Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     Право Право

Закон і нормативний акт

Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки
Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки
Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение

Зміст Вступ 1. Нормативний правовий акт і вимоги до нього 2. Закон як джерело права Висновки Список використаних джерел Вступ Під формою права розуміють способи зовнішнього вираження і закріплення правових норм. В юридичній літературі разом з поняттям «форма права» використовується поняття «джерело права». Джерело права в матеріальному розумінні — це фактори, які обумовлюють виникнення, розвиток, зміст права (передусім система соціально-економічних відносин). Джерело права в ідеалістичному розумінні — це сукупність юридичних ідей, поглядів, теорій, під впливом яких утворюється і функціонує право. Джерело права в спеціально-юридичному розумінні — це і є власне форма права, тобто зовнішня форма вираження і існування норм права. Переважання тих чи інших форм права в державі залежить від специфіки правової системи, історичних традицій, національних особливостей, якості правотворчості, рівня правової культури суспільства тощо. Найпоширенішими формами права в більшості правових систем є правові звичаї, правові прецеденти, нормативні правові акти, нормативні правові договори. Правовий звичай — це визнане державою правило поведінки, яке склалося внаслідок його фактичного одноманітного застосування протягом тривалого часу. Звичай стає правовим тоді, коли він дістав санкцію (офіційне схвалення) держави. Санкціонування звичаю відбувається не шляхом запису його змісту в законі, а шляхом сприйняття судовою і адміністративною практикою або шляхом посилання на нього в законі. Для правового звичаю характерно те, що він, як правило, має локальний характер, відносно невелику сферу поширення; є консервативним за своєю природою, закріплює результати тривалої суспільної практики і може відбивати як загальні моральні, духовні цінності народу, так і деякі передсуди; тісно пов'язаний з релігійними і традиційними нормами. 1. Нормативний правовий акт і вимоги до нього Нормативний правовий акт — це офіційний письмовий документ, прийнятий уповноваженими суб'єктами правотворчості у визначених законом порядку і формі, який містить норми права. Для нормативних правових актів характерні такі ознаки. Вони: 1) завжди містять норми права (оформлюють встановлення, зміну чи доповнення норм права); 2) приймаються тільки правотворчими суб'єктами і в межах їх компетенції. Суб'єктами прийняття нормативних актів в Україні є народ України, Верховна Рада України, Президент України, Кабінет Міністрів України, міністерства, інші органи і посадові особи, передбачені Конституцією та законами України; 3) приймаються з дотриманням певної процедури. Основними стадіями правотворчого процесу є правотворча ініціатива, розробка, розгляд, обговорення проектів нормативних актів, прийняття та введення їх у дію; 4) ухвалюються суб'єктами правотворчості у формах, визначених для кожного з них Конституцією і законами України (так, Верховна Рада України, зокрема, приймає закони, Президент України — укази, Кабінет Міністрів України — постанови) . До нормативного правового акта як офіційного письмового документа ставляться відповідні вимоги. По-перше, структура нормативного акта повинна включати назву акта (вказує на орган, який видав акт, вид акта, предмет регулювання), преамбулу (містить інформацію про причини, умови, ціль прийняття акта, принципи його дії), розділи, глави, статті, пункти, підпункти статей.

Кодифіковані нормативні акти поділяються на загальну і особливу частини. Загальна частина містить норми-принципи, дефініції, юридичні конструкції, статутні приписи тощо, а особлива — норми, які визначають вид і міру можливої або необхідної поведінки, міру юридичної відповідальності, спеціалізовані приписи. Наприкінці акта розміщується дата і місце його прийняття, а також підпис відповідальної посадової особи. Засвідчення (скріплення підписом) офіційних текстів нормативних актів в Україні здійснюється щодо законів України — Президентом України, постанов Кабінету Міністрів — прем'єр-міністром України, рішень органів місцевого самоврядування — головами місцевих рад. По-друге, нормативні правові акти підлягають обов'язковій державній реєстрації та обліку. Так, нормативні правові акти міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, що торкаються прав, свобод і законних інтересів громадян або мають міжвідомчий характер, реєструються в Міністерстві юстиції України. В Україні створено Єдиний державний реєстр нормативних актів, до якого включаються чинні, опубліковані та неопубліковані, в тому числі з обмежувальними грифами, закони України, постанови Верховної Ради України, укази і розпорядження Президента України, декрети, постанови і розпорядження Кабінету Міністрів України, нормативні акти міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, органів адміністративно-господарського управління та контролю, зареєстровані в Міністерстві юстиції, нормативні акти Національного банку, міжнародні договори України . По-третє, нормативні правові акти опрацьовуються з урахуванням правил юридичної техніки. Ці правила, зокрема, передбачають вимоги щодо використання мови (в тому числі юридичної термінології), прийомів і засобів викладення тексту нормативних актів, юридичних конструкцій, дотримання логічних законів тощо. По-четверте, нормативні правові акти публікуються в офіційних друкованих виданнях. Наприклад, закони України, нормативні акти Президента України, Кабінету Міністрів України, Національного банку України, міністерств та інших центральних органів виконавчої влади з 1997 року публікуються в щотижневому інформаційному бюлетені «Офіційний вісник України». Крім нормативних актів до юридичних актів належать інтерпретаційні акти та акти застосування норм права. Інтерпретаційні акти — це акти тлумачення норм права. Якщо нормативні правові акти мають своєю метою встановити чи змінити зміст правових норм, то акти тлумачення норм права спрямовані на роз'яснення їх змісту, меж дії прийнятих норм права. Такі акти адресовані суб'єктам, які застосовують норми права, що роз'яснені в інтерпретаційному акті. Акти застосування норм права — це акти державних та інших уповноважених організацій, посадових осіб, які містять державно-владні, персоніфіковані правові рішення з конкретних юридичних справ (наприклад, вирок суду, наказ керівника підприємства). Індивідуальні акти адресуються конкретним особам або організаціям і обов'язкові для виконання тільки ними. На відміну від індивідуальних нормативні правові акти містять загальнообов'язкові правила поведінки (норми), відрізняються від них неперсоніфікованістю адресатів, тобто обов'язкові для всіх суб'єктів, що опиняються в нормативно-регламентованій ситуації.

Нормативні акти, як правило, діють тривалий або невизначений час і не вичерпують себе фактами їх застосування . Нормативні правові акти є основною формою права в Україні. Вони становлять єдину ієрархічну систему, яка повинна характеризуватися внутрішньою узгодженістю і забезпечувати правове регулювання в різних сферах суспільних відносин. Нормативні правові акти можна класифікувати: 1) за юридичною силою — на закони-акти вищої юридичної сили, і підзаконні акти — акти, засновані на законах, що їм не суперечать; 2) за суб'єктами правотворчості — на нормативні акти, прийняті народом, главою держави, органами законодавчої, виконавчої влади, органами місцевого самоврядування і т. д.; 3) за обсягом і характером дії — на акти загальної дії, які охоплюють всю сукупність відносин певного виду на даній території; акти обмеженої дії (спеціальні), які поширюються на частину території або на певне коло осіб; акти виняткової дії (надзвичайної), регулятивні можливості яких реалізуються при наявності виняткових обставин (воєнних дій, стихійного лиха, тощо); 4) за галузевою належністю — на нормативні акти, які містять норми конституційного чи адміністративного, цивільного, кримінального, трудового, сімейного та інших галузей права; 5) за зовнішньою формою виразу — на закони, укази, постанови, рішення, розпорядження, накази тощо. 2. Закон як джерело права Закон — це нормативний правовий акт вищої юридичної сили, прийнятий в особливому порядку вищим представницьким органом держави або безпосередньо народом, який визначає відправні засади правового регулювання суспільних відносин. Закони відрізняються від інших видів нормативних правових актів за такими ознаками. Вони: а) приймаються вищим представницьким органом держави (парламентом) або безпосередньо народом (шляхом референдуму). В Україні прийняття законів є компетенцією Верховної Ради України. Народ України здійснює законодавчі повноваження через всеукраїнський референдум; б) регулюють найважливіші, соціальне значущі суспільні відносини. Згідно з Конституцією України (ст. 92) тільки законами визначаються права, свободи, обов'язки людини і громадянина, правовий режим власності, територіальний устрій України, організація і порядок проведення виборів і референдумів, організація і діяльність органів виконавчої влади, основи місцевого самоврядування, судоустрій, основи цивільно-правової відповідальності, діяння, які є злочинами, адміністративними чи дисциплінарними правопорушеннями, і відповідальність за них та ін.; в) містять первинні юридичні норми, є базою поточної правотворчості; г) мають вищу юридичну силу щодо усіх інших нормативних правових актів. Вища юридична сила закону означає, що нормативні акти Президента України, органів і посадових осіб державної виконавчої влади і місцевого самоврядування приймаються на основі і на виконання законів і не можуть суперечити їм і тому є підзаконними; закони змінюються чи скасовуються тільки іншими законами; ґ) приймаються в особливому порядку, передбаченому Конституцією. Законодавчий процес в Україні відбувається за певною процедурою, яка передбачає законодавчу ініціативу, підготовку, розгляд та обговорення законопроектів, прийняття та введення в дію законів.

Разрешение дел о соответствии Конституции РФ федеральных законов, нормативных актов Президента РФ, Совета Федерации, Государственной Думы, Правительства РФ, конституций республик, уставов, а также законов и иных нормативных актов субъектов Российской Федерации отнесено к компетенции Конституционного Суда РФ (ст.125 Конституции РФ). Способы защиты гражданских прав, перечень которых не является исчерпывающим, определены в ст.12 ГК РФ. Перечисленные в этой статье способы защиты могут применяться отдельно или в совокупности с другими способами при судебной защите не только права собственности, но и вещных прав на имущество лиц, не являющихся собственниками. К таким правам, в частности, относятся: право пожизненного наследуемого владения земельным участком; право постоянного (бессрочного) пользования земельным участком; сервитуты; право хозяйственного ведения имуществом и право оперативного управления имуществом (ст.216 ГК РФ). Выбор способа защиты нарушенного права принадлежит исключительно истцу. Судья на стадии подготовки дела к судебному разбирательству исходя из избранного истцом способа защиты может опросить стороны и их представителей по существу заявленных требований и возражений на них в целях уточнения фактических оснований этих требований, определения юридически значимых обстоятельств и необходимости представления дополнительных доказательств в их подтверждение

1. Нормативные акты и их действие

2. Правовые последствия признания недействительными нормативных актов о налогах

3. Пределы действия нормативных актов в РБ

4. Обратная сила действия актов правосудии о признании незаконными нормативный актов

5. Коллективный договор как локальный нормативный акт

6. Гражданский кодекс РФ и иные нормативные акты как основа формирования современных моделей юридических лиц
7. Ведомственные нормативные акты
8. Локальные нормативные акты как источники трудового права

9. Сравнительная характеристика нормативных актов о франчайзинге различных стран

10. Норми права та нормативні акти

11. Нормативно правовые акты федеральных органов государственной власти как основные источники регулирования муниципальной службы в РФ

12. Виды нормативно правовых актов и способы их публикации

13. Совершенствование контроля за исполнением нормативно-правовых актов на уровне субъектов РФ

14. Действие нормативного правового акта в пространстве

15. Отражение норм морали в нормативно-правовых актах органов государственной власти РФ

16. Судебное оспаривание нормативных правовых актов: оправдано ли установление государственной пошлины?

Детский шезлонг качалка "Счастливый лягушонок".
Характеристики: - дуга со съемными игрушками; - электронный блок, два режима: музыка и вибрация; - работает в совместном режиме
2224 руб
Раздел: Качели, кресла-качалки, шезлонги
Щипцы кулинарные "Paterra", силиконовые.
Силиконовые щипцы предназначены для комфортных манипуляций с приготавливаемым продуктом. Щипцами удобно переворачивать мясо, тефтели,
323 руб
Раздел: Щипцы
Мультиплеер с проектором "Спокойной ночи, малыши!".
"Спокойной ночи, малыши!" от компании "Азбукварик" - это музыкальная игрушка из серии "Мультиплеер с
330 руб
Раздел: Смартфоны, мультиплееры

17. Действий нормативно-правового акта во времени, в пространстве и по кругу лиц

18. Система нормативно-правовых актов, регулирующих кредитные отношения

19. Нормативно-правовой акт

20. Конституция как основной нормативно-правовой акт

21. Нормативно-правові акти

22. Нормативно-правовой акт
23. Нормативно–правовые акты, их виды и значения
24. Нормативный правовой акт как основной источник российского права

25. Организационный механизм подготовки и принятия нормативных правовых актов в Республике Беларусь и пути его совершенствования

26. Подзаконные источники трудового права и акты судебного нормативного толкования

27. Производство по пересмотру вступивших в законную силу судебных актов по вновь открывшимся обстоятельствам

28. Застосування нормативно-правових актів на уроках права

29. Закон российской федерации о воинской обязанности и военной службе

30. Бюджетный процесс ( и налоговый кодекс, налоговая декларация, закон Красноярского края "о плате за землю")

31. Нормативное регулирование перемещения через таможенную границу транспортных средств

32. Состав нормативных документов, регламентирующих организацию работы с документами

Доска разделочная Regent прямоугольная с ручкой, 30x20x1,2 см.
Разделочная доска отвечает за комфорт приготовления и заметно экономит время, затраченное на готовку блюда. Изделие Bosco сделано из
353 руб
Раздел: Деревянные
Мешок для обуви, цвет серый (арт. OM-846-5/1).
Объемный мешок для обуви, одно отделение, боковой карман на молнии, дополнительная ручка-петля, лямки из репсовой стропы. Вместимость:
379 руб
Раздел: Сумки для обуви
Планшет для акварели "Белая роза", 20 листов, А3.
Специальная бумага предназначена для рисования акварелью. Не деформируется при намачивании. Формат: А3. Количество листов: 20. Внутренний
318 руб
Раздел: Папки для акварелей, рисования

33. Юрисдикционное действие антимонопольных законов

34. Статьи Закона о трудовой деятельности касательно Юридического лица

35. Гражданско-процессуальный порядок (защиты прав и законных интересов граждан и организаций [Контрольная])

36. Законы Хаммурапи – выдающийся памятник права Древнего Вавилона

37. Учение Платона о государстве и законах

38. Понятие договора найма по Закону о договорных и внедоговорных обязанностях
39. Историко-правовой анализ Закона СССР "о разграничении полномочий между СССР и субъектами федерации"
40. Конституция - основной закон государства

41. Конституция, как Основной Закон РФ

42. Анализ Закона РФ N1992-1 "О налоге на добавленную стоимость"

43. Комментарий к Федеральному закону "Об информации, информатизации и защите информации"

44. Виды ненадлежащей рекламы по закону о рекламе

45. Цели, задачи и структура Федерального закона № 122-ФЗ

46. Основные виды деликтов в законах XII таблиц

47. Правовые и нормативные основы труда

48. Законотворчество и механизм реализации законов

Концентрированный стиральный порошок "Burti Compact Baby" для детского белья, 900 г.
Благодаря специальной формуле исключительная эффективность стирки сочетается с бережным уходом. Благодаря особой рецептуре, отсутствия
465 руб
Раздел: Для стирки детских вещей
Карандаши цветные "Artist", 24 цвета.
Количество цветов: 24. Толщина линии: 3 мм. Мягкое письмо. Высокое качество.
380 руб
Раздел: 13-24 цвета
Кольцедержатель "Дерево с оленем", малый, белый.
Стильный аксессуар в виде фигурки оленя с ветвящимися рогами – держатель для украшений, - выполнен из прочного пластика двух классических
375 руб
Раздел: Подставки для украшений

49. Право и закон: грани соотношения

50. Международно-правовые акты о правах и свободах человека и гражданина

51. Законодательная и нормативная регламентация документирования трудовых правоотношений

52. Косвенные речевые акты в современном английском языке

53. Разработка коллекции мужской одежды на весну – лето 2002 г. под девизом «Закон соответствия»

54. Вечные законы человеческого бытия в романе Шолохова "Тихий Дон"
55. Архимед и его законы
56. Определение законов распределения случайных величин и их числовых характеристик на основе опытных данных. Проверка статистических гипотез

57. Акт обследования и гигиенической оценки стоматологической поликлиники

58. Прокурорский надзор за исполнением законов органами, осуществляющими предварительное следствие и оперативно-розыскную деятельность

59. Прокурорский надзор за исполнением законов

60. Уголовный закон

61. Уголовный закон во времени и в пространстве

62. Действие уголовного закона во времени и пространстве

63. Действие уголовного закона в пространстве и времени

64. Красная книга. Закон об особо охраняемых территориях.

Качели со столиком, арт. 15-10960.
Летом на даче не обойтись без качелей со столиком. Ведь они предназначены для самых маленьких. Качели можно подвесить с помощью
770 руб
Раздел: Качели
Фотобумага "Lomond" для струйной печати, А4, 230 г/м, 50 листов, односторонняя, матовая.
Формат: А4 (210х297 мм). Плотность - 230 г/м2. Матовая. Односторонняя. Упаковка - 50 листов.
370 руб
Раздел: Фотобумага для цветной печати
Канистра-бочонок со сливом, 20 л.
Изготовлена из пищевого полиэтилена. Пригодна для хранения питьевой воды. Имеет герметичную крышку, позволяющую полностью избежать
443 руб
Раздел: Баки, канистры

65. Законы взаимоотношений человек-общество-природа

66. Разработка методического пособия для самостоятельной работы студентов по теме: "Газовые законы" (MS Word`97)

67. Роль ООН в становлении нормативной ситемы международных отношений

68. Технологическое проектирование автотранспортных предприятий и станций технического обслуживания (справочно-нормативные материалы для выполнения курсового и дипломного проектирования )

69. Ислам - вера, образ жизни и закон Саудовской Аравии

70. УСТОЙЧИВОСТЬ И ИЗМЕНЧИВОСТЬ. ЗАКОНЫ РАЗВИТИЯ В СЛОЖНЫХ СИСТЕМАХ. ДЕГРАДАЦИЯ
71. Вероятностные или статистические законы
72. Динамические законы и механический детерминизм

73. История открытия закона Ома, виды закона Ома

74. Эвристические функции законов сохранения

75. Великие законы сохранения

76. Свойства симметрии и закона сохранения

77. Понятие общественного способа производства. Закон соответствия. Диалектика производительных сил и производственных отношений.

78. Динамические законы и механический детерминизм

79. Логические законы

80. Совершенствование нормативного регулирования как важнейшего направления реформ бухгалтерского учета

Тетрадь общая с магнитной закладкой "FLUOR. Желтый", В5, 120 листов, клетка.
Формат - В5. Закладка - ляссе. Внутренний блок - офсет, клетка. Обложка - мелованный картон. Скрепление - книжный переплет. Отделка -
418 руб
Раздел: Прочие
Настольная игра "На память".
Следите за тем, в каком порядке загораются кнопки, а затем правильно повторите последовательность загоравшихся цветов! Отличная игра,
310 руб
Раздел: Прочие
Коляска для кукол "Лили".
4-х колесная коляска. Материал: высококачественная пластмасса. Возраст: с 3 лет. Размер: 27,5х36,5х49 см. Вес коляски: 600
380 руб
Раздел: Коляски прогулочные, трости

81. Актив баланса: содержание, оценка статей, техника составления

82. Жан-Батист Сэй и его законы

83. Закон информированности-упорядоченности

84. Экономические законы и экономическая деятельность людей

85. МЕХАНІЗМ АКТИВІЗАЦІЇ ТРУДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ

86. Сущность и функции денег. Закон денежного обращения. Инфляция
87. Нормативный и позитивный подход при анализе деятельности государства
88. Общая и предельная полезность. Законы Госсена

89. Рынок и закон спроса

90. О подписании акта о военной капитуляции вооруженных сил Германии

91. Законы Хаммурапи

92. Положение воинов по законам царя Хаммурапи

93. Свод Законов Российской империи 1825 г.

94. Закон Ленца

95. Характеристика идей в "Слове о законе и благодати"

96. Слово о законе и благодати

Беговел "Funny Wheels Basic" (цвет: желтый).
Беговел - это современный аналог детского велосипеда без педалей для самых маленьких любителей спорта. Удобный и простой в
2550 руб
Раздел: Беговелы
Фоторамка на 4 фотографии С34-009 "Alparaisa", 55,5x18 см (белый).
Размеры рамки: 55,5x18x1 cм. Размеры фото: - 10х15 см, 2 штуки, - 15х10 см, 2 штуки. Фоторамка-коллаж для 4-х фотографий. Материал:
475 руб
Раздел: Мультирамки
Кран башенный.
Тяжелые колеса из ПВХ играют роль инерционного движителя. Стрела поворачивается, трос наматывается на барабан с трещоткой, человечек
499 руб
Раздел: Подъёмные краны, автокраны

97. Сон "есть закон природы, которого не знаем мы и который кричит в нас" (по роману Ф. М. Достоевского "Преступление и наказание")

98. Что такое речевой акт

99. Виникнення науки и поняття логічного закону


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.