Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     Право Право

Підприємницька діяльність

Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады
Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение

Зміст1. Дайте обгрунтовані, з посиланням на норми чинного законодавства України відповіді на питання а)дайте визначення поняття “господарське зобов'язання” б)назвіть принципи підприємницької діяльності в)назвіть організаційно-правові форми об'єднань підприємств та дайте їм визначення г)що відповідно до законодавства визнається антиконкурентнимиузгодженими діями суб'єктів господарювання 2. Доповніть наступні твердження, добравши правильний варіант Список використаної літератури 1. Дайте обгрунтовані, з посиланням на норми чинного законодавства України відповіді на питання: а)дайте визначення поняття “господарське зобов'язання” Відповідно до статті 173 Господарського кодексу України, господарським визнається зобов'язання, що виникає між суб'єктом господарювання та іншим учасником (учасниками) відносин у сфері господарювання з підстав, передбачених цим Кодексом, в силу якого один суб'єкт (зобов'язана сторона, у тому числі боржник) зобов'язаний вчинити певну дію господарського чи управлінсько-господарського характеру на користь іншого суб'єкта (виконати роботу, передати майно, сплатити гроші, надати інформацію тощо), або утриматися від певних дій, а інший суб'єкт (управнена сторона, у тому числі кредитор) має право вимагати від зобов'язаної сторони виконання її обов'язку. Основними видами господарських зобов'язань є майново-господарські зобов'язання та організаційно-господарські зобов'язання. Сторони можуть за взаємною згодою конкретизувати або розширити зміст господарського зобов'язання в процесі його виконання, якщо законом не встановлено інше. б)назвіть принципи підприємницької діяльності Оскільки підприємницька діяльність є видом господарської діяльності, остільки й принципи її функціонування невідривно пов'язані з загальними принципами господарювання. Принципи підприємницької діяльності являють собою основи правового регулювання відносин, які складаються при її здійсненні. Інакше кажучи, принципи закріплюють собою сутність правового регулювання таких відносин. У них не розкривається все багатство правових форм підприємництва. Вони лише інтегрують ці форми в якесь абстрактне ціле. За допомогою принципів конструюється їх суть. Перелічені в коментованій статті принципи загалом віддзеркалюють сутність механізму правового регулювання відносин, що складаються в процесі підприємницької діяльності. При цьому кожен з принципів охоплює одночасно як господарювання на підприємницьких засадах, так і регулювання його в рамках, встановлених і чітко окреслених законом. Відповідно до статті 44 Господарського кодексу України, підприємництво здійснюється на основі: - вільного вибору підприємцем видів підприємницької діяльності; самостійного формування підприємцем програми діяльності, вибору постачальників і споживачів продукції, що виробляється, залучення матеріально-технічних, фінансових та інших видів ресурсів, використання яких не обмежено законом, встановлення цін на продукцію та послуги відповідно до закону; вільного найму підприємцем працівників; комерційного розрахунку та власного комерційного ризику; вільного розпорядження прибутком, що залишається у підприємця після сплати податків, зборів та інших платежів, передбачених законом; самостійного здійснення підприємцем зовнішньоекономічної діяльності, використання підприємцем належної йому частки валютної виручки на свій розсуд.

в)назвіть організаційно-правові форми об'єднань підприємств та дайте їм визначення Відповідно до статті 120 Господарського кодексу України, господарські об'єднання утворюються як асоціації, корпорації, консорціуми, концерни, інші об'єднання підприємств, передбачені законом. Асоціація - договірне об'єднання, створене з метою постійної координації господарської діяльності підприємств, що об'єдналися, шляхом централізації однієї або кількох виробничих та управлінських функцій, розвитку спеціалізації і кооперації виробництва, організації спільних виробництв на основі об'єднання учасниками фінансових та матеріальних ресурсів для задоволення переважно господарських потреб учасників асоціації. У статуті асоціації повинно бути зазначено, що вона є господарською асоціацією. Асоціація не має права втручатися у господарську діяльність підприємств - учасників асоціації. За рішенням учасників асоціація може бути уповноважена представляти їх інтереси у відносинах з органами влади, іншими підприємствами та організаціями. Корпорацією визнається договірне об'єднання, створене на основі поєднання виробничих, наукових і комерційних інтересів підприємств, що об'єдналися, з делегуванням ними окремих повноважень централізованого регулювання діяльності кожного з учасників органам управління корпорації. Консорціум - тимчасове статутне об'єднання підприємств для досягнення його учасниками певної спільної господарської мети (реалізації цільових програм, науково-технічних, будівельних проектів тощо). Консорціум використовує кошти, якими його наділяють учасники, централізовані ресурси, виділені на фінансування відповідної програми, а також кошти, що надходять з інших джерел, в порядку, визначеному його статутом. У разі досягнення мети його створення консорціум припиняє свою діяльність. Концерном визнається статутне об'єднання підприємств, а також інших організацій, на основі їх фінансової залежності від одного або групи учасників об'єднання, з централізацією функцій науково-технічного і виробничого розвитку, інвестиційної, фінансової, зовнішньоекономічної та іншої діяльності. Учасники концерну наділяють його частиною своїх повноважень, у тому числі правом представляти їх інтереси у відносинах з органами влади, іншими підприємствами та організаціями. Учасники концерну не можуть бути одночасно учасниками іншого концерну. Державні і комунальні господарські об'єднання утворюються переважно у формі корпорації або концерну, незалежно від найменування об'єднання (комбінат, трест тощо). Ця стаття Кодексу передбачає низку організаційно-правових форм об'єднань підприємств і дає визначення таким із них: асоціація, корпорація, консорціум, концерн. Кодекс передбачає, що інші види об'єднання можуть бути передбачені законом. За визначенням Кодексу асоціація є договірним об'єднанням, отже її установчими документами є установчий договір і статут. Основною метою асоціації є постійна координація господарської діяльності підприємств, що об'єдналися, яка забезпечується завдяки централізації однієї або кількох управлінських функцій (функції стратегічного планування тощо), розвитку спеціалізації і кооперації, організації спільних виробництв для задоволення потреб учасників.

Координація може забезпечуватися використанням одного або двох із зазначених шляхів, або обох їх у сукупності. Організація спільних виробництв відбувається на основі об'єднання учасниками своїх фінансових і матеріальних ресурсів і має за мету задоволення переважно господарських потреб учасників, а не отримання прибутку. У статуті асоціації має бути зазначено, що вона є господарською асоціацією. Це необхідно для відмежування господарських асоціацій від асоціацій, які створюються у громадській сфері. Асоціація не має права втручатися у господарську діяльність підприємств — учасників асоціації. Це слід враховувати при визначенні управлінських функцій, що централізуються в асоціації: вони не можуть торкатися питань оперативного управління поточною діяльністю підприємств. За рішенням учасників асоціація може бути уповноважена представляти їх інтереси у відносинах з органами влади, іншими підприємствами та організаціями. Корпорація також є договірним об'єднанням. До числа установчих документів корпорації входять установчий договір і статут. Корпорація створюється на основі поєднання виробничих, наукових і комерційних інтересів, на відміну від асоціації, де відбувається координація лише виробничої діяльності. В об'єднанні підприємств даної організаційно-правової форми відбувається незначна централізація повноважень регулювання діяльності учасників. Підприємства делегують органам управління корпорації окремі повноваження централізованого регулювання діяльності кожного з учасників, що закріплюється в установчих документах корпорації. Корпорація має право втручатися в господарську діяльність підприємств-учасників лише в межах делегованих їй повноважень. Консорціум визнається статутним об'єднанням підприємств, що діє на основі статуту, в якому відображаються всі особливості правового статусу консорціуму. Статут має бути підписаний уповноваженими представниками всіх підприємств, що входять до складу об'єднання. Консорціум є тимчасовим об'єднанням, що створюється для досягнення його учасниками певної спільної господарської мети (реалізації цільових програм, науково-технічних, будівельних проектів тощо). Консорціум використовує кошти, якими його наділяють учасники, може використовувати централізовані ресурси, виділені на фінансування відповідної програми, а також кошти, що надходять з інших джерел, в порядку, визначеному його статутом. У разі досягнення мети його створення консорціум припиняє свою діяльність: ліквідується або реорганізується в інший вид об'єднання підприємств. Концерн також визнається статутним об'єднанням підприємств, яке діє на основі статуту об'єднання, де відображаються всі особливості його правового статусу. До складу концерну входять підприємства, а також інші організації (наукові, проектно-конструкторські тощо), які об'єднують свою діяльність на основі фінансової залежності від одного або групи учасників об'єднання. Суб'єкти господарювання, пов'язані відносинами фінансової залежності, укладають між собою установчий договір про створення концерну з метою централізації їх діяльності. Без такого договору асоційовані підприємства, пов'язані відносинами економічної залежності, не можуть визнаватися концерном.

Практично у кожнй з цих органзацй бльш чи менш активно дяли самостйники. Вктор Андрвський був цлком правий, коли зазначав, що в умовах низького рвня нацонально свдомост населення Мхновський не лише поширював укранську дею, вн разом з тим готував Aрунт для сприйняття ц де[499]. Саме цьому була присвячена його дяльнсть у рзних громадських об'днаннях. Одним з таких об'днань був укранський вддл при Харквськй громадськй бблотец, який був органзований в умовах революц. З 1908 р. на чол комс, яка керувала роботою вддлу, став Микола Мхновський[500]. Починаючи з 1909 р. у звтах бблотеки з'являться окремий роздл, присвячений дяльност укранського вддлу. У комс були близьк до Мхновського члени УНП: Г. Шевченко, О. Степаненко, О. Расторгув, а також Х.Д.  Х.О. Алчевськ, небж Мхновського Олександр, помчник присяжного повреного М. Бленький, пдпримець ¶. Бойко, дворянка Н. Нмцевич та н.[501] За даними Харквського жандармського управлння, до складу укранського вддлу ХГБ входило близько 60 чоловк

1. Підприємницька діяльність та її активізація в Україні

2. Підвищення ефективності використання ОВФ в часі і вплив його на господарську діяльність підприємства

3. Комерційна діяльність підприємств

4. Комерційна діяльність приватного підприємства та її ефективність

5. Світова торгівля та зовнішньо-економічна діяльність підприємств

6. Операційна діяльність підприємства
7. Інвестиційна діяльність підприємства
8. Непрямі податки та їх вплив на фінансово-господарську діяльність підприємств

9. Фінансова діяльність підприємства

10. Інноваційна активність підприємницьких структур в умовах інтернаціоналізації української економіки

11. Фінансово–господарська діяльність електродепо "Оболонь" комунального підприємства "Київський метрополітен" як структурного безбалансового підрозділу

12. Зовнішньоекономічна діяльність комерційних банків (Внешнеэкономическая деятельность комерческих банков)

13. Життя та діяльність митрополита Петра Могили

14. Закон України Про зовнішньоекономічну діяльність

15. Діяльність римських магімтратів

16. Контрольна з підприємницької діяльності

Блюдо для блинов "Спелая смородина", 24,5x28x3 см.
Блюдо для блинов. Размер: 24,5x28x3 см. Материал: фарфор.
619 руб
Раздел: Прочее
Игра логическая "IQ-Колечки".
Сможете ли вы найти недостающее звено? Расставьте все детали головоломки на игровом поле. Будь внимателен! Звеньев деталей 36, а свободных
680 руб
Раздел: Игры логические
Кепка "Zabivaka", детская, размер 52.
Этот обаятельный, улыбчивый символ Чемпионата мира по футболу ещё и сувенир в память о событии мирового масштаба на всю жизнь! Размер: 52.
471 руб
Раздел: Брелоки, магниты, сувениры

17. Життя і наукова діяльність Чарльза Дарвіна

18. Життя та діяльність І.П.Котляревського

19. Видавнича діяльність. Комп’ютерні видавничі системи

20. Морально-етичні аспекти підприємницької діяльності

21. Діяльність страхової компанії "Оранта"

22. Правові засади банківської діяльності. Банківська діяльність та банківські операції
23. Інвестиційна діяльність страхових компаній
24. Комерційна діяльність СК "Універсальна"

25. Життєдіяльність організму

26. Аудиторська діяльність

27. Геологічна та рельєфоутворююча діяльність льодовиків

28. Державобудівнича діяльність Богдана Хмельницького

29. Ліцензування підприємницької діяльності

30. Правові основи підприємницької діяльності

31. Приватна детективна і охоронна діяльність

32. Система договорів у підприємницькій діяльності за новим ЦК

Экологичный стиральный порошок "Garden", без отдушек, 1350 грамм.
Благодаря входящим в состав компонентам на растительной основе средство мягко отстирывает и освежает бельё из всех видов тканей (в том
399 руб
Раздел: Стиральные порошки
Фигурка "Zabivaka Classic", 8 штук, 6 см.
Подарочный набор из 8 фигурок предназначен для преданных спортивных болельщиков. Комплект "Волк Classic" включает в себя
673 руб
Раздел: Игрушки, фигурки
Планшет для пастелей "Калейдоскоп", A3, 20 листов.
Планшет для пастелей "Калейдоскоп" на жесткой подложке - незаменимый помощник художника. Бумага в планшете имеет небольшую
331 руб
Раздел: Папки для акварелей, рисования

33. Характеристика емоцій і почуттів, їх вплив на діяльність юриста

34. Бібліотечно-бібліографічна діяльність Івана Кревецького

35. Громадсько-культурна діяльність князя Костянтина-Василя Острозького

36. Діяльність Миколи Василенка в редакціях газет на початку ХХ ст.

37. Діяльність ОУН до початку другої світової війни

38. Кирило Розумовський та його меценатська діяльність
39. Наукова та громадська діяльність В.Б. Антоновича
40. Утворення та діяльність українських політичних партій у Наддніпрянській Україні на початку ХХ ст.

41. Діяльність першого професійного театру Полтави

42. Довженко А.П.: cуспільна та філософська діяльність

43. Творча діяльність Панаса Мирного

44. Виробничо-комерційна діяльність ресторану "Гомін Карпат"

45. Комерційна діяльність

46. Маркетингова діяльність компанії "Сандора"

47. Товарна політика і комерційна діяльність

48. Життєвий цикл товару та маркетингова діяльність фірми

Простыня на резинке "Лимон", 90x200 см.
Трикотажная простыня "Tete-a-Tete" изготовлена из 100% хлопка высокого качества. Натуральный, экологически чистый материал
571 руб
Раздел: Простыни, пододеяльники
Подвесные качели "Кассон".
Подвесные детские качели изготовлены из прочного жгута и пластиковых разноцветных деталей. Размер: 48х48х24 см. Материал:
394 руб
Раздел: Качели
Подгузники-трусики для мальчиков Huggies DryNights, 8-15 лет, 9 штук.
Деликатная защита на всю ночь для детей от 4х лет, страдающих энурезом. Одноразовые Трусики Хаггис Драйнайтс для мальчиков 8-15 лет (30-57
468 руб
Раздел: Обычные

49. Нейрометаболічні особливості та інтегративна діяльність центральної нервової системи за умов експериментальної гіпертироксинемії у щурів

50. Діяльність міжнародних економічних організацій в Україні

51. Діяльність транснаціональних корпорацій на світовому ринку

52. Економічна діяльність ООН

53. Зовнішньоекономічна діяльність ВАТ "Лубнифарм"

54. Зовнішньоекономічні операції між українськими та французькими суб’єктами підприємницької діяльності (на прикладі експорту соняшникової олії ЗАТ з ІІ "ДОЕЗ")
55. Міжнародна фінансово-інвестиційна діяльність
56. Діяльність Ради економічної взаємодопомоги

57. Діяльність компанії "Макдональдз" в Україні та у світі

58. Інноваційна діяльність на ринку товарів та послуг

59. Розвиток підприємницької діяльності в Україні

60. Групова навчальна діяльність

61. Освітня діяльність як предмет педагогіки вищої школи. Її методологія і категорії

62. Самостійна учбова діяльність молодших школярів

63. Діяльність викладача в процесі навчання

64. Діяльність соціального педагога дозвіллєвої сфери

Защита для обуви, (синяя).
Если ваш ребенок любит кататься на каталках, то защита для обуви это для вас. Защита для обуви одевается прямо на детскую обувь и защищает
590 руб
Раздел: Каталки
Подарочный набор: визитница, ручка, брелок, арт. 140202.
Материал: искусственная кожа. Правила ухода: избегать попадания влаги. Состав: кожзаменитель, элементы металла, стекло, ПМ. В наборе:
409 руб
Раздел: Письменные наборы
Цветные карандаши Color Peps Maxi, трехгранные, 12 цветов.
Широкий грифель: плотное закрашивание, толстый карандаш удобен для самых маленьких.
371 руб
Раздел: 7-12 цветов

65. Політичні погляди і діяльність Платона

66. Діяльність Пирятинського сирзаводу

67. Сумісна діяльність психолога та логопеда при роботі з дітьми логопедичних груп

68. Діяльність психолога освітньої організації з розвитку особистості дитини

69. Пророк Мухаммад: життя та діяльність

70. Соціально-педагогічна діяльність як професія
71. Життя і діяльність О. Конта
72. Активна діяльність як об’єкт вивчення філософії

73. Діяльність державної податкової інспекції

74. Діяльність фінансових фондів

75. Фінанси і фінансова діяльність

76. Фінансова діяльність субєктів господарювання

77. Фінансовий менеджмент підприємницьких структур і його розвиток в Україні

78. Вплив антропогенного фактора на життєдіяльність водних організмів

79. Екологія і практична діяльність людини

80. Інвестиційна діяльність в ринковій економіці

Настольная игра "Активити. Вперед".
Интересная и увлекательная настольная игра "Вперед" из серии "Активити" сможет легко и быстро поднять настроение
345 руб
Раздел: Игры на ассоциации, воображение
Кружка фарфоровая "Царский шиповник", 650 мл (3 вида).
Большая фарфоровая кружка универсального применения "Царский шиповник", украшенная золотой обводкой, станет достойным
477 руб
Раздел: Кружки
Игрушка-антистресс "Fidget Cube. Green White".
Поклацать ручкой, подергать ножкой, скрутить в трубочку билетик и лопнуть все пупырышки на пленке. О, да! Эти житейские радости знакомы
465 руб
Раздел: Антистрессы

81. Інноваційна діяльність

82. Консалтингова діяльність

83. Особливості підприємницької діяльності у ринковій економіці

84. Підприємство, як головна структурна ланка підприємницької діяльності

85. Ризик підприємницької діяльності

86. Сучасні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні
87. Управління контрактною діяльністю на підприємстві
88. Економічна сутність санації підприємств класична модель фінансової санації

89. Рентабельність підприємства

90. Оцінка та управління операційною діяльністю комерційних підприємств

91. Ресурси аграрного підприємства та ефективність їх використання

92. Звітність сільськогосподарських підприємств

93. Собівартість продукції - важливий показник діяльності підприємства

94. Юридична відповідальність у підприємництві

95. Ефективність використання логістичних схем руху матеріальних запасів та продукції на підприємстві

96. Ефективність комунікаційного процесу в процесі управління підприємством

Набор для проведения опытов по очистке воды "Юный ученый".
Самый лучший способ познания окружающего мира – увидеть все собственными глазами. Набор для проведения опытов по очистке воды «Юный
403 руб
Раздел: Химические опыты
Маркеры для доски, 12 цветов.
12 разноцветных маркеров для рисования на демонстрационных досках.
605 руб
Раздел: Для досок
Форма для выпечки 6 ячеек "Домик", 6,5x6,5 см/26x6 см.
Форма для выпечки 6 ячеек "Домик". Силиконовые формы изготовлены из специального силиконового материала, благодаря которому они
307 руб
Раздел: Формы и формочки для выпечки

97. Удосконалення організації і управління діяльністю підприємства на прикладі ФГ "Часовенко А.А."

98. Управління комерційно-посередницькою діяльністю підприємств України

99. Сутність планування, його види та особливості організації на підприємствах


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.