Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Социология Социология

Планування економічного і соціального розвитку соціальних служб

Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки
Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее
Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки

План 1. Державне економічне регулювання діяльності суб’єктів господарювання. 2. Методологічні основи планування. 3. Стратегія розвитку установи. 4. Тактичне й оперативне планування. Основні категорії і поняття: економічні функції держави; державне регулювання економіки; макроекономічне планування (програмування); державний бюджет; грошово-кредитна система; система оподаткування; прогнозування розвитку установ снувальних служб; методи прогнозування; планування як функція управління; специфічні принципи планування; методи планування діяльності; стратегічне планування; методи вибору генеральної стратегії; стратегічні альтернативи; субстратегії розвитку установ; бізнес-планування суб'єктів господарювання; тактичне планування; системи оперативного планування. Запитання для перевірки знань: Основні принципи і методи державного регулювання економічного розвитку України. Індикативне макроекономічне планування в системі господарювання. Бюджетне планування економічного та соціального розвитку країни. Кредитна система, її функції та вплив на розвиток соціальної сфери країни. Принципи побудови та способи вдосконалення податкової системи держави. Методологія і технологія планування діяльності соціальних служб за умов ринкової економіки. Система планів діяльності установ за сучасних умов господарювання. Характеристика, особливості та взаємозв'язок методів планування в установах соціальних служб. Об'єктивна необхідність і проблеми стратегічного планування . Взаємозв'язок і взаємодія стратегічного і тактичного планування. Зміст, показники та процедура розробки середньо- і короткострокових планів діяльності установ соціальних служб. Системи календарно-оперативного планування діяльності соціальних служб і проблеми вдосконалення цих систем. 1. Державне економічне регулювання діяльності суб’єктів господарювання Будь-яка держава виконує низку функції, що з них першочерговою та визначальною є функція регулювання економіки, тобто ступінь втручання держави в процеси формування стратегії і тактики розвитку народного господарства в цілому, його окремих ланок, включаючи підприємства та інші суб'єкти господарювання. Метою державного регулювання економіки є досягнення найбільш ефективного економічного, соціального, наукового й культурного розвитку країни. Таке регулювання здійснюється як економічними, так і адміністративними методами. їх слід органічно поєднувати, виходячи з того, якою мірою адміністративне регулювання відповідає вимогам об'єктивного розвитку, сучасного стану економіки. Основними принципами державного регулювання економіки заведено вважати: по-перше, мінімальне втручання державних органів у економічні процеси (виконання ними лише тих функцій, які не можуть виконувати самі суб'єкти ринкових відносин); по-друге, вплив відповідних владних структур на розвиток соціально-економічних процесів за допомогою встановлюваних державою економічних регуляторів і нормативів. Зміст і форми практичної реалізації названих методів і принципів державного регулювання економіки знаходять відображення у певній сукупності виконуваних державою економічних функцій (рис.

1). Обов'язковою передумовою державного регулювання економіки є створення необхідної правової бази. Правову основу такого регулювання становлять законодавчі та нормативні акти, котрі визначають порядок формування і функціонування елементів ринкового господарства. Одна з головних функцій держави полягає в розробці та сприянні здійсненню стратегії економічного і соціального розвитку. Стратегічні напрямки розвитку економіки мають бути визначені в процесі макроекономічного планування, котре треба визнати центральною ланкою державного регулювання. Таке планування має передбачати: по-перше, досягнення цілей і розв'язання завдань, які не можуть бути досягнуті та розв'язані нижчими структурними ланками; по-друге, перехід від галузевого до територіального комплексного управління економікою з відданням переваги органічній взаємодії економічного й соціального прогресу; по-третє, сприяння формуванню нового господарського механізму, основною метою якого мають стати узгодження та реалізація інтересів усіх суб'єктів власності з орієнтацією на досягнення цілей більшості; по-четверте, формування плану як певної сукупності цільових комплексних програм, межі та етапи реалізації котрих визначаються їхнім спрямуванням та змістом. Дуже вагомою функцією держави у сфері управління економікою має стати регулювання інноваційних процесів та інвестиційної діяльності. Це зрозуміло, оскільки економічний розвиток кожної країни є наслідком її науково-технічного прогресу й відбувається насамперед через науково-технічні та організаційні інновації. Саме вони, як локомотиви, тягнуть за собою модернізацію та перебудову всієї економіки. З метою реалізації економічної, науково-технічної та соціальної політики здійснюється управління інвестиційною діяльністю. Державне регулювання інвестиційної діяльності включає як пряме управління інвестиціями, так і визначення державою належних економічних передумов для цієї діяльності. Важливою економічною функцією будь-якої держави є перерозподіл консолідованих (централізованих) доходів і ресурсів, стабілізація економіки й соціальний захист населення з метою сприяння збалансованому й стабільному розвитку соціальної сфери та нормальному життєзабезпеченню всіх верств суспільства і сфер його діяльності. Практична реалізація цієї функції передбачає: установлення мінімальних розмірів заробітної плати і пенсій; трансфертні платежі (допомога багатодітним сім'ям, безробітним тощо); надання неподільних суспільних благ і послуг (шляхи сполучення, зв'язок, комунальні послуги тощо); регулювання цін; надання податкових пільг і застосування особливих податків (відрахувань); регулювання гранично допустимих розмірів інфляції та безробіття; забезпечення функціонування на належному рівні освіти, науки, культури, охорони здоров'я, збройних сил, владних структур тощо через (переважно) безпосереднє бюджетне фінансування й матеріально-технічне постачання. Варто назвати окремо ще одну дуже важливу соціально-економічну функцію держави —моніторинг і регулювання процесів охорони і відтворення навколишнього природного середовища. Визначальними елементами обґрунтованої та далекоглядної екологічної політики держави мають бути: по-перше, гарантування екологічної безпеки, охорона та ефективне використання довкілля на засаді багатоманітності форм власності й прав користування відповідними видами природних ресурсів; по-друге, створення необхідних соціально-економічних умов для сприятливого спілкування людини з навколишнім природним середовищем; по- третє, опрацювання довгострокових і поточних екологічних програм, що передбачають не лише постійний моніторинг стану довкілля та здоров'я людини, а й низку заходів для ощадливого використання і відтворення природних ресурсів.

Визначальним елементом сучасного ринкового господарства є фінансова й кредитна політика держави, яка має забезпечувати регулювання стану ринкового середовища, нормальний перебіг економічних і соціальних процесів, повне задоволення суспільних потреб у фінансових ресурсах. Цільові настанови прогнозів, планів і програм реалізуються переважно через фінансові засоби регулювання і передовсім через бюджетне планування (державний бюджет і національні цільові фонди). Державний бюджет — це затверджений у законодавчому порядку розпис доходів і видатків держави здебільшого на один рік. Сукупність визначених у бюджеті доходів разом з відповідними цільовими чи спеціальними фондами (до них в Україні, зокрема, належать фонди: пенсійний, зайнятості, ліквідації наслідків Чорнобильської аварії тощо) характеризує консолідований розмір фінансових ресурсів, які має держава й котрі вона може витратити на різні потреби. Отже, бюджетне планування як важливий елемент фінансової політики держави за своїм змістом відображає процес формування та використання загального обсягу фінансових ресурсів держави і її окремих адміністративно-територіальних одиниць (у тім числі місцевих). Основним джерелом формування державного бюджету України є її національний дохід — заново створена вартість, що є тією частиною вартості сукупного суспільного продукту, яка залишається після відшкодування матеріальних витрат: предметів і засобів праці (у розмірі їхньої амортизації). При цьому використовуються різні методи формування дохідної частини державного бюджету. Найбільш вагомими за обсягом для України є методи формування бюджету через систему оподаткування юридичних і фізичних осіб, надходжень від зовнішньоекономічної діяльності суб'єктів господарювання та від приватизації державних підприємств (організацій), внесків підприємств та організацій у спеціальні загальнодержавні фонди. До акумульованих доходів держбюджету також відносять: відрахування на геологорозвідувальні роботи; централізацію певної частини амортизаційних відрахувань; кошти від продажу військового майна; різні збори та інші неподаткові доходи. Напрямки, використання ресурсів (видатків) державного бюджету в цілому є заздалегідь передбаченими. За обсягом (часткою в загальних видатках) головними з них визнають: фінансування народного господарства, включаючи розвиток пріоритетних галузей та структурну перебудову економіки, наукових і соціально-культурних установ, оборони; здійснення заходів із соціального захисту населення. У державному бюджеті також виокремлюють видатки на зовнішньоекономічну діяльність суб'єктів господарювання, утримання владних структур, субвенції місцевим бюджетам, поповнення оборотної касової готівки, створення резерву Кабінету Міністрів України. Добре налагоджені й розвинуті ринкові взаємовідносини між суб'єктами господарювання можливі за активно діючої грошово-кредитної системи, яка має забезпечувати ефективне управління грошовим обігом і кредитом. Якщо грошова підсистема — це встановлена державою форма організації грошового обігу, то кредитна відображає сукупність кредитних відносин та інститутів, котрі організують функціонування цих відносин.

Плюралзм передбача наявнсть певного суспльного далогу, певних агентв та нституцй, механзмв, через як цей далог здйснються. Укранський еклектицизм Aрунтуться не на розматт поглядв  можливост хнього вльного вияву, а на деологчнй плутанин (зокрема в голов кожного окремого ндивда) та на тому, що нхто нкого не слуха, не розум , тим бльше, не прагне якось узгодити власну позицю з ншими. У принцип, таке атомзоване, спантеличене, здеградоване суспльство може снувати в подбному стан як завгодно довго, без так званого «соцального вибуху», яким нас однаково нергйно лякають  доброзичливц,  злостивц. ¶ хн балачки про «вибух» чи (нш «страхи на ляхи») нове «возз'днання з Росю» тльки ховають, наче густа димова завса, реальну полтику наших елт  реальний напрямок нашого розвитку: повльне сповзання у третй свт  втрату останнх шансв заскочити у вагон першого класу - слдом за Польщею, Литвою чи бодай Румуню. У цей перод нтенсивно трансформац [закнчу свою книжку американська дослдниця] одн покладаються на традицйн совтськ де й цнност, щоб надати сенсу свому життю. ¶нш шукають нових цннсних систем  вдповдних наративв, щоб витлумачити сво колективне минуле, примирити себе з тепершнм  пдтримати надю на майбутн З ц химерно сумш найрзномантнших культурних систем в Укран, скорш за все, постануть яксь гбридн форми економчного, полтичного, суспльного й культурного життя

1. Стратегічне планування економічного розвитку великого міста як інструмент підвищення ефективності його управління

2. Соціально-економічна характеристика столичного економічного району. Проблеми та перспективи його розвитку

3. Соціально-економічні умови виникнення і розвитку політичної системи суспільства

4. Перспективи розвитку соціально-орієнтованої економіки Швеції

5. Перспективи соціального розвитку України

6. Соціальна обумовленість державної служби
7. Особливості економічного розвитку Київської Русі
8. Актуальні проблеми розвитку і територіальна організація легкої промисловості світу

9. Специфіка економічного та суспільного розвитку СРСР наприкінці 20-х — у 30-ті роки

10. Проблеми та песпективи підвищення рівня економічного розвитку України та ступеня її участі в міжнародних відносинах

11. Основи бюджетного регулювання економічного розвитку

12. Загальні закономірності світового економічного розвитку

13. Історія та тенденції розвитку економічного аналізу

14. Ринок як регулятор економічного розвитку держави

15. Концепції історичних етапів економічного розвитку

16. Циклічні коливання економічного розвитку

Подушка с принтом "FIFA 2018", прямоугольная, синий, 40x29 см.
Подушка с символикой чемпионата мира по футболу 2018 года станет прекрасным дополнением к вашему интерьеру. Изделие выполнено из
403 руб
Раздел: Брелоки, магниты, сувениры
Набор детской посуды "Принцесса", 3 предмета.
Набор посуды для детей включает в себя три предмета: суповую тарелку, обеденную тарелку и кружку. Набор упакован в красочную, подарочную
397 руб
Раздел: Наборы для кормления
Копилка "Капитан Шарки. Capt'n Sharky".
Размер: 13х9х9 см. Материал: металл.
886 руб
Раздел: Копилки

17. Дослідження зовнішнє-економічного ринку чорних металів

18. Грошово-кредитні інструменти як засіб економічного зростання

19. Ревізія як елемент методу економічного контролю

20. Регіональний розвиток центрально-українського економічного району

21. Словник слів іншомовного пожодження економічного змісту

22. Діагностика міжнародного економічного середовища. Характеристика сутності і форм прямого інвестування як стратегії виходу фірми на міжнародний ринок
23. Теоретичні моделі економічного зростання (economic growth models) та їхня роль для країн, що розвиваються і країн з перехідною економікою
24. Організаційні засади діяльності педагогічного колективу з розвитку деонтологічної культури учнів медичного ліцею

25. Аналіз фінансово-економічного стану ЗАТ "АВК"

26. Основні показники економічного стану України

27. Політика економічного зростання. Економічна кон’юнктура

28. Теорія економічного аналізу

29. Види економічного аналізу за відношенням до користувачів, за просторовою та галузевою ознаками

30. Методи та прийоми економічного аналізу

31. Соціально-економічні риси та особливості розвитку економіки України на сучасному етапі

32. Соціально-економічні фактори розвитку туризму в Білорусії

Игра настольная развивающая "Весёлая ферма".
Обучающая игра пазл-липучка состоит из 8 игровых полей, заполняя которые, ребенок изучает названия домашних животных, а также их повадки.
592 руб
Раздел: Внимание, память, логика
Тонкие смываемые фломастеры "Супер чисто", 8 штук.
Малыши очень любят рисовать! Поэтому набор фломастеров обязательно понравится юным художникам. 8 цветов позволят широко развернуться в
318 руб
Раздел: 7-12 цветов
Сумка-транспортный чехол Baby care "TravelBag" для колясок "Книжка".
Размер: 360х930х500 мм. Цвет: черный.
840 руб
Раздел: Дождевики, чехлы для колясок

33. Экономические, социальные и культурные права (Економічні, соціальні та культурні права)

34. Економіка соціальної орієнтації та проблеми її формування в постсоціалістичних країнах

35. Роль власності у соціально-економічних процесах

36. Соціально-економічний розвиток Австрії та Швейцарії

37. Загальна соціально-економічна характеристика країн Західної Європи

38. Соціальна політика як складова демократичного розвитку суспільства
39. Соціально-економічна концепція походження держави: її позитивні риси та недоліки
40. Політичне та соціально-економічне становище українських земель у XVI-XVII ст.

41. Політичний та соціально-економічний розвиток Болгарії у 1990–2005 рр.

42. Політичний та соціально-економічний розвиток Естонії у 1990–2005 рр.

43. Політичний та соціально-економічний розвиток Словаччини у 1993-2005 рр.

44. Політичний устрій та соціально-економічний розвиток Київської Русі

45. Соціально-економічний розвиток білоруських земель у ІХ–ХІV століттях

46. Соціально-економічний розвиток Київської Русі

47. Соціально-економічний розвиток України у XVII ст.

48. Соціально-економічний розвиток українських земель у XIX ст.

Одеяло байковое жаккардовое "Карапуз" (цвет: бежевый).
Жаккардовое одеяло для новорожденных и детей изготовлено из 100% хлопка (натуральная байка). Двухсторонняя расцветка. Одеяло имеет мягкую
565 руб
Раздел: Одеяла для детей
На золотом крыльце...Карточки с заданиями к палочкам Кюизенера.
Набор игр с цветными счетными палочками Кюизенера. В состав набора входят два блока иллюстративного материала к играм и упражнениям. 1
373 руб
Раздел: Счетные наборы, веера
Meine Liebe Стиральный порошок для детского белья, 1000 грамм.
Стиральный порошок Meine Liebe для детского белья удаляет загрязнения при температурах от 30 до 95°C. Подходит для всех типов стиральных и
418 руб
Раздел: Для стирки детских вещей

49. Соціально-економічний розвиток Чехії та Словаччини у XVIII столітті

50. Соціально-економічні реформи Маргарет Тетчер

51. Вплив столипінської аграрної реформи на соціально-економічний розвиток Правобережної України (1906 - 1914 рр.)

52. Соціально-економічна сутність зовнішньоекономічної діяльності та завдання її статистичного вивчення

53. Соціально-педагогічна робота як нагальна потреба розвитку українського суспільства

54. Соціально-психологічна адаптація дітей, які пережили сексуальне насильство та роль соціально-психологічного тренінгу в цьому процесі
55. Прогнозування соціально-економічних наслідків епідемії ВІЛ/СНІДу в Україні до 2014 року
56. Економічна і соціальна ефективність природоохоронної діяльності

57. Економіка праці й соціально-трудові відносини

58. Соціальноекономічні аспекти використання інтелектуальної власності в сучасних умовах

59. Соціально-економічна сутність приватизації та її роль у трансформації відносин власності

60. Соціально-економічні наслідки монополії

61. Соціально-орієнтована ринкова економіка як оптимальна модель ринку

62. Теорія суспільного добробуту та соціально-ринкової економіки

63. Соціальний та етнічний склад катакомбного населення

64. Взаимосвязь соціальной роботи з іншими науками

Замок для коляски "Flipper".
Замок для колясок Flipper оснащен надежным механизмом, защищенным также специальной крышечкой от влаги, грязи и пыли. Замок Flipper
388 руб
Раздел: Прочие
Гамачок для купания, универсальный.
Вспомогательное устройство для купания новорожденного, обеспечивает процесс поддерживания малыша в ванночке. Ребенок, не способный держать
304 руб
Раздел: Горки, приспособления для купания
Набор детской посуды "Тачки. Дисней", 3 предмета.
Детский набор посуды "Тачки" сочетает в себе изысканный дизайн с максимальной функциональностью. Предметы набора выполнены из
447 руб
Раздел: Наборы для кормления

65. Право як спеціальне соціальне явище

66. Антивоєнні оповідання Г.Белля в соціально-історичному та літературному контексті

67. Психологічний та соціальний портрет людини масової культури

68. Мораль і соціальне управління

69. Соціальне та особисте страхування

70. Формування бюджетів фондів соціального страхування України
71. Соціально-політичні небезпеки: види, характеристика, джерела, вплив організм людини, міри захисту та запобігання
72. Розвиток соціальної географії в СРСР

73. Державна соціальна допомога

74. Особливості місцевого самоврядування в Автономній Республіці Крим, повноваження місцевого самоврядування у соціальній сфері

75. Політичні і національні звичаї та традиції України як фактори соціального регулювання

76. Правові основи надання та виплати соціальних допомог сім’ям з дітьми в Україні

77. Система соціального захисту в Україні

78. Соціальна захищеність дітей в Україні

79. Соціальне партнерство в Україні

80. Сутність та соціальне призначення держави

Пакеты фасовочные "Экстра" в евроупаковке, 24х37 см (1000 штук), 8 мкм.
Пакеты фасовочные из пищевого полиэтилена низкого давления, используется для фасовки, хранения и перевозки пищевых и непищевых
378 руб
Раздел: Пакеты для продуктов
Умные кубики. Контуры. 50 игр для развития интеллекта.
IQ-кубики "Контуры" - универсальный набор интеллектуальных игр для дошкольников. IQ-кубики помогают развивать моторную и
306 руб
Раздел: Развивающие игры с кубиками
Тетрадь на резинке "Elements", В5, 120 листов, клетка, синяя.
Тетрадь общая на резинке. Формат: В5. Количество листов: 120 в клетку. Бумага: офсет. Цвет обложки: синий.
401 руб
Раздел: Прочие

81. Територіальна автономія в Україні. Соціально–культурні права і свободи громадян України

82. Види пенсій: трудові, соціальні, за вислугу років

83. Соціальні стани в Україні у складі Литви та Польщі

84. Історія України. Соціально-політичні аспекти

85. Соціальне походження промислової буржуазії України в XIX столітті

86. Соціально-культурний розвиток України у другій половині XIX сторіччя
87. Соціально-психологічні аспекти взаємостосунків кооперованих селян та керівників кооперативів на початку ХХ ст
88. Становлення соціально-побутової сфери на Волині у повоєнний період (1944-1953 рр.)

89. Володимир Великий. Соціально-політичний портрет

90. Василь Стефаник – неперевершений майстер соціально-психологічної новели

91. Соціальні проблеми в романах Дж. Стейнбека "Грона гніву" та "Зима тривоги нашої"

92. Вплив девіантної реклами на сучасних споживачів: соціально-психологічний аспект

93. Соціальний проект: "Сортування сміття в м. Суми"

94. Клініко-морфологічна характеристика серцево-судинної системи та медико-соціальна реабілітація хворих на цукровий діабет 2 типу

95. Клініко-соціальна характеристика осіб, визнаних обмежено осудними, і особливості скоених ними протиправних діянь

96. Методологія соціально – ефективної організації фармацевтичного забезпечення населення

Матрас-кокон "Зевушка".
«Зевушка» - это удобная постель для деток в возрасте до 6 месяцев, в которой они быстрее засыпают, лучше спят и проще адаптируются к
5200 руб
Раздел: Матрацы до 120 см
Настольная игра "Битва полов", артикул 7747.
Предлагаем вам принять участие в извечном противостоянии мужчин и женщин. В настоящей битве сойдутся мужское мышление и женская логика,
568 руб
Раздел: Игры для взрослых (18+)
Рамочка на 12 фотографий "Первый год" (белая).
Рамочка с отпечатком - это особый подход к созданию очаровательного подарка на память для этого особого периода жизни, с картинкой и
2503 руб
Раздел: Мультирамки

97. Міжнародна організація праці та її вплив на розвиток соціально-трудових відносин

98. Розвиток регіональної та соціальної політики ЄС

99. Аналіз сучасних підходів до стратегій керівництва персоналом в соціальних службах


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.