Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     Право Право

Відповідальність за податкове правопорушення

Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки
Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее
Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ Курсова робота на тему: “Відповідальність за податкові правопорушення” Виконав: студент IV курсу 3-ї групи денної форми навчання Григораш П.В. Перевірив: старший викладач Назаренко В.І. Курсова робота захищена “ ” 2003р. з оцінкою . Голова комісії Київ – 2003 ПланВступ 1. Оптимізація податкових платежів та податкові правопорушення 2. Підстави відповідальності, склад та класифікація податкових правопорушень 2.1. Підстави відповідальності за порушення податкового законодавства 2.2. Склад податкового правопорушення 2.3. Класифікація податкових правопорушень 3. Відповідальність за порушення податкового законодавства Висновки Список використаної літератури Вступ Розвиток ринкових механізмів торкається всіх елементів системи оподатковування. З'являються нові податки, механізми їхнього обрахування і сплати, конкретизуються повноваження органів влади різних рівнів, їхня компетенція. З'являються нові органи (податкова поліція або міліція) або принципово міняються структура і зміст функцій, що на них покладені (контрольно-ревізійне управління, державне казначейство). Ці зміни пов'язані з необхідністю посилення контролюючих механізмів в області оподатковування. Діяльність контролюючих органів пов'язана з контролем з боку держави за виконанням платником податків своїх обов'язків перед державою по повному і своєчасному внесенню податкових платежів у відповідні бюджети або фонди. Однак не завжди засоби надходять у тій кількості, на яку розраховували при плануванні бюджету і було б неправильним бачити в цьому тільки правопорушення, невиконання платником своїх обов'язків. Бюджет позбавляється засобів за рахунок двох процесів: ухилення від сплати податків і правомірного обходу податків. Питанням наявності складу злочину та відповідальності за порушення податкового законодавства і присвячена ця курсова робота. 1. Оптимізація податкових платежів та податкові правопорушення Несплата або неповна сплата суб'єктами підприємни­цької діяльності або громадянами податків, зборів, інших обов'язкових платежів залежно від того, чи умисно, з не­обережності, чи навіть за відсутності вини, воно допущено, тягне за собою застосування штрафних (фінансових) санкцій у визначених законодавством розмірах; сплату пені, яка нараховується на суму несплаченого обов'язкового платежу; адміністративну або кримінальну відповідальність осіб, вин­них в ухиленні від сплати податків, зборів, інших обов'язко­вих платежів. Способи ухилення від сплати обов'язкових платежів можуть бути різноманітними і залежати від виду як несплачуваного податку, збору, іншого обов'язкового платежу, так і від самого платника. С. Г. Пєпєляєв виділяє чотири моделі поводження платника податків: 1) сплата податку відповідно до розмірів податкового зобов'язання і термінами; 2) податкове планування; 3) обхід податків; 4) здійснення податкового правопорушення. В основі правомірного обходу податку лежать шляхи і можливості несплати податку, надані законодавцем, тобто обумовлені недосконалістю законодавства. У даному випадку платник податків використовує прогалини законодавства, що пов'язані як з недосконалістю податкових норм, їх закріпленням, так і з ситуаціями, коли законодавець надає платникові право вибору або межі, у рамках яких останній може обрати найбільш вигідний для себе варіант (наприклад, при наданні податкового кредиту, установленні деяких ставок місцевих податків і зборів).

Примітну систему варіантів легального відходу від оподатковування приводить А. Н. Козирін. 1. Специфіка об'єкта обкладання. 2. Специфіка суб'єкта обкладання. Наприклад, при сімейному обкладанні можливий розподіл оподатковуваного доходу між чоловіками з метою мінімізації податку. 3. Сполучення прогресивного і пропорційного обкладання. Це дозволяє вивести з-під реальної ставки, наближеної до максимального рівня, доход, у відношенні якого застосовується середня або знижена ставка, що вигідніше, ніж застосування єдиної ставки по всій сумі в цілому. 4. Диференціація доходів від різного майна. В основі цього методу лежать різні умови обкладання засобів, розташовуваних у різних видах цінних паперів або депозитів. 5. Спосіб обкладання, при якому вибирається найбільш вигідний. Так, в італійському законодавстві податки на сільськогосподарські угіддя розраховуються на основі кадастру, що переглядається один раз у 5-10 років. Інфляційні процеси за цей період значно зменшують реальні перерахування платників. 6. Використання офшорних зон дозволяє знизити ставки оподаткування. Правомірний обхід податку доповнюється ухиленням від сплати податку, що являє собою досить різноманітну групу податкових правопорушень. Зміст цих правопорушень складається в невиконанні або неналежному виконанні обов'язків платника. У залежності від характеру поводження і діяльності суб'єктів податкових правовідносин можна виділити: А. Обхід податку — правомірне запобігання сплати податку за рахунок недосконалості або можливостей, закладених законодавством. Б. Ухилення від сплати податку — правопорушення, що складається в невиконанні або неналежному виконанні платником своїх обов'язків по сплаті податку. В. Стягнення зайвих сум податків — навмисні дії працівників податкових органів по необґрунтованому стягуванню сум податкових платежів із платників. Якщо в першому і в другому випадку дії засновані на активній ролі платника податків (по правомірному обході в рамках діючих податкових норм, при обході податку і по порушенню норм при відхиленні від податків у формі податкових провин або злочині), то в третьому випадку активна діяльність характерна для податкового органа, що здійснює свої повноваження з порушенням законодавства. 2. Підстави відповідальності, склад та класифікація податкових правопорушень 2.1. Підстави відповідальності за порушення податкового законодавства Порушення приписів правових норм у суспільстві має не одиничний характер і заподіює суспільству досить істотної шкоди. Різні причини, умови, суб'єкти і характер вчинених протиправних діянь не виключають наявності загальних ознак цього явища, що є правопорушенням. У цих умовах держава, видаючи норми права, визначає юридичну відповідальність суб'єктів, незалежно від їхньої волі і бажання, що має державно-примусовий характер. Особливістю подібних мір в області оподатковування є захист власником своїх коштів, захист державою своїх основ існування — централізованих грошових фондів. Підставою відповідальності є винне, передбачене законом суспільно небезпечне діяння, що має визначені юридичні ознаки. Як сукупність цих ознак, що визначають конкретне діяння як правопорушення, і виступає склад правопорушення.

Не зупиняючись докладно на аналізі правопорушення, виділимо загальні ознаки, характерні для усіх видів правопорушень, у тому числі і для податкових: 1) суспільна небезпечність діяння; 2) протиправність дій або бездіяльності; 3) винне поводження як результат вільного волевиявлення правопорушника; 4) караність. Правопорушення є саме діянням людей, що включають два варіанти поводження: активна дія суб'єкта або юридично значима бездіяльність. Причому подібне поводження може бути віднесене до правопорушення тільки за умови його суспільної небезпеки, тобто за умови включення в себе наявності шкоди. Заподіюючи шкоду суспільству, правопорушник створює визначену юридичну небезпеку або зловживає правом. Протиправність у цьому випадку саме і є юридичним вираженням суспільної небезпеки діяння, його шкідливості для суспільства. Протиправне діяння при цьому стає правопорушенням тільки у випадку вільного волевиявлення правопорушника, коли воно є винним діянням. Таким чином, податкове правопорушення — протиправне (зроблене в порушення податкового законодавства), винне діяння (дія або бездіяльність) особи, пов'язана з невиконанням або неналежним виконанням податкового обов'язку, за яке встановлена юридична відповідальність. Необхідно враховувати, що в даному випадку мова йде про податковий обов'язок у широкому розумінні, що включає повний комплекс податкових обов'язків (по вирахуванню, сплаті податків і зборів, здійсненню податкової звітності), а не винятково про сплату податкових платежів. 2.2. Склад податкового правопорушення Поняття «правопорушення» і «склад правопорушення» тісно взаємозалежні, але не тотожні. Ці категорії є науковими абстракціями, що відбивають реальне правове поводження суб'єкта. «Склад правопорушення» фіксує емпіричні ознаки, властивому будь-якому конкретному правопорушникові, тоді як «правопорушення» відбиває його соціальну сутність, відносини до нього з боку суспільства і держави в цілому. Склад правопорушення є системою найбільш загальних, типових, істотних ознак окремих різновидів правопорушень. Ця система ознак необхідна і достатня для залучення правопорушника до відповідальності, і без наявності хоча б одного з них особа не може бути притягнута до відповідальності. Достатність цих принципів визначається тим, що для залучення особи до відповідальності не потрібно встановлювати яких-небудь інших, додаткових ознак&quo ;. Таким чином, юридична конструкція складу податкового правопорушення має велике значення для правозастосовчої діяльності і кваліфікації порушень податкового законодавства. Тільки встановлення в поводженні особи всіх ознак складу правопорушення дозволяє кваліфікувати це поводження як правопорушення і покласти на особу відповідні міри відповідальності. Об'єктом правопорушення є суспільні відносини, регульовані й охоронювані законом. У сфері податкового права такими відносинами є відносини, що регулюють встановлений порядок реалізації податкового обов'язку платником податків, порядок вирахування, сплати, стягування податків, податкової звітності і податкового контролю. Фактично об'єктом податкового правопорушення є фінансові інтереси держави, що охоплюють процес формування централізованих грошових фондів.

Не деревяна, а залзобетонна завса опустилася»[678]. Д. Мережковський вщував ще 1907 року прихд бльшовизму  помилився лише на клька рокв. Так само М. Бердяв 1907 року писав, що бльшовицька партя за свою деологю стоть найближче за нш парт до деолог, свтогляду московського народу. Тому в майбутнй революц бльшовицька партя переможе вс нш парт, бо  пдтрима весь московський народ[679]. Подбний погляд подляють нш автори: «Наш московськ лицемри кажуть, що московський народ невинний, не вдповда за бльшовизм, бо, мовляв, комунзм це вропейська бактеря, що  занесли до Московщини чужинц  нею заразили добрий, богобоязливий московський народ. Хай т лицемри доведуть, що молоко не скиса, коли до нього потрапить бактеря. Коли та сама кислотна бактеря потрапить у воду, то вода не скиса. Чи ж не писав у минулому столтт французький сторик Ж. Мшле, що «основою життя московського народу  комунзм, що виявляться в общин». ¶ чи не вдповдав йому О. Герцен: «Вас, вропейцв, стримують ваш приватно-власницьк забобони, а ми, москвини, тих забобонв не мамо»[680]. «Так! Ми, москвини, несемо всю вдповдальнсть за бльшовизм

1. Адміністративна відповідальність за правопорушення у сфері податкового законодавства

2. Адміністративна відповідальність юридичних осіб за порушення податкового законодавства

3. Фінансово-правова відповідальність за порушення податкового законодавства

4. Адміністративна відповідальність за екологічні правопорушення

5. Цивільно-правова відповідальність за екологічні правопорушення

6. Юридична відповідальність в сфері валютного регулювання
7. Відповідальність старшокласника за саморозвиток та самореалізацію своєї особистості
8. Відповідальність аудитора за здійснені дії і виконання процедури за дотримання нормативно-правової бази України і Міжнародними стандарти аудиту для перевірки подальших подій

9. Посадові інструкції бухгалтерів. Відповідальність бухгалтера

10. Адміністративна відповідальність

11. Адміністративно-правова відповідальність в Україні

12. Кримінальна відповідальність

13. Кримінальна відповідальність за незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів в теорії та судовій практиці

14. Кримінальна відповідальність за погрозу вбивством

15. Кримінальна відповідальність за хуліганство (ст. 296 КК України)

16. Кримінальна відповідальність. Різновиди злочинів

Пенал школьный "Мышка", цвет малиновый.
Школьный пенал. Цвет: малиновый. 1 отделение. Материал: силиконовый полимер. В раскрытом виде выполняет роль подставки, возможность
372 руб
Раздел: Без наполнения
Сменная кассета "Барьер 4", универсальная, для всех типов фильтров "Барьер".
Средний ресурс кассеты: 350 литров. Подходит для всех типов фильтров "Барьер".
303 руб
Раздел: Фильтры для воды
Комод "Радуга" (четырехсекционный).
Комод "Радуга" - красочный, практичный, удобный и мобильный. Украшен забавным декором. Имеет четыре удобные секции для хранения
1372 руб
Раздел: Комоды, тумбы, шкафы

17. Матеріальна відповідальність в трудовому праві

18. Правове регулювання відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом. Господарсько-правова відповідальність

19. Цивільно-правова відповідальність за порушення лісового законодавства

20. Юридична відповідальність

21. Юридична відповідальність у підприємництві

22. Відповідальність за завдану шкоду за цивільним законодавством
23. Відповідальність за порушення законодавства про надра
24. Відповідальність у житловому праві

25. Етика і відповідальність в менеджменті

26. Чинники, що впливають на дальність і якість радіохвиль

27. Фінансовий аналіз роботи товариства з обмеженою відповідальністю "Променергозахист"

28. Економічна модель оптимізації закупівель та поставок кондитерських виробів на прикладі товариства з обмеженою відповідальністю "Гермес-Груп"

29. Законодавча та нормативна база податкового обліку. Сутність та об`єкти податкового обліку

30. Вплив податкової політики на інвестиційну діяльність

31. В чем уникальность планеты Земля? (У чому унікальність планети Земля?)

32. Дальний Восток

Мелки восковые "Maxi", 24 цвета.
Мелки восковые удобные и яркие. Они не крошатся, хорошо рисуют, имеет насыщенные цвета. Безопасно для детей. Восковые мелки в специальной
308 руб
Раздел: Восковые
Точилка механическая.
Точилка механическая. Большой контейнер для стружки. Не скользит по поверхности. Материал корпуса: пластик. Цвет представлен в
569 руб
Раздел: Точилки
Кружка "Кот", микс.
Керамическая кружка с ложкой и деревянной крышкой в комплекте сделана в оригинальной крафтовой манере, имитирующей ручную лепку. Бока
434 руб
Раздел: Кружки

33. Основные черты географии народного хозяйства Дальнего Востока

34. Транспортно энергетический комплекс Дальнего Востока

35. ПОДАТКИ ТА ПОДАТКОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ

36. Первооткрыватели Дальнего Востока

37. Налогообложение на Украине (Система оподаткування в Українії податкова політика в сучасних умовах)

38. Життя та діяльність І.П.Котляревського (Жизнь и деятельность Ивана Петровича Котляревского)
39. Принципы раcпределения власти, его необходимость и механизм реализации (Принципи поділу Влади, його необхідність і механізм реалізації)
40. Введение в теплоэнергетику Дальнего Востока

41. Банковская система в России и пути её дальнейшего развития

42. Особености налоговых ситем стран Бенилюкса /Особливості податкових систем країн Бенілюкса (Бельгія, Нідерланди, Люксембург)/

43. Страхування відповідальності позичальників за неповерненя кредиту

44. Інвестиційна діяльність страхових компаній

45. Анализ экономических и социальных результатов аграрной реформы на Дальнем Востоке

46. Япония и иностранные державы на Дальнем Востоке в конце 18 – начале 19 вв.

47. Железный век на Дальнем востоке

48. История Дальнего Востока России

Жидкое средство для стирки AQA baby, 1500 мл.
Разработано специально для детского белья - с первых дней жизни. Содержит энзимы – высокоэффективные натуральные компоненты, усиливающие
331 руб
Раздел: Для стирки детских вещей
Точилка Berlingo механическая "Яблоко".
Оригинальная механическая точилка в форме яблока. С одним отверстием для заточки карандашей. Лезвие из высококачественной стали. Механизм
352 руб
Раздел: Точилки
Гидромассажная ванночка для ног (арт. ATH-6411 blue).
Характеристики: - Расслабляющий и оздоровительный массаж. - Мощный компрессор для водно-пузырькового массажа. - 3 сменные насадки. -
1368 руб
Раздел: Прочее

49. Советская Армения в период упрочения и дальнейшего развития социалистического общеста (вторая половина 1930-х—конец 1950-х годов)

50. История Дальнего Востока (вторая половина XIX века)

51. Советская Армения в период упрочения и дальнейшего развития социалистического общеста (вторая половина 1930-х—конец 1950-х годов)

52. Русское религиозное искусство конца XIX- начала ХХ века и православные храмы в Русском Зарубежье на Дальнем Востоке

53. Творчість Рембрандта

54. Некоторые вопросы дальнейшего изучения лирики Ф.И. Тютчева
55. Очерки становления и развития астрономии на Дальнем Востоке. Китайская астрономия: Откуда есть пошла...
56. Закон про зовнішньоекономічну діяьність України

57. Виробничо-торговельна діяльність підприемства

58. Макросередовище організації і необхідність його вивчення і врахування в стратегії розвитку

59. Сутність та зміст сучасного менеджменту

60. Податкова система

61. Податкова політика України

62. Порошковая металлургия и дальнейшая перспектива ее развития

63. Демократія: сутність, доктрини, різновиди

64. Діяльність римських магімтратів

Качели подвесные Edu-play "До-Ре-Ми".
Качели подвесные Edu Play "До-Ре-Ми". Легкие по весу, простые в сборке. Устанавливать возможно дома и на улице. Надежные канаты
2535 руб
Раздел: Качели
Фоторамка "Вращающийся куб".
Декоративная фоторамка, выполненная в виде куба. На гранях куба вы сможете разместить шесть фотографии формата 10 см х 10 см. Куб
330 руб
Раздел: Мультирамки
Гель "Meine Liebe" для стирки шерстяных, шелковых и деликатных тканей, 800 миллилитров.
Концентрированный гель "Meine Liebe" идеально подходит для изделий из шерсти, шелка, кашемира, в том числе состоящих из
315 руб
Раздел: Гели, концентраты

65. Різновиди знижок. Рентабельність зниження цін

66. Компетентностный подход как дальнейшее углубление кризиса в образовании

67. Необережність як форма вини

68. Политические и правовые учения в России в период дальнейшего укрепления дворянской монархии (вторая половина XVIII в.)

69. Совість Риму - соціо-культурна роль стоїцизму

70. Філософська культура особи та її суспільна значущість
71. Державний кредит (сутність, функції,класифікація держпозик, управління кредитом, Україна як позивач та кредитор)
72. Роль леса в экосистемах Дальнего Востока

73. Новая столыпинская политика на Дальнем Востоке России: надежды и реалии

74. Інноваційна діяльність підприємства

75. Інтегральна ефективність діяльності підприємства

76. Економічна сутність санації підприємств класична модель фінансової санації

77. Монопольна та конкурентна рівновага, цінова еластичність попиту

78. Развитие экспорта российской готовой продукции на рынки дальнего зарубежья

79. Ринкова пропозиція та її еластичність

80. Экономика. Лекции, которые в дальнейшем использовались в качестве шпор

Ручка-стилус шариковая "Самый лучший!".
Перед Вами готовый подарок в стильной упаковке — шариковая ручка со стилусом. Она имеет прочный металлический корпус, а надпись нанесена с
415 руб
Раздел: Металлические ручки
Зеркало с подсветкой "Новый взгляд".
Хотите наносить макияж с максимальным комфортом? Увеличительное зеркало с подсветкой "Новый взгляд" обеспечит Вам отличную
639 руб
Раздел: Зеркала, расчески, заколки
Мощное чистящее средство для ванной комнаты и туалета с возможностью распыления "Mitsuei", 400.
Сверхсильное средство для удаления плесени. Эффективно очищает кафель, стены, расщепляет любые загрязнения. Дезинфицирует поверхности.
315 руб
Раздел: Для сантехники

81. Экономическая география Дальнего Востока

82. Современное состояние и меры по дальнейшему увеличению производства овощей открытого грунта

83. Ліквідність банку

84. Зимостійкість і морозостійкість деяких сортів озимої пшениці в Притисянській низовині

85. Організація податкового обліку і звітності розрахунків з бюджетом в умовах реформування системи оподаткування України

86. Лесная промышленность Российского Дальнего Востока
87. Дальний Восток
88. Підсудність і її види

89. Легка промисловість України i транспорт

90. Сільське господарство i харчова промисловість України

91. Активність і творчість учнів на уроках історії

92. Античність у поетичних творах Яра Славутича

93. Життя та діяльність І.П.Котляревського

94. Видавнича діяльність. Комп’ютерні видавничі системи

95. Співзвучність поезії І.Я.Фpанка з наpоднопісенною твоpчістю

96. Народна мудрість в легендах, оповідках, фольклорі

Рюкзак "Back-to-School. Funny Animals".
Рюкзак сделан из износостойкой, водонепроницаемой ткани. Имеет несколько отделений на молнии. Размер рюкзака: 40х36х18 см. Материал:
477 руб
Раздел: Без наполнения
Матрёшка "Колобок" (7 персон).
Матрешка "Колобок" - расписная деревянная игрушка, созданная по сюжету любимой всеми детьми сказки "Колобок". Игра с
610 руб
Раздел: Матрешки
Планшетик "Маленький всезнайка".
Ваш малыш хочет знать всё обо всём? Тогда ему обязательно понравится новый планшетик от компании "Азбукварик"! 200 вопросов, 20
445 руб
Раздел: Планшеты и компьютеры

97. Оцінка чисельність, щільність, демографія популяції рослин та тварин

98. Суспільно-політична діяльність Костомарова

99. Дальние странствия древнерусских гостей


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.