Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Контроль за справлянням прямих та непрямих податків

Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки
Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка
Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки

про переддипломну практику Контроль за справлянням прямих та непрямих податків база практики ДЕПАРТАМЕНТ ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ ДПА УКРАЇНИ, ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ В СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІм. КИЄВА ЗМІСТ ВСТУП 1 ЗАГАЛЬНЕ ОЗНАЙОМЛЕННЯ ІЗ СТРУКТУРОЮ ДПА УКРАЇНИ, ОРГАНІЗАЦІЄЮ РОБОТИ І УПРАВЛІННЯ 2 ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ ІНСПЕКЦІЇ В СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА 3 ОБЛІК ТА РОЗ’ЯСНЮВАЛЬНА РОБОТА З ПЛАТНИКАМИ ПОДАТКІВ 4 КОНТРОЛЬ ЗА СПРАВЛЯННЯМ НЕПРЯМИХ ПОДАТКІВ. ПОДАТОК НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ ТА АКЦИЗНИЙ ЗБІР 5 КОНТРОЛЬ ЗА СПРАВЛЯННЯМ ПРЯМИХ ПОДАТКІВ. ПОДАТОК НА ПРИБУТОК 6 КОНТРОЛЬ ЗА СПРАВЛЯННЯМ ПОДАТКУ З ДОХОДУ ФІЗИЧНИХ ОСІБ 7 КОНТРОЛЬ ЗА СПРАВЛЯННЯМ ПОДАТКУ НА ЗЕМЛЮ 8 КОНТРОЛЬ ЗА СПРАВЛЯННЯМ МАЙНОВИХ ПОДАТКІВ 9 КОНТРОЛЬ ЗА СПРАВЛЯННЯМ РЕСУРСНИХ ПОДАТКІВ ТА ПЛАТЕЖІВ 10 КОНТРОЛЬ ЗА СПРАВЛЯННЯМ МІСЦЕВИХ ПОДАТКІВ ТА ЗБОРІВ 11 ВАЛЮТНИЙ КОНТРОЛЬ 12 ОРГАНІЗАЦІЯ ДОКУМЕНТАЛЬНИХ ПЕРЕВІРОК ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ 13 ОЗНАЙОМЛЕННЯ З АІС, ЯКІ ПРАЦЮЮТЬ В РДПІ У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА ВИСНОВКИ ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ДОДАТКИ ВСТУП Об’єкт досліджень практики: діяльність Департаменту податку на додану варість ДПА України та районної податкової інспекції. Мета звіту: аналіз організації, структур та функцій стягнення податків в державній податковій службі України. Матеріалу звіту підготовлені в Департаменті податку на додану вартість ДПА України та в ДПІ у Святошинському районі м.Києва згідно робочої програми переддипломної практики та призначені для проведення економічного аналізу та розробки шляхів підвищення ефективності непрямого оподаткування в дипломному проекті. ЗАГАЛЬНЕ ОЗНАЙОМЛЕННЯ ІЗ СТРУКТУРОЮ ДПА УКРАЇНИ, ОРГАНІЗАЦІЄЮ РОБОТИ І УПРАВЛІННЯ Структура та функціональні завдання ДПА України. Згідно Закону України “Про державну податкову службу України” до системи органів державної податкової служби належать: Державна податкова адміністрація України, державні податкові адміністрації в Автономній Респуб-ліці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, державні податкові інспекції в районах, містах (крім міст Києва та Севастополя), районах у містах (далі – ор-гани державної податкової служби). У складі органів державної податкової служби знаходяться відповідні спе-ціальні підрозділи по боротьбі з податковими правопорушеннями (далі – подат-кова міліція). Державна податкова адміністрація України залежно від кількості платни-ків податків та інших місцевих умов може утворювати міжрайонні (на два і більше районів), об'єднані (на місто і район) державні податкові інспекції та у їх складі відповідні підрозділи податкової міліції. У Державній податковій адміністрації України та державних податкових адміністраціях в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севас-тополі утворюються колегії. Чисельність і склад колегії Державної податкової адміністрації України затверджуються Кабінетом Міністрів України, а колегій державних податкових адміністрацій в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі - Державною податковою адміністрацією України. Колегії є дорадчими органами і розглядають найважливіші напрями діяльності відповідних державних податкових адміністрацій.

Завданнями органів державної податкової служби є: - здійснення контролю за додержанням податкового законодавства, правильністю обчислення, повнотою і своєчасністю сплати до бюджетів, державних цільових фондів податків і зборів (обов'язкових платежів), а також неподаткових доходів, установлених законодавством (далі - податки, інші платежі); - внесення у встановленому порядку пропозицій щодо вдосконалення податкового законодавства; - прийняття у випадках, передбачених законом, нормативно-правових актів і методичних рекомендацій з питань оподаткування; - формування та ведення Державного реєстру фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів та Єдиного банку даних про платників податків - юридичних осіб; - роз'яснення законодавства з питань оподаткування серед платників податків; - запобігання злочинам та іншим правопорушенням, віднесеним законом до компетенції податкової міліції, їх розкриття, припинення, розслідування та провадження у справах про адміністративні правопорушення. Державна податкова адміністрація України є центральним органом вико-навчої влади. Державні податкові адміністрації в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі підпорядковуються Державній податко-вій адміністрації України. Державні податкові інспекції у районах, містах (крім міст Києва та Севас-тополя), районах у містах, міжрайонні та об'єднані державні податкові інспекції підпорядковуються відповідним державним податковим адміністраціям в Авто-номній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі. Органи державної податкової служби України координують свою діяль-ність з фінансовими органами, органами Державного казначейства України, ор-ганами служби безпеки, внутрішніх справ, прокуратури, статистики, державни-ми митною та контрольно-ревізійною службами, іншими контролюючими орга-нами, установами банків, а також з податковими службами інших держав. Державна податкова адміністрація України здійснює такі функції: 1) виконує безпосередньо, а також організовує роботу державних податко-вих адміністрацій та державних податкових інспекцій, пов'язану із: - здійсненням контролю за своєчасністю, достовірністю, повнотою нара-хування та сплати податків та зборів (обов'язкових платежів), контролю за ва-лютними операціями, контролю за додержанням порядку проведення готівко-вих розрахунків за товари (послуги) у встановленому законом порядку, а також контролю за наявністю свідоцтв про державну реєстрацію суб'єктів підприєм-ницької діяльності та ліцензій на провадження видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню відповідно до закону, торгових патентів; - здійсненням контролю за додержанням виконавчими комітетами сільсь-ких і селищних рад порядку прийняття і обліку податків, інших платежів від платників податків, своєчасністю і повнотою перерахування цих сум до бюдже-ту; - обліком платників податків, інших платежів; - виявленням і веденням обліку надходжень податків, інших платежів; - проведенням роботи по боротьбі з незаконним обігом алкогольних напоїв та тютюнових виробів, веденням реєстрів імпортерів, експортерів, оптових та роздрібних торговців, місць зберігання алкогольних напоїв та тютюнових виро-бів, участю у розробленні пропозицій щодо основних напрямів державної полі-тики і проектів державних програм у сфері боротьби з незаконним обігом алко-гольних напоїв та тютюнових виробів, організацією виконання актів законо-давства у межах своїх повноважень, здійсненням систематичного контролю за їх реалізацією, узагальненням практики застосування законодавства, застосу-ванням у випадках, передбачених законодавством, фінансових санкцій до суб'є-ктів підприємницької діяльності за порушення законодавства про виробництво і обіг спирту етилового, коньячного, плодового, алкогольних напоїв і тютюнових виробів, здійсненням заходів по вилученню та знищенню або передачі на про-мислову переробку алкогольних напоїв, знищенню тютюнових виробів, що бу-ли незаконно вироблені чи знаходилися у незаконному обігу; 2) видає у випадках, передбачених законом, нормативно-правові акти і ме-тодичні рекомендації з питань оподаткування, які підлягають обов'язковому опублікуванню; 3) затверджує форми податкових розрахунків, звітів, декларацій та інших документів, пов'язаних з обчисленням і сплатою податків, інших платежів, дек-ларацій про валютні цінності, зразок картки фізичної особи - платника податків та інших обов'язкових платежів, форму повідомлення про відкриття або закрит-тя юридичними особами, фізичними особами - суб'єктами підприємницької ді-яльності банківських рахунків, а також форми звітів про роботу, проведену ор-ганами державної податкової служби; 4) в порядку, встановленому законом, надає податкові роз'яснення, орга-нізовує виконання цієї роботи органами державної податкової служби; 5) здійснює заходи щодо добору, розстановки, професійної підготовки та перепідготовки кадрів для органів державної податкової служби; 6) подає органам державної податкової служби методичну і практичну до-помогу в організації роботи, проводить обстеження та перевірки її стану; 7) організовує роботу по створенню інформаційної системи автоматизова-них робочих місць та інших засобів автоматизації та комп'ютеризації робіт ор-ганів державної податкової служби; 8) розробляє проекти законів України та інших нормативно-правових актів щодо форм та методів проведення планових та позапланових виїзних перевірок у рамках контролю за додержанням законодавства; 9) при виявленні фактів, що свідчать про організовану злочинну діяль-ність, або дій, що створюють умови для такої діяльності, направляє матеріали з цих питань відповідним спеціальним органам по боротьбі з організованою зло-чинністю; 10) передає відповідним правоохоронним органам матеріали за фактами правопорушень, за які передбачено кримінальну відповідальність, якщо їх роз-слідування не належить до компетенції податкової міліції; 11) подає Міністерству фінансів України та Головному управлінню Дер-жавного казначейства України звіт про надходження податків, інших платежів; 12) вносить пропозиції та розробляє проекти міжнародних договорів сто-совно оподаткування, виконує в межах, визначених законодавством, міжнарод-ні договори з питань оподаткування; 13) надає фізичним особам - платникам податків та інших обов'язкових платежів ідентифікаційні номери і направляє до державної податкової інспекції за місцем проживання фізичної особи або за місцем отримання нею доходів чи за місцезнаходженням об'єкта оподаткування картку з ідентифікаційним номе-ром та веде Єдиний банк даних про платників податків - юридичних осіб; 14) прогнозує, аналізує надходження податків, інших платежів, джерела податкових надходжень, вивчає вплив макроекономічних показників і подат-кового законодавства на надходження податків, інших платежів, розробляє пропозиції щодо їх збільшення та зменшення втрат бюджету; 15) забезпечує виготовлення марок акцизного збору, їх зберігання, продаж та організовує роботу, пов'язану із здійсненням контролю за наявністю цих ма-рок на пляшках (упаковках) алкогольних напоїв і на пачках (упаковках) тютю-нових виробів під час їх транспортування, зберігання і реалізації; 151) організовує роботу, пов'язану із здійсненням контролю за дотриман-ням суб'єктами підприємницької діяльності, які здійснюють роздрібну торгівлю тютюновими виробами, максимальних роздрібних цін на тютюнові вироби, встановлених виробниками або імпортерами таких тютюнових виробів; 16) вносить в установленому порядку пропозиції щодо вдосконалення по-даткового законодавства; 17) організовує у межах своїх повноважень роботу щодо забезпечення охо-рони державної таємниці в органах державної податкової служби.

Таблиця 1.1 Укрупнена структура головного офісу ДПА України Код Найменування Департаменту з/п (Самостійного структурного підрозділу) 1. 9900 Керiвництво 2. 0300 Департамент забезпечення дiяльностi Голови 3. 0100 Адмiнiстративно-господарський департамент 4. 0200 Департамент захисту iнформацiї 5. 0400 Департамент персоналу 6. 0500 Управлiння фiнансового забезпечення 7. 0600 Вiддiл роботи з органами державної влади 8. 0900 Слiдче управлiння податкової мiлiцiї 9. 1000 Юридичний департамент 10. 1200 Управлiння мiжнародних зв'язкiв 11. 1300 Органiзацiйно-розпорядчий департамент 12. 1400 Департамент вiдомчого контролю 13. 1500 Департамент податку на прибуток та iнших податкiв i зборiв (обов'язкових платежiв) 14. 1600 Департамент податку на додану вартiсть 15. 1700 Департамент оподаткування фiзичних осiб 16. 1800 Аналiтично-iнформацiйний вiддiл 17. 1900 Департамент облiку та звiтностi 18. 2000 Департамент економiчного аналiзу 19. 2200 Департамент контролю за фiнансовими установами та операцiями у сферi ЗЕД 20. 2300 Департамент контрольно-перевiрочної роботи 21. 2400 Департамент погашення прострочених податкових зобов'язань 22. 2500 Департамент апеляцiй 23. 2600 Головне управлiння податкової мiлiцiї 24. 2700 Управлiння по боротьбi з корупцiєю в органах державної податкової служби 25. 2800 Департамент iнформатизацiї процесiв оподаткування 26. 2850 Управління інформаційних технологій та обміну податковою інформацією 27. 2900 Управлiння реєстрацiє та облiку платникiв податкiв 28. 3100 Департамент інформаційної політики та масово-роз'яснювальної роботи 29. 3500 Департамент боротьби з вiдмиванням доходiв, одержаних злочинним шляхом 30. 2100 Департамент з питань адміністрування акцизного збору і контролю за виробництвом та обігом підакцизних товарів 31. 3300 Департамент розвитку та модернізації державної податкової служби Сутність функціональних завдань та структури Департаменту податку на додану вартість ДПА України Згідно поставлених функціональних завдань Департамент податку на додану вартiсть ДПА України включає керівництво Департаменту та 5 відділів: - Вiддiл удосконалення законодавства та методологiї - Вiддiл адмiнiстрування ПДВ - Вiддiл координацiї вiдшкодування ПДВ - Вiддiл особливих режимiв оподаткування Вiддiл розгляду звернень Чисельний состав та посади працівників департаменту наведені в табл.1.2 Таблиця 1.2 Деталізована структура Департаменту податку на додану вартість ДПА України 1600 Департамент податку на додану вартiсть ЛАПШИН Юрiй Вiкторович Директор Департаменту КОСМIНА Людмила Вiкторiвна Заступник директора Департаменту Приймальна ДУДКО Iнна Володимирiвна Головний спецiалiст 1601 Вiддiл удосконалення законодавства та методологiї БIЛОЦЕРКIВСЬКА Ганна Павлiвна Начальник вiддiлу ТЕРЛЕЦЬКА Любов Степанiвна Заступник начальника вiддiлу ТРЕМБОВЕЦЬКА Тамара Аркадiївна Головний державний податковий iнспектор КЛИМИШИНА Людмила Олексiївна Головний державний податковий iнспектор ЛАТИНIНА Анна Сергiївна Головний державний податковий iнспектор СОСУЛА Нiла Дмитрiвна Головний державний податковий iнспектор КОРНЄЄВА Юлiя Юхимiвна Головний державний податковий iнспектор БАБЕНКО Свiтлана Валерiївна Старший державний податковий iнспектор 1602 Вiддiл адмiнiстрування ПДВ СКИБА Олена Василiвна Начальник вiддiлу ГЕРМАКIВСЬКА Оксана Iгорiвна Заступник начальника вiддiлу АВРАМЕНКО Iрина Володимирiвна Головний державний податковий ревiзор-iнспектор ШУТ Наталiя Дмитрiвна Головний державний податковий ревiзор-iнспектор ПОПЕНКО Руслан Вiкторович Головний державний податковий iнспектор РАТОШНЮК Андрій Петрович Старший державний податковий ревiзор-iнспектор 1603 Вiддiл координацiї вiдшкодування ПДВ ГАЛАБУДСЬКА Тетяна Миколаївна Заступник директора Департаменту-начальник вiддiлу ТРОФIМОВА Iрина Олександрiвна Заступник начальника вiддiлу КУЗЬМIНА Наталiя Петрiвна Головний державний податковий ревiзор-iнспектор ДОБРОГУРСЬКА Олена Борисiвна Головний державний податковий ревiзор-iнспектор КРАВЧЕНКО Ольга Борисiвна Головний державний податковий ревiзор-iнспектор ТИНЧЕНКО Ольга Якiвна Головний державний податковий ревiзор-iнспектор ЛУПИЧ Володимир Iллiч Головний державний податковий ревiзор-iнспектор СУБОТIНА Вiкторiя Анатолiївна Старший державний податковий ревiзор-iнспектор 1604 Вiддiл особливих режимiв оподаткування Начальник вiддiлу БУЖДИГАНЧУК Анна Дмитрiвна Головний державний податковий ревiзор-iнспектор ПРУДНІКОВА Ельвіра Миколаївна Головний державний податковий ревiзор-iнспектор ТИМОШЕНКО Сергiй Петрович Головний державний податковий ревiзор-iнспектор ЮЩЕНКО Валентина Василівна Головний державний податковий iнспектор ЯРОШ Людмила Iванiвна Головний державний податковий iнспектор 1605 Вiддiл розгляду звернень КОНОНОВА Алла Миколаївна Начальник вiддiлу КЛИШТА Ольга Анатолiївна Головний державний податковий ревiзор-iнспектор МОРОХОВЕЦЬ Свiтлана Василiвна Головний державний податковий iнспектор ПРИШВА Тетяна Миколаївна Старший державний податковий iнспектор Головним завданням відділу адміністрування ПДВ є забезпечення, в ме-жах прав, обов’язків і відповідальності, належної організації адміністрування податку на додану вартість податковими органами областей України та неу-хильного дотримання суб’єктами господарювання вимог чинного податкового законодавства з податку на додану вартість.

Напротив, старый родительный падеж (по-английски), например "the king, his crown" (корона короля), приближается к подобному же порядку выражения мысли. Сверх того, факт, что непрямой метод называется естественным, предполагает, что его самопроизвольно употребляет народ, т. е. что он есть самый легкий для необразованных умов. Есть, однако, много случаев, в которых нельзя признать лучшим ни прямого, ни непрямого построения и где предпочтительнее перед обоими среднее построение: когда число обстоятельств и определений, которые нужно включить в фразу, велико, самый разумный способ состоит не в том, чтобы исчислить их все прежде, чем ввести идею, к которой они принадлежат, и не в том также, чтобы поставить эту идею впереди и заставлять слушателя преобразовывать ее потом сообразно с частностями, приводимыми в конце; а в том, чтобы употребить оба метода понемногу. Возьмем пример. Надо стараться избегать такого крайне непрямого распределения, каково следующее: "Мы достигли цели нашего путешествия, наконец, с немалыми затруднениями, сильно утомленные, по изрытым дорогам и при дурной погоде"

1. Економічний механізм природокористування та охорони навколишнього середовища

2. Модель сталого розвитку та організаційний механізм її впровадження в Україні

3. Об’єкт, предмет, структура та функції екології

4. Склад і класифікація об’єктів бухгалтерського обліку в комерційному банку

5. Стійкість роботи промислових об`єктів у надзвичайній ситуації

6. Обвинувачений, його права та обов’язки в кримінальному процесі
7. Права та обов’язки власника права інтелектуальної власності на торгівельну марку і географічні позначення
8. Газета "Сільські вісті" як об’єкт висвітлення проблеми сільського господарства України

9. Бібліотека, як об’єкт цензурної політики на Україні в 20 ст.

10. Мистецтво, як об’єкт наукового дослідження. Види мистецтва

11. Складові та об’єкти логістики

12. Клініко-лабораторна оцінка та обґрунтування застосування нового силіконового підкладочного матеріалу для зубних протезів

13. Вибір лікувальної тактики та об’єму оперативного втручання у хворих на гострий панкреатит із супровідною серцево-судинною патологією

14. Персонал як об’єкт управління організації

15. Вибір та обґрунтування технології виробництва керамічних плиток для підлоги

16. Девіантна поведінка молоді як об’єкт соціологічного дослідження

Настольная игра 48 "Морской бой".
В наборе: игровое поле - 2 штуки, эскадра из 10 кораблей - 2 комплекта, фишки для обозначения выстрелов. Размеры: 27х18х7 см.
492 руб
Раздел: Классические игры
Карандаши цветные "Jumbo", трехгранные, 12 цветов + точилка.
Мягкие, но при этом очень прочные карандаши, легко затачиваются и не крошатся. Насыщенные штрихи на бумаге. Не токсичны!. В комплекте: 12
410 руб
Раздел: 7-12 цветов
Настольная игра "Паника в лаборатории".
Подопытные амёбы разбежались во все стороны, срочно нужно найти их! Все игроки одновременно ищут беглянок по особым приметам — форме,
862 руб
Раздел: Карточные игры

17. Молодь як об’єкт соціальної роботи

18. Когрентність другого порядку як об’єкт експериментального дослідження

19. Законодавча та нормативна база податкового обліку. Сутність та об`єкти податкового обліку

20. Архангельський ліс – унікальний природний об’єкт Північного Причорномор’я

21. Права та обов’язки користувачів об’єктами тваринного світу

22. Пенсійне забезпечення
23. Люблiнська унiя 1569 р. та ii наслiдки для Украiни. Брестська унiя та посилення нацiонального гнiту
24. Дія електромагнітних полів та випромінювань на організм людини

25. Механізм забезпечення кредитування банками України та шляхи удосконалення на прикладі ЗАТ КБ "ПриватБанк"

26. Механізм дії високого тиску і температури на деякі мікроорганізми та вітаміни

27. Журнал господарських операцій. Шахова та сальдово-оборотна відомість. Баланс та звіт про фінансові результати

28. Системи стрілецької зброї та засобів ближнього бою Збройних Сил та НГУ

29. Фінансово-правова норма, її зміст та особливості

30. Афінська держава та стародавня Спарта у стародавній історії та культурі людства

31. Гадяцька угода 1658 року, її зміст та вплив на державницькі процеси в Україні

32. Антраценпохідні сполуки та їхні глікозиди. Лікарські рослини та лікарська сировина, які містять антраценпохідні сполуки

Шампунь детский "Bubchen", 400 мл.
Детский шампунь моет особенно бережно и предотвращает сухость кожи головы. Волосы легко расчесываются и приобретают шелковистый блеск.
436 руб
Раздел: Шампуни
Доска магнитно-маркерная, 60х90 см.
Доски имеют магнитную полимерную поверхность. Алюминиевая рамка соединяется пластиковыми уголками, имеет регулируемые элементы крепления,
1648 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные
Развивающая настольная игра "Читай-Хватай".
Как быстро научиться читать? Играя в новую игру на скорочтение! Просто знать буквы — это ещё не значит уметь читать! В
712 руб
Раздел: Русский язык, слова, речь

33. Діагностичне і прогностичне значення та лікування запально-деструктивних змін слизової оболонки гастродуоденальної зони хворих на виразкову хворобу дванадцятипалої кишки після антигелікобактерної терапії

34. Клініко-морфологічна характеристика періоду ремісії хронічних гастритів та гастродуоденітів у дітей та оптимізація профілактики їх рецидивів

35. Оцінка результатів маркетингового аналізу міжнародного середовища та можливої реакції компанії на зміни в середовищі. Сутність спільного інвестування як стратегії виходу фірми на зовнішній ринок

36. Механізм та методи регулювання зовнішньоекономічних зв’язків та діяльності

37. Професіоналізм, культура та дисципліна управлінської діяльності

38. Методологічні підходи до означення суті, змісту та основних напрямів полікульткрної освіти
39. Зміст та структура науково-дослідницької діяльності студентів
40. Механізми повороту та ходовий пристрій одноковшових екскаваторів з гідроприводом

41. Механізм дії інвестиційного ринку. Ринок інвестицій та інвестиційних товарів

42. Антропогенний фактор та його вплив на організм людини

43. Безробіття, його макроекономічний зміст та наслідки

44. Сутність та еволюція економічних систем. Поняття та основа класифікації методів управління

45. Розвиток економетричних моделей та методів в розвинутих країнах та приклади їх застосування в Україні

46. Прибуток підприємства. Суть, форми, та шляхи збільшення

47. Добро, зло та моральний обов’язок, як головні етичні категорії

48. Нормативне регулювання формування, перестрахування та витрачення коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань

Качели детские подвесные "Вятушка С".
Предназначены для развлечения, отдыха и физического развития детей в возрасте от 3 лет. Допустимая нагрузка до 30 кг. Материал: металл,
613 руб
Раздел: Качели
Игра настольная "Тише, не будите спящего папу".
Шшшш! Тише! Не разбудите папу! Кто может устоять перед вкусным шоколадным тортом? Не дети в любом случае! Пока папа спал и храпел в
1458 руб
Раздел: Игры на ловкость
Аппарат для приготовления домашнего творога и сыра "Нежное лакомство".
Сладкая творожная запеканка, мягкий пряный сыр, чесночная паста на бутерброды — сколько вкуснятины можно приготовить из домашнего творога
464 руб
Раздел: Прочее

49. Соціальне та особисте страхування

50. Страхування транспортних засобів та вантажів

51. Економічна ефективність виробництва кормів та шляхи збільшення їх виробництва і зниження собівартості

52. Обґрунтування технічних регулювань та розрахунок технологічних, конструктивних і енергетичних показників роботи жатки зернозбирального комбайна

53. Інженерний захист робітників та службовців промислового об’єкта

54. Діяльність Пенсійного фонду України та фінансові проблеми вдосконаленні системи пенсійного забезпечення
55. Допомога у зв’язку з вагітністю та пологами. Пенсії за віком на пільгових умовах
56. Обов’язки та права державних службовців

57. Особливості та порядок оформлення результатів пере-вірок суб’єктів підприємницької діяльності з питань дотримання вимог чинного валютного законодавства

58. Поняття сторін у цивільному процесі та їх процесуальні права і обов’язки

59. Юридична особа як суб’єкт цивільного права. Поняття створення та припинення юридичної особи

60. Релігійне життя України в роки війни та післявоєнний час

61. Цикл оповідань І. Нечуя-Левицького про бабу Параску та бабу Палажку: манера оповіді, конфлікт, комічне

62. Гепатогенні ерозивно-виразкові ураження шлунка: клініко-біохімічне, імунологічне та мікробіологічне обґрунтування лікування

63. Клініко-генетичні співвідношення геморагічних інсультів та патогенетично-гемодинамічне обґрунтування лікувальної тактики при субарахноїдальних крововиливах

64. Клініко-патогенетичне обґрунтування застосування лансопразолу та орнідазолу в комплексному лікуванні виразкової хвороби

Набор "Дизайнер улиц".
Набор включает жидкий мел в удобных баллончиках трех цветов и трафареты для рисования. Жидким мелом легче, чем обычным, реализовать
382 руб
Раздел: Мел
Бумага для офисной техники, А4, 80 г/м2, 138% CIE, 500 листов в пачке.
Бумага для ксерокопий предназначена для размножения печатных материалов на копировальных аппаратах и лазерных принтерах, не рекомендуется
307 руб
Раздел: Формата А4 и меньше
Игрушка пластмассовая "Умный телефон".
Интерактивная развивающая игрушка выполнена в форме телефона. Умный телефон имеет несколько функций: 1. Обучение: называет буквы, цифры,
379 руб
Раздел: Мобильные

65. Наукове обґрунтування та реалізація моделі приватної стоматологічної клініки з завершеним циклом допомоги

66. Патогенетичне обґрунтування нового підходу до лікування та профілактики загострень хронічного періодонтиту

67. Конфлікт парламентської та президентської влади

68. Типи ділових конфліктів та причини їх виникнення

69. Дослідження впливу інноваційного процесу на кінцеві результати діяльності підприємства ЗАТ "Інформаційні та технологічні системи" (венчурний інноваційний проект "WEB-технологія подання звітності платниками податків в податкові інспекції&quo

70. Аналіз виробництва зернових культур та резерви його збільшення на прикладі СТОВ “Колос” Христинівського району
71. Резерви збільшення випуску та реалізації продукції
72. Полная история танков мира

73. Двойное налогообложение и международные акты об избежании двойного налогообложения

74. Пенсия по старости на общих основаниях

75. Прибуткове оподаткування підприємств, проблеми та шляхи розвитку в Україні

76. Производство по делам об административных правонарушениях

77. Производство по делам об административных правонарушениях

78. Общие положения об обязательствах и договорах

79. Договор оценки недвижимости. Отчет об оценке

80. Цивільний та арбітражний процес

Музыкальная карусель на кроватку "Наш тёплый дом. Саванна" с проектором (цвет: розовый).
Изготовлено из высококачественного пластика. 2 уровня громкости. Режимы с вращением и без. Звуки природы, спокойные колыбельные мелодии
1719 руб
Раздел: Мобили
Подушка "Нордтекс. Зебры", 40х40 см.
Декоративные подушки являются непременным элементом современного интерьера. Они могут послужить прекрасным украшением не только спальни,
454 руб
Раздел: Подушки
Детский стиральный порошок "Ondalind", без фосфатов, 1,8 кг.
Экологически безопасный гранулированный стиральный порошок, гипоаллергенный, без фосфатов, без хлора, без запаха. Инновационная технология
655 руб
Раздел: Для стирки детских вещей

81. Нова економична политика та ии законодавче оформлення

82. Вопрос об открытии второго фронта. Тегеранская конференция

83. Экономические, социальные и культурные права (Економічні, соціальні та культурні права)

84. Право власностi та право повного господарського ведення: спiльне та вiдзнаки

85. Пенсии за выслугу лет. Условия назначения

86. Договор подряда и договор об организации перевозок
87. Микола Карпович Садовський (1856-1933) ( Життя та творчість)
88. Женские образы в древнерусских житийных повестях XVII века ("Повесть о Марфе и Марии", "Повесть об Ульянии Лазаревской")

89. Даниил Галицкий и его внутренняя и внешняя политика (Данило Галицький - його внутрЁшня та зовнЁшня полЁтика)

90. Что говорят мифы и легенды об истории Олимпийских игр

91. Представление и использование знаний об объектах

92. Понятие об алгоритмах

93. Все об антигенах

94. Об использовании лекарственных растений в фармации и медицине

95. Половое воспитание и подготовка учеников к семейной жизни (Статеве виховання та підготовка учнів до сімейного життя)

96. Трубопроводный транспорт мира (Сучасний стан та особливості розміщення трубопровідного транспорту світу)

Кружка с сердцем на дне (для правши или левши).
Пусть утро станет добрым! Кружка с забавной фигуркой на дне - это шанс вызвать улыбку близкого человека. По мере выпивания напитка фигурка
390 руб
Раздел: Оригинальная посуда
Коврик для ванной "Kamalak Tekstil", 60x100 см (синий).
Ковры-паласы выполнены из полипропилена. Ковры обладают хорошими показателями теплостойкости и шумоизоляции. Являются гипоаллергенными. За
562 руб
Раздел: Коврики
Маркеры для доски, 8 цветов, футляр.
8 разноцветных маркеров для рисования на демонстрационных досках.
358 руб
Раздел: Для досок

97. Практический психолог и эффективность кадров. Исследование расхождений в представлениях об основных составляющих профессии между студентами и педагогическим коллективом вуза с целью оптимизации учебного процесса

98. Cтановище дiтей та молодi в зарубiжних краiнах

99. Древнегреческие философы об обществе и общественном развитии

100. Огюст Конт как основатель позитивной науки об обществе - социологии


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.