Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Искусство, Культура, Литература Искусство, Культура, Литература

Конфігурації композитних рамок в англомовному художньому тексті

Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10
Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов
Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки

ЗМІСТ Вступ Розділ І Функціонально-комунікативна ономасіологія ^н та дослідження тексту 1.1. Основні напрями ономасіологічних досліджень 1.2. Номінативна структура тексту, її зв'язок з іншими аспектами тексту Висновки до першого розділу Розділ II Ономасіологічна структура складного слова та художній текст 2.1. Номінативна специфіка композитів. Поняття ономасіологічної структури 2.2. Ономасіологічне узгодження як феномен тексту 2.3. Поняття композитної рамки Висновки до другого розділу Розділ-Щ Конфігурації композитних рамок Висновки до третього розділу Загальні висновки Бібліографія Перелік фактичного матеріалу ВСТУП У представленій кваліфікаційній роботі розглядається проблема композитних рамок, їх конфігурації в англомовних художніх текстах в аспекті взаємодій їхньої ономасіологічної структури з текстовим оточенням. Ця проблема розглядалась у світлі ономасіологічних досліджень (Т. ван Дейк, О.С. Кубрякова, О.Д. Мєшков, 0.0. Селіванова, Л.Ф. Омельченко, О.Я. Кресан). В ономасіології тексту розглянуто проблеми номінативного механізму утворення композита та сформульовано критерії виділення композитних рамок. Водночас, незважаючи на досить глибоку висвітленість проблеми, ряд питань залишаються відкритими. До них належать питання про повноту класифікації композитних рамок у художньому тексті когніції та психологічного механізму, тексту/дискурсу як їх творення номінативної одиниці, а також дослідження мотиваційної бази ментально-психонетичного комплексу знань, що стоїть за композитними рамками як поверхневими утвореннями. Актуальність теми зумовлена її спрямованістю на подальше дослідження проблеми конфігурацій композитних рамок в англомовних текстах та зв'язку ономасіологічної структури композитів, що утворюють композитні рамки, з текстовим оточенням. Об'єктом кваліфікаційної роботи є композитна номінатема в контексті, обмеженому семантичним радіусом її впливу (композитна рамка). Предметом є дослідження конфігурації композитних рамок, їх аспекти та узгодження з текстовими одиницями тексту. Мета дослідження полягає в аналізі структури композитної рамки та визначенні різновиду її конфігурації. Досягнення цієї мети передбачає розв'язання наступних завдань: висвітлити загальні принципи текстово-комунікативного напряму ономасіології щодо аналізу композитних номінативних одиниць; описати номінативну структуру тексту та її зв'язок з іншими його аспектами; розкрити сутність поняття "ономасіологічної структури" композитів та її узгодження з текстовим оточенням, що отримало назву композитна рамка; описати конфігурації композитних рамок в англомовних художніх текстах. Матеріалом дослідження слугували 300 текстових фрагментів різної лінійної довжини, відібраних з англомовної художньої прози XX ст.: 16 оповідань та 2 романів загальним обсягом більше 800сторінок. До аналізу фактичного матеріалу застосовано методологічний апарат традиційної лінгвістики тексту та когнітивної ономасіології. Були використані: текстово-інтерпретаційний метод, що застосовується відповідно до завдань дослідження для встановлення ролі ономасіологічного контексту композита у формуванні текстового концепту, цілісно-смислового масиву тексту, а також головний метод когнітивної ономасіології - інтерпретація ономасіологічної структури та моделювання мотиваційної бази композитних номінатем щодо типології композитних рамок.

Стосовно розгляду семантичного аспекту ономасіологічного узгодження в композитних рамках застосовано методику компонентного аналізу. Наукова новизна кваліфікаційної роботи полягає в тому, що здійснено аналіз різновидів зв'язку композитних номінатем з текстом, що дало змогу уточнити існуючу типологію композитних рамок на матеріалі англомовної художньої прози. Теоретичне значення кваліфікаційної роботи зумовлене розробленням проблеми "ономасіологія і текст/дискурс" в аспекті взаємодії композитів з текстовим оточенням. Результати аналізу композитних номінатем і їх зв'язку з текстом можуть слугувати для подальшого дослідження композитних рамок номінативної організації тексту. Практична цінність полягає в можливості застосування результатів роботи в процесі викладання іноземних мов в інститутах та університетах, зокрема, в курсах "Словотвору та ономасіології", "Лінгвістики тексту", "Стилістики тексту" при написанні курсових, кваліфікаційних та дипломних робіт з англійської філології. Структура кваліфікаційної роботи. Загальний обсяг 38 сторінок, з яких 34 - основний текст. Робота складається із вступу, 3 розділів з висновками до них, загальних висновків, бібліографії (3 стор.), переліку джерел фактичного матеріалу (Істор.). РОЗДІЛ І Функціонально-комунікативна ономасіологія та дослідження тексту 1.1. Основні напряки ономасіологічних досліджень Досягненням лінгвістичної думки останніх десятиліть стало положення, згідно з яким мову, її категорії, рівні та одиниці можливо вивчати в двох аспектах: семасіологічному та ономасіологічному . Засновником ономасіологічної науки вважають А. Цаунера, який у 1903 p. Запропонував новий напрям аналізу слів, відмінний від семасіологічного, хоч у наукових працях М.М. Покровського кінця XX ст. така тенденція вже спостерігається. Певний вплив на розвиток ономасіологічної теорії мали концепція довільності знака Ф. де Соссюра, дослідження німецької школи "слів та речей" Г. Шухардта, семіотична теорія (функціональної семантики ^ М.Я. Марра та опозиційні їй концепції О.М. Фрейденберга, Б.О. Серебреннікова та ін . Ономасіологічний підхід до мови, її одиниць та категорій, може бути структурно-ономасіологічним та функціонально-ономасіологічним. Перший досліджує мовні факти в напрямку "позамовний зміст - мовна форма", останній розглядає мовний матеріал у напряму "мовна система - мовлення" . Певне розширення проблематики ономасіологічних досліджень було намічене празькими мовознавцями (В. Матезіус, Й. Вахек, Ф. Данеш), які планували вивчення закономірностей номінації фактів та явищ об'єктивної дійсності з включенням їх до комунікативної одиниці . Номінативні механізми у розгляді Празького лінгвістичного осередку постають як первинна модель комунікації, яка залучає мовні знаки, але мисленнєві процеси їхнього поєднання подібні до створення уявлення, поняття про реалію та його позначення у мові. На початку 80-х років відносно виокремились 2 напрямки ономасіології: семантико-структурний та функціональний (Т. ван Дейк, 0.0. Селіванова, О.Я. Кресан) . У руслі семантико-структурного напряму розглядаються проблеми номінативного механізму, типології номінації, внутрішньої форми, вмотивованості номінативних одиниць.

Процес утворення номінативних одиниць на основі словотворчих моделей вивчався О.Д. Мєшковим, X. Марчандом; способи механізації мовної об'єктивізації різних типів понять - Т.Р. Кияк, О.С. Кубряковою, семантичні та номінаційні зв'язки -В.Г. Гаком, Т.Р.Кияк, О.С. Кубряковою ; когнітивна природа номінативного процесу - О.С. Кубряковою, 0.0. Селівановою та іншими . Другий напрям ономасіологічного дослідження, функціональний, виник разом з питанням про номінацію як первинну модель комунікації, про причини, цілі номінації та функції номінативних одиниць у мовленні, дискурсі. Підтвердження думки про загальну ментальну природу зв'язку номінації та комунікації можна знайти у 0.0. Потебні: " Якщо окреме слово є уявленням, то сполучення двох слів можна було б назвати уявленням уявлення; якщо поодиноке уявлення було першою дією розкладання чуттєвого образу, то фраза з двох слів буде другою, що базується вже на першій ". До цього часу проблема "ономасіологія і текст/дискурс " залишається малорозробленою, маючи орієнтири досліджень лише в ракурсі проблеми: "словотворення і текст" (0.0. Земська, Д.У. Ашурова, В.А. Кухаренко, В. Кінч, Т. ван Дейк) . Виходячи й з того, що лінгвістичний функціоналізм має два різновиди: внутрішньофункціональний, для якого величинами, що досліджуються, є одиниці та категорії будь-якого рівня, а середовищем -більш широка сукупність одиниць, категорії того ж або більш високого рівня і зовнішньофункціональну, яка співвідносить мовні явища, що вивчаються, з об'єктами зовнішнього середовища (світом свідомості, сферою комунікації та інше) , від функціонального напряму в ономасіології відмежовується третій текстово-комунікативний. (Спочатку його розглядали в межах другого). Метою даного напрямку є вивчення номінативної організації мовлення та закінченого її продукту-тексту/дискурсу як макрознака. Вихідними посиланнями текстово-комунікативної ономасіології можна вважати спроби вчених встановити схожість процесів номінації та комунікації . Сьогодні ономасіологія дедалі більше занурюється в когнітивну парадигму, хоча мисленнєвий аспект номінації не був і раніше поза увагою лінгвістів ( 0.0. Потебня, I.I. Мєщанінов, В.В. Виноградов, Г.Й. Винокур, М. Докуліл, X. Марчанд, Т. ван Дейк, О.С. Кубрякова та ін.) . Функціонування мови в сучасній когнітивній ономасіології розглядається як "різновид когнітивної діяльності, а когнітивні механізми та структури людської свідомості досліджуються через мовні явища" . 1.2. Номінативна структура тексту, її зв'язок з іншими аспектами тексту. Ономасіологічний напрям у вітчизняній науці був, без сумніву, однією з ранніх версій когнітивізму. Суттєвою його ознакою були тут, на відміну від зарубіжних версій тієї ж парадигми наукового знання, його менша скутість рамками вузького когнитивізму а, отже, більш широкий підхід до явищ номінації, згідно якого до складу аналізу номінативної діяльності входив і емоційно-експресивний аспект, і прагматика і національні особливості картин світу її культурологічний аспект тощо . Функціональний аспект ономасіологічної організації тексту є найбільш значущим у текстово-комунікативному напряму ономасіології.

L'origine de la geometrie: Traduction et introduction par Jacques Derrida. Paris: PUF, 1974. 14 Сказанное объясняет точку зрения на Хармса, выбранную мной в этой книге, состав ее глав, в которых специально и подробно обсуждается темпоральность у Хармса, его понимание истории, разложение текста на элементы, в том числе алфавитные и супраалфавитные, понимание геометрии, серийности, использование мотива ноля и т. д. В мою задачу, понятным образом, не входило сколько-нибудь полное описание всех аспектов хармсовского творчества. По образованию я филолог, и преодолеть искус филологии быто непросто. Я не отказывал себе в удовольствии обращаться к некоторым филологическим параллелям, однако на протяжении всей книги я старался интерпретировать их вне рамок интертекстуальности (исключением является глава, в которой оккультные подтексты важны для понимания общей стратегии текста). В тех случаях, когда я обращался к творчеству писателей, особенно актуальных для Хармса, -- Хлебникова, Белого, Гамсуна, Льюса Кэрролла и, разумеется, обэриутов, я, однако, не стремился к выявлению скрытой цитатности

1. Роль та функції експресем у художньому тексті

2. Стаціонарні та рівномірно-обертові конфігурації точкових вихорів

3. Деякі засоби інтенсифікаціі eксприсивності в англомовній рекламі тексту

4. Перевод неологизмов в английских экономических текстах

5. Переводческая эквивалентность в текстах газетно-информационных материалов

6. Текст как явление культуры
7. Значение текста в художественном образе древнерусской рукописной книги конца XIV – начала XV века
8. Лексическая эквивалентность при переводе художественного текста с нидерландского языка на русский. Особенности перевода метафор. (на материале перевода отрывка из романа Анны Энквист "Тайна")

9. Порождение текстов на естественном языке

10. Роль названия в художественном тексте

11. Создание фигурного текста посредством WordArt

12. Создание фигурного текста посредством WordArt

13. Форматирование текста

14. Генератор телеграфного текста

15. Анализ рекламных текстов

16. Работа с текстом "Поучения" Владимира Мономаха в школе

Комод четырехсекционный "Орнамент" (белый/мраморный).
Комод поможет вам поддерживать порядок и сделает интерьер уютнее. В нём найдётся место для канцтоваров, игрушек, сувениров, текстиля и
1302 руб
Раздел: Комоды
Карниз для ванной комнаты металлический, раздвижной, 210 см, с кольцами (металлик).
Карниз с 12 пластиковыми кольцами в наборе. Стальная труба с пластиковой фурнитурой. Силиконовые вставки в фурнитуру предотвращают
404 руб
Раздел: Штанги и кольца
Настольная игра "Остров обезьян".
В зависимости от количества участников выбирайте нужное число обезьянок для путешествия по лианам за фруктами. Их должно быть на одну
518 руб
Раздел: Игры с фигурками

17. Использование компьютера для подготовки текста

18. Журналистский текст как термин и как понятие

19. Наброски к экологии текста

20. Экспонат музея как текст культуры

21. Театральная герменевтика и анализ театрального текста

22. Чтение нараспев священных текстов. Ранние формы древнерусского певческого искусства
23. Цельность художественного текста
24. Переводная словесность Древней Руси: богослужебные и библейские тексты

25. Языковая игра в газетном тексте

26. Применение правила "Золотого сечения" при исследовании журналистского текста

27. Цифра в публицистическом тексте

28. Диалог читателя с культурой: русская литература в текстах Игоря Яркевича

29. Сакральный текст в литературном произведении: «Студент» А.П.Чехова и «Гроза» В.В.Набокова

30. Новая вульгата: языковые особенности текста

31. Дискурс и текст: проблема дефиниции

32. Авторская позиция как выражение субъективного начала в журналистском тексте

Каска с подставкой под банки.
Не дай себе засохнуть! На стадионе или в парке, на дискотеке или вечеринке, в жаркий полдень или среди ночи, если с Вами пивная каска,
524 руб
Раздел: Прочее
Дуга с подвесками "Лето".
Дуга с подвесками "Лето" крепится с помощью специальных прищепок к коляске, автокреслу или детской кроватке. Яркие
755 руб
Раздел: Дуги и погремушки для колясок
Пенал школьный, цвет черный.
Пенал школьный без наполнения, два отделение, металлическая "собачка" со шнурком, обработанные внутренние швы, два внутренних
531 руб
Раздел: Без наполнения

33. Лингвистический анализ текстов американской Литературной сказки

34. Русская менталъностъ в языке и в тексте

35. Чеховский текст как интертекст мировой культуры (к 100-летию со дня смерти А.П. Чехова)

36. Культурные коды послания "К вельможе" А. С. Пушкина и их связь с философской проблематикой текста

37. Мотив "зрение" в текстах метаметафористов

38. Смех и горе. Русская ментальность в языке и в тексте
39. Англоязычные вкрапления в текстах А. С. Пушкина
40. «Кровавый закат звезды римской славы»: о возможной связи текстов Ф. И. Тютчева и Цицерона

41. Композитные материалы

42. Сканированный текст Марр, Шмидт. Управление персоналом

43. История текста богослужебных певческих книг

44. Источник права как текст: проблемы теории

45. Семантический анализ психотерапевтического текста

46. Информативный текст в коммуникативном обучении профессионально-ориентированному чтению

47. Мастерская рекламного текста

48. Правила хорошего текста

Шкатулка РТО, 31x31x19 см (арт. 3658-RT-70).
Шкатулки РТО — стильный аксессуар и для рукодельницы, и для филателиста, и для всех, кому приходится на время прятать, используемые в
1500 руб
Раздел: Шкатулки для рукоделия
Крем-гель для купания "Sanosan", 200 мл.
Разработан специально для детей с первых дней жизни. Содержит оливковое масло и молочный протеин, которые питают и смягчают кожу.
317 руб
Раздел: Гели, мыло
Гель для стирки детского белья "Cotico", 2 литра.
Гель для стирки детского белья предназначен для использования в стиральных машинах любого типа и ручной стирки. Подходит для белья грудных
314 руб
Раздел: Для стирки детских вещей

49. Недостатки рекламных текстов

50. Методика подготовки рекламного текста

51. Абхидхармические тексты

52. Деловая беседа и анализ текста

53. Научные тексты как эмпирический материал изучения строения знаний и процессов мысли

54. Мышление как процесс и проблемы логического анализа научных текстов
55. Текст, дхарма и личность
56. Предпереводный анализ текста и стратегия перевода

57. Синтагматическое членение художественного текста

58. Метафора и метонимия в английском рекламном тексте и журнальном, газетном заголовке

59. О тексте и критериях его определения

60. Анализ акцента литовца при чтении русского текста.

61. О психолингвистическом подходе к изучению текста

62. Виды неполных предложений и их стилистическая роль в газетном тексте

63. Речевые проявления личности переводчика в тексте перевода

64. Восприятие и воссоздание текста как этапы переводческой деятельности

Каталка-трактор с педалями "Turbo" с полуприцепом.
Педальная каталка-трактор с полуприцепом "Turbo" рассчитана на детей от 3-х лет и весом не более 50 кг. В комплекте с трактором
5361 руб
Раздел: Каталки
Чистящее средство для кухни "Шуманит", 400 мл.
Эффективный препарат для удаления стойких и подгоревших жиров с плит, кастрюль, сковород, раковин, кафеля и др. поверхностей. Объем: 400 мл.
414 руб
Раздел: Для плит, духовок
Супер концентрированный гель для стирки цветного белья Lion Essence, 1000 мл.
Суперконцентрированный гель для стирки цветного белья обладает активной, специально разработанной формулой защиты цвета, благодаря
315 руб
Раздел: Гели, концентраты

65. Философия текста

66. Текст

67. Семантика и функции местоимений в поэтическом тексте

68. Дыхательные паузы и их синтаксическое окружение в спонтанном публичном тексте

69. Графический образ иноязычного слова в современных русских текстах

70. Комическое в тексте оригинала и перевода
71. Текст как культурно-языковое пространство и единица обучения иностранному языку и культуре
72. Статус дейктических проекций в художественном тексте

73. Текст как телесный обьект (творчество Алена Роб-Грийе)

74. Текстовые проекции и дейктические координаты художественного текста

75. Функции лингвистических стопперов в пресс-рекламном тексте (региональный аспект)

76. Публицистическая корреляция «факт-оценка» как условие функционирования имени собственного в текстах СМИ

77. Особенности моделирования текста средств массовой коммуникации и информации

78. Примечания в тексте и правила их завёрстки

79. Редактирование текста на веб-странице

80. Трансформации при переводе (на материале общественно-политических текстов)

Фляга "S.Quire 1406YX-3", 0,18 л, сталь (цвет: серебристый с рисунком).
Очень строгий, классический, элегантный подарок для мужчины. Металлическая фляга "S.Quire", выполнена из нержавеющей стали,
773 руб
Раздел: Фляжки сувенирные
Пенал большой "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (розовый, цветной горох).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
1402 руб
Раздел: Без наполнения
Наклейка зеркальная "Птицы", 30x40 см.
Стильные оригинальные зеркальные наклейки прекрасно дополнят интерьер вашего дома, наполнив его светом и радостью. Декорирование интерьера
351 руб
Раздел: Интерьерные наклейки

81. Ключові слова в художньому творі

82. Возможности использования газетного текста при изучении языка и культуры анголговорящих стран

83. Перевод научно-технического текста

84. Порождение текстов на естественном языке

85. Тексты для экзамена 11 класса

86. Художнє осмислення загальнолюдських цінностей у твоpчості Ліни Костенко
87. Художня культура стародавнього світу
88. Лексико-грамматические особенности французского научно-популярного текста

89. Компьютер и текст

90. Издание классических литературных текстов в интернете

91. Импорт и экспорт изображений и текста в Adobe

92. Генератор телеграфного текста

93. Алгоритмы поиска в тексте

94. Создание изображений в текстовых документах в MS Word; MS Draw. Размещение текста и графики”

95. “Поэма квадратов” Константина Вагинова: текст и подтекст

96. О некоторых аспектах соотношения эмоционального и рационального в поэтических текстах И. Бродского

Звуковой плакат "Песенки-потешки".
Представляем Вашему вниманию уникальную новинку — развивающие звуковые плакаты, которые содержат стихотворения, занимательные и
780 руб
Раздел: Электронные и звуковые плакаты
Костюм карнавальный "Русалка" (детский), рост 122-134 см.
Детский карнавальный костюм. Рост: 122-134 см.
750 руб
Раздел: Карнавальные костюмы
Брелок-сердечко.
Материал: металл.
347 руб
Раздел: Металлические брелоки

97. «Архипелаг ГУЛаг» А.И.Солженицына как художественный текст: некоторые наблюдения

98. Как писать математические тексты

99. Авторская позиция как выражение субъективного начала в журналистском тексте (на материале красноярской прессы в период 1996-1998гг.)


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.