Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Иностранные языки Иностранные языки

Harri Jogisalu english

Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов
Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение
Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка

alli a Mus amäe Reaalgüm aasium                              alli 2000 BIOGRAAFIA a o päri Lää emaal , Paadremaa Rüüsmaal , kus sü dis 1922. aas a augus ikuu 24. päeval. Rüüsmaa oli va a alu, mida ema isa pool va aema va emad (Müllerid) asusid pidama ja päriseks os ma juba eelmise saja di l&o ilde;pul. Esimesed mäles used o gi al sü ikodus : va a &o ilde;lgka u elumaja ja samasugu e ai i g karjalau , kambri o sas suur aed &o ilde;u a-, ploomi- ja kreegipuudega, kopliväravas p&o ilde;li e kask li upesadega. Koppel ja karjaaed olid hobus e, lehmade ja lammas e päral , oa aga rohe as muda e iik, mis kevadi i kubises ko ades , suvel püherdasid seal sead. aga&o ilde;ues voo­las läbi kiire oja, egi polis e sa gleppade all lookeid. Suur­vee ajal upu as, suvel aga oli ve ii vähe, e kalad - lu ­sud ja haugid - jäid kuivale. Karjamaa oli k&o ilde;rge polis e mä ­dide alu e, kus korja i korvi- ja ü i äi e viisi marju i g see i. Hei al käidi soos, sumba i pooles sääres saadik vees. alve&o ilde;h u el oki sesid mehed püsside kallal, rohi sesid eid ja valasid kuule i g haavleid, e jä ese- v&o ilde;i rebasejahile mi ­ a. Ahjupragudes laulsid kilgid. Esimeses suures sojas oli ema isa Vladimir koju ul ud i valiidi a. a abiellus aabervallas päri alu ee ija Mii a Adleriga. See abielu ei kes ud kaua. Päras ema ve a A o i sü di 1925. aas a algul Harri ema haiges us ja suri alli a haiglas. Jäi a ve aga va aema Va a-Mii a hoole alla. Sellega Rüüsmaa &o ilde; e used ei l&o ilde;ppe ud: va aisa Kaarli külme as lubjaahju ehi u­sel ja kopsuhaigus viis a e eaegsel hauda, järg es va aema pikaajali e haigus. öökä es uli puudus, v&o ilde;lad ähvardasid a­lu. K&o ilde;ik kokku viis selle i, e Rüüsmaa a i Harri isa &o ilde;e, s.o. ema ädi A as asia ja ädimehe Jaak Saali pere pidada i g Harri pere asusid alli a. 1915. aas a i olid ema va ava emad li as ela­ udki, siis aga Rüüsmaale ku su ud, ses alu oli peremehe, va aema ve a surma järel ühjaks jää ud. 1929. aas a oli li a ümberasumiseks ebasoodus - kriisi ja ööpuuduse aeg. Sii peale l&o ilde;ppes ema mure u väikelapsepoli: mäle as, e a ei koha e ud ki sa li akor eriga, u dsis puu­dus Rüüsmaa &o ilde;ues , j&o ilde;es ja loomades . Muule lisaks oli a esi­mese li a-aas a järjes haige. ekkis mi gi umbusk li a suh­ es, milles a polegi pärisel vaba e ud. 1930. aas a sügisel viis va aema ema alli a Veere i ä a­va (V) algkooli esimesse klassi. ähed olid al juba maal goo­ i ähes ikuga aabi sas selgeks &o ilde;pi ud, kuid koolis uli eed uue &o ilde;piku järgi ümber &o ilde;ppida. Kevadeks sai a siiski lugemise kä e. 1931. aas a suvel abiellus Harri isa eis korda. Kasuema A e e Habo oi pereko da kaks ü ar oma esimeses abielus . Kuigi isa oli k&o ilde;ike k&o ilde;ige paremi i m&o ilde;el ud, läks suure pere ülalpida­mi e juhusliku ööga raskeks.

Harri koos ve aga jäi va aema kasva ada. Va ema öö as maja- ja kooli ee ija a, vahepeal elas k&o ilde;­dus Rüüsmaal. Sai a koolis käia alli as, Paadremaal, aeblas ja Keilas. &O ilde;ppimi e oli aas a ega järjes edukamal ja u ­ is used paremaks läi ud. Koolis olid siis moes es id. &O ilde;pi­lasele a i rüki ud küsimus elel , milles uli äi a lü gad v&o ilde;i eha arvu used. Hi de määras pu k ide arv. ad &o ilde;ppisid k&o ilde;ik püüdlikul ja &o ilde;hi aga, es ide kirju amisel iga pu k i päras pi gu ades ja omavahel v&o ilde;is eldes. 1936. a. kevadel Harri l&o ilde;pe as Paadremaa Algkooli. uli ju u selles , mis emas pidi edasi saama - kas jääb maale sulaseks v&o ilde;i läheb li a m&o ilde; d ame i &o ilde;ppima. al oli ki del soov edasi kooli pääseda. a ah is &o ilde;pe ajaks haka a. Kirju as selles algkooli l&o ilde;pukirja diski a diski. Semi ari pee i siis­ki liiga kalliks ja Keilas ela ud va a ädi soovi usel soori a­s sisseas umiseksamid alli a Poeglas e Kauba dus-Äri dus-Keskkooli Sakala ä avas. Seal oli koos kolm kooli: kauba duskool, kommer sgüm aasium ja progüm aasium; direk or i g &o ilde;pe­ ajad olid ühised. Esialgu ei läi ud al keskkoolis kuigi häs i. K&o ilde;ige suure­ma vaeva ägis v&o ilde;&o ilde;rkeelega, mida maa-algkoolides üksvahe üld­se ei &o ilde;pe a ud, li akoolides aga küll. Oli a saksa keeles kaas&o ilde;pilas es maha jää ud ja vaa ama a armu ule uupimisele ikka eis es &o ilde;rgem. Alles eises klassis ala es j&o ilde;udis pikkamööda järele, kui saksa keel hakkas a dma &o ilde;pe aja L. Kivimägi, äp e ja &o ilde;udlik ii e ese kui ka &o ilde;pilas e suh es. Üldi­sel alle koolis meeldis. &O ilde;pe a i elaval ja huvi aval . u ­dides ves eldi polii ikas ja reisimuljeis   eis esse maadesse, Fašismi olemuses I aalias ja Saksamaal a dis jahma amapa eva kirjelduse ajaloo&o ilde;pe aja ja hilisem direk or U. Kessler. Oldi &o ilde;udlikud, u dides vali ses hea dis siplii , klassikursuse kordamise v&o ilde;imalus ei a ud. R&o ilde;hku pa di iseseisva öö harju­mus e kuju emisele, said ad palju prak ilisi oskusi, agu kirjavahe us, dokume ide vormis ami e, masi akiri, ugeva aluse saksa keeles; oime asime ja rükkisime oma ajakirja "Pois e Hääl". Kooli mai e &o ilde;pilas e silmis &o ilde;s is ublis i seegi, e paljud e de &o ilde;pe ajad olid ise käsu a ava e &o ilde;piku e au orid: ees i keel - K. Mihkla, keemia - direk or O.J. Kiisel, raama u­pidami e - J. ammo, ma emaa ika - R. Meresmaa, saksa keel -H. Pezold, füüsika - R. Ku a, ve e keel - Aleksejev, joo is a­mi e E. Ka a. Kauba duskooli aas ad olid sisukad ja läksid kiires i. Su­ved vee is Paadremaal sü ikodus. Rüüsmaa läks ülesmäge: raada i v&o ilde;sa- ja lepikualuses uu poldu, va ad puhas a i kivides , mure se i masi aid, alus pee i head piimakarja. M&o ilde;is­ agi pol ud see ul ud isee eses , vaid suure ööga.

ööd &o ilde;u­ i las el ki, rääkima a suures li akooli poisis . Ome i pol­ ud see vas umeel ega raske. Oo as a ala i aega, millal li ­ as maale pääses. Rüüsmaal sai a selgeks mi mesugused maa­ ööd. alumehe hoolsus p&o ilde;lluharimisel, maa ja me sa hoidmi e, ra ge kokkuhoid ja leiva kallikspidami e o selles ajas mee­les. Kauba duskoolis, eri i viimases klassis, hakkas Harri m&o ilde; lema edasi&o ilde;ppimises güm aasiumis, e hiljem oleks ee lah i üli­kooli. Klassis oli eisigi, kellel sama m&o ilde; e. V&o ilde; sid ad era u de ma emaa ikas - kroo u d -, ses kauba duskooli ja progüm aasiumi programmid eri esid. Väljavaa eid veel kolmeks aas aks kooli jääda pidas a siiski väga igelaiks. Kevadel u­li al güm aasiumi m&o ilde; e ka ki jä a - ei äi ud v&o ilde;imalus ku­lude ka miseks. Kauba duskooli l&o ilde;pe amise järel oleks saa ud ööd pa gas, kuid Harri see ei meeli a ud - jällegi vaevas kahju u e, e a pol ud &o ilde;ppi ud semi aris. O sus as a asja omamoodi: ära käia aja ee is uses. Juu ikuu algul olid paberid vormis a ud ja komisjo is käidud. Algasid 1940. aas a suve pöördelised sü dmused. S&o ilde;javäkke ei voe ud ja a s&o ilde;i is suveks Rüüsmaale. Pidi ka aru pidama, mi­da edasi eha. Oo ama ul selgus, e Rüüsmaal ei olda ema edasi&o ilde;ppimise vas u, ädimees kogu i soovi as uues i kooli mi a - al oli emaga sel eemal varem ju u ol ud - arvas, e küll a uleb rahaga välja, ja lubas oe ada. Kah e korda a seda öelda ei lask ud. alli as käies a koh as direk or O.J, Kiiseli , a u dis huvi, mida Harria eeb v&o ilde;i kava seb. Kui rääkis soovis kommer sgüm aasiumi as uda, o sus as asja samas ä ava urgal: pa eb ime kirja. 1940. aas a sügisel oli aas oma Sakala ä ava koolis, aga seekord alli a Poeglas e Kommer sgüm aasiumi ehk "Komme" &o ilde;pi­la e. E disi "Kauba" poisse is us peale ema klassis veel kolm, ülejää ud olid ul ud eis es alli a progü maasiumides ja reaalkoolides . Elu läks sel sügisel väga sü dmus erikkaks ja kiireks. Uudiseid uli järjes : esi eks muude i kooli ime us - kommer sgüm aasiumis sai kommer skool; eiseks lühe da i &o ilde;ppeaega kolmel aas al kahele; kol a daks, ja &o ilde;pilas e ülla­ useks, haka i maksma s ipe diumi. Vahepeal oli rahakurssi muude ud ja Rüüsmaal suvise öö ees kaasa saadud saja kroo­ iga polekski al ilma s ipe diumi a midagi peale haka a ol­ ud. &O ilde;ppeaja lühe dami e oi kaasa u iplaa i u duva pai­sumise, kuid "Kauba" pois e elu oli kergem, ses eriai ed olid u avad, masi akirja u dides vabas a i, sai kogu i asulis masi akirja ööd. Ühel vahe u il &o ilde;mbas kauba duskooliaeg e klassijuha aja E. Ka a Harri ki li ööbis ki i v&o ilde; es e da juurde ja ü les, e ahab &o ilde;u a da. Oli väär &o ilde;u: eha j&o ilde;ulus ülemi ekueksamid eise klassi ja kool kevadel l&o ilde;pe ada, lubas avaldus &o ilde;ppe &o ilde;u­kogus oe ada.

MELLERS, WILFRED, Music and Society (London: Denis Dobson, 1946). MERTON, THOMAS, "Liturgy and Spiritual Personalism," in Worship magazine, Oct., 1960. MILANO, PAOLO, ed., The Portable Dante, trans. Laurence Binyon and D. G. Rossetti (New York: Viking Press, 1955). MILL, JOHN STUART, On Liberty, ed. Alburey Castell (New York: Appleton-Century-Crofts, 1947). MITCHELL, W. F, English Pulpit Oratory from Andrewes to Tillotson (London: Macmillan, 1932). MONTAGU, ASHLEY, Man: His First Million Years (Cleveland and New York: World Publishing Co, 1957). MORE, THOMAS, Utopia (Oxford: Clarendon Press, 1904). More, St. Thomas: Selected Letters (1557), ed. E. F. Rogers (New Haven: Yale University Press, 1961). MORISON, SAMUEL ELIOT, Admiral of the Ocean Sea (New York: Little Brown, 1942). MORRIS, EDWARD P., On Principles and Methods in Latin Syntax (New York: Scribners, 1902). MOXON, JOSEPH, Mechanick Exercises on the Whole Art of Printing (1683-84), ed. Herbert Davis and Harry Carter (London: Oxford University Press, 1958). MULLER-THYM, B. j., "new directions for organization practice." in ten Years Progress in Management, 1950— 1960 (New York: American Society of Mechanical Engineers, 1961)

1. Why do we learn English language?

2. English topics

3. Water World as Another Home for English Nation Reflected in the English Folklore

4. Конституция в киберпространстве: закон и свобода за электронной границей (english/russian)

5. Lexicology. Different dialects and accents of English

6. Holidays and traditions in english-speaking countries
Holidays and traditions in english-speaking countries
7. Древняя aнглийская проза (Ancient English Prose)
8. The history of Old English and its development
The history of Old English and its development

9. Types of tests used in English Language Teaching Bachelor Paper

10. Indirect speech acts in modern English discourse. - Косвенные речевые акты в современном английском дискурсе

11. The Influence of English Mass Culture on Estonia

12. Interactive method of teaching English grammar

13. Holidays and traditions in english-speaking countries

14. Lexicology. Word structure in Modern English

15. History of `The Beatles` and biographies of members in english

16. Жизнь и творчество Harri Jotilde;gisalu

Рамка пластиковая со стеклом 30x30, арт. ST31-S.
Пластиковая рамка со стеклом универсальна и для фотографий, и для картин. Она не испортится со временем и отлично подойдет для обрамления
309 руб
Раздел: Прочие
Штамп самонаборный "Printer С20-Set", 38x14 мм, синий.
Размер оттиска: 38х14 мм. 4 строк текста, без рамки. Касса шрифта с пинцетом для набора в комплекте. В комплекте: сменная подушка,
492 руб
Раздел: Штемпельная продукция, губочницы
Кошелёк "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (чёрный, алфавит).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
799 руб
Раздел: Косметички, кошельки

17. Социальное объявление развития english

18. Polysemy In The Semantic Field Of Movement In The English Language

19. Customs and traditions of English speaking countries

20. English idioms

21. THE Growing Influence of English Mass Culture

22. English country-side
English country-side
23. The lesson of English
The lesson of English
24. English writer: William Shakespeare
English writer: William Shakespeare

25. The English language

26. Неблагоприятные Эффекты Зеленых Лужаек english

27. Aaliyah (Haughton) 1979 -- 2001 english

28. Renaissanc english

29. Шекспир english

30. Такахаси Наоко english

31. Современные электронные средства массовой информации english

32. Остров Пасхи english

Набор кукол "Шарлотта Земляничка" (с одеждой).
Игровой набор "Шарлотта Земляничка" состоит из четырех мини-кукол высотой 8 см и массы полезных аксессуаров. Благодаря
1599 руб
Раздел: Шарлотта Земляничка
Именная ложка с надписью "София".
Предлагаем вашему вниманию готовое решения для подарка по любому поводу - именная ложка. Ложка изготовлена из нержавеющей стали, а ее
388 руб
Раздел: Прочее
Сушилка для белья напольная складная, 180x55x96 см, голубая.
Сушилка для белья напольная складная. Размеры: 180x55x96 см. Цвет каркаса: бело-голубой.
936 руб
Раздел: Сушилки напольные

33. Should press de liable or not english

34. 2 сочинения по английскому языку english

35. Scotland /english/

36. Всесторонний Доход english

37. Поиск границы между востоком и западом english

38. Исследование системы относительно глобальной геополитики и решения конфликта english
39. Топик по иностранному языку english
40. Топик по иностранному языку english

41. Топик по иностранному языку english

42. 3 Топика по иностранному языку english

43. 2 Топика по иностранному языку english

44. 2 Топика по иностранному языку english

45. 2 сочинения по иностранному языку для 9 класса english

46. Топики и вопросы по иностранному языку english

47. 4 Топика по иностранному языку english

48. 2 топика по английскому языку english

Домкрат гидравлический, подкатной, 2 т, 130-315 мм.
Домкрат гидравлический подкатной MIRAX, используется при проведении ремонтно-строительных работ. Эта модель домкрата одна из самых
1865 руб
Раздел: Домкраты, подставки
Дождевик Bambola для колясок прогулок с ручкой перекидной, пвх.
Прозрачный чехол для коляски - защита от дождя и снега.Выполнен из ПВХ - прочный, не трескается, не мутнеет. Подходит для прогулочных
333 руб
Раздел: Дождевики, чехлы для колясок
Рюкзак школьный с эргономичной спинкой "Neon. Модель Multi Pack".
Ранец с эргономичной спинкой. Жесткий каркас. Вмещает формат А4+. Размер: 40x32x18 см. Имеет два отделения на молнии, боковые карманы на
2306 руб
Раздел: Без наполнения

49. 3 биографии выдающихся людей на иностранном языке /english/

50. 5 топиков по иностранному языку /english/

51. 3 сочинения на новогоднюю тему /english/

52. 6 топиков по иностранному языку /english/

53. 10 сочинений по иностранному языку /english/

54. Причины Для Письма english
55. Национальные стереотипы /english/
56. Искусство /english/

57. Средства массовой информации /english/

58. Мой любимый праздник /english/

59. Защита окружающей среды /english/

60. Изучение иностранных языков /english/

61. Выбор будующей профессии /english/

62. Вашингтон /english/

63. Объединенное Королевство /english/

64. Россия /english/

Настольная игра "Для тебя".
Романтическая игра для влюбленной пары. Игроки получают по конверту с 15 заданиями. Каждое из них — это сюрприз для второй половины — фант
590 руб
Раздел: Игры для взрослых (18+)
Счеты большие "Mapacha".
Благодаря этим красочным счётам малыш очень быстро научится считать! Счёты оснащены 10-ю осями, на каждой из которых расположено по 10
800 руб
Раздел: Счетные наборы, веера
Доска магнитно-маркерная.
Доска напольная в деревянной некрашеной раме, азбука и цифры на магнитах, маркер. Доска двухсторонняя, с одной стороны "белая"
1619 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные

65. О себе /english/

66. Business English, учебник F.W. King, Units 3-6, для специальности Мировая экономика

67. English Literature

68. English Themes - My favorite Holiday

69. Grammatical difference between British and American English

70. Lexicology of the English Language
Lexicology of the English Language
71. Polari - English gay slang
Polari - English gay slang
72. The system of english tenses
The system of english tenses

73. english

74. Canadian English

75. The English Judicial System

76. Harry Potter: Films, Books etc

77. English painting

78. Международная компания "Мидлсекс" /english/

79. Куча тем по английскому языку для школы /english/

80. Инженерное искусство /english/

Подставка для канцелярских принадлежностей "Attache", 7 секции, металлическая сетка, 110x165x175 мм, цвет.
Подставка из 7 секций для пишущих принадлежностей и канцелярских мелочей. Выполнена из металла (сетка). Секции расположены в форме цветка.
805 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры
Кружка-хамелеон "Сова", 330 мл.
Для тех, кто любит подольше поспать, кому утро не в радость, поможет взбодриться кружка-хамелеон «Сова». Просыпайтесь вместе с
304 руб
Раздел: Кружки, чашки, блюдца
Чудо трусики для плавания, от 0 до 3-х лет, трехслойные, арт. 111, для мальчиков.
Детские специальные трусики для плавания в бассейне и открытом водоеме. Плотно прилегают, отлично защищают! Изготовлены из хлопка, имеют
376 руб
Раздел: Многоразовые

81. Библиотекарь /english/

82. Много топиков по английскому языку /english/

83. Высшее образование в Англии /english/

84. Права человека /English/

85. Нью-Йорк /english/

86. Зачетные темы по английскому языку для школы /english/
87. Ирландцы и Австралия /english/
88. Мое хобби /english/

89. Темы на английском /english/

90. Первый опыт работы /english/

91. Интернет - опасное место для игр /english/

92. Теория социокультурных систем english

93. Россия, Москва, русские традиции /english/

94. Моя будущая профессия /english/

95. Музыка /english/

96. English stereotype

Штора для ванной Рыжий кот "Curtain-Venice".
Штора для ванной изготовлена из 100% полиэстера с тефлоновой пропиткой. Материал ценится за свою устойчивость ко всевозможным
450 руб
Раздел: Занавески
Рюкзак для средней школы, джинсовый "Скай", 46x34x18 см.
Рюкзак для средней школы. 2 основных отделения, 4 дополнительных кармана. Формоустойчивая спинка. Ремни регулировки объема. Материал:
978 руб
Раздел: Без наполнения
Солнцезащитная рулонная шторка для автомобиля Altabebe, арт. AL7030.
Солнцезащитная рулонная шторка для автомобиля Altabebe AL7030 - аксессуар, который защитит ребенка от ярких солнечных лучей при перевозке
660 руб
Раздел: Прочее

97. Загадки Якутии /english/

98. Романские времена в истории Великобритании /english/

99. Музеи /english/


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.