України

54. Физическая природа комет
55. Созвездие, в ктором я живу (созвездие Тельца)
56. Функции белков в организмах живых существ

57. Природа южных тропических материков

58. Проблеми формування i виконання мiсцевих бюджетiв

59. Формування украiнськоi народностi. Походження та поширення назви "Украiна"

60. Брежнев Л.И.: человек и политик

61. Л.А.Кацва "История России с Древних Времен и до ХХ Века"

62. Законодательство о защите природы

63. Бионика - наука изучающая строение живых существ для целей техники

64. Переводы по английскому языку из учебника Л.Н. Адрианова

Стенд "Наши работы".
Стенд состоит из шапки (размером 67х10 см) с пластиковым карманом и самого стенда (размером 67х48 см), к которому крепятся 30 пластиковых
689 руб
Раздел: Демонстрационные рамки, планшеты, таблички
Звуковой плакат "Учимся читать - читаем по слогам".
Представляем Вашему вниманию уникальную новинку — развивающие звуковые плакаты, которые содержат стихотворения, занимательные и
643 руб
Раздел: Электронные и звуковые плакаты
Сиденье для ванны (светло-голубое).
Выдерживает нагрузку до 200 кг. Располагается практически на уровне ванны, а не вставляется внутрь, что особенно важно для удобства людей
604 руб
Раздел: Горки, приспособления для купания

65. Микола Карпович Садовський (1856-1933) ( Життя та творчість)

66. Этнология Л.Н. Гумилева

67. Культурологическая проблематика в работе Л.Н.Гумилева "Этногенез и биосфера Земли"

68. Религиозная трагедия Л.Н. Толстого

69. Спор Иуды Искариота с Иисусом Христом в рассказе Л.Н.Андреева "Иуда Искариот"

70. Дом музей Л. Н. Толстого в Ясной Поляне
71. Жизнь и Творчество Л.Н.Толстого
72. Диалектика души у художника А.М. Шилова и писателя Л.Н. Толстого

73. Культура, природа, человек. Проблемы и пути их решения

74. Любимые страницы романа Л.Н. Толстого "Война и Мир"

75. Роль эпизода в романе Л.Н. Толстого "Война и Мир"

76. Высший свет в изображении Л.Н. Толстого (по роману "Война и мир")

77. Этногенез по Л.Н.Гумилёву (+ обширная биография)

78. Нравственные и идеологические противоречия в творчестве Л.Н. Толстого

79. Любимая героиня Л.Н. Толстого

80. Лекции Л. И. Городнего по лексикологии английского языка

Средство для посудомоечных машин биоразлагаемое "Synergetic", концентрированное, 5 л.
Концентрированное средство для мытья всех видов посуды от любых видов загрязнений. За счет полностью натурального состава обладает 100%
849 руб
Раздел: Для посудомоечных машин
Конструктор "Кукольный домик".
Деревянный домик для маленьких кукол от компании "Большой Слон" привлечет внимание вашей малышки и не позволит ей скучать.
1155 руб
Раздел: Для мини-кукол и мини-пупсов
Игра "Торре. Сорви башню".
Игра типа «Дженга» с разноцветными брусочками и кубиком. Мы усложнили Вашу задачу, покрасив в разные цвета брусочки ставшей уже привычной
666 руб
Раздел: Игры на ловкость

81. Природа в романе Мухтара Ауэзова "Путь Абая"

82. Педагогические взгляды Л.С.Ауэра

83. Как воспринимали Маршала Жукова во времена Н.С. Хрущёва, Л.И. Брежнева, перестройки и в наше время

84. С.Л. Франк

85. Германия после второй мировой войны и реформы Л.Эрхарда

86. Концепция Л.Н. Гумилева "Этногенез и биосфера земли" и ее значение в развитии философии истории
87. Знание первобытных людей
88. Истинные знания о жизни. Происхождение человека

89. Представление и использование знаний об объектах

90. Программа контроля знаний студентов по дисциплине ЭРМ и РК в процессе учебы

91. Повышение эффективности процесса представления знаний

92. Природа математических абстракций

93. Лазер и его действие на живые ткани

94. Природа сна

95. Дактилоскопирование живых лиц и трупов

96. Живая и мертвая вода

Кружка керамическая "FIFA 2018", 650 мл.
Объем: 650 мл. Материал: керамика.
880 руб
Раздел: Кружки, посуда
Набор детской посуды "Тачки", 3 предмета.
Набор посуды для детей включает в себя три предмета: суповую тарелку, обеденную тарелку и кружку. Набор упакован в красочную, подарочную
397 руб
Раздел: Наборы для кормления
Доска магнитно-маркерная "ECO", деревянная рамка, 60х80 см.
Поверхность доски предназначена для письма и рисования маркерами и закрепления информации магнитами. Универсальное интерьерное решение для
1519 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные

97. История "покорения" природы человечеством

98. Круговорот в природе

99. Охрана природы


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.