Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Медицина Медицина

Молекулярні механізми перенесення сигналів регуляторів функції кори надниркових залоз

Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение
Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки
Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения

ІНСТИТУТ ЕНДОКРИНОЛОГІЇ ТА ОБМІНУ РЕЧОВИН ІМ. В.П.КОМІСАРЕНКА АМН УКРАЇНИ Ковзун Олена Ігорівна УДК 612.453-092.9:576.32/.36 МОЛЕКУЛЯРНІ МЕХАНІЗМИ ПЕРЕНЕСЕННЯ СИГНАЛІВ РЕГУЛЯТОРІВ ФУНКЦІЇ КОРИ НАДНИРКОВИХ ЗАЛОЗ 14.01.14 – ендокринологія Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора біологічних наук Київ – 2008 Дисертацією є рукопис. Робота виконана у відділі патофізіології ендокринної системи Інституту ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка АМН України. Науковий консультант – доктор медичних наук, професор, член-кореспондент НАН та АМН України ТРОНЬКО Микола Дмитрович, Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка АМН України, завідувач відділу патофізіології ендокринної системи. Офіційні опоненти: доктор медичних наук, професор, член-кореспондент НАН та АМН України РЕЗНІКОВ Олександр Григорович, Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка АМН України, завідувач відділу ендокринології репродукції та адаптації; доктор біологічних наук, професор ДРОБОТ Людмила Борисівна, Інститут біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України, завідувач лабораторії сигнальних механізмів клітини; доктор медичних наук, старший науковий співробітник ХИЖНЯК Оксана Олегівна, Державна установа Інститут проблем ендокринної патології ім. В.Я. Данилевського АМН України, завідувач відділу клінічної ендокринології. Захист відбудеться 25.03. 2008 р. о 13 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.558.01 з ендокринології в Інституті ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка АМН України (04114, м. Київ-114, вул. Вишгородська, 69). З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Інституту ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка АМН України (04114, м. Київ-114, вул. Вишгородська, 69). Автореферат розісланий 21.02.2008 р. Вчений секретар спеціалізованої вченої ради, доктор біологічних наук Калинська Л.М. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ Актуальність теми. При розгляді дистантних хімічних сигналів, що сприймаються клітиною, віднесення гормонів до особливої категорії поступово втрачає сенс. По-перше, встановлено, що деякі класичні гормони, можливо значна їх частина, продукуються в багатьох тканинах організму, а не тільки в спеціалізованих залозах. По-друге, з’ясувалося, що низка біорегуляторів не мають різниці за механізмами дії на клітину порівняно з гормонами і навіть володіють еволюційною спорідненістю з ними. Мова йде в першу чергу про ростові чинники, цитокіни і нейропептиди, що також здійснюють свою дію через специфічні клітинні рецептори. Базисна парадигма клітинної ендокринології у зв’язку з цим істотно розширилася. Так, зараз вважається, що класична ендокринна регуляція клітинних функцій є лише одним з її різновидів. Існують також, як мінімум, паракринний і аутокринний типи регуляції. Перегляд зазначених теоретичних постулатів, з одного боку, привів базисні уявлення в більшу відповідність з реальністю, з іншого боку, розділи, присвячені молекулярній біології клітини, ендокринології, імунології, нейробіології і експериментальній онкології, зараз важко відокремити.

Ще більшу спільність процесів, що вивчаються цими розділами науки, виявлено завдяки бурхливому прогресу в з’ясуванні внутрішньоклітинних механізмів дії біорегуляторів. Спільність ця базується на тому, що процес перенесення інформації від рецепторів на внутрішньоклітинні ланки не залежить від того, чи йде мова про рецептор гормону або іншого біорегулятора. Всі вони використовують спільні сигнальні каскади шляхом активації одного або декількох з безлічі неймовірно складних внутрішньоклітинних механізмів обробки і перенесення регуляторної інформації. Протягом багатьох років вважалося, що регуляція функції надниркових залоз здійснюється за допомогою двох факторів: АКТГ, який головним чином контролює глюкокортикоїдну функцію, та ангіотензину II, який є основним регулятором мінералокортикоїдної функції. Але функція надниркових залоз може регулюватися не тільки через вплив на швидкість стероїдогенезу, але й шляхом зміни маси функціонуючої залози. У зв’язку з цим регуляція мітогенезу та апоптозу також може робити свій внесок до загальної функціональної відповіді надниркових залоз. Цей аспект привернув увагу дослідників лише в останні роки. Тривалий час внутрішньоклітинний механізм дії основних стероїдогенних регуляторів здавався досить чітким: ефекти АКТГ опосередковуються через cAMP-залежний каскад протеїнкінази А, а ангіотензину ІІ – через фосфоінозитидний цикл із залученням протеїнкінази С, а також шляхом регуляції транспорту Са2 . Проте дослідження останніх років показали, що cAMP-залежна система перенесення сигналу АКТГ взаємно регулюється сигнальним каскадом, залежним від протеїнкінази С. В той же час зміни активності протеїнкінази С при різних патологіях надниркових залоз, участь окремих ізоформ протеїнкінази С у перенесенні сигналу АКТГ, їх розподіл у різних клітинних компартментах залишаються нез’ясованими. До факторів регуляції адренокортикальної функції відносяться також естрогени. Естрогени здатні безпосередньо впливати на кору надниркових залоз, а також змінювати чутливість гіпофіза до КРФ та інших нейропептидів гіпоталамуса. Про прямий вплив естрогенів на кору надниркових залоз свідчить наявність рецепторів естрогенів у клітинах кори надниркових залоз щурів, а також стимуляція секреції кортизолу адренокортикоцитами людини за умов відсутності АКТГ . До останнього часу аналіз механізмів впливу естрогенів на клітини різних типів здебільшого був сконцентрований на геномних ефектах. Між тим, участь систем вторинних месенджерів у цих процесах не аналізувалась. Зараз розглядається можливість участі як cAMP-залежної системи перенесення сигналу естрогенними гормонами, так і МАР-кіназної в різних типах клітин, зокрема тих, що не відносяться до репродуктивної сфери [Aro ica e al., 1994; Vivacqua e al., 2006; Ro da e al., 2007]. Водночас месенджерні механізми, що опосередковують дію естрогенів у надниркових залозах, залишаються невідомими. Як ймовірні модулятори адренокортикальної функції зараз привертають увагу -ацильовані похідні етаноламіну ( АЕ) . Дослідження розподілу мічених - AE в організмі експериментальних тварин продемонструвало переважне включення мітки до надниркових залоз.

Оскільки в мозку виявлено незначну кількість міченого -пальмітоїлетаноламіну, малоймовірно, щоб ця сполука впливала на стимуляцію утворення АКТГ. Внутрішньоклітинні механізми впливу АЕ на кору надниркових залоз потребують подальшого дослідження. З’ясування основних етапів перенесення сигналу похідних етаноламінів є важливим для визначення їх місця та значення в системі регуляції функції кори надниркових залоз. В регуляції адренокортикальної функції значну роль відіграють іони калію. Відомо, що К здатний активувати гормонопоез при підвищенні його вмісту в крові або інкубаційному середовищі. Крім того, він є необхідним компонентом модулювання ефектів інших регуляторів, в першу чергу ангіотензину II та кортикотропіну. Основною ланкою в опосередкуванні ефектів калію в клітинах клубочкової зони кори надниркових залоз вважається каскад, пов’язаний з Са2 /кальмодулін-залежною протеїнкіназою . Проте істотна кількість накопичених фактів не відповідає класичній схемі регуляції кортикостероїдогенезу, що свідчить про необхідність поглибленого дослідження регуляції стероїдогенних процесів в адренокортикоцитах, зокрема іонами калію. Таким чином, перелік модуляторів адренокортикальної функції постійно зростає і регуляція функції кори надниркових залоз в організмі на сьогодні виглядає значно складнішою, ніж це уявлялося раніше. Поліморфність протеїнкіназних каскадів, їх взаємодія, включення внутрішньоядерних механізмів забезпечують адекватну регуляцію функції адренокортикоцитів. У зв’язку з цим стає зрозумілим, що з’ясування місця кожного з регуляторів адренокортикальної функції у комплексному механізмі регуляції функції надниркових залоз та простеження поетапної передачі сигналу первинних месенджерів за участю клітинних протеїнкіназ є важливим питанням молекулярної ендокринології. Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота проводилась в рамках наукової тематики лабораторії гормональної регуляції обміну речовин відділу патофізіології Інституту ендокринології ім. В.П. Комісаренка АМН України (№ держреєстрації UА 01003067 Р, тема “Розробка підходів до підвищення ефективності лікування хвороби Іценка-Кушинга, пухлин надниркових залоз людини, а також раку молочної залози та простати” 1992-1994 рр.; № держреєстрації 0198U001283, тема “Роль метаболізму фосфоліпідів в перенесенні сигналів агоністів та модуляторів в клітинах кори надниркових залоз” 1998-2000 рр.; № держреєстрації 0101U000618, тема “Аналіз біохімічних механізмів перенесення регуляторних сигналів у клітинах кори надниркових залоз тварин та пухлин надниркових залоз людини” 2001-2004 рр.; № держреєстрації 0105U000732, тема “Пострецепторна регуляція функції надниркових залоз різними модуляторами в умовах норми та патології” 2005-2007 рр.). Мета дослідження. З’ясувати основні етапи внутрішньоклітинного перенесення сигналів регуляторів та модуляторів адренокортикальної функції – АКТГ, естрадіолу, іонів калію, -ацильованих похідних етаноламіну для визначення їх впливу на систему функціональної відповіді кори надниркових залоз.

Представьте, что вы крепко выпили в дружеской компании, а потом наговорили своим приятелям всякой чуши, да к тому же разбили любимый сервиз хозяйки дома или еще как-то учудили. В нормальном состоянии такого с вами никогда и ни за что бы не приключилось. Наутро вы все это припоминаете и чувствуете себя не очень уютно. И даже вымоленное по телефону «Дя брось ты, с кем не бывает» не приносит покоя вашей изнывшейся душе. Вы снова и снова прокручиваете в уме вчерашнюю ситуацию и все-таки не можете понять, почему вы так себя повели. Ведь именно таким вы неприятны, прежде всего, сами себе; именно таким вам очень не хочется себя принимать. Между тем, все очень просто. Алкоголь затормозил функции коры вашего головного мозга, и возобладала подкорка. А это значит, что ваша обычная личность та самая, которую знают окружающие, с которой вы уже свыклись, и которая является результирующей всех многочисленных ваших субличностей,P временно уступила место какой-то из последних. Вот она-то, эта самая субличность, о существовании которой вы, быть может, раньше даже и не подозревали, и устроила всю эту чехарду

1. Особливості клінічного перебігу та механізми формування функціональної диспепсії у підлітків

2. Міський бюджет: пріоритети та механізми

3. Механізми інактивації потенціал-залежних К+ каналів

4. Механізми ведучих мостів колісних тракторів

5. Основні права та свободи людини, механізми та методи їх захисту

6. Біохімічні механізми впливу свинцю на клітини крові щурів
7. Коронарний синдром Х: патогенетичні механізми, діагностика та ефективність терапії інґібіторами анґіотензин-перетворювального ферменту при тривалому спостереженні
8. Механізми дії блокаторів н2-гістамінових і м1-холінергічних рецепторів у лімфоцитах периферичної крові

9. Механізми розвитку венозного повнокров’я в аденогіпофізі при порушенні пульсового тиску у печеристих синусах

10. Патофізіологічні механізми пневмонії на різних етапах її розвитку

11. Передаточні механізми

12. Психика как функция коры больших полушарий головного мозга

13. Типи та механізми соціокультурної динаміки

14. Механізми удосконалення регіонального управління інвестиційною діяльністю

15. Механізми управління виробничо-господарською діяльністю локальних електричних мереж

16. Механізм дії високого тиску і температури на деякі мікроорганізми та вітаміни

Шкатулка музыкальная "Сидящая балерина".
Музыкальная шкатулка для украшений с классической музыкой. Когда шкатулка открыта - звучит музыка и фигурка кружится. Необычное зеркальце,
1511 руб
Раздел: Шкатулки музыкальные
Москитная сетка "Папитто" универсальная на молниях, черная.
Москитная сетка подходит для коляски с перекидной ручкой, для прогулочной коляски, у которой ручка сзади, а также для коляски типа
424 руб
Раздел: Дождевики, чехлы для колясок
Конструктор электронный ЗНАТОК "Первые шаги в электронике. Набор С" (34 схемы).
Вам будет предложено собрать свой первый FM-радиоприёмник, узнать, что такое усилитель мощности, познакомится со светомузыкой — всего 34
1421 руб
Раздел: Инженерные, научно-технические

17. Вплив абіотичних і біотичних факторів на відтворювальну функцію корів

18. Механізм функціонування соціально-трудових відносин як організаційної системи

19. Фінансовий менеджмент як регулятор механізму ринку

20. Структура и функции клеточного ядра

21. Эпифиз и его гормональные функции

22. Функции белков в организме
23. Функции ГЛИИ
24. Мерзлотные явления в земной коре (кpиолитология) (. Иpкутская область. Доклад)

25. Развитие Кореи после Великой Отечественной войны

26. Кора выветривания

27. Налоги: эволюция, определения и формы. Принципы налоговой политики и функции налогов

28. Защитная функция адвокатуры как правовая традиция

29. Товарищества собственников жилья: порядок образования, функции, основания реорганизации и ликвидации товарищества

30. Парламент Великобритании и его основные характеристики. Функции палат

31. Экономические функции государства. Государственное регулирование экономики

32. Уголовное преследование как функция государства

Стул детский Ника "СТУ3" складной моющийся (цвет: розовый, рисунок: сердечки).
Мягкая моющаяся обивка. Особенности: - стул складной; - предназначен для детей от 3 до 7 лет; - металлический каркас; - на ножках стула
562 руб
Раздел: Стульчики
Крышка силиконовая "Невыкипайка", 29 см (арт. TK 0081).
Приспособление предназначено для предохранения готовящихся продуктов от выкипания. Заменяет пароварку. Предотвращает беспорядок на
383 руб
Раздел: Прочее
Автокресло Еду-еду "KS-513 Lux" с вкладышем (цвет: черный/серый, 9-36 кг).
Для всех родителей очень важно обеспечить безопасность и комфорт во время поездки своему ребенку. В этом нам поможет детское автокресло
2977 руб
Раздел: Группа 1/2/3 (9-36 кг)

33. Отчет по учебно-ознакомительной практике (c правовыми основами местного самоуправления, формированием представительных и исполнительных органов власти, структурой и функциями органов местного самоуправления)

34. Налоги: их сущность, виды и функции

35. Структура налоговых органов РФ права, обязанности и функции

36. Возникновение и развитие, понятие и признаки права. Понятие правосознания, основные функции, виды

37. Право: понятие, признаки, виды, функции, принципы

38. Государство: понятие, признаки, формы правления и функции
39. Функции государства
40. Происхождение права, теории происхождения права, понятие признаки, виды, функции, принципы

41. Гарантии прав профсоюзных объединений при осуществлении ими своих функций

42. Синтаксические функции герундия в испанском языке. Проблема атрибутивного герундия

43. Культура как социальное явление. Ее основные функции

44. Функции культуры

45. Поэзия природы: средства изобразительности и функции

46. Типы и функции обращений в лирике А. Блока

47. Синтаксические функции герундия в испанском языке. Проблема атрибутивного герундия

48. Получение уравнения переходного процесса по передаточной функции

Домкрат гидравлический, бутылочный, 5 т, высота подъема 180-340 мм.
В линейке представлены модели грузоподъемностью от 2 до 20 тонн. Они предназначены для подъема различных грузов при проведении ремонтных и
977 руб
Раздел: Домкраты, подставки
Органайзер для зубных щеток "EasyStore", бело-голубой (большой).
Этот универсальный органайзер для большой семьи был создан с учётом всех особенностей хранения средств для поддержания гигиены полости
1450 руб
Раздел: Подставки, футляры для зубных щеток
Качели детские деревянные "Гномик".
Качели можно использовать как на улице, так и в помещении. Нейлоновые веревки крепятся с помощью удобных колец и с легкостью выдерживают
469 руб
Раздел: Качели, кресла-качалки, шезлонги

49. Микропроцессорная техника. Микроконтроллер в двухпозиционном регуляторе

50. Мастер функций в Excel

51. Основные формулы тригонометрии. Таблица частных случаев для тригонометрических функций. Таблица углов sin, cos, tg, ctg

52. Теория случайных функций

53. Функция и ее свойства

54. Построение графика функции различными методами (самостоятельная работа учащихся)
55. Гамма функции
56. Изучение функций в школьном курсе математики VII-VIII классов

57. Исследование элементарных функций

58. Субинволюция матки (Эта патология является наиболее распространенной из всех послеродовых заболеваний у коров)

59. Иммунная система. Строение, состав, функции и др.

60. Надпочечники и их физиологическая функция

61. Оздоровительная физкультура при нарушении функций пищеварительной системы

62. Корь, краснуха, скарлатина

63. Понятие и характер нотариальных функций

64. Экологические функции правоохранительных органов

Измеритель любви.
Измеритель любви - это чувствительный прибор, отмечающий малейшие изменения в вашем внутреннем состоянии. Нижнюю капсулу нужно зажать в
315 руб
Раздел: Прочее
Вкладыши "Лето".
Вкладыши "Лето" - это развивающая игрушка, предназначенная для детей в возрасте старше 3-х лет. При помощи такой игрушки ребёнок
503 руб
Раздел: Рамки-вкладыши
Конструктор металлический для уроков труда №2.
Конструктор раскрывает перед ребенком неограниченные возможности моделирования и создания множества своих собственных
397 руб
Раздел: Магнитные и металлические конструкторы

65. Уголовно-исполнительное право в системе права, его предмет, функции и система

66. Дидактические функции проверки и учета знаний и умений, учащихся по физике

67. Изучение функций в школьном курсе математики VII-VIII классов

68. Принципы раcпределения власти, его необходимость и механизм реализации (Принципи поділу Влади, його необхідність і механізм реалізації)

69. Лекции по Физической оптике чл.-кор Курбатова Л.П.

70. Эмоции: функции и особенности их проявления
71. ВЕДУЩИЕ ФУНКЦИИ И СТРУКТУРА ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ
72. Что такое конфликт? Природа, типы и функции

73. Исследование функций преобразования и метрологических характеристик бесконтактных волоконно-оптических датчиков перемещений

74. Расчет настроек автоматического регулятора

75. Расчёт настроек автоматического регулятора

76. Усиление входного аналогового сигнала до заданного уровня и преобразовывание его в цифровой

77. Цифровая обработка сигнала (Digital Signal processing)

78. Универсальный регулятор уровня воды

79. Религия и её функции

80. Искусственное осеменение коров

Фломастеры-кисти "Trendy", 12 цветов.
Набор фломастеров-кисточек. Предназначены для рисования на бумаге и картоне. В наборе: 12 цветов. Характеристики: - круглый пластиковый
342 руб
Раздел: 7-12 цветов
Сахарница с ложкой "Гуси", 660 мл.
Сахарница с ложкой прекрасно впишется в кухонный интерьер. Материал: доломит. Объем: 660 мл.
319 руб
Раздел: Сахарницы
Пенал школьный "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (чёрный).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
1096 руб
Раздел: Без наполнения

81. Сущность, структура и функции семьи

82. Социология как наука. Предмет и функции социологии

83. Социальные ограничения: содержание, структура, функции

84. Оздоровительная физкультура при нарушении функций пищеварительной системы

85. Теория функций. Функционика. Модель личности по Аугустинавичуте

86. Что такое философия, ее предназначение, социальные функции и роль в жизни человека
87. Социальные ограничения: содержание, структура, функции
88. Социальные функции науки

89. Сущность и функции рынка

90. Организация, цели и функции центральных банков развитых стран и Банка России

91. Функции ЦБ РФ (Контрольная)

92. Банк России: его функции и взаимоотношения с кредитными организациями

93. Кредит, функции кредита, сущность кредита

94. Центральный банк Российской Федерации. Его функции и деятельность на современном этапе

95. Сущность, функции и формы кредита

96. Банки их виды, функции

Маркеры для доски, 8 цветов, футляр.
8 разноцветных маркеров для рисования на демонстрационных досках.
358 руб
Раздел: Для досок
Брелок с кольцом "Lord of the Rings" Wearable One Ring.
Брелок с тем самым Кольцом из известного произведения жанра фэнтези романа-эпопеи "Властелин Колец" английского писателя Дж. Р.
1590 руб
Раздел: Металлические брелоки
Подгузники Merries (S), 4-8 кг, экономичная упаковка, 82 штуки.
Большая экономичная упаковка мягких и тонких подгузников. Подгузники пропускают воздух, позволяя коже малыша дышать. Внутренняя
1374 руб
Раздел: 6-10 кг

97. Фондовые биржи и их функции

98. Атоматизация функций по учету затрат вспомогательного производства

99. Рынок, сущность и функции


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.