Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Аналіз ефективності використання оборотного капіталу

Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки
Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики
Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее

Ефективне використання фінансових ресурсів визначається їх оборотністю. Термін «оборотний капітал» (на українських підприємствах вживають термін «оборотні кошти») застосовується щодо поточних активів підприємства. У практиці планування, обліку та аналізу оборотний капітал поділяють за такими ознаками: 1. За функціональним призначенням в процесі виробництва: оборотні фонди та фонди обігу. До оборотних фондів належать виробничі запаси, незавершене виробництво, витрати майбутніх періодів. Фонди обігу — це готова продукція, товари, грошові кошти та їх еквіваленти, розрахунки з підприємствами та організаціями. Такий поділ оборотного капіталу необхідний для окремого аналізу часу перебування оборотного капіталу в процесі виробництва та обігу. 2. За практикою контролю, планування та управління: нормовані та ненормовані оборотні кошти. На підприємстві можуть бути встановлені норми на виробничі запаси, готову продукцію, товари. 3. За джерелом формування оборотного капіталу: власний і позиковий оборотний капітали. Величина власного оборотного капіталу визначається як різниця між розділом II активу балансу і розділом IV пасиву балансу. Позиковий оборотний капітал формується у вигляді банківських кредитів, а також кредиторської заборгованості, він надається підприємству в тимчасове використання. 4. За ліквідністю (швидкістю перетворення на грошові кошти): найліквідніші активи; активи, що швидко реалізуються; активи, що повільно реалізуються; активи, що важко реалізуються. 5. За рівнем ризику вкладання капіталу: оборотний капітал з мінімальним, невеликим, середнім і високим ризиками вкладання. Оборотний капітал з мінімальним ризиком вкладання — це грошові кошти, короткострокові фінансові вкладання. Оборотний капітал з невеликим ризиком вкладання — дебіторська заборгованість (крім сумнівної), виробничі запаси (крім залежаних), залишки готової продукції і товарів (крім тих, що не користуються попитом). Оборотний капітал із середнім ризиком вкладання — МШП, незавершене виробництво, витрати майбутніх періодів. Оборотний капітал з високим ризиком вкладання — сумнівна дебіторська заборгованість, залежані виробничі запаси, готова продукція і товари, що не користуються попитом. 6. За матеріально-майновим станом: предмети праці (сировина, матеріали, паливо тощо), готова продукція, товари, грошові кошти і кошти у розрахунках. Основні джерела формування оборотних коштів поділяються на: • Власні джерела — це статутний капітал, пайовий капітал, додатковий капітал, що вкладається, інший додатковий капітал, резервний капітал, нерозподілений прибуток, цільове фінансування (валюта балансу — всього за розділами II, III, IV, V пасиву балансу; всього за розділом І). • Позичені кошти, якими можуть бути: довгострокові кредити банків, інші довгострокові фінансові зобов'язання, короткострокові кредити банків, поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями та ін. Відомо, що під впливом цілої низки об'єктивних причин (інфляція, зростання обсягів виробництва) у підприємства виникає додаткова потреба в оборотних коштах, тому підприємство використовує позичені кошти: банківські та комерційні кредити, облігаційні займи.

Разом із банківськими кредитами джерелами фінансування оборотних коштів можуть бути також комерційні кредити інших підприємств і організацій, які оформляють у вигляді займів, векселів, товарних кредитів, авансових платежів. Підприємства можуть користуватися також інвестиційними податковими кредитами, які, власне кажучи, є тимчасово відстроченими податковими зобов'язаннями підприємства. Для одержання інвестиційного податкового кредиту підприємство укладає договір із податковою адміністрацією. • Додатково залучені джерела, які охоплюють кредиторську заборгованість за товари, роботи, послуги, а також поточні зобов'язання за розрахунками: за отримані аванси, з бюджетом, за позабюджетними платежами, за страхування, з оплати праці, з учасниками, за внутрішніми розрахунками, інші поточні зобов'язання, а також резерви за сумнівними боргами, благодійні та інші надходження. Визначити потребу в оборотному капіталі можна кількома методами. Аналітичний метод полягає в тому, що потреба в оборотних коштах розраховується за кілька років і обчислюється середня величина. Потреба розраховується за формулою Поб = 3 ДЗ - КЗ, де Поб - потреба в оборотному капіталі; 3 — запаси; ДЗ — дебіторська заборгованість; КЗ — кредиторська заборгованість. Одержана у такий спосіб середня величина коригується з урахуванням змін у запланованому періоді. Метод прямого розрахунку ґрунтується на застосуванні норм запасу та одноденного обороту за кожним елементом нормованих оборотних коштів: виробничих запасів, готової продукції. Спочатку розраховується незавершене виробництво, очікувана дебіторська заборгованість, необхідні грошові кошти і цінні папери, а потім розраховується загальна потреба в оборотному капіталі. Коефіцієнтний метод заснований на результатах методу прямого розрахунку, які коригуються у зв'язку з очікуваною динамікою зростання обсягу виробництва. Розміри і джерела поповнення власних оборотних коштів щороку відображають у фінансовому плані. Фінансовий стан підприємства залежить від того, наскільки швидко кошти, вкладені в активи, перетворюються на реальні гроші. Найважливіші показники господарської діяльності підприємства — прибуток і обсяг реалізованої продукції — перебувають у прямій залежності від швидкості обороту оборотних коштів. На стабільність фінансового стану підприємства значний вплив справляє прискорення обороту оборотних коштів, адже: по-перше, від швидкості обороту коштів залежить розмір річного обороту (підприємство, що має невеликий обсяг коштів, але більш ефективно їх використовує, може досягти такого самого обороту, як і підприємство з більшим обсягом коштів, але з меншою швидкістю обороту їх); по-друге, з оборотністю пов'язана відносна величина витрат, що знижує собівартість одиниці продукції; по-третє, прискорення обороту на тій або іншій стадії круго-обороту коштів (наприклад, скорочення часу перебування матеріалів на складі) зменшує тривалість обороту на інших стадіях. Слід наголосити, що необхідність планування (нормування) оборотних коштів за умов ринку і повної господарської самостійності не зникає. Обов'язкові для використання нормативи встановлюються вищою управлінською структурою.

Дотримання нормативів, які використовуються для внутрішнього аналізу, має постійно контролюватися. Виявлення причини утворення наднормативних витрат або неповних нормативів можливе лише за умов здійснення внутрішнього управлінського аналізу. Аналіз нормованих оборотних коштів проводиться як взагалі, так і за окремими балансовими статтями, всередині статей — за групами, всередині групи — за видами для виявлення змін у структурі та кількості цінностей. Стан виробничих запасів аналізують за даними аналітичного обліку сировини, матеріалів, палива та інших цінностей, який проводять на складах матеріально відповідальні особи і бухгалтерія. Незавершене виробництво аналізують за фактичними даними в залишках напівфабрикатів і деталей у кожному цеху (коморі, на робочому місці), а також враховують норми та запаси кожного виду деталей і напівфабрикатів. Аналіз запасів готової продукції здійснюють також за даними аналітичного обліку складів. При цьому визначається кількість продукції, яка тривалий час зберігається на складі, не відвантажена через низьку якість, нетоварний вигляд, відсутність попиту. Необхідно визначати щоденний запас за кожним видом оборотних коштів, для чого наявний залишок ділять на середню витрату. Часто нормативів на оборотні кошти не дотримуються через недостатню обґрунтованість їх. Тому у випадках, коли відхилення від нормативів неможливо переконливо пояснити, потрібно перевірити правильність розрахунку нормативів. Для обґрунтованості оцінки стану оборотних коштів аналізують передусім динаміку їх, адже балансові залишки обігових коштів на кінець року нижчі від залишків па поточні дати. Це пояснюється тим, що перед складанням заключного балансу перевіряється його реальність проведенням інвентаризації, результатом якої є, як правило, списання не виявлених протягом року витрат. Аналізуючи стан нормованих оборотних коштів на підприємстві, слід зазначити, що і перевищення нормативів негативно впливає на його фінансовий стан, адже це призводить до перетягування коштів із позапланових джерел, зростання кредиторської заборгованості тощо. Для ліквідації наднормативних запасів необхідно скоротити закупівлю тих матеріалів, що є в надлишку, реалізувати непотрібні матеріали, розчистити незавершене виробництво, вжити заходів для забезпечення відвантаження покупцям усієї готової продукції. На оборотні кошти і в цілому на весь фінансовий стан підприємства впливають виробничі відносини між підприємствами акціонерної форми власності і приватними підприємствами. Приватні підприємства за свої послуги за певних умов вимагають непомірно високу плату, яку інші підприємства не можуть сплатити, що інколи призводить до повної зупинки виробництва. Отже, аналізуючи етап оборотних коштів за умов ринкової економіки, потрібно розглядати всі конкретні причини, виявляти негативні і вживати конкретних заходів для їх усунення. За даними форми 1 «Баланс», форми 2 «Звіт про фінансові результати» визначають і аналізують показники оборотності оборотних коштів. 1. Оборотність у днях (Од) — кількість днів, протягом яких оборотні кошти завершують повний оборот.

З марксистської точки зору висловлений Леніним на VIII з'їзді РКП(б) загальний аналіз селянства (не куркульства) досить чіткий: «Він почасти власник, почасти трудівник. Він не експлуатує інших представників трудящих. Протягом десятиріч доводилось йому з величезним трудом відстоювати своє становище, він зазнав на собі експлуатації поміщиків і капіталістів, він зніс усе, і в той же час він — власник. Тому наше ставлення до цього хиткого класу становить величезні труднощі». Справді, Маркс писав (у листі до Віри Засулич у 1881 p.), що Росія могла перейти до соціалізму, використовуючи як один із його складників стару громаду (він, здається, вважав, що громада — це якась пережиткова форма тієї фази розвитку суспільства, яку марксисти називали «первісним комунізмом»). Але згаданий лист не публікувався аж до 1924 p., а окремі аспекти Марксової думки, відомі до публікації російським марксистам, розглядалися ними як фальшивка, недоречна поступка їхнім ворогам-народникам. Сам Ленін бачив у селянському надільному землеволодінні систему, яка «заганяє селян, наче в гетто, у дрібні середньовічні спілки фіскального, тяглового характеру, спілки по володінню надільною землею»

1. Аналіз фінансового стану підприємства та оцінка інвестиційного проекту

2. Харчова цінність та оцінка якості зерна

3. Рекреаційні ресурси, їхня характеристика та оцінка

4. Передатні функції імпульсних автоматичних систем та оцінка їх якості

5. Вибір маркетингової стратегії та оцінка її ефективності

6. Визначення та оцінка цільових ринків підприємства: проблеми сегментації та позиціювання
7. Збутовадіяльність ЗАТ "Оболонь" та оцінка її ефективності
8. Вдосконалення системи управління оборотним капіталом

9. Використання ділової гри на тему "Економічна оцінка родючості ґрунтів та врожайності с/г культур"

10. Оцінка стану та використання майна організації (на прикладі ВАТ "Запоріжтрансформатор")

11. Оцінка чисельність, щільність, демографія популяції рослин та тварин

12. Оцінка та управління операційною діяльністю комерційних підприємств

13. Оцінка фінансового стану позичальника – проблеми та шляхи розвитку (на базі матеріалів АКБ "Приватбанк")

14. Аналіз формування капіталу комерційного банку АКБ "Приватбанк"

15. Вибуття запасів: оцінка та відображення в обліку

16. Організація та методика обліку основних засобів, капіталу, доходів та витрат підприємства, організації, установи на прикладі ПСП "Маяк"

Багетная рама "Wendy", 30x40 см.
Багетные рамы предназначены для оформления картин, вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда становится более выразительным и
558 руб
Раздел: Размер 30x40
Шкатулка для ювелирных украшений, 16x13 см, арт. 84575.
Шкатулка сохранит ваши ювелирные изделия в первозданном виде. С ней вы сможете внести в интерьер частичку элегантности. Регулярно удалять
592 руб
Раздел: Шкатулки для украшений
Комплект постельного белья Perina "Ника" (цвет: бежевый, 7 предметов).
Комплект постельного белья Perina «Ника» обладает изысканным, утонченным и даже благородным дизайном. Он способен стать подлинным
5356 руб
Раздел: Комплекты в кроватку

17. Аналітична маркетингова оцінка ринку квітів

18. Клінічна оцінка аналізу видихуваного газу у підлітків із гастродуоденальною патологією

19. Аналітична маркетингова оцінка ринку горілки

20. Оцінка майбутньої і теперішньої вартості грошових потоків під час проведення стратегічного аналізу

21. Особистість викладача вищої школи та її професіограма. Самоаналіз та експертна оцінка як основа підвищення кваліфікації викладача вищої школи

22. Експертиза, оцінка якості какао-бобів та какао-продуктів і їх митне оформлення при переміщенні через митний кордон України
23. Сучасна оцінка та перспективи розвитку оздоровчої рекреації в Запорізькій області
24. Ринок капіталів та його роль у розвитку економіки України

25. Облік формування та зміни статутного капіталу господарських товариств

26. Екологічна оцінка стану довкілля Коростишивського району та розробка заходів з його поліпшення

27. Аналіз інтелектуального капіталу як фактору сучасного виробництва

28. Механізм та результати конкуренції промислових капіталів

29. Система показників для оцінки рівня ефективності використання матеріальних ресурсів та вимір їхньої динаміки

30. Теорія структури капіталу підприємства та їх вплив на фінансування

31. Господарство України періоду утвердження капіталізму

32. Оцінка ділових якостей працівників і менеджерів фірми

Фоторамка "Poster gold" (40х60 см).
Для фотографий размером 40 х 60 см. Материал рамки - пластик. Цвет - золотистый. Материал подложки - плотный картон. Крепежи позволяют
770 руб
Раздел: Размер 40x60 (А2)
Качели, подвесные.
Эти подвесные качели можно разместить дома или на улице в любом удобном месте. Наш пластик прочен и долговечен, поэтому качели прослужат
381 руб
Раздел: Качели
Насос ножной (арт. TD 0468).
Насос механический ножной незаменимый помощник не только для автомобилистов, но и для любителей активного отдыха. Ведь с его помощью Вы
448 руб
Раздел: Насосы, компрессоры автомобильные

33. Оцінка фінансового стану підприємства

34. Аудит статутного капіталу

35. Оцінка обстановки в надзвичайних ситуаціях

36. Експертна оцінка доцільності і ефективності ручних внутріматкових втручань в родах і ранньому післяродовому періоді

37. Венчурний капітал: сьогодні і завтра

38. Оцінка збитку після настання страхового випадку
39. Оцінка кредитоспроможності потенційного позичальника
40. Оцінка фінансового стану комерційного банку

41. Присутність іноземного банківського капіталу в Україні

42. Економічна оцінка кредитного процесу

43. Санітарна оцінка підприємств громадського харчування

44. Екологія та поведінка плазунів

45. Енергетична оцінка технологій у сільськогосподарському виробництві

46. Управління капіталом в сільськогосподарських підприємствах

47. Методичні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про витрати виробництва, визначені П(С)БО 16 "Витрати". Вимоги до визначення та оцінки витрат, облік за елементами, відображення у фінансовій звітності

48. Організація і шляхи вдосконалення обліку власного капіталу на прикладі ВАТ "Луганськмлин"

Стиральный порошок с ферментами "Top Home", 900 г.
Порошок устраняет самые трудновыводимые и застарелые пищевые и технические пятна и убивает бактерии, делая белье идеально чистым.
353 руб
Раздел: Стиральные порошки
Кружка "Гольф", с ручками.
Оригинальная керамическая кружка.
592 руб
Раздел: Оригинальная посуда
Настольная игра "Пирог в лицо".
Пирог в лицо - это оригинальная игра, которая станет изюминкой любой вечеринки не только для детей, но и взрослых! Использовать можно не
910 руб
Раздел: Игры на ловкость

49. Статутний і додатковий капітал

50. Аудит статутного капіталу

51. Економічна оцінка природно-ресурсного потенціалу України

52. Державне регулювання інвестицій в людський капітал як фактор інтелектуального розвитку суспільства

53. Принципи розробки та оцінки державної політики України

54. Антрапалогія капіталізму і культаў
55. Оцінка результату і похибки прямих вимірювань
56. Види розподілу ймовірностей й оцінка його параметрів

57. Гігієнічна оцінка третинного очищення стічних вод у біологічних ставах з вищою водяною рослинністю

58. Клініко-імунохімічна оцінка ефекту захисту мозку при тяжкій черепно-мозковій травмі

59. Міжнародна міграція капіталу

60. Особливості ринку позичкового капіталу Латинської Америки

61. Ризики інвестування в цінні папери. Міжнародний ринок позикових капіталів

62. Особливості управління формуванням основного капіталу малих підприємств

63. Оцінка доцільності правової охорони

64. Оцінка ефективності організаційного управління в охоронному агентстві

Набор цветных карандашей "Progresso", 24 штуки.
Цветные монолитные карандаши в лаковой оболочке. Бездревесные цветные карандаши "Progresso" имеют прочное лаковое покрытие,
793 руб
Раздел: 13-24 цвета
Кружка "Ниндзя".
Всем, кто очарован искусством японских самураев, наверняка понравится этот чайный набор: необычная глазастая кружка в тканевой чёрной
524 руб
Раздел: Кружки
Брелок "FIFA 2018. Забивака с подвесками".
Брелок с символикой чемпионата мира FIFA 2018. Материал: металл.
562 руб
Раздел: Брелоки, магниты, сувениры

65. Оцінка стану менеджменту в організації

66. Оцінка економічної безпеки залізничного транспорту

67. Аналіз ефективності використання основних фондів на підприємствах харчової промисловості (на прикладі ЗАТ "Фудс Компані")

68. Економічна оцінка пасиву балансу підприємства

69. Інвестиційна діяльність промислового підприємства й оцінка економічної ефективності інвестиційного проекту

70. Організаційні основи фінансів виробництва. Оцінка фінансової стійкості
71. Оцінка фінансового стану підприємства
72. Розрахунок й оцінка фінансової стійкості підприємства

73. Формування власного капіталу підприємств

74. Якісна і кількісна оцінка податкових ризиків у сфері справляння податків (ПДВ)

75. Екологічна оцінка природних умов басейну річки Рудка (Волинська область)

76. Еколого-економічна оцінка природоохоронної діяльності підприємства СП "Шахта ім. В.І. Леніна"

77. Оцінка стану міської системи м. Рівного

78. Оцінка сучасної екологічної ситуації у світі

79. Аналіз ефективності використання виробничого потенціалу підприємства ВАТ "Жовтоводський хлібозавод"

80. Інвестиції в основний капітал

Солнцезащитное молочко "AQA baby", SPF 30, 150 мл.
Солнцезащитное молочко надежно защищает нежную кожу даже самых маленьких детей от воздействия солнечных лучей. Молочко легко наносится и
352 руб
Раздел: Солнцезащитная косметика
Беговел "Moby Kids KidBike", цвет: розовый.
Беговел - велосипед без педалей - помогает ребенку ощутить всю радость от знакомства с миром скорости и научит быстро и весело освоить
1833 руб
Раздел: Беговелы
Вспышка для селфи, белая, 65x35x11 мм (арт. TD 0399).
Не можете и дня прожить не сделав снимок на смартфон? Для тех кто не любит упускать удачные снимки из-за плохого освещения - съемная
462 руб
Раздел: Прочее

81. Капітал і виробничі фонди підприємства

82. Капітал у сфері торгівлі. Торговельний прибуток

83. Основи ринкових відносин. Концепція: фірма з позиції праця – вартість – ціна – капітал – монополія – олігополія

84. Підвищення ефективності використання оборотних засобів

85. Сутність нагромадження капіталу

86. Конкурентоспроможність національної економіки і валютний курс: оцінка впливу, прогнозування динаміки
87. Удосконалення механізмуу ефективного використання основних фондів підприємств промисловості на прикладі тернопільської області
88. Стратегія ефективного використання прибутку на підприємстві

89. Напрямки ефективного використання основних фондів в сучасних умовах господарювання на базі ДП "Лужанський експериментальний завод"

90. Підвищення економічної ефективності використання основних фондів операційної діяльності підприємства

91. Методи статистичного аналізу показників кредитних ресурсів та їх використання

92. Фінансове моделювання та аналіз інвестиційного проекту з використанням фінансово-аналітичної інформаційної системи Project Expert

93. Аналіз та статистичне моделювання показників використання вантажних вагонів

94. Аналіз використання оборотних засобів

95. Аналіз кошторисів "Управління з контролю за використанням та охороною земель" у Вінницькій області за 2007–2008 роки

96. Аналіз формування та використання коштів на оплату праці

Доска пробковая "Premium", деревянная рамка, 120x90.
Изготовлена c использованием наполнителя Softboard, что придает дополнительную прочность в процессе перевозки и хранения, а также
1559 руб
Раздел: Прочее
Мешок для обуви "Animal Planet. Бабочки", 41x33 см, розовый.
Мешок для обуви, с дополнительным карманом на молнии. Размер: 41х33 см. Цвет: розовый.
325 руб
Раздел: Сумки для обуви
Копилка, 12,5 см.
Копилка поможет Вам наконец-то собрать требуемую сумму для покупки долгожданной вещицы.
586 руб
Раздел: Копилки

97. Печінка. Її будова, функції та хвороби

98. Аналіз та поліпшення фінансового стану підприємста

99. Аналіз випуску готової продукції та її реалізації


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.