Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Маркетинг, товароведение, реклама Маркетинг, товароведение, реклама

Маркетинг на ринку інноваційних товарів

Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее
Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение

Державний вищий навчальний заклад «КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені ВАДИМА ГЕТЬМАНА» КАРАКАЙ Юрій Васильович УДК 658.8.005.591.61 МАРКЕТИНГ НА РИНКУ ІННОВАЦІЙНИХ ТОВАРІВ Спеціальність 08.00-04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук Київ 2008 Дисертацією є рукопис. Робота виконана на кафедрі маркетингу ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Міністерства освіти і науки України (м.Київ) Науковий консультант – академік АПН України, доктор економічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України Павленко Анатолій Федорович, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», ректор Офіційні опоненти – доктор економічних наук, професор Балабанова Людмила Веніамінівна, Донецький національний університет економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського, завідувач кафедри маркетингового менеджменту доктор економічних наук, професор Гончарова Наталія Петрівна, ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана», професор кафедри економіки підприємств доктор економічних наук, професор Окландер Михайло Анатолійович, Одеський державний економічний університет Міністерства освіти і науки України, завідувач кафедри маркетингу Захист відбудеться «25» червня 2008 року о 14 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.006.03 ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» за адресою: 03680, м.Київ, проспект Перемоги, 54/1, 2-й поверх, ауд. 203. З дисертацією можна ознайомитися в науковій бібліотеці ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» за адресою: 03113, м.Київ, вул. Дегтярівська, 49г, ауд. 601. Автореферат розісланий «23» травня 2008 р. Вчений секретар спеціалізованої вченої ради, кандидат економічних наук, професор О. С. Федонін ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ Актуальність теми. Світовий досвід реалізації пріоритетних напрямів розвитку національних економік підтверджує найвищу ефективність інноваційної моделі, у межах якої прогресивні трансформації виникають і поширюються в різних площинах – предметних, функціональних, ресурсних та ін. Інноваційна активність економічних суб’єктів країн, що здатні забезпечити такий прогрес, потужно впливає не тільки на економічне зростання, а й на формування конкурентного суспільства, перетворюючись при цьому на інтегрований чинник збалансованого розвитку національної економіки в цілому. Обумовлена глобалізацією світогосподарських відносин, прогресуюча динаміка інноваційної діяльності на корпоративному, національному і міжнародному рівнях дає підстави для прогнозування активізації розвитку товарних ринків взагалі та ринку інноваційних товарів зокрема. Критично важливою умовою створення підприємствами довгострокових конкурентних переваг на ринку інноваційних товарів є вміле застосування теоретичних моделей та бізнес-технологій сучасного маркетингу. При цьому проблема вдосконалення маркетингової діяльності на ринку інноваційних товарів актуальна не лише в контексті реалізації корпоративних інтересів національного бізнесу, а й з погляду конструктивного впровадження моделі інноваційного розвитку економіки України.

Сучасні знання про специфіку взаємодії науково-технічного прогресу та економічного зростання сформувалися здебільшого завдяки дослідженням таких класиків економічної теорії, як А.Сміт, Д.Рікардо, К.Маркс, Е.Бем-Баверк, Дж. Мілль. Їхні ідеї та вихідні наукові положення були доповнені теоретичними та емпіричними розробками західних фахівців ХХ ст., а саме М.Абрамовица, Л.Вальраса, Е.Денісона, В.Джевонса, Д.Кейнса, А.Маршала, Д.Сахала, Р.Солоу, Р.Фостера. Їхні дослідження сприяли появі нового напряму в економічній теорії – вивчення закономірностей інноваційного розвитку. Концептуальні засади інноваційних теорій розроблено Й.Шумпетером і розвинуто А.Бьюнтандамом, П.Гарднером, М.Пінтинітсом, Р.Ротвеллом, Б.Санто, Б.Твіссом, Р.Уотерманом, К.Фріменом, а серед українських та російських вчених – Л.Абалкіним, З.Адамановою, В.Александровою, Л.Антонюк, В.Аньшиним, В.Бабуріним, Ю.Бажалом, І.Буднікевич, А.Гальчинським, В.Геєцем, С.Глазьєвим, Н.Гончаровою, П.Микитюком, А.Поручником, А.Поршневим, О.Степановим, Д.Черваньовим. Фундаментальні підходи до створення теорії маркетингу було розроблено зусиллями Р.Багоцці, Л.Бакліна, Р.Белка, Н.Бордена, Ф.Вебстера, Й.Вінда, Д.Говарда, Д.Ебела, Дж. Катона, Ф.Котлера, С.Леві, Т.Левітта, Ру Олдерсона, Д.Шета та інших. Їхні дослідження дали можливість сформувати цілісну концепцію маркетингу як науки, стали підґрунтям розроблення та подальшого вдосконалення маркетингу в різних сферах діяльності, включаючи інноваційну. Широкий спектр маркетингових проблем стратегічного управління інноваційним процесом отримав розвиток у працях Д.Воркса, К.Вотсон-Хемфілла, М.Джорджа, П.Друкера, Р.Каплана, Д.Нортона, М.Портера, К.Прахалада, А.Сливоцького, Г.Стефіка та Б.Стефік, Х.Фрімана, Г.Хамела. Значний внесок у розроблення сучасних концепцій та прикладного інструментарію маркетингового управління підприємствами, у тому числі в контексті їх інноваційного розвитку, зроблено українськими та російськими ученими. Авторами найбільш вагомих досліджень з цієї проблематики є українські науковці Л.Балабанова, А.Войчак, С.Гаркавенко, В.Кардаш, Н.Куденко, Л.Ліпич, А.Наливайко, М.Окландер, В.Оніщенко, А.Павленко, І.Решетнікова, С.Скибінський, А.Старостіна. Разом з тим, на нашу думку, ще передчасно робити висновки про наявність української або російської школи маркетингу інноваційних товарів, оскільки для їх появи потрібно не тільки досконале опанування існуючих концепцій, а й обґрунтування нових теоретичних підходів і розробок, практичних методів їх реалізації. Недостатність уваги до проблеми адаптації маркетингу до діяльності на специфічному ринку інноваційних товарів, неоднозначність оцінювання ролі маркетингу у розвитку інноваційного процесу на мікро- та макрорівнях, недостатня опрацьованість маркетингових технологій забезпечення інноваційного розвитку підприємств обумовили вибір теми, визначили мету, завдання та логіку дослідження. Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційну роботу виконано відповідно до тематичного плану науково-дослідних робіт кафедри маркетингу ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» за темою: «Удосконалення маркетингової діяльності в умовах трансформаційної економіки» (Державний реєстраційний номер 0103U004765, 2001–2006 рр.)

. Особисто автором у межах цієї теми було досліджено теоретичні засади розвитку ринку інноваційних товарів, запропоновано методи та інструментарій маркетингового супроводження їх на ринку, вдосконалено методичні підходи до розроблення маркетингових стратегій для інноваційних товарів. Проведені автором дослідження є складовою науково-дослідної теми «Система маркетингових досліджень в економіці України» (Державний реєстраційний номер 0107V 001338, 2007 – по т.ч.). Зокрема, автором системно досліджено стан, проблеми та перспективи розвитку інноваційного ринку в Україні. Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є комплексне наукове та практичне розв’язання проблеми ефективного використання механізмів впливу маркетингу на ринок інноваційних товарів на основі використання теоретичних засад і сучасних проявів концепції маркетингу інноваційних товарів, обґрунтування напрямів удосконалення його методології, розроблення технологій маркетингового управління розвитком еволюціонуючого національного ринку інноваційних товарів. Виходячи з мети дослідження, у роботі поставлено та вирішено такі завдання: – досліджено еволюцію імперативів розвитку товарних ринків у теоріях економічного зростання; – поглиблено сутність характеристики інновацій як товару, їх споживчої вартості та вартості; розроблено маркетингову класифікацію інноваційних товарів; – визначено чинники, досліджено моделі та суб’єкти ринку інноваційних товарів; – розкрито сутність, виявлено особливості, сформовано принципи маркетингу інноваційних товарів; – розроблено базові моделі маркетингу інноваційних товарів; – виявлено передумови та методичні основи формування маркетингових стратегій, особливості розроблення концепцій маркетингу та його програм на ринках інноваційних товарів; – удосконалено методичні засади розроблення стратегії сегментації ринку інноваційних товарів; – ідентифіковано внутрішньокорпоративні резерви активізації інноваційного процесу на маркетингових засадах; – визначено динаміку, тенденції, особливості та проблеми формування ринку інноваційних товарів України; – розкрито маркетингові аспекти державної політики розвитку ринку інновацій; – розроблено методичні підходи до маркетингового управління попитом та пропозицією інноваційних товарів. Об’єктом дослідження є процеси управління маркетинговою діяльністю підприємств у сучасних умовах господарювання. Предметом дослідження є теоретичні і прикладні засади формування та передумови, закономірності, особливості впровадження і розвитку маркетингу на ринку інноваційних товарів. Методи дослідження. Методологічним підґрунтям дисертаційної роботи є системний та історико-логічний підходи до аналізу процесів і явищ у середовищі інноваційного розвитку. При дослідженні еволюції імперативів розвитку товарних ринків, системної сутності інновацій як товару, чинників і моделей ринку інновацій, органічно поєднувалися теоретичні та емпіричні методи пізнання: аналіз, синтез, дедукція, індукція, абстрагування, моделювання, системний аналіз. Спеціальні наукові методи – формалізація, розроблення гіпотез, обґрунтування ідей, економічний аналіз, графічна інтерпретація, моделювання, опитування експертів тощо – застосовані під час дослідження маркетингових механізмів та інструментів супроводження ринку інноваційних товарів, оцінювання стану, проблем і перспектив розвитку інноваційного ринку України та розроблення маркетингових засад управління його структурою і динамікою.

Это значит, что если цена равна одному доллару, и торговые представители просят сократить цену до 99 центов («... но это же всего один цент!»), сокращение прибылей будет очень существенным. Сопоставимое исследование более чем 500 компаний из различных отраслей показало сходные результаты. Повышение цены приносит самое большое увеличение прибыли. Не бойтесь больших расходов, бойтесь маленьких доходов. Технологии производства не обеспечивают продажи, а маркетинг – обеспечивает. Ни один товар не может «сам себя продавать». ГЛАВА 7.2 МЕТОДИКА ПРИГЛАШЕНИЯ Каждый консультант перед заключением сделки в обязательном порядке проходит следующие этапы: – информационный блок. – регистрация и получение пакета документов. – общение с потенциальными клиентами и получение от них рекомендаций. – обучение в процессе самой деятельности. Только после последовательного прохождения всех этих этапов новый консультант может приступать к активной деятельности. Не спешите поделиться новой информацией, сначала изучите её досконально, поймите и осознайте все преимущества коммерческого предложения, чтобы при общении с потенциальными клиентами чувствовать себя уверенными на все 100%

1. Ринок олійних культур

2. Правове регулювання створюваних в інноваційних проектах результатів досліджень і розробок

3. Использование мобильного маркетинга для стимулирования продаж товаров массового спроса. "Товар по замыслу", "товар с подкреплением"

4. Використання інноваційних методів навчання при вивченні теми "Вади розвитку"

5. Соціологія інноваційних процесів

6. Роль інформації в сучасній економіці і формування ринку інформаційних послуг в Україні
7. Інноваційна діяльність на ринку товарів та послуг
8. Маркетинговая стратегия (Життевий цикл товару, стратегii маркетингу)

9. Маркетинг потребительских товаров

10. Понятие товара и его роль в книжном маркетинге

11. Ринок телевізійних програм

12. Классификации товаров в маркетинге

13. Маркетинг товаров народного потребления

14. Маркетингові дослідження ринку кави торгової марки "Якобз"

15. Новий товар і маркетинг

16. Разработка комплекса маркетинга по товару

Набор чехлов для путешествий "Бон вояж".
В набор чехлов для путешествий входит 5 чехлов различного размера и назначения, в которые можно положить любые вещи, которые пригодятся
520 руб
Раздел: Чехлы для одежды
Письменные принадлежности "Набор первоклассника", арт. Нп4_17692.
В наборе: доска для лепки, клей-карандаш, ручка шариковая синяя - 2 штуки, карандаш черно графитный - 2 штуки, точилка, пластилин, набор
527 руб
Раздел: Наборы канцелярские
Карандаши цветные "Kores", 48 цветов, с точилкой.
Двусторонние цветные карандаши имеют насыщенные цвета. Трехгранная форма корпуса снижает усталость и придает дополнительный комфорт.
716 руб
Раздел: Более 24 цветов

17. Роль упаковки товаров в маркетинге

18. Сущность товара и исследований в маркетинге

19. Товар и услуга в маркетинге

20. Товар как главная категория маркетинга

21. Товари в системі маркетингу

22. Дослідження впливу факторів маркетингового середовища на діяльність компанії "ТОВ "ДЮПОН УКРАЇНА" (Україна)" на ринку мембранних ізоляційних плівок України
23. Дослідження ринку та організація роздрібної торгівлі товаріва з пластичних мас
24. Умови формування інноваційної діяльності. Типові схеми організаційних структур управління інноваційним процесом

25. Організація роботи недержавних пенсійних фондів на ринку цінних паперів

26. Ринок товарів і послуг

27. Денежная реформа и становление денежного рынка Украины (Грошова реформа та становлення грошового ринку України)

28. Защита прав потребителей при продаже товаров

29. Актуальные проблемы возмещения налога на добавленную стоимость при экспорте товаров за пределы РФ

30. Особенности выбора таможенных режимов при перемещении товаров через таможенную границу

31. Договоры купли-продажи поставки как наиболее распространенные правовые формы реализации товара в рыночной экономике

32. Реализация сетевых компьютерных технологий в системе международного маркетинга

Эжектор концентрат Dr.Klaus от муравьёв других насекомых, 1 л.
Концентрированное средство Dr.Klaus "Insect Super" используется для уничтожения муравьев, клещей, блох, тараканов и других
674 руб
Раздел: От тараканов и прочих насекомых
Рюкзак школьный "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (Тролли).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
2082 руб
Раздел: Без наполнения
Копилка-раскраска "Сова в шляпе".
Набор для творчества. Копилка-раскраска. Пластиковая копилка легкая, приятная на ощупь, не бьется при падении и ее легко раскрашивать. В
324 руб
Раздел: Копилки

33. Автоматизация учета продажи товаров в ООО "Мастер-СД"

34. Шпаргалка по товароведению промышленых товаров (Пермь)

35. Идентификация парфюмерно-косметических товаров

36. Социальный маркетинг

37. Плодоовощные товары

38. Органiзацiя зовнiшнього валютного ринку
39. Банковская система Украины, ее роль при переходе к рынку (БанкЁвська система Укра©ни Ё ©© роль в переходЁ до ринку)
40. Технология проведения маркетинговых исследований рынка банковских товаров и услуг

41. Отчет о товарообороте и запасах товаров

42. Введение в маркетинг (Доклад)

43. Использование функционально-стоимостного анализа при создании стоимости нового товара

44. Организация маркетинга на предприятии "ОАО Аэрофлот - Российские Международные Линии

45. Сущность рекламы в маркетинге

46. Маркетинг, Маркетинговые исследования рынка, стимулирование сбыта

47. Маркетинг

48. Создание отдела маркетинга на АО "ДСК"

Бутылочка для кормления Avent "Classic+", 125 мл, от 0 месяцев.
Зарекомендовавшая себя серия Classic была улучшена: теперь кормление станет еще приятнее. Антиколиковая система, эффективность которой
358 руб
Раздел: Бутылочки
Табурет складной "Моби".
Табурет изготовлен из пищевой пластмассы и абсолютно безопасен для детей, легко собирается и моется. Яркая цветовая гамма табурета
522 руб
Раздел: Стульчики
Двусторонние клеевые подушечки UHU Fix, 50 штук.
Двухсторонние клеящие подушечки с высокой клеящей способностью для постоянного крепления. Позволяют прикрепить практически любой нетяжелый
350 руб
Раздел: Универсальный

49. Постановка маркетинга в АО "Вятский торговый дом"

50. Применение маркетинга на микро уровне

51. Рынок и его задачи. Маркетинг

52. Маркетинг в управлении

53. Реклама и маркетинг

54. Система ценообразования и политика цен в системе маркетинга
55. Маркетинг
56. Проблемы маркетинга

57. Реклама и маркетинг

58. Установление цен на товары: задачи и политика ценообразования

59. Роль маркетинга в повышении эффективности предприятия

60. Информационные системы маркетинга

61. Роль маркетинга в повышении эффективности работы предприятия в условиях рыночной экономики

62. Сущность маркетинга

63. "Маркетинг в комерційному банку" по проблемі "Розробка стратегії комунікації" (на матеріалах АКБ "МТ-Банк")

64. План маркетинга (на примере ООО "Равиолло")

Карандаши цветные "Noris Club", 12 цветов + 4 карандаша.
Эргонамичная трехгранная форма для удобного и легкого письма. A-B-S - белое защитное покрытие для укрепления грифеля и для защиты от
398 руб
Раздел: 13-24 цвета
Электронный озвученный плакат "Говорящая Азбука".
«Говорящая АЗБУКА» из серии звуковых плакатов Знаток ТМ для начинающих изучать русский алфавит. Кнопки «Изучение» и «Экзамен» помогут
703 руб
Раздел: Электронные и звуковые плакаты
Настольная семейная игра "Усачи".
Весёлая игра на реакцию. Каждый игрок берёт усы на специальной палочке с присоской. Сдающий переворачивает по одной карте из колоды. На
445 руб
Раздел: Игры на ловкость

65. Маркетинг в банках и проблемы его развития

66. Маркетинг

67. Котлер "Основы маркетинга" (JW)

68. Товары потребительского спроса и товарная стратегия фирм их производящих /на примере телевизионной техники/

69. Процесс управления маркетингом

70. Маркетинг отношений с предприятиями розничной торговли
71. Концепция жизненного цикла товара и конкурентные стратегии фирмы
72. Специфика маркетинга консалтинговых услуг

73. Продвижение потребительских товаров на рынок

74. Методы определения экономической и психологической эффективности продвижения товаров

75. Продвижение товаров

76. ОЦЕНКА И ПОВЫШЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ТОВАРОВ

77. ФОРМИРОВАНИЕ МАРКЕТИНГА В СЕТИ ИНТЕРНЕТ

78. Банковский маркетинг

79. Организация рекламной деятельности сложнотехнических товаров

80. Основы маркетинга

Настольная игра "Кролики и норы".
Издавна настольные игры, в частности, настольные игры на ловкость, были в мире очень популярным народным развлечением. Все вместе люди
612 руб
Раздел: Игры на ловкость
Моющее дезинфицирующее средство "Ника-Экстра М", 1 л.
Средство для очищения и мытья поверхностей в помещениях, жесткой мебели, санитарно-технического оборудования, предстерилизационной очистки
364 руб
Раздел: Для сантехники
Бумага "IQ Selection Smooth", А4, 120 г/м2, 500 листов.
Формат: А4. Класса: А+. Количество листов: 500. Плотность листа: 120 г/м2. Белизна: 170% по CIE. Подходит для двусторонней печати. Высокое
681 руб
Раздел: Формата А4 и меньше

81. Основные маркетинговые стратегии на различных этапах жизненного цикла товара

82. Банковский маркетинг

83. Оценка конкурентоспособности товара (на примере арланской и западно-сибирской (мегионской) нефти)

84. Поведенческий маркетинг

85. Оценка и повышение конкурентоспособности товаров

86. Реализация сетевых компьютерных технологий в системе международного маркетинга
87. Пути и методы повышения конкурентоспособности товара
88. Маркетинг нового продукта

89. Формирование службы маркетинга на предприятии

90. Экспортный маркетинг

91. Роль и место маркетинга в экономической деятельности компании "Адидас"

92. Средства товарной информации. Кодирование товаров

93. Директ-маркетинг как составляющая комплекса маркетинговых коммуникаций

94. Госэкзамен - шпоры (специальность маркетинг)

95. Анализ конкурентоспособности товара (на примере ЗАО «УК Мценский алюминий»)

96. Лекции по маркетингу

Стиральный порошок Ушастый нянь, 4500 г.
Стиральный порошок "Ушастый нянь" создан специально для новорожденных детей. Активные добавки, которые входят в состав порошка,
533 руб
Раздел: Для стирки детских вещей
Подушка Нордтекс "Магия сна", 50х70 см.
Наполнитель: полиэстер. Ткань чехла: микрофибра. Размер: 50х70 см.
470 руб
Раздел: Размер 50х70 см, 40х60 см
Накладка на унитаз "Щенячий патруль", белая.
Пластиковая накладка на унитаз поможет малышу без труда и переживаний пользоваться туалетом. Благодаря краям, предотвращающим скольжение,
391 руб
Раздел: Сиденья

97. Информационные технологии в маркетинге

98. Исследование интенсивной конкуренции на рынке продовольственных товаров

99. Товароведение непродовольственных товаров (шпаргалка)


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.