Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Предмет, функції і методи економічної теорії

Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка
Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее
Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее

1. Виникнення, основні етапи і напрями розвитку економічної теорії. Виникнення і розвиток економічної думки в Україні Економічна думка зародилася ще в стародавньому світі. Істотного розвитку вона зазнала в епоху рабовласництва. Про це свідчать праці Ксенофонта (430-355 рр. до н.е.), Платона (427-347 рр. до н.е.), Аристотеля (384-322 рр. до н.е.), а також інших мислителів античного світу, Древнього Єгипту, Китаю, Індії. Так, в працях Ксенофонта (&quo ;Економіка&quo ;, &quo ;Про доходи&quo ;) зроблено спробу обґрунтувати мотиви господарської діяльності людей, висловлено ряд інших цікавих економічних думок. З праць Аристотеля (&quo ;Політика&quo ; та ін.) випливає, що його цікавили такі проблеми, як ефективне використання майна та справедливий обмін продуктами. Йому належить геніальне прозріння щодо справедливої рівності обміну: &quo ;Отже, розплата буде мати місце, - писав він, - коли справедлива рівність встановлена так, щоб землероб ставився до шевця, як робота шевця до роботи землероба&quo ;. Проте пройде майже дві тисячі років перш ніж економічна теорія заново відкриє і почне розвивати ідею трудової основи обміну. Але ні в рабовласницькому, ні навіть у феодальному суспільстві ще не існувало економічної теорії як самостійної науки. Як самостійна галузь науки вона виникла тільки в ХУІІ-ХУІІІ століттях, в період становлення капіталізму. Першою школою, з якої, власне, починається її розвиток як науки, виступає школа меркантилізму (від італійського &quo ;мерканте&quo ; - торгівля, купець). Родоначальником школи був англійський економіст Томас Мен (1571-1641 рр.). Предметом дослідження в меркантилістів була торгівля. Вони вважали, що багатством нації (держави) є гроші - золото і срібло: чим більше залучається їх у країну, тим вона багатша. Джерелом багатства вважали торгівлю. Представник цього напряму Антуан Монкретьєн (франц.) у 1615 р. випустив книгу &quo ;Трактат політичної економії&quo ;, тим самим давши назву економічній теорії як науці. Саме під цією назвою тривалий час вона і розвивалася. На противагу меркантилізму виникає школа фізіократів (від грец. &quo ;фізіс&quo ; - природа, &quo ;кратос&quo ; - сила, влада). Родоначальником школи був французький економіст Франсуа Кене (1694-1774 рр.). Фізіократи вважали, що джерелом багатства країни є природа і праця (сільське господарство), а не торгівля. Кроком вперед було те, що предмет дослідження вони перенесли з сфери обігу у сферу виробництва. Але обмеженість їх вчення полягала в тому, що тільки землеробство оцінювалося ними як продуктивна сфера. Промисловість розглядалася як &quo ;безплідна&quo ; галузь. Особливо значимим у Ф.Кене є те, що він у своїй праці &quo ;Економічна таблиця&quo ; (1758 р.) вперше в економічній літературі процес суспільного відтворення розглядав як цілісну систему процесу виробництва, обміну і споживання. Найбільш ґрунтовні відповіді на економічні питання дала класична школа політекономії, визначними представниками якої були англійські економісти Вільям Петті (1623-1687 рр.), Адам Сміт (1723-1790 рр.) і Давид Рікардо (1772-1823 рр.). Вони вважали, що: 1) багатство нації створюється у матеріальному виробництві, причому в усіх його галузях; 2) джерелом багатства є праця в сфері матеріального виробництва; 3) універсальною формою багатства виступає у них вартість товарів (власне втілена, уречевлена, затрачена праця на виробництво товарів); 4) держава не повинна втручатися в розвиток економіки.

Створена ними система понять і категорій давала наукове відображення багатьох об'єктивних економічних процесів. Тим самим були закладені фундаментальні основи економічної теорії як науки. Велике значення мають праці представників класичної школи політичної економії: В.Петті &quo ;Трактат про податки і збори&quo ; (1662 р.), А.Сміта &quo ;Дослідження про природу і причини багатства народів&quo ; (1776 р.), Д.Рікардо &quo ;Начала політичної економії та оподаткування&quo ; (1817 р.). Подальший розвиток економічної теорії йшов у двох прямо протилежних напрямах: перший - марксистський, другий - маржіналістський (або неокласичний і кейнсіанський). Марксизм завершив створення трудової теорії вартості, розпочате класиками, і виступив як революційне вчення, яке проголошувало швидкий кінець капіталізму. Економіка розглядалася ним як система, що знаходиться в стані розвитку, руху від нижчих до більш високих форм. Капіталізм - один із ступенів цього розвитку. На основі відкриття К.Марксом двоїстого характеру праці, що міститься в товарі, та всебічного обгрунтування поняття додаткової вартості було розкрито економічну суть експлуатації. Логічно доводилось, що розвиток капіталізму вестиме до подальшого зубожіння робітничого класу, зростання безробіття, злиднів, депресії, які неминуче приведуть капіталізм до загибелі. Головна праця К.Маркса &quo ;Капітал&quo ; (том 1, який вийшов з друку в 1867 р.) стала віхою в історії. Пройшли десятиріччя, і стало ясно, що драма розігралася не за сценарієм, написаним К.Марксом. Реальні доходи робітників в капіталістичних країнах зростали, робочий день скорочувався, частка робітників в національному доході збільшувалась. Рівень доходів не набув тенденції до зниження. Капіталізм успішно розвивається. Як же сьогодні ставитися до вчення К.Маркса? Оцінюючи економічні погляди класиків марксизму з сучасних позицій, слід визнати: по-перше, певні їхні висновки, хоч і були правильними для свого часу, не витримали перевірки практикою; по-друге, не викликає сумніву, що праці К.Маркса є надбанням загальнолюдської культури, всієї сучасної цивілізації, &quo ;їх цінність полягає, насамперед, в тому, - відмічає професор Каліфорнійського університету У.Адамсон, - що вони вчать способу аналізу соціально-економічної і політичної реальності&quo ;. По-третє, як вважають багато, навіть західних, економістів (П.Самуельсон, Дж. Гелбрейт та ін.), Карл Маркс є великим економістом, але для &quo ;свого часу&quo ;. Ленінська теорія імперіалізму вважалася логічним продовженням вчення К.Маркса. Проте, за сучасними оцінками, це самостійне вчення про революційне перетворення світу, яке є далеким від економічної теорії. Маржіналізм (від франц. &quo ;маржінал&quo ; - граничний) виник в кінці XIX ст. як реакція на економічне вчення К.Маркса. Включає різні напрями (насамперед неокласичний і кейнсіанський) економічної думки, які займають прямо протилежну марксизму позицію, яку можна охарактеризувати як захисну по відношенню до капіталізму. Ця позиція, особливо раннього маржіналізму, полягала, насамперед, в небажанні обговорювати соціальні аспекти капіталістичної економіки.

Щоб підкреслити свою прихильність до &quo ;чистої теорії&quo ;, представники маржіналізму навіть відмовились від самого терміну &quo ;політична економія&quo ; на користь більш нейтрального &quo ;економікс&quo ;. Неокласичний напрям в економічній теорії представлено працями цілого ряду економістів, насамперед К.Менгера, Е.Бем-Баверка, . В.С.Джевонса, Л.Вальраса, А.Маршалла, Дж.Кларка та ін. В своїх працях для достовірного аналізу вони синтезували такі категорії, як &quo ;корисність&quo ; речей і &quo ;витрати&quo ; виробництва. Причому такий фундамент для аналізу заклали приблизно одночасно (1870 р.) і незалежно один від одного троє вчених: В.С.Джевонс (Англія), К.Менгер (Австрія) і ЛІВальрас (Швейцарія), їх теорія &quo ;граничної корисності&quo ; вивчатиметься в наступних темах даного курсу. В основі теоретичних розробок неокласиків лежить принцип невтручання держави в економіку (принцип: &quo ;надайте свободу дії&quo ;) та захисту приватного підприємництва, які і забезпечують, на їхню думку, ефективне функціонування економіки. Більш пізні розробки економістів неокласичного напряму призвели до появи цілого ряду теорій: 1) монетаризму; 2) &quo ;економіки пропозиції&quo ;; 3) &quo ;раціональних очікувань&quo ;; 4) неолібералізму. Теорія монетаризму (чікагська школа) виникла наприкінці 70-х -початку 80-х років XX ст. і базується на: 1) теоретичному обґрунтуванні саморегулюючої економічної системи; 2) постулаті, що гроші представляють головну і вирішальну пружину всієї ринкової економіки та що; 3) приватне підприємництво здатне вивести економіку з кризи, забезпечити її розвиток і відповідну зайнятість населення. Виходячи з цього, вони допускають вплив держави на економіку, зводячи його, однак, лише до підтримання державою постійних темпів емісії (випуску в обіг) грошей - не більше 3-5% на рік. Цього, на їхню думку, досить для нормального функціонування ринкової економіки. Представником цієї школи є економіст зі світовим ім'ям М.Фрідмен. В 70 - 80-х роках XX ст. виникла і теорія &quo ;Економіка пропозиції&quo ;, прихильниками якої виступили економісти А.Лаффер, М.Фелдстайн, Дж.Гілдер, М.Еванс та ін. В цілому відстоюючи позиції невтручання держави в економіку, на їхню думку, для оздоровлення економіки необхідно орієнтуватись на пропозицію факторів виробництва, активізувати спонукальні мотиви і стимули індивідів, що буде сприяти зростанню виробництва і нагромадженню капіталу. Як стимулюючі заходи ними пропонуються зниження податків і надання пільг корпораціям. І в цьому плані неабияка роль належить державі. Головне, - вважають вони, - стимулювати пропозицію приватного підприємництва, а воно за допомогою ринкового механізму створить попит на свою продукцію. Причому, позиція їхня така: &quo ;соціальні витрати&quo ; необхідно скорочувати, а це змусить людей працювати. Представники теорії &quo ;раціональних очікувань&quo ; Дж.Мут, Р.Лукас, Т.Сарджент, Н.Уоллес та ін. вважають, що економічні суб'єкти (корпорації, підприємці, робітники) не просто покладаються на набутий досвід, а успішно переробляють (засвоюють) всю наявну в них інформацію про перспективи розвитку господарської кон'юнктури (наприклад, рівня цін, безробіття, темпів економічного зростання тощо).

Уиннер обнаружил, что «головной болью» в жизни чересчур информированных обитателей Силиконовой долины, которых обследовали антропологи, была необходимость постоянно обговаривать доступ к связи — поиск путей наибольшего расширения доступа к другим, следя при этом за их доступом к себе. Вторжение цифровой технологии в общественные отношения несет еще одну угрозу: люди могут начать воспринимать механические предметы подобно тому, как они воспринимают людей, и из-за плохо продуманных устройств связи люди станут упрекать друг друга за недостатки своих приспособлений. Эти психологические реакции, тесно связанные с тем, как решен вопрос с вводом-выводом («пользовательским интерфейсом»), являются предметом изучения дисциплины, известной как «теория социального интерфейса». Услышав об открытиях профессоров Стэнфордского университета Байрона Ривза и Клиффорда Насса, я незамедлительно посетил Насса в Стэнфорде, и он взялся объяснить мне свои открытия за обедом. На основе экспериментальных методов, разработанных дли изучения восприятия людьми друг друга, Ривз и Насс заменили автоматическими устройствами вроде компьютера или даже изображениями людей вроде видеокадров одну из сторон в классических опытах социальной психологии* с двумя лицами

1. Реферат - Физиология (строение и функции гемоглобина)

2. Митний тариф як інструмент економічної політики держави

3. Циклічність як загальна форма економічної динаміки

4. Планування як функція менеджменту

5. Наближене обчислення визначених інтегралів, що не беруться через елементарні функції /Укр./

6. Планерування як загальна функція маркетингу
7. Механізм функціонування соціально-трудових відносин як організаційної системи
8. Соціальна робота як професія. Права і функціональні обов’язки соціального працівника

9. Криві байдужості, їх властивості. Параметри підприємства як мікроекономічної моделі. Виробнича функція

10. Структура и функции клеточного ядра

11. Эпифиз и его гормональные функции

12. Функции белков в организме

13. Функции ГЛИИ

14. Сущность, функции и классификация налогов

15. Задачи, система и функции органов юстиции Российской Федерации

16. Задачи, основные функции и система ОВД

Пакет полиэтиленовый с вырубной ручкой "Золотая полоса", ПВД, 40х47 см, 55 мкм, 50 штук.
Пакеты ПВД - прочны при растяжении и сжатии стойки к удару и разрыву устойчивы к проколам и поперечным разрывам. При больших нагрузках
361 руб
Раздел: Пакеты для продуктов
Лото для самых маленьких "О чем мечтают мальчики".
Детское лото рекомендуется для самых маленьких. Эта простая и увлекательная игра может стать незаменимым помощником в воспитании и
363 руб
Раздел: Лото детское
Рюкзак для средней школы "Мамба", 46x34x18 см.
Рюкзак для средней школы. 2 основных отделения, 4 дополнительных кармана. Формоустойчивая спинка. Ремни регулировки объема. Материал:
978 руб
Раздел: Без наполнения

17. Функции и штаты Олонецкого губернского правления в 1825 – 1918 гг.

18. Референдум и его социальная функция

19. Задачи, система и функции органов юстиции Российской Федерации

20. Функции государства

21. Функции государства: налогообложение и взимание налогов

22. Понятие налога, налогового права, его система, их функции
23. Цели, задачи и функции прокуратуры Украины
24. Право: понятие, признаки, виды, функции, принципы

25. Государство: понятие, признаки, формы правления и функции

26. Функции государства

27. Происхождение права, теории происхождения права, понятие признаки, виды, функции, принципы

28. Гарантии прав профсоюзных объединений при осуществлении ими своих функций

29. Синтаксические функции герундия в испанском языке. Проблема атрибутивного герундия

30. Культура как социальное явление. Ее основные функции

31. Функции культуры

32. Поэзия природы: средства изобразительности и функции

Стиральный порошок "Сарма. Актив. Ландыш", универсал, 2400 грамм.
Стиральный порошок sarma active Ландыш для всех типов стирки предназначен для стирки изделий из хлопчатобумажных, льняных, синтетических
310 руб
Раздел: Стиральные порошки
Шар для принятия решений.
Волшебный шар для принятия решений на русском языке. Принцип действия: для начала нужно понять, на какой вопрос вы хотите получить ответ.
434 руб
Раздел: Прочее
Переносная люлька-кокон Фея, цвет: серо-голубая, арт: ФЕЯ_0005605-5.
Переносная люлька-кокон — это комфортная переноска для малыша. Модель с жестким дном и съемным капюшоном защитит ребенка от холода и
910 руб
Раздел: Переноски

33. Типы и функции обращений в лирике А. Блока

34. Синтаксические функции герундия в испанском языке. Проблема атрибутивного герундия

35. Хэш-функции в криптосистемах

36. Мастер функций в Excel

37. Основные формулы тригонометрии. Таблица частных случаев для тригонометрических функций. Таблица углов sin, cos, tg, ctg

38. Теория случайных функций
39. Функция и ее свойства
40. Построение графика функции различными методами (самостоятельная работа учащихся)

41. Гамма функции

42. Изучение функций в школьном курсе математики VII-VIII классов

43. Исследование элементарных функций

44. Пищеварительный тракт и его основные функции

45. Функции гемоглобина в неповрежденных эритроцитах миноги: роль мембраны эритроцитов в регуляции газового транспорта и кислотно-основного баланса

46. Мышцы: начало, место прикрепления, функция

47. О некоторых показателях опорной функции стопы у детей

48. Понятие и характер нотариальных функций

Коврик LUBBY для ванны "Африка".
Коврик надежно крепится ко дну ванны присосками, что минимизирует вероятность скольжения. На мягкую рельефную поверхность очень приятно
619 руб
Раздел: Коврики
Дырокол для люверсов на 30 листов, серебристый.
Дырокол в металлическом корпусе, предназначенный для установки люверсов. Перфорирует одновременно до 30 листов бумаги. Диаметр
630 руб
Раздел: Дыроколы
Подставка для украшений Jardin D'Ete "Нежная сирень".
Подставка для ювелирных изделий не оставит равнодушной ни одну любительницу изысканных вещей. Сочетание оригинального дизайна и
967 руб
Раздел: Подставки для украшений

49. Экологические функции правоохранительных органов

50. Уголовно-исполнительное право в системе права, его предмет, функции и система

51. Дидактические функции проверки и учета знаний и умений, учащихся по физике

52. Партии, роль и функции в обществе

53. Синапсы (строение, структура, функции)

54. Развитие и функции речи
55. Высшие психические функции
56. Исследование функций преобразования и метрологических характеристик бесконтактных волоконно-оптических датчиков перемещений

57. Сущность и функции религии

58. Сущность, структура и функции семьи

59. Социология как наука. Предмет и функции социологии

60. Социальные ограничения: содержание, структура, функции

61. Оздоровительная физкультура при нарушении функций пищеварительной системы

62. Теория функций. Функционика. Модель личности по Аугустинавичуте

63. Методологическая функция философии в научном познании

64. Философия её смысл и функции

Деревянная рамка-вкладыш "Фрукты".
Деревянная доска Фрукты - это игровая панель для развития мелкой моторики, внимания, усидчивости и воображения Вашего малыша. Достаньте
380 руб
Раздел: Рамки-вкладыши
Карандаши, 24 цвета, заточенные.
Мягкий и прочный грифель, яркие и насыщенные цвета. Не рекомендуется использовать детям младше 3-х лет.
318 руб
Раздел: 13-24 цвета
Шары "Pilsan" в сухой бассейн, 500 штук.
Шарики используются для надувных бассейнов и игровых палаток. Для релаксации, массажа и просто веселой игры дома, на море, в саду. В
2163 руб
Раздел: Шары для бассейна

65. Сущность и функции рынка

66. Организация, цели и функции центральных банков развитых стран и Банка России

67. Функции ЦБ РФ (Контрольная)

68. Банк России: его функции и взаимоотношения с кредитными организациями

69. Кредит, функции кредита, сущность кредита

70. Центральный банк Российской Федерации. Его функции и деятельность на современном этапе
71. Сущность, функции и формы кредита
72. Банки их виды, функции

73. Фондовые биржи и их функции

74. Атоматизация функций по учету затрат вспомогательного производства

75. Рынок, сущность и функции

76. Функции менеджмента: планирование, организация мотивация и контроль

77. Групповые конфликты. Их природа, типология и функции (Контрольная)

78. Проектирование основных составляющих процесса управления по функциям планирования, организации, мотивации и контроля для некоммерческого образовательного учреждения "Автошкола — СТМО"

79. Природа и сущность функций менеджмента

80. Функции управления

Набор мягкой мебели для гостиной "Коллекция".
Набор мягкой мебели для гостиной "Коллекция" станет украшением любой кукольной комнатки. Кресла и диван выглядят как красивая
662 руб
Раздел: Гостинные
Точилка "Berlingo" механическая.
Одно отверстие. Надежно крепится к столу. Карандаш фиксируется с помощью металлических зажимов и затачивается при вращении ручки. Диаметр
326 руб
Раздел: Точилки
Конструктор "Новый год".
Новогодний конструктор порадует любого ребенка! В комплект входят фигурка Деда Мороза, 2 девочек, 2 лошадок и зайки, из деталей можно
744 руб
Раздел: Новогоднее творчество

81. Производство товаров и услуг как основная функция фирмы. Факторы производства

82. Анализ производственных функций

83. Функции и происхождение денег

84. Функции денег, практическое значение

85. Сущность, функции и виды денег

86. Функции и формы статистической таблицы. Основные элементы и правила построения
87. Функции государства в экономике
88. Рыночный механизм и его функции

89. Банки, их виды и функции

90. Рынок: сущность, функции, роль в жизни общества. Противоречия рынка

91. Международный валютный фонд (МВФ) и его функции

92. Сущность и функции денег

93. Экономические функции правительства

94. Функции рынка, позитивные и негативные стороны рыночного механизма

95. Деньги: возникновение, сущность, функции. Виды денег

96. Функции цен

Настольная семейная игра "Звонкие колечки".
Эта игра создана для того, чтобы улучшить умственную и зрительную реакцию малышей. Внутри вы найдёте колечки 6 разных цветов и звонок.
362 руб
Раздел: Карточные игры
Трехколесный велосипед Funny Jaguar Lexus Racer Trike (цвет: бронза).
Детский трехколесный велосипед с колясочной крышей на колесах ПВХ – настоящее спасение для мам с маленькими детьми. Главное место для
3600 руб
Раздел: Трехколесные
Карандаши цветные, трехгранные, 18 цветов.
Один цвет желтый - флюо! Мягкие, но при этом очень прочные карандаши, легко затачиваются и не крошатся. Насыщенные штрихи на бумаге. Не
305 руб
Раздел: 13-24 цвета

97. Основные элементы и функции государства

98. Основные процедуры и функции модуля CRT

99. Особливості функціонування локальних інформаційних мереж


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.