Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Педагогика Педагогика

Індивідуальний і диференційований підхід до учнів у навчанні математики

Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики
Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10

Міністерство освіти і науки України Рівненський державний гуманітарний університетРеферат на тему: Індивідуальний і диференційований підхід до учнів у навчанні математики Виконав: студент факультету математики і інформатики групи ПМ-42Рівне - 2006 План: Вступ Сутність і шляхи реалізації принципів індивідуалізації і диференціації навчання. Індивідуальний підхід - необхідна умова розвитку мислення учнів в процесі навчання математики. Реалізація індивідуального підходу до учнів при навчанні математики. Технологія рівневої диференціації навчання математики. Висновок Список використаної літератури Навчання учнів математиці це навчання їх математичній діяльності. Математична діяльність – формування та розвиток розумової діяльності визначеної структури. Загальноосвітня мета викладання математики вимагає від учителя: передати учням певну систему математичних знань, навичок; навчити усній і письмовій математичній мові; допомогти учням досягти обов’язкових результатів навчання, навчити застосовувати набуті знання для розв’язання найпростіших завдань життєвої практики та вивчення інших навчальних предметів; ознайомити з шляхами пізнання реальної дійсності, математичними методами; навчити користуватися математичними інструментами та приладами, а також умінню самостійно здобувати знання (робота з підручником, науково-популярною літературою). Принцип доступності вимагає, щоб обсяг і зміст навчального матеріалу були під силу учням, відповідали рівню їх розумового розвитку та запасу знань, вмінь і навичок. Слід відмітити, що спрощений зміст навчання знижує його розвивальні і виховні можливості. Тому рекомендується (за Л.В. Занковим), щоб зміст завдань для учнів знаходився в зоні їх найближчого розвитку. Сутність і шляхи реалізації принципів індивідуалізації і диференціації навчання. Під індивідуалізацією слід розуміти організацію процесу навчання на основі врахування індивідуальних особливостей учнів. Під диференціацією слід розуміти організацію процесу навчання за декількома різними навчальними планами, програмами, завданнями в формі окремих груп, створених на основі врахування будь-яких узагальнених індивідуальних особливостей школярів. Диференціація навчання є варіантом індивідуалізації, способом реалізації індивідуального підходу до учнів. Відмінність диференціації від індивідуалізації полягає в тому; що врахування індивідуальних особливостей учнів здійснюється в такій формі, де учні групуються на основі будь-яких особливостей для окремого навчання в умовах класу. Суть принципу індивідуального підходу заключається в адаптації (пристосуванні) навчання до змісту і рівня знань, умінь та навичок кожного учня або до характерних для нього особливостей процесу засвоєння, або навіть до деяких стійких рис його особистості. Основним засобом реалізації даного принципу є індивідуальні самостійні роботи, котрі виступають як дидактичний засіб організації і керівництва самостійною діяльністю учнів на всіх етапах навчання. Під диференціацією розуміють таку систему навчання, при якій кожен учень одержує право і можливість приділяти переважну увагу тим напрямкам навчання, котрі у найбільшій мірі відповідають його схильностям.

Види диференціації: рівнева і профільна. Рівнева диференціація виражається у тому, що навчаючись в одному класі, за однією програмою та підручником, школярі можуть засвоювати матеріал на різних рівнях. Визначальним при цьому є рівень обов’язкової підготовки. Профільна диференціація припускає навчання різних груп школярів за програмами, котрі відрізняються глибиною викладання матеріалу, обсягом відомостей і навіть номенклатурою питань, що вивчаються. Обидва види диференціації - рівнева та профільна - існують і взаємно доповнюють один одного на всіх ступенях шкільної математичної освіти, однак у різній питомій вазі, У основній школі головним видом диференціації є рівнева. Профільне навчання математики у основній школі може існувати у рамках поглибленого вивчення математики, починаючи з УШ класу. На старшій ступені школи пріоритет віддається різноманітним формам профільного вивчення предметів. Вимоги до здійснення рівневої диференціації : відкрите пред’явлення рівня обов’язкової підготовки повинно здійснюватися на всіх етапах навчання, учням повинні бути зрозумілі і відомі наочні, повсякденні, так і підсумкові обов’язкові вимоги; рівень, на якому ведеться викладання, повинен бути вище обов’язкового рівня засвоєння матеріалу; всі учні повинні пройти через етап опорних знань, через етап роботи над обов’язковими результатами; послідовне просування за рівнями; облік індивідуального темпу досягнення обов’язкових результатів; відповідність змісту, контролю і оцінки прийнятому рівневому підходу; добровільний вибір засвоєння і звітності. Виділеним і відкрите пред’явлення всім учасникам навчального процесу рівня обов’язкової підготовки є основою диференціації навчання. Досягнення рівня обов’язкової підготовки є критерієм, підставою для організації диференційованої роботи у класі. Контроль повинен передбачати для всіх учнів перевірку обов’язкових результатів навчання і доповнюється перевіркою засвоєння матеріалу на більш високих рівнях. Засвоєння матеріалу всіма учнями на обов’язковому рівні вимог програми називають базовим рівнем. Підвищення базового рівня спів відносно здібностям, бажаним і інтересам учнів називають підвищеним рівнем. Вимоги до математичної підготовки сформульовані для кожного ступеня школи в програмі з математики і відображають собою цільові установки по відношенню до підсумкового результату навчання для кожного ступеня. Для кожного ступеня виділено два рівня оволодіння матеріалом: - рівень обов’язкової підготовки (визначає той безумовний мінімум підготовки, який повинен бути осягнений кожним учнем із закінченням ступеня, і відповідає оцінці &quo ;4 – 6&quo ;); - підвищений рівень математичної підготовки, який повинна забезпечити школа для випускників, які мають оцінку &quo ;10 – 12&quo ;. Досягнення підвищеного рівня дає достатньо основу для одержання вищої освіти за спеціальностями, які пов’язані із застосуванням математики. Диференціація навчального процесу математики реалізується через і дозування навчального матеріалу для учнів із врахуванням їх загального розвитку; намаганням кожного школяра розвивати свої власні здібності на ; основі відповідних умов, які є в школах-ліцеях, школах-гімназіях.

Індивідуальний підхід - необхідна умова розвитку мислення учнів в процесі навчання математики. Зміст принципу індивідуального підходу полягає в такій організації навчального процесу, при якому вибір методів, прийомів і темп навчанні враховує індивідуальні відмінності учнів, рівень їх здібності до навчання. Рушійними силами індивідуалізації є протиріччя між фронтально побудованим процесом пред’явлення нового матеріалу і індивідуальним характером його засвоєння. Цей принципів має давню історію. Ще К.Д.Ушинськиі говорив, що ділити клас на дві групи, одна з яких сильніша другої, не тільки не шкода, але навіть корисно, якщо наставник вміє, займаючись з однієї групою сам, другій дати користю самостійну вправу. В педагогіці питання індивідуалізації розроблялись П.П.Блонським, О.М. Гельмонтом. Але особливе піднесення уваги до проблеми індивідуалізації навчання відбувається наприкінці 60-х, в 70-х років дидактичних роботах Ю.К. Бабанського, Е.С. Рабунського, О.О. Бударного, І.Е. Унт, І.М. Чередова, І.С. Якіманської, психологів Н.О. Менчинсьюї, З.І. Калмикової і багатьох інших. В рамках розвиваючого індивідуального підходу відбувається глибоке вивчення індивідуальних психологічних особливостей учнів, перерозподіл уваги від слабких учнів до різних груп школярів; робиться спроба побудувати навчальний процес з урахуванням індивідуально-психологічних особливостей сприймання і мислені учнів на основі теорії діяльності. Е.С.Рабунський означає індивідуальний підхід як дійову увагу до кожного учня, його творчої індивідуальності в умовах класноурочної системи навчання, припускає розумне сполучення фронтальних, групових і індивідуальних занять для підвищення якості навчання і розвитку кожного школяра. Індивідуальний підхід припускає вивчення одних і тих же питань програми на різних рівнях, в залежності від підготовленості учнів, їх інтересів здібностей та інших критеріїв так, щоб кожний учень був зайнятий на уроці щоб не допускати прогалин в знаннях школярів. “Усі діти здатні до навчання, кожний нормальний психологічно здоровий школяр здатний одержати середню освіту, більш чи менш успішно оволодіти навчальним матеріалом в межах шкільних програм, і учитель повинен добиватись цього стосовно всіх учнів”. Але звідси зовсім не випливає, що всіх учнів можна однаково легко навчити. Навчальний процес повинен не просто пристосовуватись, підбудовуватись під власний рівень знань і умінь учнів, змінюючи зміст і методи, а орієнтуватись на досягнення максимально важливих результатів кожним учнем і, що не менш важливе, на розвиток мислення, пізнавальних можливостей, інтересів. Диференційний підхід в навчанні – це засіб реалізації індивідуального підходу. Орієнтація навчання на середнього учня себе не виправдовує, оскільки при цьому по різному використовується потенціал слабких і сильних учнів. Останній надається сам собі, чим пояснюється втрата інтересу до навчання. В ряді робіт відмічається, що організація індивідуального підходу до учнів в умовах звичайного уроку є слабким місцем в організації навчання. Дуже часто індивідуальний підхід розуміється тільки як доробка матеріалу, ліквідація прогалин після уроків і під час його проведення.

Основною методою навчання був індивідуальний вишкіл стрільця, якого метою було виховати бойовика, що самостійно думає і діє. Крім цього, введено також взаємне навчання, що виробляло в стрільців почуття самопевности і вчило кожного стрільця командувати. Вишкіл ведено в малих групах. При навчанні узгляднено найновіші здобутки війни. Зокрема більшу увагу звернено на боротьбу ручними гранатами, яка стала окремим предметом навчання. В кожній сотні вишколювалась пробойова чота, на основі найновішого досвіду наступальної тактики. Навіть навчання правильного уживання кріса та стріляння відбувалось тепер на підставі нових засад. Солідна німецька метода не занедбувала найменших деталів вишколу, включно до поведінки стрільця в службі і поза службою, його зовнішнього вигляду, вояцької постави, стану його виряду, точно сти в виконуванні наказів та якости дисципліни. Вишкіл поодиноких сотень кінчився докладною провіркою їх бойової справности, яку переводив командант німецького Армійського Вишколу. Він випитував і переглядав кожного стрільця одинцем

1. Підходи до дослідження правової свідомості підлітків

2. Використання дидактичних ігор на уроках математики

3. Використання комп’ютера на уроках художньо-естетичного циклу в навчальному процесі початкової школи

4. Екологічні проблеми промислових та побутових відходів

5. Використання Microsoft Access для створення інформаційно-облікової системи на підприємстві АТВТ Продукт-Сервіс

6. Стратегічне управління як реалізація цільового підходу
7. Оптимізація розподілу та використання добрив у сільськогосподарському підприємстві
8. Диференційовані підходи до корекції метаболічних порушень у хворих на гнійний середній отит

9. Розвиток творчого мислення старшокласників на уроках математики з використанням інформаційних технологій

10. Диференційований підхід до комплексного лікування гіперплазії ендометрія у жінок репродуктивного віку

11. Клініко-патогенетичне та хронобіологічне обгрунтування диференційованого застосування спелеотерапії та керованої галоаерозольтерапії у відновлювальному лікуванні хворих на бронхіальну астму

12. Обґрунтування диференційованих методів лікування генералізованого пародонтиту при цукровому діабеті 2 типу

13. Використання диференціаційного навчання при вивченні креслення на прикладі теми: "Нанесення розмірів" у 8 класі

14. Використання ескізів та начерків на уроках трудового навчання

15. Використання ігор на уроках української мови в початкових класах

16. Технологія використання підручників на уроках у початковій школі

Бутылочка для кормления Avent "Classic+", 125 мл, от 0 месяцев.
Зарекомендовавшая себя серия Classic была улучшена: теперь кормление станет еще приятнее. Антиколиковая система, эффективность которой
358 руб
Раздел: Бутылочки
Табурет складной "Моби".
Табурет изготовлен из пищевой пластмассы и абсолютно безопасен для детей, легко собирается и моется. Яркая цветовая гамма табурета
522 руб
Раздел: Стульчики
Двусторонние клеевые подушечки UHU Fix, 50 штук.
Двухсторонние клеящие подушечки с высокой клеящей способностью для постоянного крепления. Позволяют прикрепить практически любой нетяжелый
350 руб
Раздел: Универсальный

17. Дидактичні функції використання комп’ютерів на уроках трудового навчання

18. Диференційований контроль навчальних досягнень учнів основної школи

19. Диференційований підхід у процесі навчання молодших школярів розв’язувати текстові задачі

20. Проектування безвідходного виробництва з використанням біоконверсійних технологій утилізації відходів тваринництва

21. Качества, которыми должен обладать Государь по книге “Сиясат-наме”

22. Нетрадиционные формы урока
23. Использование видео на уроках английского языка
24. Стонхендж - великая книга тайн из камня

25. Тематика и типы древнерусских книг

26. Книга как основное средство документной коммуникации

27. Виктор Суворов: критические замечания по книгам "Ледокол" и "День "М"

28. Значение текста в художественном образе древнерусской рукописной книги конца XIV – начала XV века

29. Дидактические возможности отдельных методов обучения на уроках литературы в старших классах

30. Книга Г.О. Винокура "О языке художественной литературы"

31. Быть или не быть книге (интернет против книг)

32. Развитие воображения младших школьников на уроках музыки

Учимся читать по слогам. 40 карточек-пазлов. Митченко Ю.
В наборе 40 двухсторонних карточек-пазлов, разработанных для детей, которые уже знакомы с алфавитом. Эта развивающая игра поможет ребенку
389 руб
Раздел: Алфавит, азбука
Глобус Земли физико-политический, рельефный, с подсветкой, 320 мм.
Глобус Земли физико-политический, рельефный, с подсветкой, питание от сети. Диаметр: 32 см. Материал: пластмасса. Крым в составе РФ.
1452 руб
Раздел: Глобусы
Качели подвесные Edu-play "До-Ре-Ми".
Качели подвесные Edu Play "До-Ре-Ми". Легкие по весу, простые в сборке. Устанавливать возможно дома и на улице. Надежные канаты
2535 руб
Раздел: Качели

33. Краткое содержание книги И. Тэна "Происхождение современной Франции"

34. Рецензия по истории на книгу Н. Н. Молчанова "Дипломатия Петра великого"

35. По книге Г. Вильхельма "Древний народ хурриты"

36. Достоверность писцовых книг

37. Гибель Титаника. Уроки трагедии

38. Рецензия книги Ф. Броделя "Время мира"
39. Электронные книги
40. Моделирование структуры книги

41. Опыт использования ЭВМ на уроках математики

42. Геометрический материал на уроках математики (наглядность)

43. Видовое многообразие, насыщенность флоры Верхней Лемвы редкими видами из "Красной книги" как критерий её уникальности и необходимости повышения статуса охраны

44. Создание и ведение Красных Книг - действенная форма сохранения биологического разнообразия

45. План урока по психологии

46. Развитие творческой личности ребенка на уроке музыки

47. Воспитание внимания у подростков на уроке физкультуры

48. Бригадный подряд на уроках труда /портняжное дело/

Карандаши цветные "Colorino Kids", трехгранные, 18 цветов + точилка.
Трехгранный профиль. Яркие, насыщенные цвета. Отстирываются с большинства обычных тканей. Специальная SV технология вклеивания
333 руб
Раздел: 13-24 цвета
Игрушка "Музыкальная сова".
Музыкальная сова танцует и машет крылышками с мигающими огоньками! А ещё она рассказывает сказки: "Курочка Ряба",
653 руб
Раздел: Животные
Копилка "Яблоко".
Принцип работы: копилка "заглатывает" монетку положенную на "язычок". Присутствуют звуковые эффекты.
368 руб
Раздел: Копилки

49. Развитие теории урока в советской дидактике периода середины 50-х - середины 60-х годов

50. Развитие познавательной активности учащихся на уроках математики

51. Использование проблемных ситуаций на уроках математики в развитии творческого мышления младших школьников

52. Методика обучения анализу и сравнению объектов и явлений природы в процессе проведения экскурсий на уроках природоведения

53. Формирование экологических понятий на уроках русского языка

54. Активизация познавательного интереса на уроках биологии
55. Пословицы и поговорки на уроках английского языка
56. Развитие нравственных отношений младшего школьника на основе творчества Д. Дефо, его книг о Робинзоне Крузе

57. Развитие познавательного интереса к урокам русского языка. Роль занимательности в процессе обучения

58. Региональная культура и история на уроках немецкого языка в средней школе

59. Нетрадиционные формы урока

60. Формирование коммуникативной компетентности подростков (на материале уроков иностранного языка)

61. Использование различных методов обучения с целью активизации познавательной деятельности на уроках технологии

62. Устный счет как средство повышения интереса к уроку математики

63. Научно-педагогическое обоснование урока английского языка в 8“б” классе Лингвистической гимназии №3

64. Современный газетный заголовок. Работа с заголовком на уроках русского языка в школе

Кружка "Ниндзя".
Всем, кто очарован искусством японских самураев, наверняка понравится этот чайный набор: необычная глазастая кружка в тканевой чёрной
524 руб
Раздел: Кружки
Брелок "FIFA 2018. Забивака с подвесками".
Брелок с символикой чемпионата мира FIFA 2018. Материал: металл.
562 руб
Раздел: Брелоки, магниты, сувениры
Кружка фарфоровая с ситечком для заварки, с подставкой под чайный пакетик и подносом "Ирис", 256.
Кружка фарфоровая с ситечком для заварки, с подставкой под чайный пакетик и подносом. Объем: 256 мл. Материал: костяной фарфор, металл, пластик.
503 руб
Раздел: Кружки, чашки, блюдца

65. Использование художественной литературы на уроках истории и во внеклассной работе

66. Организационно-педагогические условия реализации эвристического обучения на уроках математики

67. Формирование художественно-графических умений у учащихся 5 классов на уроках технологии при изучении раздела "Конструирование и моделирование швейных изделий"

68. Особенности работы с учебником на уроках «Окружающий мир» по УМК Н.Ф. Виноградовой

69. Дидактическая игра как средство развития познавательного интереса учащихся на уроках математики

70. Политическая система по тоталитаризму /книга Джордж Оруэлла `1984`/
71. Фашизм. История и уроки
72. Книга М.Тэтчер "Искусство управления государством"

73. Разработка технологического процесса изготовления форм офсетной печати для книги "Агледзіны" на УП "Полиграфкомбинат им. Я.Коласа"

74. Психолого-педагогическая помощь трудным подросткам на уроках музыки и внеклассных занятий

75. Книга- методика "Солнечная Медитация"

76. Тибетская Книга Мертвых

77. Некоторые философские уроки З. Фрейда

78. Ибн-Сина по книге Сагадеева А.В.

79. Курсовая по книге Гартона "Паблисити, жми сюда!"

80. Структура и основные проблемы книги Самуэльсона "Экономикс"

Экспресс-скульптор "Эврика", средний.
Настоящее искусство в Ваших руках! Экспресс-скульптор - это не только стимулятор творческих способностей, но и точечный
943 руб
Раздел: Антистрессы
Велосипед Jetem "Lexus Trike Next Generation" (цвет: красный).
Jetem Lexus Trike Next Generation — это детский велосипед с ручкой-толкателем для родителя. Одна из лучших моделей по соотношению
2488 руб
Раздел: Трехколесные
Стул детский "Ника" складной, моющийся (цвет: розовый, рисунок: горошек).
Особенности: - стул складной; - предназначен для детей от 3 до 7 лет; - металлический каркас; - на ножках стула установлены пластмассовые
562 руб
Раздел: Стульчики

81. Анализ теории спроса и предложения (по книге К.Р. Макконнела и С.Л. Брю «Экономикс: принципы, проблемы и политика»)

82. Изгнанники в степи. Глава из книги "История Народа Хунну"

83. Взлет дракона. Глава из книги "История Народа Хунну"

84. Разорванное кольцо. Глава из книги "История Народа Хунну"

85. Господство над народами. Глава из книги "История Народа Хунну"

86. Тление: глава из книги "Хунну в Китае"
87. Карибский кризис его уроки
88. "Небесные кони". О книге "История Народа Хунну"

89. Уроки смутного времени

90. Т. Шанин. Россия как "развивающееся общество". Революция 1905 года: момент истины. (Главы из книг)

91. Игровые моменты и опорные конспекты на уроках истории

92. Книга моего деда Коркута

93. Краткое содержание книги «Коварство и любовь» Ф.Шиллера

94. В поисках жанра (Новые книги об авторской песне)

95. Холщовые книги

96. О русской книге в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Дальний Восток

Кубики "Сложи узор".
Игра состоит из 16 пластиковых кубиков, грани которых окрашены в четыре цвета (красный, желтый, синий, белый) определенным
466 руб
Раздел: Кубики (10 и более штук)
Качели подвесные "Гном".
Очень прочные универсальные качели, которые можно использовать как в домашних условиях, так и на природе. Основа выполнена из натурального
1400 руб
Раздел: Качели, кресла-качалки, шезлонги
Тёрка универсальная Nadoba "Sava", четырёхсторонняя.
Тёрка универсальная четырёхсторонняя. Универсальные терки серии Sava изготовлены из высококачественной нержавеющей стали, обладают не
469 руб
Раздел: Тёрки, мультитёрки

97. Творчество Нестерова на уроках

98. К вопросу о жанрово-стилевой квалификации книги А.Н. Бенуа «История русской живописи в XIX веке»

99. К вопросу об изучении проблемы духовной ситуации России конца XIX-начала XX вв на уроках литературы

100. Книга Стендаля «О любви» в свете психологических традиций французской культуры XVII века


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.