Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Иностранные языки Иностранные языки

Екологія та ландшафтна екологія

Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов
Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная
Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки

Реферат  з курсу “Ландшафтна екологія” Написано студентом ФПН-3 Заклецьким Олександром НаУКМА Кафедра екології Київ 1999 р. Як усім відомо , екологія — це  наука , що займається  вивченням взаємозв’язків у природному середовищі . Так було до 70-х років , зараз цими питаннями займається загальна екологія. Основними завданнями загальної екології  є такі : вивчення з позицій системного підходу загального стану сучасної біосфери планети  , причин його формування та особливостей розвитку під впливом природних та антропогенних факторів ( іншими словами вивчення формування , існування та функціонування біологічних систем усіх рівнів у взаємозв’язку з атмосферою , літосферою та техносферою ) ; прогноз динаміки стану біосфери в часі та просторі ; розробка шляхів гармонізації взаємовідносин людського суспільства й природи , збереження здатності біосфери до самовідновлення та саморегулювання з урахуванням основних екологічних законів і загальних законів оптимізації взаємозв’язків суспільства та природи . На думку деяких авторів Ландшафтна екологія знаходиться десь на перетині екології живих організмів ( розділ теоретичної екології ) ; науки про раціональне використання та охорону природних ресурсів т.з. енвайроменталогію та науки про техногенні фактори забруднення довкілля ( практичні розділи екології ) . В екології елементарна одиниця – екосистема (єдиний природний комплекс , утворений за довгий час живими організмами й середовищем , в якому вони існують , і де всі компоненти обміном речовин та енергії ,при чому в системі повинна бути стабільною , та повинен чітко і стабільно функціонувати кругообіг речовин ) ; в ландшафтній екології елементарна одиниця – геосистема  ( клас полігеокомпонентних природних систем , які виділяються з реального тривимірного фізичного простору як його певний об’єм  , у межах якого протягом деякого періоду природні елементи й процеси завдяки існуючим між ними та з зовнішнім середовищем відношенням певного типу ( генетико-еволюційним ,  позиційним , речовинно-потоковим та ін. )  упорядковуються у відповідні цім відношенням  структури з характерними інваріантними ознаками та динамічними змінами ) ; погодьтеся , що між двома ціма термінами є суттєва різниця . Тепер давайте подивимося в чому специфіка Ландшафтної екології , чому і як вона виділяється в окрему науку . Почнемо з розглядання  екологічного підходу . Це завдання вирішується в рамках науково-екологічного підходу, який грунтується на концепції екосистеми. Як і геосистему , її складають ті самі геокомпоненти , проте в більшості визначень екосистеми явно або посередньо вказується на те, що один з  геокомпонентів відіграє в ній роль центру («хазяїна»), а решту розглядають як його периферію («дім», «середовище»), тобто як компоненти , вплив яких на «центр» екосистеми визначають його стан і взагалі можливість існування. На відміну від моделі геосистеми , класична модель екосистеми моноцентрична . Залежно від мети дослідження в ролі «центру» екосистеми виступають різні  компоненти, причому не тільки природного середовища (виділяють, наприклад, екосистему міста).

Проте для екологічного  підходу характерний біоцентризм, тобто виділення та аналіз екосистем, центром яких є окремі представники .виду (аутекологічний підхід), певна популяція (популящйно-екологічний підхід ) або ж сукупність організмів різних видів (синекологічний підхід). Концептуальний зміст моделі екосистеми не зміниться, якщо в її центрі поставити не біокомпонент, а будь-який інший, наприклад, грунт. У цій можливості криється значний методологічний потенціал екосистемної моделі. У моно- та поліцентричності ряд дослідників вбачають , принципову різницю відповідно між еко- та геосистемами. З таким твердженням, висловленим японським ученим М. Нумата (1966), а згодом і В. С. Преображенським, можна було б погодитись, якби сучасні  екологічні дослідження й надалі грунтувались на моноцентричній моделі екосистеми. Але з широким розвитком експериментальних екологічних досліджень,  імітаційного моделювання екологія вийшла з рамок класичної моноцентричної моделі. І хоч біоцентричні традиції екологічного підходу до аналізу природних систем зберігаються, сучасні  уявлення екологів щодо принципової структури екосистеми близькі  до концепції  геосистеми. Характерною особливістю екосистеми є її позаранговість. Як екосистему можна  розглядати і окрему краплину води,  озеро,  територію з-невизначеними межами, яку займає певна популяція. З цією особливістю пов'язана другорядність територіального аспекту в екологічному аналізі. Для нього більш важливим є не межі та розміри екосистеми, а процеси, які в ній відбуваються. При цьому значна увага приділяється біотичним процесам, а з абіотичних аналізуються переважно ті  що безпосередньо пов'язані з  «центром» екосистеми. 3в'язки між елементами, що належать до периферії екосистеми, нерідко нехтуються. При аналізі компонентів екосистеми акцент робиться не стільки на їх властивостях, генезисі , будові  скільки на функціях, які вони відіграють в екосистемі. Пріоритет функціонального аспекту аналізу екосистеми визначає  способи її декомпозиції на структурні частини (продуценти—консументи-редуценти та ін.) , зв'язки між ними (трофічні, консортивні та ін.), вибір параметрів, які описують екосистему тощо. При вивченні впливу зовнішнього середовища на екосистеми звертають увагу переважно на оцінку можливостей їх існування та ефективності функціонування в різних діапазонах дії факторів. На цій основі розроблено ряд конструктивних концепцій — лімітуючого фактора, екологічної ніші, а також методи градієнтного аналізу. 3 нею також пов'язана традиційна для екології  більша увага до ординації, ніж до класифікації екосистем. Ландшафтна екологія , як я вже казав народилася як синтез двох наук ландшафтознавства та екології . Інтеграція різних наук або наукових підходів виправдана і врешті-решт відбувається при виконанні трьох умов: принципової можливості інтеграції , її доцільності та приблизно однаковим рівнем розвитку та ступенем загальності контактуючих наук. Принципова можливість інтеграції ландшафтного та екологічного підходів в один—ландшафтно-екологічний зумовлена спільним об'єктом аналізу  полігеокомпонентні природні системи), близькістю базових концепцій  (гео- та екосистеми), cпiльними принциповими науковими завданнями (пізнання взаємодії компонентів природи між собою та з людиною), спільністю основних завдань прикладної орієнтації (обгрунтування рішень з оптимізації взаємодій суспільства та природних систем), подібністю багатьох методів досліджень.

Інтеграція доцільна в тому випадку, коли в кожній з контактуючих наук є коло питань, розробка яких однією наукою наштовхнулась на труднощі, тоді як в іншій науці для вирішення цих питань розроблено ефективні концептуальні та методичні підходи. Саме таких питань багато і в ландшафтознавстві, і в екології. В екології це насамперед питання просторового аналізу, які в цій науці майже не розглядались, а ландшафтознавство тут має багаті традиції. Для ландшафтознавства «кризовими» є теоретичні питання динаміки геосистем, до розв'язання яких необхідно залучити концепції екології. Загалом у екології та ландшафтознавства є багато взаємодоповнюючих концепцій, теоретичних положень, методів, із синтезом яких пов’язане формування теоретичного базису ландшафтної екології. 0днаковість ступеня розвитку контактуючих наук також необхідна умова їх інтеграції,  інакше менш розвинута наука просто поглинеться більш розвинутою. Екологія та ландшафтознавство виникли майже одночасно (концепцію екосистем запропонував А. Тенслі в 1935 р., а оформилась вона в 50-х роках . Концепцію ландшафту вперше науково сформулював Л. С. Берг у 30-х роках, а в 50-х вона набула теоретичного завершення ) і далі вони розвивалися в цілому синхронно. І хоч у різних країнах співвідношення між ними може бути різним, у світовій науці стан розвитку ландшафтознавства та екології , можна вважати , знаходяться на однаковому рівні. Інша річ – ступінь  обізнаності широкої громадськості ;з завданнями та ідеями цих наук. популярність екології . B суспільстві значно вища, ніж ландшафтознавства  проте це не перешкоджає інтеграції цих наук. Ландшафтна екологія є продуктом лише часткової інтеграції ландшафтознавства та екології. Вона використовує  лише певну частину їх теоретичних положень, підходів, які при взаємоконтакті досить суттєво трансформуються. Це зумовлює формування оригінального концептуально-теоретичного базису самостійної науки — ландшафтної екології на стику ландшафтознавства та екології , які залишатимуться самостійними науками із  своїми теоретичними концепціями та методами.  Давайте розглянемо її підхід до проблеми . Ландшафтно-екологічний підхід поряд із сильними в евристичному відношенні особливостями, успадкованими від ландшафтознавства (територіальність, поліцентризм моделі геосистеми тощо) та екології (концепція. сукцесії , методи ординації , моноцентризм моделювання екосистеми тощо ).  Але є і власні риси. Як і в цих науках , об’єктом ландшафтної екології є полігеокомпонентні природні системи. Проте при їх дослідженні вона значно ширше користується наслідками із загальнонаукового принципу доповнюваності . Згідно з цим принципом всебічне пізнання складного об'єкта чи явища досяжне за умови дослідження його з різних проекцій  (різними моделями) звести які до однієї принципово неможливо. Досліджуючи природну реальність, ландшафтна екологія не редукує її до моделі якогось одного типу (гео- чи екосистеми) а виходить з того, що певне наукове чи практичне завдання визначає оптимальний c oci6 декомпозиції природної системи (її поділу на елементи й структурні частини), що приводить до множинності типів її структур.

Бо тут, на Витачівській дорозі, проминули мої найкращі, духовно наповнені години і дні. Тільки тут я був по-справжньому щасливий і відчував себе творінням Божим. Якщо й справді душа не вельми віддаляється од тіла, вона перевтілиться у жайворона. Як перевтілилася у ворона душа героя мого оповідання, написаного тридцять літ тому. Там, між Халеп'ям і Витачевом, є жайворонове поле, над ним ці непогамовані пташки вителенькують од ранньої весни до пізньої осені, наче небесні дзвоники, і можна буде після відвідин музею за додаткову, звісно, платню організувати мадрівку шанувальників мого таланту по Витачівській дорозі, на жайворонове поле: «Хто хоче почути голос душі письменника, доплатіть по карбованцю!» А можливо, тоді вже будуть не карбованці, а гривні чи й українські долари. Тим більше що така мандрівка буде корисною для здоров'я екскурсантів. На пагорбах наших, навіть у часи екологічних катастроф, — порівняно чисте повітря: Дніпро, луки, переліски… І хай дарує Смерть, героїня не одної моєї оповідки, що я ставлюся до неї без традиційної поштивості, із гумором

1. Свобода та межі підприємницької діяльності

2. Формування пізнавального інтересу учнів на уроках біології в 6 класі

3. Методи ідентифікації та нейтралізації ризиків на фінансовому ринку (на прикладі операцій АКБ "Приватбанк" на міжнародному та внутрішньо-українському ринку золота)

4. Вікові особливості реакції організму на гіпоксичний стрес: механізми та шляхи підвищення стійкості до гіпоксії

5. Соціальний та етнічний склад катакомбного населення

6. Позичковий капітал підприємства, його ознаки та складові
7. Здоров’я та його складові. Фізичне здоров’я людини
8. Подвійний запис та характеристика рахунку 6

9. Організаційно-адміністративні засади державного регулювання економіки. Органи, що формують економічну політику держави. Їх рівні, склад, структура та функції. Напрями вдосконалення системи державних органів управління

10. Соціальні стани в Україні у складі Литви та Польщі

11. Носії інформації, їхній склад та характеристика. Розробка АРМ прибуток підприємства

12. Забезпечувальні підсистеми. Призначення та склад забезпечувальних підсистем

13. Генеральний Секретаріат та його склад

14. Складові та об’єкти логістики

15. Вплив фізичних навантажень на популяційний склад та метаболічний статус лімфоцитів крові спортсменів, які займаються боротьбою дзюдо

16. Опрацювання складу, технології та дослідження вагінальних супозиторіїв противірусної дії з протефлазідом

Ступка с пестиком "Mayer & Boch", 300 мл.
Ступка с пестиком изготовлена из прочного мрамора с восковым покрытием. Ступка станет незаменимой вещью для приготовления свежемолотых
695 руб
Раздел: Измельчители, приспособления для резки
Мягкая игрушка "Волк. Забивака", 33 см.
Мягкий волк Забивака — официальный талисман чемпионата мира по футболу 2018 года. Представляет собой волка с коричнево-белой шерстью в
1299 руб
Раздел: Игрушки, фигурки
Домик игровой.
Игрушка из пластмассы. Предназначена для игры на свежем воздухе. Замечательный домик высокого качества, будет радовать ваших детей и вас
9084 руб
Раздел: Домики и комплексы

17. Розробка і стандартизація складу та промислової технології одержання очних крапель антиалергічної дії

18. Вплив N-стеароїлетаноламіну на ліпідний склад злоякісних та умовно нормальних клітин

19. Вивчення молодшими школярами рослин на уроках природознавства в 3 класі

20. Організація та методика проведення занять з технічної праці в 5-му класі

21. Підготовка вчителя молодших класів до організації та проведення уроку

22. Теоретичні та методичні основи формування інформаційної культури майбутнього вчителя початкових класів
23. Зміст та класифікація мотивів природоохоронної діяльності учнів початкових класів
24. Склад та первинна переробка нафти

25. Політична соціологія в складі соціологічної теорії - питання та історичний розвиток

26. Вплив позакласних занять фізичною культурою на показники фізичного стану та здоров’я учнів старших класів

27. Агроекосистема та агроландшафти як складові біосфери та способи взаємовпливу суспільства і природи

28. Сучасний склад: характеристика та функції

29. Роль микроэлементов в обменных процессах растений и на накоплении ими биологически активных веществ (Реферат (обзор литературы) () WinWord 97)

30. Проблемы антропогенного воздействия на биосферу

31. Полная история танков мира

32. Великобритания (расширенный вариант реферата 9490)

Столик универсальный "Раскладушка".
"Раскладушка" - это многофункциональный складной столик, который с лёгкостью устанавливается и разбирается. Его можно
1083 руб
Раздел: Столы, тумбы
Простыня на резинке "Лимон", 90x200 см.
Трикотажная простыня "Tete-a-Tete" изготовлена из 100% хлопка высокого качества. Натуральный, экологически чистый материал
571 руб
Раздел: Простыни, пододеяльники
Подвесные качели "Кассон".
Подвесные детские качели изготовлены из прочного жгута и пластиковых разноцветных деталей. Размер: 48х48х24 см. Материал:
394 руб
Раздел: Качели

33. Денежная реформа и становление денежного рынка Украины (Грошова реформа та становлення грошового ринку України)

34. Прибуткове оподаткування підприємств, проблеми та шляхи розвитку в Україні

35. Цивільний та арбітражний процес

36. Формування украiнськоi народностi. Походження та поширення назви "Украiна"

37. Конституцiя США та реальнi права громадян

38. Захист прав та iнтересiв вiдповiдача в цивiльному процесi
39. Правова регламентацiя организацii та дiяльностi судових органiв Украiни
40. Микола Карпович Садовський (1856-1933) ( Життя та творчість)

41. Несколько рефератов по культурологии

42. Реферат перевода с английского языка из книги “A History of England” by Keith Feiling

43. Реферат по книге Фернана Броделя

44. Даниил Галицкий и его внутренняя и внешняя политика (Данило Галицький - його внутрЁшня та зовнЁшня полЁтика)

45. Концепция Л.Н. Гумилева "Этногенез и биосфера земли" и ее значение в развитии философии истории

46. Были ли в Германии плавающие танки накануне Второй Мировой Войны?

47. Отчетная ведомость склада. Пример отчета СУБД FoxPro

48. MS SQL Server 6.5

Кружка "Ниндзя".
Всем, кто очарован искусством японских самураев, наверняка понравится этот чайный набор: необычная глазастая кружка в тканевой чёрной
524 руб
Раздел: Кружки
Брелок "FIFA 2018. Забивака с подвесками".
Брелок с символикой чемпионата мира FIFA 2018. Материал: металл.
562 руб
Раздел: Брелоки, магниты, сувениры
Кружка фарфоровая с ситечком для заварки, с подставкой под чайный пакетик и подносом "Ирис", 256.
Кружка фарфоровая с ситечком для заварки, с подставкой под чайный пакетик и подносом. Объем: 256 мл. Материал: костяной фарфор, металл, пластик.
503 руб
Раздел: Кружки, чашки, блюдца

49. Visual J++ 6.0

50. Эффекты слоев в Photoshop 6

51. Лабораторная работа №6 по "Основам теории систем" (Решение задачи о ранце методом ветвей и границ)

52. Инфильтративный туберкулез легких S1-2,6 справа

53. Субъект преступления ("подновлённая" версия реферата 6762)

54. Проблемы биосферы
55. Понятие биосферы. Начало и вечность жизни
56. Биосфера

57. УЧЕНИЕ О БИОСФЕРЕ В.И. ВЕРНАДСКОГО

58. Понятия о популяциях, сообществах, биоге- оценозах, экосистеме, биосфере и ее основных компонентах

59. Биосфера и ноосфера

60. Серная кислота и экология биосферы

61. Половое воспитание и подготовка учеников к семейной жизни (Статеве виховання та підготовка учнів до сімейного життя)

62. Дифференцированный подход в обучении основным движениям (для детей 6-го года жизни)

63. Полная история танков мира

64. Перспективы развития автомобильного двигателестроения (zip 1.6 Mb)

Чайный набор 2 предмета "Вавилон", 210 мл.
Чайный набор 2 предмета (серебро). Объем: 210 мл. Материал: фарфор.
368 руб
Раздел: На 1 персону
Этажерка для обуви, узкая, 4 полки.
Этажерка для обуви разборная на 4 полки. Основа - металлокаркас. Напольная, складная. Размеры (ДхШхВ): 460х280х700 мм.
861 руб
Раздел: Полки напольные, стеллажи
Каталка-трактор "Митя" №2.
Каталка-трактор станет прекрасным подарком для Вашего ребенка. Малыш может ездить на машинке сам, отталкиваясь от пола ножками и
1433 руб
Раздел: Каталки

65. Причини суїцидальної поведінки засуджених в УВП. Діагностична та профілактична робота психолога

66. Органiзацiя та планування виробництва потококонвеєрноi лiнii десяткового суматора з корекцiєю результата ([Курсовая])

67. 6 задач по теории электрических цепей

68. Оптимизация размещения материалов на складе

69. "Русский Тарзан" (реферат о российском пловце Александре Попове)

70. "Камю", "Сартр", "Шопенгауэр", "Ясперс", "Фромм" (Рефераты, доклады по философии)
71. Серная кислота и экология биосферы
72. Кредитний ризик комерційного банку та шляхи його оптимізації

73. Кредитний ризик комерційного банку та шляхи його мiнiмiзацiЇ

74. Кредитнi операцiї комерцiйних банкiв, їх сутнiсть та ризикове середовище

75. Гроші та грошові реформи Росії в період 1895 - 1924 року

76. Определение и управление валютными рисками предприятием внешнеэкономической деятельности на примере ООО "Корпорация "Агросинтез" (Визначення та керування валютними ризиками підприємством ЗЕД на прикладі ТОВ “Корпорація “Агросинтез”)

77. Логистическое управление складами

78. Кредитування підприємств та забезпечення кредитів

79. Поліграфічна промисловість України. II роль та перспективи розвитку

80. Технология размещения, укладки и хранения товаров на складе

Набор для обучения "Учись считать", 128 штук.
Материал: дерево. В наборе: счётные палочки - 20 штук. Круги - 30 штук. Квадраты - 30 штук. Треугольники равносторонние - 10
320 руб
Раздел: Счетные наборы, веера
Беговел "Funny Wheels Rider Classic" (цвет: зелёный).
Беговел - это современный аналог детского велосипеда без педалей для самых маленьких любителей спорта. Удобный и простой в обучении,
2500 руб
Раздел: Беговелы
Чудо трусики для плавания, от 0 до 3-х лет, трехслойные, арт. 1432, для девочек.
Детские специальные трусики для плавания в бассейне и открытом водоеме. Плотно прилегают, отлично защищают! Изготовлены из хлопка, имеют
376 руб
Раздел: Многоразовые

81. Генезис капитализма в Мексике. Реферат по истории экономики

82. Меж двух зол

83. Виникнення та формування українського етносу

84. Дії національно-визвольної війни та теріторії Дніпропетровського краю

85. Київська Русь та її місце в історичній долі українського народу

86. Люблінська та Берестейська унії
87. Перша світова війна. Причини та характер
88. Походження людини та її поява на території України

89. Семь чудес света - древний мир, средние века и наше время (история цивилизации, реферат)

90. Перша та Друга Малоросійські Колегії

91. Декабристський рух та його поширення на Україні

92. Створення, програми та діяльність Укр. і Рос. партій на поч. ХХ ст.

93. Становлення, вiйськовий та соцiально-громадський устрiй Запорiзькоi Сiч

94. Обычаи и обряды украинского народа (Звичаи та обряди українського народа)

95. БЭСМ-6

96. Методи та способи підключення до мережі Internet

Бумага для офисной техники "IQ Selection", А4, 160 г/м2, 167% CIE, 250 листов.
Прекрасное качество печати на любой копировально-множительной технике, великолепное качество при двухстороннем копировании. Формат листов:
572 руб
Раздел: Формата А4 и меньше
Кошелек нагрудный Tramp средний, 14x21 см.
Легкий походный нашейный кошелек для самых необходимых документов. Удобно носить под одеждой. Тесьма для ношения на шее. Пять отделений
390 руб
Раздел: Косметички, кошельки
Каталка "Мишка".
Высота от пола до сиденья: 23 см. Размер: 29х47х43 см. Каталка выдерживает массу ребенка до 25 кг. Цвет каталки может отличаться от
759 руб
Раздел: Каталки

97. А.П.Чехов: "Палата номер 6"

98. Розслідування крадіжок державного та громадського майна

99. Мій ресторан (фірмові страви, коктейлі та нопої)

100. Технологія приготування страв та кондитерського виробу


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.