Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Економічна оцінка пасиву балансу підприємства

Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники
Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее
Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения

Зміст Вступ Розділ 1. Порядок проведення економічної оцінки пасиву балансу 1.1 Значення та джерела економічної оцінки пасиву балансу 1.2 Мета та завдання аналізу пасиву балансу підприємства Розділ 2. Аналіз пасиву балансу ВАТ «Артон» за 2006-2007 роки 2.1 Аналіз складу, структури та динаміки пасиву балансу 2.2 Оцінка показників ефективності використання капіталу підприємства Розділ 3. Оптимізація структури пасивів ВАТ «Aртон» на наступний період Висновки та пропозиції Список використаних джерел Додатки Вступ Діяльність підприємства в умовах ринкової економіки будь-якої форми власності, організаційно-правового статусу і галузевої спрямованості безпосередньо залежить від фінансового капіталу та його структури. Досягнення стратегічних цілей підприємства також значно залежить від ефективності управління капіталом підприємства та його структурою, тобто визначення загальної потреби в них, формування оптимальної структури, умов їх залучення. Сучасне економічне становище потребує від власників та фінансових менеджерів підприємств ефективного управління, уважного контролю та своєчасного коригування структури капіталу підприємства, бо оптимальна структура капіталу дозволяє отримувати максимальний прибуток, рентабельність, фінансову стійкість та високі показники ліквідності та платоспроможності. Існують певні методичні підходи, метою яких є забезпечення такого співвідношення внутрішніх та зовнішніх джерел фінансового капіталу підприємства, яке б дозволило досягти найвищих показників господарської діяльності підприємства. Для контролю за поточним станом структури капіталу необхідно регулярно визначати показники оцінки ефективності управління капіталом підприємства. Актуальність даної теми полягає в тому, що пасиви підприємства розглядаються як одна із найважливіших категорій фінансового менеджменту, оскільки представляють капітал підприємства, який є передумовою для власне його функціонування. Тому слід постійно аналізувати склад пасивів в розрізі динаміки, оцінювати їх структурні зміни, ефективність використання по роках та розробляти їх напрямки оптимізації. Метою даної курсової роботи є проведення економічної оцінки пасивів підприємства, дослідження основних критеріїв та показників оцінки ефективності управління капіталом підприємства та його структурою і шляхів оптимізації структури капіталу підприємства. Для досягнення цієї мети в курсовій роботі було встановлено наступні задачі: Визначення загального порядку проведення економічної оцінки пасиву балансу на підприємстві; Розгляд теоретичних аспектів структурного аналізу пасиву балансу; Дослідження складу пасивів підприємства; Проведення аналізу пасивів в динаміці; Оцінка структурних змін, які відбулися в складі пасивів; Аналіз ефективності використання капіталу; Визначення напрямків оптимізації складу пасивів підприємства. Об’єктом дослідження є відкрите акціонерне товариство «Артон», яке розташоване в м. Чернівцях. Предметом дослідження є джерела формування капіталу ВАТ «Артон», тобто його пасив. При написанні курсової роботи було використано теоретичну літературу з фінансового та економічного аналізу, фінансову звітність підприємства.

Проблеми управління капіталом підприємства та його структурою широко висвітлюються провідними вченими-економістами: І.О. Бланком, Р.А. Герасименко В.В. Ковальовим, Є.С. Стояновою, Т.В. Тепловою та ін. Джерелами інформації для написання даної курсової роботи і проведення економічної оцінки пасивів балансу підприємства є такі форми звітності: 1. Бухгалтерський баланс підприємства (форма № 1); 2. Звіт про фінансові результати (форма № 2); 3. Звіт про рух грошових коштів (форма № 3); 4. Звіт про власний капітал (форма № 4); 5. Примітки до річної фінансової звітності (форма № 5); 6. Оперативні дані підприємства. Завдання роботи визначають її структуру: в першому розділі розкрито теоретичні основи економічної оцінки пасиву балансу (окреслені завдання аналізу, його зв’язок з іншими питаннями та відповідно методика економічної оцінки пасиву балансу); в другому прикладному розділі проведено аналіз джерел формування капіталу, аналіз складу, структури та динаміки пасиву балансу, здійснена оцінка показників ефективності використання капіталу ВАТ «Артон» за 2006-2007 роки; в третьому практично-прикладному розділі вказано проблеми та шляхи оптимізації структури пасиву балансу (зроблено на основі проведеного аналізу конкретні, економічно обґрунтовані пропозиції щодо вирішення проблемних питань економічної оцінки пасиву балансу та шляхи їх реалізації). Розділ 1. Порядок проведення економічної оцінки пасиву балансу 1.1 Значення та джерела економічної оцінки пасиву балансу Перехід до ринкової економіки жадає від підприємства підвищення ефективності виробництва, конкурентоздатності продукції і послуг на основі впровадження досягнень науково-технічного прогресу, ефективних форм господарювання і керування виробництвом, активізації підприємництва і мобілізації невикористаних резервів. Важлива роль у реалізації цієї задачі приділяється оцінці пасивів підприємств. Для аналізу джерел формування майна підприємства застосовується матричний баланс. Матрична модель – це прямокутна таблиця, елементи (клітинки) якої відображають взаємозв’язок об’єктів. Вона зручна для фінансового аналізу, оскільки є простою та наочною формою поєднання різнорідних, але взаємопов’язаних економічних явищ. Аналіз за матричною моделлю можна формалізувати і виконувати на комп’ютері, що дає змогу оперативно змінювати та доповнювати модель. У ринковій економіці пасив балансу показує, яка величина засобів (капіталу) вкладена в господарську діяльність підприємства, хто і якою мірою брав участь у створенні майнової маси підприємства. Він визначається як зобов'язання за отримані цінності чи як вимоги на отримані підприємством ресурсів. Зобов'язання розрізняються по суб'єктах: одні з них є зобов'язаннями перед власниками підприємства, інші - перед кредиторами, банками. Такий розподіл зобов'язань у балансі має важливе значення при визначенні терміновості їхнього погашення. Аналіз джерел майна підприємства тобто його пасиву здійснюється за даними балансу (форма №1). Джерелами економічної оцінки пасиву балансу виступають статті пасиву балансу, які групуються по ступені терміновості повернення зобов'язань.

У бухгалтерському балансі власний капітал підприємства відбивається в першому розділі пасиву &quo ;Власний капітал&quo ;. Основна стаття цього розділу &quo ;Статутний капітал&quo ; показує суму засобів, інвестовану власниками для забезпечення статутної діяльності підприємства. У цьому ж розділі відбиті залишки резервних фондів, утворених на підприємстві відповідно до законодавства й установчих документів, нерозподілений прибуток. У статті „Пайовий капітал” наводиться сума пайових внесків членів спілок та інших підприємств, що передбачена установчими документами. У статті „Додатковий вкладений капітал” акціонерні товариства показують суму, на яку вартість реалізації випущених акцій перевищує їхню номінальну вартість. У статті „Інший додатковий капітал” відображаються сума до оцінки необоротних активів, вартість активів, безкоштовно отриманих підприємством від інших юридичних або фізичних осіб, та інші види додаткового капіталу. У статті „ Резервний капітал” наводиться сума резервів, створених відповідно до чинного законодавства або установчих документів за рахунок нерозподіленого прибутку підприємства. У статті „Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)” відображається або сума прибутку, яка реінвестована у підприємство, або сума непокритого збитку. Сума непокритого збитку наводиться в дужках та вираховується при визначенні підсумку власного капіталу. У статті „Неоплачений капітал” відображається сума заборгованості власників (учасників) за внесками до статутного капіталу. Ця сума наводиться в дужках і вираховується при визначенні підсумку власного капіталу. У статті „Вилучений капітал” господарські товариства відображають фактичну собівартість акцій власної емісії або часток, викуплених товариством у його учасників. Сума вилученого капіталу наводиться в дужках і підлягає вирахуванню при визначенні підсумку власного капіталу. Другий розділ пасиву „Забезпечення наступних витрат і платежів” відображає нараховані у звітному періоді майбутні витрати на платежі (витрати на оплату майбутніх відпусток, гарантійні зобов’язання тощо), величина яких на дату складання балансу може бути визначена тільки шляхом попередніх (прогнозних) оцінок, а також залишки коштів цільового фінансування і цільових надходжень, які отримані з бюджету та інших джерел. У третьому розділі пасиву „Довгострокові зобов’язання” показується сума заборгованості підприємства банкам за отриманими від них позиками, яка не є поточною. Наводиться заборгованість підприємства щодо зобов’язань із залучення позикових коштів (у інших суб’єктів господарювання), на які нараховуються відсотки. Показується сума податків на прибуток, що підлягають сплаті в майбутніх періодах внаслідок тимчасової різниці між обліковою ставкою та податковою базами оцінки. Четвертий розділ &quo ;Поточні зобов'язання&quo ; включає короткострокові (до 1 року) кредити банків і позики, а також притягнуті в ході розрахунків засоби кредиторів. Вони погашаються протягом року за рахунок поточних активів.

облку робочого часу, да дозвл на проведення надурочних робт, робт у вихдн дн тощо; разом з власником або уповноваженим ним органом виршу питання соцального розвитку пдпримства, полпшення умов прац, матерально-побутового, медичного обслуговування працвникв; бере участь у виршенн соцально-економчних питань, визначенн та затвердженн перелку  порядку надання працвникам соцальних пльг; бере участь у розробленн правил внутршнього трудового розпорядку пдпримства, установи або органзац; представля нтереси працвникв за х дорученням пд час розгляду ндивдуальних трудових спорв та у колективному трудовому спор, сприя його виршенню; прийма ршення про вимогу до власника або уповноваженого ним органу розрвати трудовий договр (контракт) з кервником пдпримства, установи, органзац, якщо вн порушу Закон Украни «Про професйн сплки, х права та гарант дяльност» (1045-14), законодавство про працю, ухиляться вд участ в переговорах щодо укладення або змни колективного

1. Еколого-економічна оцінка природоохоронної діяльності підприємства СП "Шахта ім. В.І. Леніна"

2. Економічна оцінка природно-ресурсного потенціалу України

3. Економічна оцінка екологічних збитків

4. Дослідження організаційно-економічного стану діяльності підприємства на зовнішніх ринках на прикладі відкритого акціонерного товариства "Міжнародний комерційний банк"

5. Гігієнічна оцінка третинного очищення стічних вод у біологічних ставах з вищою водяною рослинністю

6. Клінічна оцінка аналізу видихуваного газу у підлітків із гастродуоденальною патологією
7. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства
8. Гідроекологічна оцінка річки Рось

9. Екологічна оцінка стану водних ресурсів басейну річки Устя Рівненської області

10. Екологічна оцінка стану ропи Куяльницького лиману

11. Підвищення економічних показників державного підприємства "Дніпропетровські магістральні електричні мережі"

12. Оцінка фінансового стану підприємства

13. Визначення та оцінка цільових ринків підприємства: проблеми сегментації та позиціювання

14. Стратегічний аналіз зовнішнього середовища підприємства: оцінка привабливості стратегічних зон господарювання

15. Оцінка фінансового стану підприємства

16. Розрахунок й оцінка фінансової стійкості підприємства

Горшок дорожный и насадка на унитаз "HandyPotty".
Дорожный горшок и насадка на унитаз HandyPotty помогут сделать путешествие еще комфортнее для малыша. Комбинированная модель сочетает в
1128 руб
Раздел: Сиденья
Настольная игра Какаду "Упрямый Шарик" (Водный Рай).
Игра 100% такая же, как была в СССР! Цель игры Путешествие Шарика или Кто Быстрее - провести маленький металлический шарик через
1452 руб
Раздел: Игры на ловкость
Кружка "On/Off".
Оригинальная чашка - меняет цвет и надпись при нагревании. Упаковка стилизованная - качественный картон. Размеры упаковки: 11х10х8
448 руб
Раздел: Кружки

17. Економічна безпека підприємства

18. Економічна модель підприємства

19. Оцінка та управління операційною діяльністю комерційних підприємств

20. Оцінка обстановки на підприємствах легкої промисловості у надзвичайних ситуаціях

21. Економічний аналіз та фінансові показники підприємства

22. Структура й оцінка економічної інформації
23. Значення маркетингу в підвищенні ефективності роботи підприємства в умовах ринкової економіки
24. Інноваційна діяльність та економічна ефективність підприємств Центральної та Східної Європи

25. Типи, функції та місце економічних служб в управлінській структурі підприємства

26. Економічна ефективність, впровадження засобів автоматизації на борошномельному підприємстві добової продуктивності Сп=270т/добу, Нв=75%

27. Нормативно-критеріальна база оцінки фінансового стану підприємства

28. Фінансова стійкість в економічній діагностиці сучасного підприємства

29. Аналіз та удосконалення системи оцінки ефективності виробничої діяльності інструментального цеха оснастки допоміжного виробництва підприємства по виробництву меблів ЗАТ "Новий Стиль Україна" (м. Харків)

30. Економіка підприємства

31. Економічна ефективність використання оборотних активів промислових підприємств Липовецького району: стан, шляхи покращення

32. Основи економіки підприємства

Карандаши цветные "Замок", 60 цветов.
Яркие, насыщенные цвета. Отстирываются с большинства обычных тканей. Специальная технология вклеивания (SV) предотвращает поломку
1510 руб
Раздел: Более 24 цветов
Подставка для колец Zoola "Кролик", хром.
Серия стильных и функциональных держателей для украшений от Umbra. Они предназначены как для хранения украшений, так и общего декора
590 руб
Раздел: Подставки для украшений
Подгузники Moony, 6-11 кг, экономичная упаковка, 62 штуки.
Максимально удобны и просты в применении. "Дышащая поверхность" подгузников обеспечивает доступ воздуха к коже ребенка, а
1423 руб
Раздел: 6-10 кг

33. Підвищення економічної ефективності використання основних фондів операційної діяльності підприємства

34. Фінансовий потенціал як складова економічного потенціалу підприємства

35. Підвищення ефективності діяльності підприємства ВАТ "Поліпромінвест" на основі використання економіко-математичних методів

36. Конкурентоспроможність національної економіки і валютний курс: оцінка впливу, прогнозування динаміки

37. СТАТИСТИЧНЕ ВИВЧЕННЯ ВАЛОВОГО ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВА

38. Діагностика фінансового стану підприємства (Диагностика финансового состояния предприятия, на примере ООО "Рако-принт")
39. Україна 20-х - початку 30-х років. Нова економічна політика. Голодомор 1921-1922 рр.
40. Економічна інтеграці в АТР

41. Планування діяльності підприємства

42. Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по технічному обслуговуванню та ремонту автомобілів

43. Корпоративні підприємства

44. Планування діяльності підприємства

45. Оцінка ділових якостей працівників і менеджерів фірми

46. Фінанси підприємства контрольна

47. Фінансовий аналіз діяльності підприємства

48. Інноваційна діяльність підприємства

Набор для уборки Vileda "Ultramat": швабра со сборной ручкой+ведро с отжимом.
Набор предназначен для влажной уборки всех типов напольных покрытий. Швабра отжимается в специальной воронке на ведре, благодаря чему руки
2210 руб
Раздел: Швабры и наборы
Таблетки для посудомоечной машины "Clean&Fresh", 5 in1 (giga).
Таблетки для посудомоечной машины «Clean&Fresh» – чистота и свежесть Вашей посуды в каждой таблетке! Великолепно очищает посуду
1122 руб
Раздел: Для посудомоечных машин
Антипригарный чехол для гладильной доски "Paterra", размер L-XL, 146x55 см.
Эффект двустороннего глажения. Чехол имеет хлопковую основу с особой антипригарной пропиткой из силикона, которая исключает пригорание
891 руб
Раздел: Чехлы для гладильной доски

49. Конкурентоспроможність торгівельного підприємства

50. Матеріально-технічне забезпечення підприємства

51. Підвищення ефективності використання ОВФ в часі і вплив його на господарську діяльність підприємства

52. Прибуток підприємства. Суть, форми, та шляхи збільшення

53. Імітаційна модель взаємодії підприємства з ринком

54. Методика загальної оцінки стану підприємств на ринку за даними фінанансової звітності
55. Синтетичний та аналітичний облік фінансових результатів від звичайної діяльності підприємства
56. Прогнозування фін діяльності підприємства та планування її результативності

57. Економічна безпека Росії

58. Експертна оцінка доцільності і ефективності ручних внутріматкових втручань в родах і ранньому післяродовому періоді

59. Оцінка обеззаражування води закритих джерел водопостачання

60. Аналіз відпрацьовування елементів дресирування собак для захисно-караульної служби (ЗКС) в умовах підприємства

61. Оцінка збитку після настання страхового випадку

62. Оцінка кредитоспроможності потенційного позичальника

63. Оцінка та прогнозування конкурентноспроможності ЗАТ "ПриватБанк"

64. Оцінка фінансового стану комерційного банку

Ведро-контейнер для мусора, 50 литров, серое, качающаяся крышка.
Объем: 50 литров. Размер: 74х40х35 см. Материал: пластик.
1124 руб
Раздел: Корзины для бумаг, мусора
Автокресло Еду-Еду "KS-513 Lux" с вкладышем (цвет: оранжевый, 9-36 кг).
Автокресло разработано для детей весом от 9 до 36 кг. Группа веса 1/2/3 (ECE R44/04). Каждая деталь автокресла спроектирована должным
2977 руб
Раздел: Группа 1/2/3 (9-36 кг)
Набор цветных карандашей (24 штуки).
Набор цветных карандашей "Crayola" порадует своим качеством письма и цветами. Изготовленные в соответствии с высокими
591 руб
Раздел: 13-24 цвета

65. Позичковий капітал підприємства, його ознаки та складові

66. Вибір форм кредиту комерційного банку для фінансування капітальних та поточних потреб підприємства

67. Грошова оцінка земель с. Новомихайлівка та с. Григорівка на території Новомихайлівської сільської ради Миколаївської області

68. Економічна ефективність виробництва великої рогатої худоби у ТОВ "Аграрій СВПП" с. Краснопілка, Уманського району, Черкаської області

69. Економічна ефективність виробництва кормів та шляхи збільшення їх виробництва і зниження собівартості

70. Економічна ефективність виробництва соняшника
71. Економічна ефективність рослинництва
72. Експертна оцінка земель

73. Порівняльна оцінка ефективності підгодівлі курей-несучок преміксами різного виробництва

74. Створення приватного підприємства по виробництву повітряної кукурудзи

75. Економічна ефективність переробки молока та шляхи її підвищення на прикладі ЗАТ "Бахмачмолококонсерв"

76. Бухгалтерськи проводки про господарські операції підприємства

77. Виробництво зерна, його економічна ефективність

78. Відображення на рахунках витрат по створенню підприємства

79. Економічна сутність виробничих запасів

80. Облік готівкових та касових операцій приватного підприємства "Індустрія Клімату"

Асборн - карточки. Готовимся к школе.
Набор из 50 двусторонних многоразовых карточек. Вас ждут задания для подготовки к школе, игры, головоломки, задачки на внимательность,
389 руб
Раздел: Внимание, память, логика
Жидкое средство для стирки AQA baby, 1500 мл.
Разработано специально для детского белья - с первых дней жизни. Содержит энзимы – высокоэффективные натуральные компоненты, усиливающие
331 руб
Раздел: Для стирки детских вещей
Точилка Berlingo механическая "Яблоко".
Оригинальная механическая точилка в форме яблока. С одним отверстием для заточки карандашей. Лезвие из высококачественной стали. Механизм
352 руб
Раздел: Точилки

81. Облік розрахунків з учасниками (засновниками) підприємства

82. Організація і методика аудиту доходів підприємства

83. Організація облікової політики підприємства

84. Організація та методика обліку основних засобів, капіталу, доходів та витрат підприємства, організації, установи на прикладі ПСП "Маяк"

85. Собівартість продукції - важливий показник діяльності підприємства

86. Удосконалення обліку аналізу і контролю в системі управління витратами торгового підприємства
87. Формування облікової політики підприємства
88. Аудит доходів підприємства

89. Аудит установчих документів підприємства

90. Соціально-економічна характеристика столичного економічного району. Проблеми та перспективи його розвитку

91. Регіональна економічна політика України й особливості регіонального розвитку

92. Загальна соціально-економічна характеристика країн Західної Європи

93. Правовий статус приватного підприємства

94. Реєстрація приватного підприємства

95. Управління процесом створення, реорганізації та ліквідації підприємства

96. Аналіз програмного забезпечення підприємства

Игрушка пластмассовая "Умный телефон".
Интерактивная развивающая игрушка выполнена в форме телефона. Умный телефон имеет несколько функций: 1. Обучение: называет буквы, цифры,
379 руб
Раздел: Мобильные
Металлофон, 12 тонов.
Не рекомендуется детям до 2 лет. Размер: 27,5х10х3 см.
399 руб
Раздел: Ксилофоны, металлофоны
Настольная игра "Головоноги".
Бедные головоноги! Голова — это практически все, что у них есть, и тем не менее они умудрились забыть свои имена. Что ж, придется включать
307 руб
Раздел: Карточные игры

97. Впровадження захисту інформації в комп’ютерній мережі і інформаційній системі підприємства "WED"

98. Носії інформації, їхній склад та характеристика. Розробка АРМ прибуток підприємства

99. Розробка ІС підприємства оптової торгівлі лікарськими препаратами


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.