Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Политология, Политистория Политология, Политистория

Політична влада у світі та в Україні

Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады
Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка
Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки

Влада як суспільний феномен Політична влада і її основні риси Політична влада в Україні Поняття «влада» має багато сенсів і різноманіт­них підходів до їх розуміння. Французький дослід­ник влади Мішель Крозьє порівнює владу з тхо­ром, про якого всі знають, що він десь утік, але якого ніхто не бачив. Можна виділити ряд підходів до розуміння влади, які відображені у вітчизняній і зарубіжній науковій літературі. У вітчизняній літературі влада розуміється у трьох значеннях: 1) як відносини командування і підпорядку­вання у суспільній групі, державі й суспільстві; 2) як вольовий елемент, який виражається у здатності одних суб'єктів нав'язати волю іншим суб'єктам з допомогою примусу і переконання, підпорядкувати їх своїм інтересам; 3) як інститут, тобто організована установа, здат­на забезпечити єдність дій і усталений порядок у суспільних відносинах. У зарубіжній літературі щодо розуміння влади можна виділити чотири напрями: &quo ;біхевіористський, тел­еологічний, інструменталістський, структуралістський. Біхевіористський напрям, розглядає владу як певний тип поведінки, здатний впливати на поведінку інших лю­дей. Цей підхід ґрунтується на вченнях Фрідріха Ніцше, Бертрана Рассела, Берреса Скінера·. Згідно з цим напря­мом, прагнення до влади є атрибутом людської екзистенції. Більшість людей не здатна бути ініціатором будь-чого, але зате має необхідність у контролі над собою з боку інших осіб. Отже, біхевіористське розуміння влади передбачає її психологічне, а не інституціолізоване походження. Телеологічний напрям, представником якого був Толкотт Парсонс, інтерпретує владу як засіб досягнення пев­них цілей, запланованих результатів. Згідно з цим напря­мом, влада існує для того, щоб реалізувати важливі суспільні цілі, вона є засобом обміну, тобто її віддають тим політикам, які найбільш ефективно можуть задовольнити базові по­треби соціальної спільноти. В такому розумінні влада по­дібна до грошей, не володіє безпосередньою корисністю, а є лише символом, з допомогою якого люди можуть придбати безпеку, порядок і соціальну підтримку взамін на добро­вільне підпорядкування владі, встановленим нею нормам, обмежуючи свої права, вгамовуючи свої пристрасті. Влада, як і всяка інша річ, є засобом ринкових відносин і здобу­вається через жорстку конкуренцію. Інструменталістський напрям тлумачить владу як набір певних інструментів, з допомогою яких вона здійсню­ється. На думку Олвіна Тоффлера, базовими інструментами влади є сила, багатство і знання. Якщо в минулому домі­нували сила й багатство, то в сучасному інформаційному суспільстві домінують знання. Однак О. Тоффлер застерігає, що знання (інформація) без розвинутих механізмів громад­ського контролю може перетворитися на засіб владного ма­ніпулювання людьми. Структуралістський напрям розглядає владу як структуру відносин між керівниками і підлеглими, що ґрунтуються на співвідношенні винагород і покарань. Залежно від того, як функціонує система стимулів між владою і соціальними групами, забезпечується механізм розв'язан­ня конфліктів, стабілізації суспільства. Влада це складний суспільний феномен, який проявляєть­ся на всіх рівнях суспільної ієрархії (міжособистісних взає­модій, у групах, організаціях, інститутах), включає як пси­хологічні, так і інституціолізовані форми впливу на людей.

На думку польського соціолога Є. Вятра, влада включає такі елементи: 1) наявність у відношеннях влади двох партнерів — окремих осіб, організацій тощо; 2) наказ того, хто здійснює владу, вираження ним своєї волі щодо того, до кого застосовується влада (наказ може супроводжуватися погрозою санкцій у випадку непокори); 3) підкорення наказові; 4) суспільні норми, які встановлюють, що той, хто дає на­каз, має право, а той, кому наказують, повинен їх виконувати. Отже, влада — це можливість і здатність одних соці­альних суб'єктів здійснювати свою волю, впливати на інших з допомогою насильства, організованого примусу, права і авторитету. Прагнення влади є системним мотивом людини. Ніцшеанська традиція стверджує, що владний мотив, тобто праг­нення контролювати інших людей, впливати на &quo ;їхню волю, переважає у людини, а Б. Скінер, навпаки, — що більшість людей проявляє бажання бути підвладними. Владні моти­ви можна розділити на егоцентричні й соціоцентричні. При домінуванні соціоцентричних мотивацій особа прагне до реалізації власних амбіцій, для неї пізнавальні і аффіліативні потреби не грають важливої ролі, а особа з соціоцентричною мотивацією прагне до реалізації суспільних цілей, задоволення своїх пізнавальних і аффіліативних потреб. Будь-яка влада як засіб обмінних процесів має здатність втрачати свою ефективність, пересуватися у часі. Це явище ерозії влади (ЯЕВ). ЯЕВ має такі основні ознаки: 1) управлінські дії стають все менше ефективними; 2) чим вищий адміністративний рівень, тим сильніші тенденції до псу­вання влади (як сказав лорд Елтон, влада розбещує людину, а абсолютна влада розбещує абсолютно). На ерозію влади діють такі фактори: особистісні (ен­догенні) — інтереси людей, їх значення, міжособистісні вмін­ня; середовище (екзогенні) — геополітичні умови, культурні традиції, суспільні установи; процесуальні — динамічні ситуативні умови, пов'язані з успіхом чи невдачею особи. Сутність особистісних факторів полягає в тому, що про­тягом певного часу радикально змінюються мотиви особи. Якщо на початку становлення своєї кар'єри особа була одержима благородними поривами, то досягнувнш владної вер­шини, вона живе для утримання влади, насолоджуючись її , перевагами. Особистісні фактори ерозії влади пов'язані з функціональною автономією, сильною кратичною мотивацією, стилем реалізації владних повноважень. Чим вищий рівень владної ієрархії, тим більша віро­гідність її автономізації, що зрештою призводить до захоп­лення і задоволення керівників не від ефективності прий­нятих управлінських рішень, а від ритуалів, пов'язаних із здійсненням високовладного статусу. Сильна кратична мотивація, що на перших порах є пози­тивною (бо кращими управлінцями, як свідчать соціологічні дослідження, є люди з сильною кратичною мотивацією), згодом стає патологічною у зв'язку з посиленням владної стабільності. У стилі реалізації влади будь-якого керівника перева­жають як інноваційні, так і рутинні засоби. Однак зі змі­ною умов виникає потреба змінити форми управління, але не всі керівники здатні змінити свій стиль, відійти від звич­них способів мислення і дій.

Це породжує догматизацію і рутинізацію процесу прийняття управлінських рішень. Цей процес особливо посилюється зі старінням керівників (геронтологічним синдромом), які не здатні мислити кате­горіями майбутнього, а лише минулого. Середовище, або кратичний простір, що впливає на ерозію влади, характеризується такими ознаками: ступе­нем невизначеності, ступенем мінливості і ступенем склад­ності. Ступінь невизначеності проявляється в тому, що мене­джери, політики приймають рішення в умовах дефіциту до­статньої інформації або її спотвореного характеру. Часто інформація спеціально селекціонується, щоб вона відпові­дала очікуванням керівних органів, або явно фальсифі­кується. Ступінь мінливості полягає в тому, що в умовах швид­ких суспільних змін керівники не встигають приймати адекватні рішення, і тому вони стають більш консерватив­ними, ніж суспільні інститути. Ступінь складності показує, що цивілізаційний розви­ток ускладнює суспільні відносини і обмежує розумові, чуттєві та вольові можливості людини&quo ;, і тому управлінці, які приймали оптимальні рішення в простих ситуаціях, не можуть справитися із виконанням своїх обов'язків в складній суспільній системі. На суб'єктів влади мають великий вплив процесуальні моменти (помилки, невдачі, успіхи). Часто невдача може загартувати керівника або послужити причиною його на­ступних невдач, а несподіваний успіх —·, призвести до ейфорії і в кінцевому результаті до різкого падіння. При розгляді ерозії влади треба чітко відрізняти її об'єк­тивні причини від суб'єктивних інтерпретацій. Часто люди схильні правильні управлінські рішення, що не дають швид­кого успіху, трактувати як неправильні і вбачати псування влади там, де її справді не існує. Критерієм оцінки ефективності влади чи її ерозії є раціональність прийнятих рішень, яка розкривається через відношення реалізованих і нереалізованих рішень до їх за­гальної кількості. Влада за її застосуванням у суспільних сферах, а також засобами впливу поділяється на: економічну (владу менеджерів, власників); духовну (владу релігійних ієрархів, містиків, магів); інформаційну (владу науковців, експертів, засобів масової інформації); політичну; адміністративну; військову. Політична влада включає державну владу, владу органів самоврядування, владу партій і груп тиску, владу політичних лідерів, засобів масової інформації. Центральною у політич­ній владі є влада державна. Специфіка державної влади полягає в тому, що, по-перше, вона здійснюється спеціальним, відокремленим від решти суспільства апаратом; по-друге, є реальною на території, на яку поширюється державний суверенітет, по-третє, володіє монополією на прийняття законів, а також вжиття у разі необхідності засобів інституціолізованого примусу. При цьому слід додати, що політична влада може поширюватися і за межі компетенції держав­них органів. Скажімо, влада політичної опозиції або мафіоз­них структур може бути значно впливовішою в суспільстві, ніж офіційна державна влада. Політична влада опирається на такі основні засоби: при­мус, легітимність, угоду. Відповідно до цих засобів, залеж­но від того, який із них найбільше абсолютизується, вирізняють такі парадигми влади, як примус, легітимність і угода.

Все, що почувало себе укранським, що вдчувало необхднсть дности, все мало бути представленим на конAрес укрансько земл. 2. Трвога старшого брата. Руськ мали пдстави турбуватись з приводу цього конAресу. Коли сходяться представники всх партй, кляс  станв, то, очевидно, вони вс разом мають представляти щось одне. А це одне було - укранська наця. Не руська, не росйська, навть не малоросйська, а цлком окрема, своя, укранська наця. Всяке ж тло, навть неорAаничне, неодмнно шука сво форми, закнчення сво формац в зафксованих, точно зазначених, пристосованих до дальшого поступу нормах. ¶ цлком зрозумло, що перед одкриттям КонAресу по Киву в неукранських колах стала ходити чутка, що КонAрес ма оповстити себе Укранськими Установчими Зборами, проголосити Федерацю й взяти всю державно-полтичну владу на Вкран в сво руки. Нчого дивного в такй чутц не було, бо кожному ясно могло бути, що наця, яка сама себе усвдомила, яка пзнала себе й заявляла права на сво стнування, мусла ту свдомсть  те право якось реалзувати, претворити в дйснсть

1. Виникнення політичних партій в Україні та основні етапи їх формування

2. Наукова систематизація об’єктів політичної карти світу

3. Політична ситуація на Україні наприкінці XIV — у першій половині XVI ст.

4. Співробітництво Болгарії, Румунії та Югославії з політичними, воєнними та економічними міжнародними організаціями

5. Політичні рішення та їх місце у вирішенні суспільних проблем

6. Сучасна теорія політичних партій та партійних систем
7. Політична влада
8. Політична влада

9. Політична опозиція в Україні

10. Політичне управління та його соціотехніка

11. Політична влада: сутність і специфіка

12. Гетьман Іван Мазепа - державний та політичний діяч України

13. Політичні і національні звичаї та традиції України як фактори соціального регулювання

14. Військово-політичний блок НАТО: історія діяльності союзу та співпраці з Україною

15. Становлення сталінського режиму та політичні репресії в Україні

16. Українське студентство Cхідної Галичини у середині 70-х років ХІХ століття: пошуки нових шляхів розвитку та зміни національно-політичного обличчя

Подгузники Merries (S), 4-8 кг, экономичная упаковка, 82 штуки.
Большая экономичная упаковка мягких и тонких подгузников. Подгузники пропускают воздух, позволяя коже малыша дышать. Внутренняя
1374 руб
Раздел: 6-10 кг
Набор детской посуды "Холодное сердце. Дисней", 3 предмета.
Детский набор посуды сочетает в себе изысканный дизайн с максимальной функциональностью. Предметы набора выполнены из высококачественной
526 руб
Раздел: Наборы для кормления
Аптечка "Скорая помощь" большая.
Аптечка необходима в каждом доме. Высота аптечки позволяет хранить не только таблетки, но и пузырьки с жидкостью в вертикальном положении.
310 руб
Раздел: Прочее

17. Політика протекціонізму в сучасному світі та Україні

18. Політичні партії в Україні та їх основні типи

19. Політична еліта сучасної України: генеза й особливості формування

20. Виникнення та еволюція світової політичної думки

21. Процес становлення та розвитку політичної культури молоді в умовах демократизації українського суспільства

22. Поліграфічна промисловість України. II роль та перспективи розвитку
23. М. Драгоманов - основоположник української політичної науки
24. Утворення Скіфії та її політична історія

25. "Українське питання" у політичних дискусіях 1910-1914 рр.

26. Політичний устрій Франції та загальна характеристика її господарства

27. Порівняльний аналіз політичного змісту буддизму та брахманізму, завдання і значення курсу історії вчень про державу і право

28. Вивчення новітньої історії України через призму поняття "політична культура"

29. Етапи політичного розвитку Київської Русі. Особливості її суспільно-політичного життя та культури

30. Історія України. Соціально-політичні аспекти

31. ОУН і УПА як історична реальність суспільно - політичного життя України

32. Політичне життя в Україні 1993-2000 років

Комплект боковых ограждений для кровати Polini Simple/Basic, белый.
Комплект ограждений подходит для кроваток 140х70 см коллекций Polini Simple и Basic. Они могут крепиться как с одной стороны кровати, так
910 руб
Раздел: Аксессуары для кроваток
Набор мебели "Счастливые друзья", PT-00314.
В наборе: мебель для ванной, аксессуары. Материал: пластмасса. Возраст: 3+.
582 руб
Раздел: Ванные комнаты
Микрофон "Пой со мной! Любимые песенки малышей".
Этот микрофончик светится под музыку, а на каждой его кнопочке записано 5 весёлых песенок, включая «Песню Львёнка и Черепахи»,
314 руб
Раздел: Микрофоны

33. Політичний та економічний розвиток Боснії і Герцеговини у 1990-2005 рр.

34. Політичний та економічний розвиток Польщі у 1990-2005 рр.

35. Політичний та економічний розвиток Словенії у 1990-2005 рр.

36. Політичний та соціально-економічний розвиток Білорусі у 1991–2005 рр

37. Політичний та соціально-економічний розвиток Греції у 1990–2005 рр.

38. Політичний та соціально-економічний розвиток Сербії у 1990–2005 рр
39. Політичний та соціально-економічний розвиток Чехії у 1990-2005 роках
40. Соціально–політичне становище в Західній Україні 1945-1950 роки

41. Суспільно-політичний устрій української держави у 1648-1657 рр.

42. Українська діаспора як історичне і соціально-політичне явище

43. Економічна та торгово-політична роль митного збору

44. Етапи розвитку політичної думи в Україні

45. Історія світової політичної думки

46. Основні етапи становлення світової політичної думки

47. Політичні погляди М. Хвильового, М.І. Міхновського та Ю. Липи

48. Політичні погляди С. Дністрянського, М. Драгоманова та В. Кучабського

Бумага "Color copy", А4, 220 г/м2, 250 листов.
Формат: А4. Плотность: 220 г/м2. Количество листов: 250. Белизна: 161% CIE.
835 руб
Раздел: Формата А4 и меньше
Мелки для доски, 12 цветов.
Набор цветных мелков для досок. Количество цветов: 12. Яркие цвета. Без пыли и крошек. Легко стирается. Обернуты в бумажную манжетку. В
416 руб
Раздел: Мел
Бумага "IQ Selection Smooth", А4, 160 г/м2, 250 листов.
Класс: A+. Формат: А4. Количество листов: 250. Плотность бумаги: 160 г/м2. Белизна по CIE – 170 %. Подходит для двусторонней печати.
490 руб
Раздел: Формата А4 и меньше

49. Політологія. Політичні системи в Україні

50. Розвиток політичної думки України

51. Становлення української політичної думки

52. Трансформація суспільства та політична модернізація

53. Форма правління, політична система, політичний режим та опозиція Ізраїлю

54. Політичний менеджмент виборчої кампанії: формування стратегії та тактики
55. Політичні ідеї у країнах Стародавнього світу
56. Політичні партії в Україні

57. Г. Алмонд та Д. Істон про політичну систему

58. Біографія та політичні погляди Арістотеля

59. Внесок українських економістів у розвиток політичної економії

60. Політична економія - теорія та практика

61. Політична соціалізація молодших школярів (на прикладі контент-аналізу підручників для початкової школи)

62. Нестор Махно: історично-політичний портрет

63. Революція 1905-1907 р.р. в Росії, розстановка ії політичних сил

64. Політичний режим

Коврик для прихожей "Ни следа".
Коврик для прихожей «Ни следа» призван сохранить чистоту и уют в Вашем доме. Он обладает крупным и высоким ворсом из микрофибры, который
613 руб
Раздел: Коврики придверные
Набор маркеров для досок " Kores", 10 штук, 3 мм.
Набор маркеров для досок. Круглый наконечник. Пластиковый корпус. Стираются с таких гладких поверхностей, как пластик, стекло и эмаль,
566 руб
Раздел: Для досок
Бумага самоклеящаяся "Lomond", А4, 38х21,2 мм, 65 штук на листе, 50 листов, белый.
Белая суперкаландрированная многофункциональная самоклеящаяся бумага разработана для печати на всех видах струйных, лазерных принтеров и
318 руб
Раздел: Формата А4 и меньше

65. Структура і зміст політичних інтересів суспільства, класів, особистості

66. "Історія Русів” – виразник політичних поглядів автономістів

67. Доля політичної нації в поліетнічному суспільстві.

68. Суспільно-політична діяльність Костомарова

69. Інвестиційна політика банків в Україні

70. Тваринний і рослинний світ України
71. Економіко- і політико-географічне положення України
72. Держава — головний інститут політичної системи суспільства

73. Інтерполяція інструментів фіскальної політики на Державний бюджет України

74. Політична система США

75. Політично-правові вчення в Німеччині в кінці XVIII – поч. XIX ст.

76. Українська робітничо-селянська спілка та Українська Гельсінська спілка

77. Особливості аргументації в політичному дискурсі як перекладацька проблема

78. Особливості перекладу англійських та українських юридичних термінів

79. Категорія виду та часу в англійській та українській мовах

80. Зіставлення американського та українського студентських сленгів: перекладацький аспект

Набор для проведения опытов по выработке электричества "Маленький гений".
Сейчас уже невозможно представить жизнь человечества без электричества. Для обеспечения людей электричеством работают огромные
452 руб
Раздел: Физические опыты
Бумага "IQ Color", А4, 250 листов, 5 цветов.
Обладает высокой однородностью цвета и точной нарезкой листа. Применяется для печати на копировально-множительной технике, лазерных и
462 руб
Раздел: Формата А4 и меньше
Глобус Земли, физический, 320 мм.
Глобус Земли физический. Диаметр: 320 мм. На пластиковой подставке.
711 руб
Раздел: Глобусы

81. Ідейно-політичне життя Полтавщини

82. Політична діяльність Лазара Кагановича

83. Політична історія Галицько-Волинського князівства

84. Політична криза лейбористської партії 1931 р.

85. Політичний портрет Ф.Д. Рузвельта

86. Регіональні особливості політики коренізації в Україні (на матеріалах Волині, Київщини і Поділля)
87. Роль політичного, громадського і військового діяча Юзефа Пілсудського в політичній розбудові Польщі
88. Сергій Радонежський – політичний діяч Середньовічної Русі

89. Соціально-політичні аспекти створення фашистської системи в Італії початку 20 – початку 30 рр.

90. Суспільно-політична роль Джорджа Вашингтона у формуванні державної незалежності США

91. Суспільно-політичний рух в США в період 1945-1960 років

92. Суспільно-політичні фактори змін у складі селян УСРР у 1927-1932 рр.

93. Володимир Великий. Соціально-політичний портрет

94. Проблеми націй і держави в суспільно-політичній спадщині Івана Франка

95. Застосування поліграфічної продукції у політичній рекламі

96. Музична освіта в Японії та Україні

Шкатулка "Шиповник" (36x26x18 см).
Шкатулка очень удобна в использовании, и к тому же станет украшением вашего домашнего интерьера! Размер: 36x26x18 см. Оформление корпуса:
2706 руб
Раздел: Шкатулки для рукоделия
Френч-пресс, 1000 мл.
Френч-пресс Rosenberg изготовлен из высококачественной нержавеющей стали и термостойкого стекла. Удобная ненагревающаяся ручка.
503 руб
Раздел: Френч-прессы
Заварочный чайник эмалированный Mayer & Boch "Подсолнух", 1,5 л, с ситечком.
Заварочный эмалированный чайник. Материал корпуса: углеродистая сталь. Толщина стенок - 0,8 мм. Внешнее и внутреннее покрытие -
715 руб
Раздел: Чайники заварочные

97. Етапи розвитку теорії соціально-політичного конфлікту

98. Марксизм-ленінізм як політична ідеологія

99. Основні політичні течії


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.