Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Маркетинг, товароведение, реклама Маркетинг, товароведение, реклама

Інформаційні системи в маркетингу

Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки
Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее
Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Львівський державний інститут новітніх технологій і управління ім. В. Чорновола Кафедра маркетингу М. І. Бублик ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ В МАРКЕТИНГУ Конспект лекцій Львів 2007 УДК 614.11 Бублик М. І. Інформаційні системи в маркетингу. Конспект лекцій. – Львів: В-во ЛДІНТУ, 2007.-162с. Автор: кандидат фізико – математичних наук, доцент кафедри маркетингу М. І. Бублик Затверджено на засіданні експертної ради кафедри маркетингу Львівського державного інституту новітніх технологій і управління ім. В. Чорновола (протокол № від вересня 2007р.) Затверджено до друку на засіданні кафедри маркетингу Львівського державного інституту новітніх технологій та управління ім. В. Чорновола (протокол № від вересня 2007р.) Рекомендовано науково-методичною радою Львівського державного інституту новітніх технологій і управління ім. В. Чорновола, як навчальне видання, протокол № від вересня 2007р. Рецензенти: кандидат технічних наук, доцент кафедри маркетингу ЛДІНТУ О. М. Бєлуха кандидат економічних наук, доцент кафедри економіки та фінансів ЛРІДУ НАДУ при ПУ З.В. Клєпікова Відповідальний за випуск: доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри маркетингуІ. М. Комарницький © М. І. Бублик ЗМІСТ ТЕМА 1. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ ТЕМА 2. ОРГАНІЗАЦІЯ АІС У МАРКЕТИНГУ ТЕМА 3. ТИПОВА СТРУКТУРА ТА СКЛАД ІС МАРКЕТИНГУ ТЕМА 4. ЗАХИСТ І БЕЗПЕКА МАРКЕТИНГОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ ТЕМА 5. АВТОМАТИЗАЦІЯ УПРАВЛІННЯ МАРКЕТИНГОВИМИ ПРОЕКТАМИ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ТЕМА 6. АВТОМАТИЗАЦІЯ ПРОЦЕСІВ БІЗНЕС- ПЛАНУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ МАРКЕТИНГУ ТА СТРАТЕГІЧНОЇ ОЦІНКИ БІЗНЕСУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ТЕМА 7. КОМП'ЮТЕРНІ СИСТЕМИ ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ МАРКЕТИНГУ ТЕМА 8. ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ДОСЛІДЖЕННІ ПОПИТУ ТЕМА 9. ІНФОРМАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ З МАРКЕТИНГОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ТОВАРІВ ТЕМА 1. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ 1.1 Роль і значення інформації в управлінні маркетинговою діяльністю на сучасному етапі; 1.2 Характеристика та форми відображення маркетингової інформації; 1.3 Класифікація маркетингової інформації; 1.4. Необхідність автоматизації інформаційних процесів і сучасні тенденції використання обчислювальної техніки в управлінні маркетингом. 1.1 Роль і значення інформації в управлінні маркетинговою діяльністю на сучасному етапі Управління маркетинговою діяльністю — динамічний процес, пов'язаний з використанням значних обсягів різнобічної інформації, яка характеризується постійною зміною параметрів і показників, що відображають зовнішнє і внутрішнє середовище об'єкта. Своєчасне виявлення цих змін, можливість прогнозувати та оперативно реагу­вати на них, а також бачити перспективу для прийняття правильних рішень — основна мета управління маркетингом. Маркетингова інформація — сукупність даних, повідомлень, ві­домостей, які характеризують маркетингове середовище, об'єкти, явища, процеси, зв'язки тощо та які необхідно збирати, передавати, нпкопичувати та обробляти для прийняття управлінських рішень. Управління маркетинговою діяльністю базується на використан­ні різнобічної інформації, необхідної для прийняття рішень.

Якість цих рішень значною мірою залежить від інформації, яка використовується. На кожній із стадій спеціалістам з маркетингу необхідна конкретна вхідна інформація, одночасно формується результатна вихідна інформація, яка використовується як вхідна на інших стадіях управління. Результатом управлінської праці є рішення. Вони приймаються після визначення цілей і пріоритетів діяльності фірми, виконання операцій збирання та обробки інформації. Для контролю ефективності цих рішень необхідно реалізувати та оцінити їхній вплив на обєкт діяльності. Після цього стадії процесу управління повторюється - створюється замкнутий контур управління. Досягти такої взаємодії стадій управління можливо лише за наявності різнобічної, актуальної та достовірної інформації. При цьому вироблення управлінських рішень є процесом постійного перетворення інформації, а сам процес управління носить інформаційний характер. Сучасні інформаційні технології, організація баз і банків даних забез­печують прямий і зворотний обмін інформацією та доступ до неї корис­тувачів на всіх стадіях управління. Особливо це важливо на стадії при­йняття рішень при оцінюванні альтернативних варіантів, коли маркетолог може зробити новий розрахунок за іншою методикою або виявити потреби у додаткових даних і повернутися до стадії збирання даних. Основними вимогами до інформації, що використовується в управлінні маркетингом, є її повнота, достовірність, актуальність, а також оперативність її збирання. Використання в управлінні інфор­мації, що відповідає цим вимогам, дозволяє отримати ринкові пере­ваги, знижує фінансовий ризик, підкріплює інтуїцію та ефективно підтримує прийняття рішень. Потреба в інформації для прийняття маркетингових рішень зна­чно зросла за умов становлення в Україні ринкової економіки, особливо в умовах невизначеності, пошуку шляхів виходу із становища, що склалося, і зниження ступеня ризику, необхідності оперативного виявлення змін у зовнішньому середовищі та своєчасного реагування на них на об'єкті діяльності. Інформація, що використовується в управлінні маркетингом, ві­дображає показники внутрішнього та зовнішнього середовища об'єкта. Ці показники постійно змінюються, що спричинює необ­хідність їх поновлювання, коригування, поповнювання. Одночасно для аналізу динаміки і прогнозування показників стану ринку, попи­ту і потреби в товарах та конкурентів інформацію необхідно нако­пичувати, зберігати, що також збільшує її обсяги. Перехід від орієнтації маркетингової діяльності на регіональні умови до державних і міжнародних умов зумовив використання більш широкого кола показників і даних, які необхідно збирати по різних каналах: законодавство, міжнародні кодекси та правила, ін­формація про ринок, товари, конкурентів, ціни інших держав тощо. На сьогодні існує значна потреба в інформації з маркетингових досліджень, які досі проводилися дуже обмежено і на галузевому чи державному рівні щодо більшості товарів (особливо виробничого призначення) практично відсутні. Водночас необхідно вивчати по­треби споживачів та їх мотивації у виборі товарів, а не просто по­пит. А це пов'язано зі збиранням та обробкою більш деталізованої інформації, виявленням тенденцій і перспектив.

Нині усе більшого значення набувають заходи щодо стимулювання збуту, товаропросування, рекламної діяльності. Це збільшує потреби в інформації, що пов'язана із проведенням виставок, презинтацій, рекламних кампаній, у розрахунках витрат і визначенні ефективності цих заходів. На сьогодні поширений ресурсний підхід до інформації. Як ресурс інформація має властивості товару і її можна продати, купити, накопичувати, знищити і т. п. Водночас інформація має унікальні властивості, найбільш суттєва з яких полягає у тому, що відсутність інформації про товар, об'єкт, процес, явище тощо створює ілюзію і пості зазначених елементів. Якщо виробник не матиме інформації, що його конкурент розпочав продаж аналогічного товару, але з кращими споживацькими властивостями, то він помилково вважає себе монополістом на ринку і виходячи з цього прийматиме і маркетингове рішення. Отже, відсутність інформації може призвести до тяжких фінансово-економічних наслідків для підприємства. Наявність актуальної інформації дозволяє оперативно стежити за станом зовнішнього середовища та оцінювати внутрішню ситуацію, координувати маркетингову стратегію з урахуванням змін, отримувати інформаційну підтримку при прийнятті рішень, що в результаті дозволяє підвищити показники діяльності фірми чи підприємства. 1.2 Характеристика та форми відображення маркетингової інформації Спеціалісти з маркетингу поділяють маркетингову інформацію на декілька типів: факти, оцінки, прогнози, узагальнені зв'язки та конфіденційна інформація , які є суттєвими при розробці інфор­маційних технологій. Факт — це інформація про подію, процес, існуючий стан, які мають місце в маркетинговому середовищі (наприклад, про вироб­ництво і продаж продукції, про фактичний стан ринку і попит на то­вари, про ціни). Фактична інформація, використовувана в управлін­ні маркетингом, дуже різнорідна, формується з різних джерел, мас великі обсяги, підлягає накопичуванню в базі даних і подальшій об­робці, в основній масі циклічно поновлюється. На всіх стадіях управління маркетингом існує значна потреба у фактичній інформації як про внутрішнє, так і про зовнішнє середо­вище. Ця інформація — основа для ситуаційного аналізу, контролю виконання планів маркетингу, вивчення динаміки маркетингових показників і прогнозування їх на майбутнє. Оцінка — грунтується на висновках, одержаних при обробці ін­формації у минулому чи теперішньому часі. Інформація, яка містить оцінку процесу, явища, стану, є основою для прийняття маркетинго­вих рішень. Так, оцінка конкурентоспроможності товару дозволяє прийняти рішення про необхідність його удосконалення (модерніза­цію) чи зняти з виробництва як застарілий. Оцінка не завжди є достовірною інформацією і може мати різні рівні помилковості. Це пов'язано із правильністю використаних ме­тодів вимірювання і методик розрахунків, похибок у вибірці, профе­сійних знань спеціаліста, який вибрав методику розрахунку та дав оцінку. Інформацію з оцінками необхідно зберігати у базі даних для подальшого аналізу їх правильності і набуття знань на майбутнє, особливо при використанні баз знань та експертних систем.

Керамику готов поставлять Тайвань, но опять же там другие габариты. PКак вы предполагаете повышать эффективность своего предприятия? PСейчас у нас готовы четыре бизнес-плана по переоснащению производства новым оборудованием. Но пока мы оказались в состоянии закупить только технику, связанную с производством цилиндрических выводных резисторов. Нас очень интересует оборудование по производству чип-резисторов, но оно дорогое и нам пока не по карману. Будем менять и оргструктуру предприятия. Оно, с моей точки зрения, слишком большое для подобных технологий, качественно управлять таким многочисленным персоналом сложно. Полагаю, что самым эффективным рычагом управления является рубль. И если каждый его почувствует, то заработает и вся система. Поэтому пытаемся переводить отдельные подразделения на хозрасчет, а в дальнейшем, может быть, откроем им субсчета. Практически за год была создана новая система маркетинга, причем зарплата маркетологов полностью привязана к эффективности работы предприятия. Ив отдельные месяцы она у них выше, чем у директора завода. И мне не жаль

1. Інформаційні системи в маркетингу

2. Інформаційні системи і технології підприємства

3. Компютерні інформаційні системи

4. Інформаційні системи

5. Інформаційні системи в економіці та підприємництві

6. Корпоративні інформаційні системи
7. Фізична структура даних. Бухгалтерські інформаційні системи
8. Інформаційні системи в управлінні підприємством

9. Інформаційні системи в економіці

10. Компоненти та функції сучасних транспортно-навігаційних глобальних інформаційних систем ГІС. Супутникові радіонавігаційні системи СРНС для менеджменту

11. Дослідження впливу інноваційного процесу на кінцеві результати діяльності підприємства ЗАТ "Інформаційні та технологічні системи" (венчурний інноваційний проект "WEB-технологія подання звітності платниками податків в податкові інспекції&quo

12. Система ценообразования и политика цен в системе маркетинга

13. Информационные системы маркетинга

14. ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ОБЛІКУ І АНАЛІЗУ РОЗРАХУНКІВ З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ І ПІДРЯДНИКАМИ (на прикладі ПП "Біомед")

15. Сегментация потребителей в системе маркетинга

16. Единая система маркетинга

Карандаши цветные "Замок", 60 цветов.
Яркие, насыщенные цвета. Отстирываются с большинства обычных тканей. Специальная технология вклеивания (SV) предотвращает поломку
1510 руб
Раздел: Более 24 цветов
Подставка для колец Zoola "Кролик", хром.
Серия стильных и функциональных держателей для украшений от Umbra. Они предназначены как для хранения украшений, так и общего декора
590 руб
Раздел: Подставки для украшений
Подгузники Moony, 6-11 кг, экономичная упаковка, 62 штуки.
Максимально удобны и просты в применении. "Дышащая поверхность" подгузников обеспечивает доступ воздуха к коже ребенка, а
1423 руб
Раздел: 6-10 кг

17. Рекламная деятельность в системе маркетинга

18. Популяції та популяційні системи

19. Інформаційні відносини

20. Автоматизована інформаційна система надходження матеріалів

21. Впровадження захисту інформації в комп’ютерній мережі і інформаційній системі підприємства "WED"

22. Інформатика і інформаційні технології
23. Інформаційна система НБУ
24. Інформаційні ресурси економічної діяльності

25. Корпоративна інформаційна система "Галактика"

26. Локальні, корпоративні та глобальні інформаційні мережі

27. Програма контролю знань з дисципліни "Системне програмування та операційні системи"

28. Проектування дволанкової розподіленої інформаційної системи для роботи з базами даних із використанням SQL Interbase

29. Проектування триланкової розподіленої інформаційної системи для роботи з БД із використанням технології DataSnap (MIDAS)

30. Розробка інформаційної системи для роботи менеджера фірми

31. Структура інформаційної системи. Декомпозиція інформаційних систем

32. Фінансове моделювання та аналіз інвестиційного проекту з використанням фінансово-аналітичної інформаційної системи Project Expert

Набор маркеров для досок " Kores", 10 штук, 3 мм.
Набор маркеров для досок. Круглый наконечник. Пластиковый корпус. Стираются с таких гладких поверхностей, как пластик, стекло и эмаль,
566 руб
Раздел: Для досок
Бумага самоклеящаяся "Lomond", А4, 38х21,2 мм, 65 штук на листе, 50 листов, белый.
Белая суперкаландрированная многофункциональная самоклеящаяся бумага разработана для печати на всех видах струйных, лазерных принтеров и
318 руб
Раздел: Формата А4 и меньше
Активный порошок для посудомоечных машин "Paclan Brileo", 2,5 кг.
Активный порошок для посудомоечных машин. Разлагает крахмал: картофель, паста, каши и белки (молочные продукты, мясо).
515 руб
Раздел: Для посудомоечных машин

33. Захист інформації в інформаційних системах

34. Анализ системы маркетинга ООО "БН-Сервис"

35. Бизнес-план в системе маркетинга

36. Методы комплексного исследования состояния шинного рынка в системе маркетинга

37. Организационно-методических положений проведения анализа в системе маркетинга

38. Система маркетинга инноваций на предприятии
39. Товар в системе маркетинга
40. Информационная система маркетинга. Водонагреватели

41. Психоінформаційні технології у менеджменті. Функції та компетентність керівника. Психологічна орієнтація працівників

42. Інформаційні технології на уроках хімії

43. Політичний тероризм: інформаційні методи боротьби

44. Сучасні інформаційні технології в управлінні готелем

45. Інформаційна система для аналізу фінансової стійкості

46. Реализация сетевых компьютерных технологий в системе международного маркетинга

47. Реализация сетевых компьютерных технологий в системе международного маркетинга

48. Цены и ценовая политика в системе международного маркетинга

Мешок для обуви "Space".
Мешок для обуви с увеличенными габаритами со светоотражающими элементами. Мешок изготовлен из износо- и морозостойкого водоотталкивающего
380 руб
Раздел: Сумки для обуви
Карандаши цветные "Kores", 50 цветов.
Ударопрочные цветные карандаши имеют насыщенные цвета. Трехгранная форма корпуса снижает усталость и придает дополнительный комфорт.
954 руб
Раздел: Более 24 цветов
Музыкальная карусель на кроватку "Наш тёплый дом. Саванна" с проектором (цвет: розовый).
Изготовлено из высококачественного пластика. 2 уровня громкости. Режимы с вращением и без. Звуки природы, спокойные колыбельные мелодии
1719 руб
Раздел: Мобили

49. Алгоритмизация системы управления маркетингом предприятия сферы услуг

50. Банковский маркетинг в региональной системе коммерческих банков

51. Автоматизована система обробки економічної інформації

52. Інформаційна (автоматизована) система в Держказначействі України

53. Інформаційно-довідкова система

54. Система захисту інформації в Російській Федерації
55. Системы управления маркетингом
56. Файлові системи і бази даних. Потреби інформаційних систем

57. Розрахунок радіоприймального пристрою цифрової системи передачі інформації

58. Створення мікропроцесорної системи для багатоканального інформаційного табло

59. Корпоративные информационные системы и их роль в маркетинге

60. Методы сбора маркетинговой информации в системе международного маркетинга

61. Система целевого стратегического маркетинга на примере ООО "Губкинский механический завод"

62. Информационная система отдела маркетинга

63. Методи оцінки ефективності функціонування інформаційної логістичної системи

64. Інформаційна модель упровадження системи якості ВНЗ

Игровой набор "Шарлотта Земляничка" - Кукла с домом и аксессуарами, 15 см.
Комплект: домик, кукла, кошка, 3 шарика, стол, торт, кувшин, 2 стакана. Размер домика в сложенном виде: высота - 33 см, ширина - 25 см,
1999 руб
Раздел: Шарлотта Земляничка
Конструктор металлический для уроков труда №3, 292 элемента.
Конструктор металлический имеет в своем составе 292 детали, из которых можно собрать 5 моделей - наибольшее количество в серии
392 руб
Раздел: Магнитные и металлические конструкторы
Электроминикар Tokids "Лев", цвет желтый.
Помимо того, что каталка может развивать моторные функции, научиться управлять своим собственным маленьким автомобильчиком, она также
1261 руб
Раздел: Электромобили

65. Соціальні ролі та професійні знання соціального педагога. Система цінностей соціального педагога

66. Екологічний моніторинг і система екологічної інформації

67. Происхождение Солнечной системы и Земли

68. Вселенная, Галактика и Солнечная система

69. Происхождение и развитие солнечной системы

70. Солнечная система в центре внимания науки
71. Обзор солнечной системы
72. Солнечная система (Солнце, Земля, Марс)

73. Строение солнечной системы

74. Солнечная система

75. Тросовые системы в космосе

76. Анализ устойчивости и поддержание орбитальной структуры космической системы связи

77. Пространственная ориентация живых организмов посредством зрительной сенсорной системы

78. Система HLA и инфекционные заболевания

79. Анатомия и физиология пищеварительной системы человека

80. Бактериальная система секреции белков первого типа

Статуэтка "Мальчик на лошадке", 10 см.
Материал: фарфор. Регулярно удалять пыль или мыть тёплой водой. Товар не подлежит обязательной сертификации.
436 руб
Раздел: Миниатюры
Точилка "Eagle", синяя.
Работает от батареек 4 батарейки размера АА. Безопасна в использовании. Подходит для карандашей до 8 мм в диаметре. Стальное лезвие. В
325 руб
Раздел: Точилки
Ручка-стилус шариковая "Самый лучший!".
Перед Вами готовый подарок в стильной упаковке — шариковая ручка со стилусом. Она имеет прочный металлический корпус, а надпись нанесена с
415 руб
Раздел: Металлические ручки

81. Военные реформы 1862-74 годов в России. Техническое перевооружение армии и флота, всесословная воинская повинность. Изменение системы военного управления

82. Законодательство Российской Федерации о единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций

83. Транспортная система (Восточного Казахстана)

84. Экономическая система Дании

85. Широкозонная система спутниковой дифференциальной навигации (теоретический аспект)

86. Схема системы налогообложения
87. Денежная система России
88. Налоги и налоговая система РФ

89. Налоговая система государства, налоги и их виды

90. Налоговая система Российской Федерации

91. Налоговая система РФ и пути ее реформирования

92. Налоговая система Японии

93. ПОДАТКИ ТА ПОДАТКОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ

94. Проблемы реформирования налоговой системы в России

95. Судебная система Российской Федерации

96. Система расходов бюджета

Набор мягких кубиков "Предметы".
Кубики помогут вашему малышу в развитии сенсорных способностей (восприятия цвета и формы предметов), а также подвижности пальцев (мелкой
322 руб
Раздел: Прочие
Электрокачели Pituso "legaria" (цвет: кремовый, рисунок: зоопарк).
Характеристики: - высокое качество и надежность; - 5 регулируемых скоростей качания; - 3 положения наклона спинки; - сиденье
10000 руб
Раздел: Качели, кресла-качалки, шезлонги
Бутылка под оливковое масло "Танго Магнолия", 18x8,5x24 см, 1100 мл.
Бутылка под оливковое масло. Размер: 18x8,5x24 см. Материал: доломит. Объем: 1100 мл.
315 руб
Раздел: Ёмкости для масла, уксуса

97. Налоговая система России в новом правовом поле

98. Бюджетная система и развитие межбюджетных отношений

99. Становление налоговой системы в начале 90-х годов в России

100. Задачи, система и функции органов юстиции Российской Федерации


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.