Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Бухгалтерский учет Бухгалтерский учет

Методика аудиторської перевірки товарно-матеріальних цінностей

Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки
Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения
Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная

Зміст Вступ І. Методика аудиторської перевірки товарно-матеріальних цінностей 1.1. Завдання, послідовність і джерела інформації аудиту 1.2. Аудит руху і наявності товарних запасів на складах 1.3. Аудит малоцінних і швидкозношуваних предметів ІІ. Організаційно-економічна характеристика ВАТ «Якимівський АГРОС» 2.1. Організаційно-правова характеристика ВАТ «Якимівський АГРОС» 2.2. Економічна характеристика ВАТ «Якимівський АГРОС» ІІІ. Аудиторська перевірка операцій по обліку матеріалів (рах. 201, 203) Висновки і пропозиції Список використаних джерел Додатки ВСТУП Бухгалтерський облік забезпечує інформацією про діяльність підприємства, необхідною для прийняття рішень як зовнішнім користувачам, так і внутрішнім користувачам. До товарно-матеріальних цінностей відносять запаси, а як відомо вони становлять левову частину собівартості сільськогосподарської продукції. Тому правильність зберігання, ведення первинної та зведеної документації прямим чином впливає на прибутковість та рентабельність господарства. Метою курсової роботи є засвоєння методики аудиту товарно-матеріальних цінностей, виявлення можливих порушень та їх ліквідацію, дослідження аудиту фінансової звітності підприємств, а саме відображення запасів підприємства пошук шляхів його удосконалення. Завдання курсової роботи полягає у визначенні характеристики фінансової звітності, її складу, призначені та основних принципів підготовки; порядку оцінювання фінансової звітності підприємства; методики аудиту товарно-матеріальних цінностей. Предметом дослідження курсової роботи є аудиторська перевірка товарно-матеріальних цінностей. А об’єктом дослідження виступає ВАТ «Якимівський АГРОС». При написані курсової роботи використовувались такі методи дослідження, як аналітичний, монографічний, статистичний, економіко – математичний. В якості теоретичної основи, при написанні курсової роботи, використовувалися підручники та статті українських вчених, а також Закон України „Про бухгалтерський облік і фінансову звітність України”, Закон України „Про аудиторську діяльність”, П(С)БО 1, П(С)БО 2, П(С)БО 3, П(С)БО 4, П(С)БО 5, П(С)БО 9. А в якості практичних матеріалів були використані Статут ВАТ «Якимівський АГРОС», наказ про облікову політику та річні фінансові звіти господарства за останні 3 роки. Дана курсова робота містить 12 таблиць і 43 сторінка печатного тексту. І. МЕТОДИКА АУДИТОРСЬКОЇ ПЕРЕВІРКИ ТОВАРНО-МАТЕРІАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ 1.1. Завдання, послідовність і джерела інформації аудиту Реформування бухгалтерського обліку і фінансової звітності в Україні вимагає внесення корінних змін до методології контролю і аудиту операцій з (із) товарно-матеріальними цінностями. Перш за все слід провести раціоналізацію управління комерційною діяльністю, основними елементами якої виявляє економічна свобода, вільний рух товарів і послуг у сфері підприємництва, конкуренції, маркетингу, довершене знання ринку і цінового механізму, поняття ризику і оперативного реагування на ситуацію, яка склалася на ринку, і т.п. Основними завданнями аудиту операцій з товарно-матеріальними цінностями виявляє: аналіз виконання завдання з товарообігу, виявлення резервів збільшення його об'єму, зменшення витрат і забезпечення рентабельності; перевірка правильності документального оформлення і доцільності здійснення товарних операцій, своєчасне відображення їх в обліку; контроль за своєчасним і повним оприбутковуванням товарно-матеріальних цінностей; дослідження товарних запасів і контроль за дотриманням їх нормативу; контроль за дотриманням правил проведення інвентаризації, своєчасне виявлення її результатів; перевірка виконання договірних зобов'язань щодо постачання і збуту (реалізації) товарів; виявлення фактів приписок і понаднормового списання втрат товарів і т.п

. Аудит на підприємствах здійснюються відповідно Закону України «Про аудиторську діяльність» від 22 квітня 1993 р. № 3125-ХІІ. Послідовність і порядок проведення аудиту залежать від завдання аудиту і об'єму діяльності підприємства, його структури, стану обліку і контролю за рухом товарно-матеріальних цінностей. Послідовність аудиту така. Аудит починають з раптової інвентаризації грошей в касі і інших товарно-матеріальних цінностей на складі. До проведення інвентаризації слід привернути (привабити, залучити, притягати) бухгалтерів, економістів, фінансистів, юристів, товарознавців і інших фахівців (спеціалістів) підприємства. Потім аудитор обстежує склад, здійснює перевірку стану складських і торгових (торгівельних) приміщень (помешкань) і дотримання порядку (ладу) прийому і реалізації товарів за кількістю і якістю. Потім аудитор починає (розпочинає, зачинає) документальну перевірку із застосуванням прийомів і способів економічного аналізу. Аудит операцій з (із) товарно-матеріальними цінностями здійснюють вибірково. Проте (однак) суцільній перевірці підлягають актовані втрати (акти на списання бою, лому, браку (шлюбу), псування товарно-матеріальних цінностей, акти на завищення ваги тари, акти на переоцінку товарів), а також порівняльні відомості, розрахунки природного збитку товарів, документи на внутрішнє переміщення і повернення товарів, витрати (затрати) звернення (звертання, обігу), торгова (торгівельна) націнка, доходи від реалізації і фінансові результати. Суцільним способом перевіряються товарні операції, якщо при їх аудиту встановлені (установлені) істотні (суттєві) порушення і зловживання. Старанно перевіряється здійснення оперативного контролю за виконанням договорів на постачання і збут товарів, особливо, чим дотримання цін і торгових (торгівельних) націнок. Приведемо схему послідовності аудиту руху і наявності товарних запасів на складах підприємства. Схема 1.1. – Послідовність аудиту руху і наявності товарних запасів на оптових складах і підприємствах роздрібної торгівлі Первинні документи по надходження (вступ) і реалізації товарів Звіти про рух товарів Журнал (часопис (-ордер № 7 Головна книга Оборотна відомість по синтетичних рахунками (лічбою) Баланс Стрічна перевірка операцій по рахунках (лічбі) 281 «Товари на складі» і 282 «Товари в торгівлі» з (із) відповідними операціями по рахунках (лічбі) 15, 20, 23, 27, 28, 37, 41, 63, 64, 90, 93 та ін. Аналіз товарообіг і товарних запасів Основними джерелами аудиту товарних операцій є: договори з (із) постачальниками і покупцями, реєстри оперативного обліку (урахування) і контролю їх виконання (журнал (часопис) обліку (урахування) надходження (вступу) вантажів (тягарів), книга обліку (урахування) виконання договорів); доручення на отримання (здобуття) і відпустку (відпуск) товарів, книга обліку (урахування) виданих доручень; товарно-транспортні накладні, накладні, рахунки (лічба (-фактури, платіжні вимоги, платіжні доручення, виписки з рахунків (лічби) в банках, товарні звіти, звіти касира і касові книги, векселі; інвентаризаційні описи, порівняльні відомості, розрахунки природного збитку, розрахунки витрат (затрат) на залишок (остачу) товарів, розрахунки реалізованої торгової (торгівельної) націнки; акти на списання товарних втрат; регістри (реєстри) аналітичного і синтетичного обліку (урахування) — журнали (часописи (-ордери № 7, відомості, картки (карточки) складського обліку (урахування), товарні книги; фінансова, оперативна і статистична звітність і т.п

. 1.2. Аудит руху і наявності товарних запасів на складах Після (потім) проведення інвентаризації товарів і виявлення її результатів Аудитор починає (розпочинає, зачинає) документальну перевірку товарних операцій. Основна мета (ціль) перевірки товарних операцій — встановити своєчасність і повноту оприбутковування матеріально відповідальними особами товарів, які поступили (вчинили) на базу (склад), правильність їх обліку (урахування) на рахунку (лічбі) 281 «Товари на складі» і обґрунтованість і правильність списання у витрату відпущених (відвантажених) товарів. Аудит товарних операцій починають (розпочинають, зачинають) зі (із) встановлення реального сальдо на рахунку (лічбі) 281 «Товари на складі». Шляхом порівняння аудитору слід встановити на найближчу до аудиту дату тотожність записів про залишки товарів на рахунку (лічбі) 281 «Товари на складі», вказаних в балансі, даним Головної книги, регістрів (реєстрів) аналітичного обліку (урахування) і особових рахунків матеріально відповідальних осіб (завідувач (завідуючий) складом). Аудитор з'ясовує не чи, значаться товари за звільненими матеріально відповідальними особами, а потім встановлює повноту і своєчасність оприбутковування товарно-матеріальних цінностей, які поступили (вчинили) на оптову базу (склад) за період, який підлягає аудиту. Під час перевірки операцій щодо (відносно) надходження (вступу) товарів слід проаналізувати записи по рахунки (лічбу) 63 «Розрахунки з (із) постачальниками і підрядчиками». Зокрема, з'ясовують: наявність рахунків (лічби) постачальників, які підтверджують суму, віднесену із цього приводу (з цього приводу (; не чи числяться на вказаному рахунку (лічбі) товари, які тривалий час знаходяться (перебувають) в дорозі (зверху встановленого (установленого) терміну пробігу). Які заходи спожиті для пошуку цих товарів; чи немає на цьому рахунку (лічбі) претензійних сум щодо (відносно) розрахунків з (із) постачальниками або недоліку (нестачі) товарів. Акти на недолік (нестачу) товарів при їх прийомі повинні бути перевірені повністю, суцільним способом. Особливу увагу слід скрутити (згорнути) на акти, по яких не є (з'являються, являються) задоволені претензії, встановити причини і винних особи (обличчя, лиця). Записи в звітах завідувача (завідуючого) складом порівнюють з (із) даними первинних документів і встановлюють правильність бухгалтерської обробки їх (прославлення кореспондуючих рахунків (лічби). Записи в звітах повинні бути підтверджені правильно оформленими документами. Аудитор перевіряє в документах правильність таксування (оподаткування), підрахунків і суму до розрахунку. По записах в книзі виданих доручень аудитори перевіряють наявність неповернених і невикористаних доручень у (в, біля) матеріально відповідальних осіб, порушення правил видачі і оформлення доручень. У таких випадках з'ясовують не чи, видавалися доручення особам (обличчям, лицям), які не працюють на цьому підприємстві, а також доручення без заповнення всіх реквізитів. Вибірково аудитор повинен перевірити по звітах завідувач (завідуючий) складом і по звітах експедиторів, чи прибуткують цінності, одержані (отримані) за дорученнями, чи виявляє відмітки в книзі обліку (урахування) виданих доручень про їх використання (повинні бути вказані назва документа, його номер і дата).

Стаття 135-2 Колективна (бригадна) матеральна вдповдальнсть При спльному виконанн працвниками окремих видв робт, зв'язаних з зберганням, обробкою, продажем (вдпуском), перевезенням або застосуванням у процес виробництва переданих м цнностей, коли неможливо розмежувати матеральну вдповдальнсть кожного працвника  укласти з ним договр про повну матеральну вдповдальнсть, може запроваджуватися колективна (бригадна) матеральна вдповдальнсть. Колективна (бригадна) матеральна вдповдальнсть установлються власником або уповноваженим ним органом за погодженням з виборним органом первинно профсплково органзац (профсплковим представником) пдпримства, установи, органзац. Письмовий договр про колективну (бригадну) матеральну вдповдальнсть укладаться мж пдпримством, установою, органзацю  всма членами колективу (бригади). Перелк робт, при виконанн яких може запроваджуватися колективна (бригадна) матеральна вдповдальнсть, умови  застосування, а також типовий договр про колективну (бригадну) матеральну вдповдальнсть розробляються за участю профсплкових об'днань Украни та затверджуються Мнстерством прац Украни

1. Відповідальність аудитора за здійснені дії і виконання процедури за дотримання нормативно-правової бази України і Міжнародними стандарти аудиту для перевірки подальших подій

2. Загальні засади та нормативно-правова база організації навчального процесу

3. Нормативно-правовая база осуществления процедуры реструктуризации в рамках конкурсного производства

4. Создание нормативно-правовой базы для Интернет-класса в образовательном учреждении

5. Нормативно-правовая база найма работников

6. Аналіз нормативно–правової бази по податку на прибуток підприємства
7. Теоретико-правова база обліку і аудиту виробництва свинарства на сільськогосподарському підприємстві України
8. Нормативно правовые акты федеральных органов государственной власти как основные источники регулирования муниципальной службы в РФ

9. Виды нормативно правовых актов и способы их публикации

10. Нормативно-правовые акты

11. Современное состояние нормативно-правового регулирования в фармацевтической деятельности

12. Правовая база МСУ

13. Действие нормативного правового акта в пространстве

14. Отражение норм морали в нормативно-правовых актах органов государственной власти РФ

15. Нормативно-правовые акты Российской Федерации

16. Анализ нормативно-правового обеспечения и выявление недостатков, препятствующих успешному развитию малого предпринимательству в РФ

Набор детской посуды "Собачка", 3 предмета.
Набор посуды детский "Собачка". В комплекте 3 предмета: - тарелка суповая диаметром 15 см, - тарелка обеденная диаметром 19
318 руб
Раздел: Наборы для кормления
Защитный детский бальзам от ветра и холода "Weleda" с календулой, 30 мл.
Защитный бальзам от ветра и холода с календулой Weleda разработан, чтобы уберечь нежную кожу ребенка от погодных воздействий. Он может
520 руб
Раздел: Крем детский
Универсальная вкладка для дорожных горшков (фиолетовый).
Вкладка для дорожных горшков подойдет для любого дорожного горшка, она хорошо ложится на сиденье, обеспечивая комфорт и удобство в
649 руб
Раздел: Прочие

17. Действий нормативно-правового акта во времени, в пространстве и по кругу лиц

18. Нормативно-методическая база

19. Нормативно-правовая регламентация земельных правоотношений в Германии

20. Система нормативно-правовых актов, регулирующих кредитные отношения

21. Нормативно-правовые акты, их виды и значения

22. Нормативно-правовой акт
23. Нормативно-правовое обеспечение общественных объединений
24. Нормативно-правове забезпечення стратегічної адаптації вітчизняних банків до світової фінансової системи

25. Банківське право України: Нормативно-правове регулювання та особливості

26. Закон – нормативно-правовой акт наивысшей юридической силы

27. Норма права і стаття нормативно-правового акту

28. Нормативно-правове забеспечення охорони і використання земельних ресурсів

29. Нормативно-правовое регулирование

30. Нормативно-правовое регулирование системы исполнительной власти

31. Нормативно-правовой и договорный порядок урегулирования споров

32. Нормативно-правовые акты РФ

Настольная игра "Лапочки".
Зверята любят играть и резвиться вместе. Даже вечером их не зазвать домой! Вам нужно помочь собрать их в доме, чтобы они вовремя покушали,
712 руб
Раздел: Карточные игры
Штатив с Bluetooth для создания снимков "selfie" (Camera Stick - Selfie Stick).
Поднимите искусство селфи на новый уровень со штативом. Путешествуйте и фотографируйтесь на фоне живописных пейзажей. Находите самые
309 руб
Раздел: Держатели и подставки
Подгузники Merries для новорожденных, 0-5 кг, экономичная упаковка, 90 штук.
Большая экономичная упаковка мягких и тонких подгузников для новорожденных. Подгузники пропускают воздух, позволяя коже малыша дышать.
1374 руб
Раздел: 0-5 кг

33. Нормативно–правовые акты, их виды и значения

34. Нормативный правовой акт как основной источник российского права

35. Организационный механизм подготовки и принятия нормативных правовых актов в Республике Беларусь и пути его совершенствования

36. Правовая база благотворительной деятельности

37. Національне та міжнародне нормативно-правове забезпечення міжнародних угод

38. Нормативно-правовое обеспечение образования
39. Законодавче та нормативно-правове забезпечення митного регулювання
40. Методика розрахунку податку на прибуток, її нормативно-правове забезпечення

41. Нормативно-правовые основы кооперации

42. Сущность аудита и аудиторской деятельности. Краткая характеристика предприятия ООО "Сахалинцемент". Объекты аудита и порядок его проведения. Аудиторское заключение по результатам аудита. Порядок проведения внутреннего и внешнего аудита на предпр

43. Групи самодопомоги як інноваційна форма соціальної роботи

44. Соціально-економічні складові у системі критеріїв та показників ефективності роботи будівельних підприємств

45. Правовая нормативная база социально-медицинской работы с лицами, страдающими психическими заболеваниями

46. Нормативна база соціальної роботи в Україні

47. Правовая и нормативная база функционирования фондового рынка в России

48. Правовая охрана товарных знаков и знаков обслуживания

Мелки для доски, 12 цветов.
Набор цветных мелков для досок. Количество цветов: 12. Яркие цвета. Без пыли и крошек. Легко стирается. Обернуты в бумажную манжетку. В
416 руб
Раздел: Мел
Бумага "IQ Selection Smooth", А4, 160 г/м2, 250 листов.
Класс: A+. Формат: А4. Количество листов: 250. Плотность бумаги: 160 г/м2. Белизна по CIE – 170 %. Подходит для двусторонней печати.
490 руб
Раздел: Формата А4 и меньше
Фонтан декоративный с подсветкой "У колодца", 17,5x13x25,5 см.
Фонтан декоративный с подсветкой. Размер: 17,5x13x25,5 см. Водяная помпа. Напряжение: 220V-240V. Мощность 2,5W. Провод: 135 см.
1288 руб
Раздел: Фонтаны декоративные

49. Правовое государство. Понятие и основные черты. Правовой статус товарной и фондовой биржи

50. Концепция создания и функционирования в России автоматизированной базы правовой информации

51. Обмежена матеріальна відповідальність працівників

52. Субъективное гражданское право на жилое помещение: нормативные основания и некоторые проблемы правовой охраны

53. Несостоятельность (банкротство): содержание, формирование нормативной базы

54. Матеріально-технічне забезпечення підприємства
55. Нормативная база бухгалтерского учета
56. Физические основы теории нетеплового действия электродинамических полей в матери-альных средах

57. Нормативне регулювання формування, перестрахування та витрачення коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань

58. Оцінка фінансового стану позичальника – проблеми та шляхи розвитку (на базі матеріалів АКБ "Приватбанк")

59. Аудит операций банка с иностранной валютой. Нормативное регулирование банковского аудита

60. Правовые нормативно-технические и организационные основы защиты населения и территорий в чрезвычайных экологических ситуациях

61. Нормативна база, методика та методи перевірки

62. Облік інших необоротних матеріальних активів і їх зносу

63. Финансовая отчетность как информационная база аудита

64. Матеріальна частина артилерії

Детская каталка "Вихрь", зеленая.
Маленькие гонщики в возрасте от 1 до 3 лет будут в восторге от маневренной машинки "Вихрь". Легкая и невероятно простая в
1350 руб
Раздел: Каталки
Пеленка Папитто фланелевая (3 штуки, 120x75 см).
Состав: фланель импортная (хлопок 100%). Размер: 120x75 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
466 руб
Раздел: Пелёнки
Стиральный порошок "Аистенок", 4 кг.
Бесфосфатное экологическое средство для стирки одежды и белья детей и людей с очень чувствительной кожей. Специальные непылящие гранулы
446 руб
Раздел: Для стирки детских вещей

65. Матеріальна відповідальність в трудовому праві

66. Нормативная база, регламентирующая деятельность НКО

67. О некоторых аспектах правовой охраны общеизвестных товарных знаков

68. Поняття підстави та умови матеріальної відповідальності за трудовим правом

69. Правовая охрана товарных знаков

70. Правовий статус територіальних громад
71. Правовое регулирование товарного знака
72. Проблеми адміністративно-правового регулювання застосування спеціальних засобів адміністративного припинення міліцією

73. Відшкодування матеріальної шкоди у кримінальному процесі

74. Автоматизований облік надходження, зберігання і збуту продукції на товарній базі

75. Матеріальна і духовна культура Риму в давній період

76. Трансплантації органів та інших анатомічних матеріалів людини: проблема кримінально-правового забезпечення

77. Матеріальний потік і його характеристики

78. Нормативная база и автоматизированные информационные системы, используемые в деятельности ПУ ФСБ РФ контрольного отдела

79. Організація інформаційного обслуговування менеджера. Методи матеріального заохочення. Документація управлінської діяльності

80. Поняття "носій інформації" та "матеріальна основа документа": семантичне навантаження в професійній інформаційній діяльності

Сушилка для белья Vileda "Мультифлекс".
Компактная (занимает мало места, удобно размещать даже в небольшом помещении). Очень устойчивая. С защитным покрытием от воздействий
5739 руб
Раздел: Сушилки напольные
Мягкий пол "Ассорти", универсальный, 60x60 см, 1.44 кв.м.
Размер 1 листа: 60x60 см. Площадь4 листов: 1.44 кв.м. Состав: 1 красный лист, 1 желтый лист, 1 зеленый лист, 1 синий лист.
1080 руб
Раздел: Прочие
Дорожка массажная "Морской Берег", с "камнями".
Массажная дорожка с камнями «Морской берег» является отличным средством профилактики плоскостопия, рефлексотерапии и расслабления.
1268 руб
Раздел: Коврики

81. Теоретична база соціальної психології

82. Правове регулювання соціальної роботи

83. Соціальні ролі та професійні знання соціального педагога. Система цінностей соціального педагога

84. Вдосконалення системи матеріально-технічного постачання процесу технічного обслуговування на основі аналізу надійності парку ПС авіакомпанії

85. Аналіз ефективності використання матеріальних активів підприємтсва на прикладі готелю "Домус готель"

86. Нормативная база стандартизации
87. Особливості внутрішньовиробничої матеріальної відповідальності
88. Матеріальна та духовна культура євреїв Півдня України у XIX ст.

89. Структурные уровни организации материи. Микро, макро, мега миры

90. Правовые аспекты борьбы с терроризмом

91. Геологическаа форма движения материи

92. Нормативное регулирование перемещения через таможенную границу транспортных средств

93. Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности (ВЭД)

94. Гражданское общество и правовая страна

95. Административно правовые отношения (Контрольная)

96. Административное пресечение как мера административно-правового принуждения

Багетная рама "Regina" (цвет - черный + серебряный), 30х40 см.
Багетные рамы предназначены для оформления картин, вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда становится более выразительным и
558 руб
Раздел: Размер 30x40
Подгузники Merries для новорожденных, 0-5 кг, 24 штуки.
Изготовлены из чистого хлопка, гладкого как шёлк и очень мягкого на ощупь. Благодаря мягкой пористой текстуре воздух проникает к коже.
347 руб
Раздел: 0-5 кг
Шторка антимоскитная, бежевая.
Размеры: 100х220 см. Препятствует проникновению насекомых. Не нарушает естественную циркуляцию воздуха. Подходит для любых типов дверных
352 руб
Раздел: Сетки противомоскитные

97. Правовые и организационные основы деятельности паспортно-визовой службы органов внутренних дел РФ

98. Административно-правовой статус военнослужащих

99. Административно-правовой статус гражданина как субъекта административного права

100. Состав нормативных документов, регламентирующих организацию работы с документами


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.