Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     Право Право

Сучасна концепція прав людини, її втілення в основних принципах конституційно-правового статусу людини і громадянина

Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов
Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики
Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки

МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ Інститут права Кафедра державно-правових дисциплін Сучасна концепція прав людини, її втілення в основних принципах конституційно-правового статусу людини і громадянина Курсова робота з дисципліни „Конституційне право України” студента ІІ курсу групи П-12-2005-Б,МКП(4,6з) Барабаш Олександри Анатоліївни Міжнародне комерційне право Науковий керівник: Київ 2007 ЗМІСТ Вступ Розділ І Сучасна концепція прав та свобод людини 1.1. Становлення прав людини та основні підходи до розв’язання проблеми прав людини 1.2. Сучасна ліберальна концепція прав і свобод людини та її декларування в законодавстві України Розділ ІІ Права і свободи людини та громадянина в Конституції України 2.1. Принципи конституційно-правового статусу людини і громадянина в українському законодавстві 2.2. Втілення ліберальної концепції прав і та свобод людини і громадянина в Основному Законі України 2.3. Гарантії прав та свобод людини і громадянина в Україні Висновки Список використаних джерел ВСТУП Тема цієї роботи мною вибрана тому, що на сучасному етапі розвитку українського суспільства його основним завданням є створення умов для становлення правової держави. Становлення правової держави неможливе без оволодіння громадянами сучасної концепції прав та свобод людини, без якої вони не зможуть скористатися своїми законодавчо закріпленими правами і свободами і без якої годі сподіватися на втілення в життя принципу верховенства права. Усі люди є вільні і рівні у своїй гідності та правах. Наведене положення втілює соціально-філософські засади рівноправності всіх людей. Воно майже дослівно відтворює зміст ст.1 Загальної декларації прав людини. Питання прав і свобод людини і громадянина нині є найважливішою проблемою внутрішньої та зовнішньої політики всіх держав світової співдружності. Саме стан справ у сфері забезпечення прав і свобод особи, їх практичної реалізації є тим критерієм, за яким оцінюється рівень демократичного розвитку будь-якої держави й суспільств в цілому. Громадянське суспільство формується в процесі перетворення підданих на громадян, тобто на таких членів спільноти мешканців даної держави, які відчули почуття власної гідності та спромоглися робити політичний вибір, спираючись на чітке розуміння того, з чого складаються їхні природні права. Це формування розпочинається одночасно з перетворенням етнічного союзу на суверенний народ, який усвідомлює себе як націю. Народ – це той, чия правосвідомість піднялася до розуміння нагальної потреби визнання і здійснення природних і невід’ємних прав людини і громадянина, з одного боку, і підпорядкування собі державних владних органів – з другого, оскільки тільки суверенний народ є законним джерелом влади. Епоха Відродження пробудила в людях громадянські почуття через усвідомлення своїх природних прав. Остаточне ж становлення прав людини і громадянина як абсолютної соціальної цінності пов’язане з поваленням феодалізму й проголошенням за часів буржуазних революцій свободи людини. У Декларації незалежності США 1776р. підкреслено: “Ми вважаємо за очевидне такі істини: усі люди створені рівними і вони обдаровані своїм Творцем деякими невідчужуваними правами, до яких належать: життя, свобода і прагнення щастя.

Для забезпечення цих прав засновані серед людей уряди, що запозичують свою справедливу владу за згодою тих, ким вони керують”. У Декларації прав людини і громадянина, прийнятій у Франції 1789р., проголошувалося: “1.Люди народжуються і зостаються вільними та рівними в правах. 2.Мету кожного державного союзу становить забезпечення природних і невідчужуваних прав людини. Таким є свобода, власність, безпека і опір пригнобленню”. На українських теренах питання прав людини та їх захисту порушувались іще в Конституції Пилипа Орлика 1710р. Там зазначалося: “Подібно до того, як Ясновельможному Гетьману з обов’язку його уряду належить керувати й наглядати за порядком щодо всього Війська Запорозького, так само він повинен пильно дбати про те, щоб на рядовий і простий народ не покладали надмірних тягарів, утисків і надмірних вимог, бо підштовхнуті ними (люди), залишивши свої домівки, відходять, як правило, до чужих країв шукати життя кращого, спокійного і легшого”. Найбільш ґрунтовно питанням прав людини в Україні займався М.Драгоманов. Він вважав права людини основною складовою політичної свободи, умовою ефективного розвитку суспільного прогресу. Він перший виразно і чітко пояснив російському суспільству сенс і значення конституційного порядку й особливо прав людини. 10 грудня 1948р. Генеральна Асамблея ООН прийняла Загальну декларацію прав людини. В інтересах забезпечення захисту принципів справедливості 4 листопада 1950р. Рада Європи, зважаючи на проголошену Генеральною Асамблеєю ООН Загальну Декларацію прав людини, прийняла Конвенцію про захист прав і основних свобод людини. Вперше в світі зазначена Конвенція гарантувала захист прав і основних свобод Європейським судом з прав людини. Проголосивши свою незалежність, Україна стала на шлях побудови власної правової держави і громадянського суспільства. Прийняття 28 червня 1996р. Конституції України стало однією з найважливіших подій у новітній історії нашої держави. Вона проголосила і гарантувала якісно новий статус особи. Правам, свободам і обов’язкам людини і громадянина присвячені ст.ст. 21-68 розділу ІІ Конституції України. Положення Конституції України про права і свободи людини й громадянина повністю узгоджуються з відповідними положеннями ратифікованих Україною міжнародних правових актів, до яких належить в тому числі, Європейська конвенція з прав людини. Примітно те, що ідея прав і свобод людини займає усе помітніше місце і у національній правосвідомості, реалізація більшості громадянських і політичних прав поступово змінює громадянське суспільство та характер відносин громадянина з державою. Вибрана мною тема роботи є особливо актуальною в умовах побудови соціально-правової держави і розвитку громадянського суспільства в Україні. Метою роботи є розгляд сучасної концепції прав людини та її втілення в основних принципах конституційно-правового статусу людини і громадянина, закріплених законодавством України, та проблеми реалізації прав та свобод людини в Україні. Завдання, які я ставлю перед собою є: розгляд сучасного законодавства України, яке закріплює права та свободи людини та громадянина; способи реалізації цих прав та свобод; інтеграцію українського законодавства з питань прав та свобод людини до європейських стандартів.

РОЗДІЛ І. Сучасна концепція прав та свобод людини 1.1 Становлення прав людини та основні підходи до розв’язання проблеми прав людини Поняття прав людини як окрема категорія виникло ще в епоху Просвітництва. Вже в той час сформувалася думка, що природа наділяє людину певними невід’ємними фундаментальними можливостями, що можуть бути протиставлені урядові, однак мають ним охоронятися. З того часу права людини розглядаються як елементарні передумови гідного людського існування. Права людини в загальному вигляді – це універсальна категорія, що характеризує захищену законом міру можливої поведінки людей, яка спрямована на задоволення потреб та інтересів людини шляхом користування елементарними, найбільш важливими благами та умовами безпечного, вільного існування особистості у суспільстві. Права людини характеризують обсяг благ та умов, що забезпечують її вільний розвиток і визначаються суспільним положенням людини (положенням у системі матеріального виробництва). Становлення прав людини пов’язане з генезою правових норм, в яких формулювалися (встановленням конкретних правил поведінки) можливості людини вільно користуватися відповідними благами з метою задоволення своїх різнобічних потреб. У первісному суспільстві подібні правила поведінки мали синкретичний характер, вони визначалися мононормами, тобто нормами, які не можливо було диференціювати, як, скажемо, норми релігії, моралі чи звичаєвого права. У цих нормах знаходили своє вираження уявлення щодо корисного чи шкідливого для роду чи племені, які, в свою чергу, були пов’язані зі становленням суспільної праці. В цілому це були жорсткі приписи, спрямовані на збереження цілісності роду, племені у вкрай складних умовах буття людини. Для мононорм було характерне те, що вони ніколи не надавали переваг одному членові роду перед іншими, тобто, вони закріплювали первісну рівність людини. Правові системи перших рабовласницьких держав були засновані на методах насильства, примусу, що застосовувалися носіями верховної влади до переважної більшості населення. Рівень свободи був мінімальним та охоплював лише правлячі кола. За цих умов розпочалося формування уявлень про права людини, письмовими свідченнями чого стали Біблія, міфи стародавніх Китаю, Індії, Греції. Зародження наукових ідей про права людини відбулося в V-VІІ ст. до н.е. в полісах Стародавньої Греції. Цей процес був пов’язаний з виникненням певного простору свободи, що створило умови для рівних політичних прав у осіб – громадян відповідного поліса. Загалом, теоретичні концепції прав людини у Стародавній Греції розвивались у руслі пошуків об’єктивних природноправових засад полюсу та його законів. В історії політико-правової думки, юридичній практиці, звичаєвому праві різних народів склалися чотири основних підходи до розв’язання проблеми прав людини, правового статусу особи: 1. Ліберальна (європейська) концепція прав людини базується на ідеї природних, невідчужуваних прав людини і обґрунтовує необхідність конституційного визначення таких умов, які б сприяли вільному розвитку особи.

PP Правилами этими устраняется применение в области периодической печати административного воздействия, с восстановлением порядка р а з р е ш е н и я судом дел о PP с о в е р ш е н н ы х путем печатного слова преступных деяниях. Соответственно сему повелеваем: ..." PP Затем следуют подробные правила, имеющие силу закона. На практике правила встретили некоторые затруднения в том смысле, что появилась масса новых газет, которые уклонялись от исполнения некоторых требований этих правили вследствие сего при особом указе в марте были объявлены некоторые дополнения и изменения {279} этих правил, которые не нарушали основного принципа свободы открытия периодических изданий при соблюдения известных, в законе определенных, условий и устранении всякого административного воздействия на периодическую печать с ответственностью за совершение преступлений печатным словом только по суду. PP PP Затем через несколько дней после моего ухода, а именно 26 апреля, за день до открытия Гос. Думы были объявлены правила, имеющие силу закона для неповременной печати

1. Значение, цели, задачи и основные принципы трудового права

2. Международное налоговое право: понятие, основные принципы

3. Основные принципы международного права

4. Основные принципы трудового права

5. Предмет, метод, система и основные принципы трудового права

6. Таможенное право: предмет, система, основные принципы деятельности
7. Право: понятие, признаки, виды, функции, принципы
8. Происхождение права, теории происхождения права, понятие признаки, виды, функции, принципы

9. Операционная система MS DOS. Основные принципы хранения информации на магнитных дисках в MS DOS. Файловая система MS DOS

10. Голография: основные принципы и применение

11. Основные принципы диалектической и формальной логики и их содержание

12. Основные принципы философской мысли Древней Индии, ее основные школы и направления

13. Основные принципы бухгалтерского учета /GAAP/ в западных странах

14. Основные принципы философии ПоВеды

15. Ідейно-тематичний перегук поезії 20-х і 60-х років ХХ ст. як втілення генетичної спадкоємності ренесансних поколінь

16. Основные принципы терапии ОКИ

Таблетки бесфосфатные для посудомоечных машин "Vaily", 30 штук.
Экологически безопасные для Вас и Вашего дома. Подходят для детской посуды. Специальная формула на основе органических компонентов. Не
430 руб
Раздел: Для посудомоечных машин
Швабра для пола "Бахрома".
Использование швабры позволяет очистить любые поверхности от пыли и грязи, даже без использования химических средств. Благодаря насадке
328 руб
Раздел: Швабры и наборы
Подушка для сидения "Подушка-сидушка про", с "памятью".
С помощью нашей подушки для сидения "с памятью" "Подушка-сидушка про" Вы гарантированно сможете улучшить свою осанку и
872 руб
Раздел: Полезные мелочи

17. Единство вещества, энергии и информации – основной принцип существования живой материи

18. Основные принципы местного самоуправления

19. Понятие и основные принципы государственного управления

20. Основные принципы организации и деятельности прокуратуры

21. Основные принципы построения успешного межличностного общения

22. Основные принципы тантрического секса
23. Заработная плата как основной принцип справедливости
24. Основні положення законодавства України про працю та охорону праці, основні принципи державної політики в галузі охорони праці

25. Верующий разум. Основной принцип русской философии

26. Государственный бюджет: его структура и основные принципы построения

27. Заработная плата и основные принципы ее организации

28. Основные принципы денежной теории Милтона Фридмена

29. Основные принципы содержательно-тематического анализа текста

30. Основные принципы кредитной деятельности междунар. валютного фонда.

31. Информационное телевизионное вещание в г.Красноярске: основные принципы

32. Электронная почта. Основные принципы написания писем

Фоторамка на 6 фотографий С34-004 "Alparaisa", 50,5x34,5 см (белый).
Размеры рамки: 50,5x34,5х1,5 cм. Размеры фото: - 10х15 см, 3 штуки, - 15х10 см, 3 штуки. Фоторамка-коллаж для 6-ти фотографий. Материал:
599 руб
Раздел: Мультирамки
Настольная композиция "Сад Дзен", 29x21x6 см.
Настольная композиция "Сад Дзен" станет необычным подарком для ценителей "заморской" Японской культуры. Время
1122 руб
Раздел: Антистрессы
Набор форм "Paterra" для приготовления пельменей, вареников, пирожков, чебуреков, 4 штуки.
Набор форм для приготовления фигурных изделий из теста - идеальная возможность сэкономить силы и время при приготовлении пельменей,
415 руб
Раздел: Кондитерские принадлежности

33. Сущность и критика психологической концепции права Л.И. Петражицкого

34. «Философия выживания в четырех стенах». Десять основных принципов

35. Основные принципы защиты населения от чрезвычайных ситуаций

36. Основные принципы и способы защиты населения от опасностей

37. Основные принципы учения Дарвина об эволюции

38. Независимость и ответственность – основные принципы аудита
39. Учетная политика организации и ее основные принципы
40. Задачи, основные принципы юридической деонтологии. Место юриста в обществе

41. Основные принципы организации и деятельности государственного аппарата

42. Основные принципы правового регулирования труда

43. Понятие, основные принципы и виды государственной службы

44. Функции и основные принципы организации местного самоуправления

45. Основні принципи створення АІС

46. Основные принципы проектирования баз данных

47. Основные принципы решения транспортной задачи

48. Основные принципы оценки структуры и величины коэффициента технологичности конструкции оборудования

Настольная игра "Каркуша. Маленький Сад".
Пришла пора собирать урожай! Так же думает чёрная ворона, прилетевшая в сад, чтобы полакомиться спелой вишней, наливными яблоками, сочной
490 руб
Раздел: Классические игры
Настольная игра "Халли Галли" (Halli Galli).
Что нужно, чтобы приготовить самый лучший фруктовый салат? Конечно же, настольная игра Халли Галли (Halli Galli)! Итак, у вас есть колода
1220 руб
Раздел: Внимание, память, логика
Музыкальная игрушка "Осьминог".
Веселый "Осьминог" станет настоящим музыкальным центром для вашего малыша, в нем так много звуков! Ребенок будет с восторгом
335 руб
Раздел: Животные

49. Основные принципы системы К.С. Станиславского

50. Основні принципи маркетингу

51. Основные принципы и этапы разработки плана PR-кампании с использованием рекламных средств и приемов в целях продвижения товара или услуги на рынок (ООО "Ростовский колбасный завод – "Тавр")

52. Бальнеотерапия, основные принципы, показания к лечению

53. Медицинская биохимия. Основные принципы измерительных технологий в биологической химии

54. Основные принципы закаливания
55. Основні положення теорії організації. Закони та основні принципи організації
56. Основные принципы и методы управленческой психологии

57. Разработка основных принципов бизнес-планирования и определение путей эффективного управления в условиях экономики переходного периода на примере ООО "Бетон сервис"

58. Основные принципы проектирования управленческих процессов на ООО "Принт-Экспресс"

59. Основні принципи та нетрадиційні методи викладання українського народознавства в школі

60. Цели и основные принципы обучения

61. Измерение. Основные принципы стандартизации. Системы добровольных сертификаций

62. Основные принципы и особенности организации многопредметной непрерывно-поточной линии

63. Основные принципы и понятия поведенческой психотерапии

64. Основные принципы тестирования

Набор для изготовления мягкой игрушки "Собачка".
Домашняя студия мягкой игрушки. Полностью готовые детали кроя и синтепоновый наполнитель. Разложите все детали кроя и определите их
422 руб
Раздел: Игрушки
Магнитный театр "Теремок".
Увлекательное театральное представление с любимыми героями русской народной сказки «Теремок» и вашим ребенком в роли главного режиссера.
308 руб
Раздел: Магнитный театр
Развивающая доска "Пицца", 54 элемента, 5 слоев.
Деревянная доска "Пицца" - это увлекательный игровой набор для развития мелкой моторики, воображения и усидчивости Вашего
807 руб
Раздел: Продукты

65. Основные принципы и формы проведения групповой психосоциальной работы

66. Сучасна західна соціологія, основні напрями і проблеми

67. Основные принципы построения автоблокировки переменного тока

68. Основные принципы спортивной тренировки

69. Основные принципы творения

70. Історія взаємовідносин людини і природи. Основні поняття популяційної екології людини
71. Основные принципы оценки объектов недвижимости и основные факторы, влияющие на ее стоимость
72. Основные принципы регулирования на рынке услуг

73. Социальная политика государства: основные принципы и направления реализации

74. Административно-правовой статус гражданина как субъекта административного права

75. Права и обязанности Президента РФ по Конституции 1993 года

76. Теория государства и права. Правовой статус личности

77. Основные черты конституций в странах Запада

78. Основні організаційно-управлінські акти міських, районних і прирівняних до них прокуратур

79. Особенности правового статуса женщин, детей, рабов и душевнобольных по римскому праву

80. Понятие рынка труда, занятости, трудоустройства и права граждан в области занятости. Правовой статус безработного. Права и обязанности безработного

Пупс "Baby Love Nursery".
Пупс изготовлен с хорошей степенью детализации, порадует ребенка наличием дополнительных аксессуаров, позволяющими создать реалистичную
369 руб
Раздел: Классические пупсы (без пола)
Набор детской посуды "Авто", 3 предмета.
Набор посуды для детей включает в себя три предмета: суповую тарелку, обеденную тарелку и кружку. Набор упакован в красочную, подарочную
397 руб
Раздел: Наборы для кормления
Глобус "Двойная карта" рельефный диаметром 320 мм, с подсветкой.
Диаметр: 320 мм. Масштаб: 1:40000000. Материал подставки: дерево. Цвет подставки: вишня, орех. Мощность: 220 V, может использоваться в
2122 руб
Раздел: Глобусы

81. Правовий статус юридичних осіб нафтогазового комплексу України (цивільно-правові аспекти)

82. Принцип светского государства в РФ. Государственные органы с особым правовым статусом

83. Основні правові системи сучасності

84. Сучасне районування України. Основні чинники та принципи розміщення підприємств теплової електроенергетики

85. Основные признаки и принципы права

86. Принципы гражданского процессуального права
87. Основные черты афинского права. Источники, право собственности, обязательственное право, брачно-семейное право, уголовное и процессуальное право
88. Конституционные гарантии основных прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации

89. Основные права и свободы Российских граждан

90. Понятие, сущность и содержание основных прав, свобод и обязанностей граждан России

91. Возникновение и развитие, понятие и признаки права. Понятие правосознания, основные функции, виды

92. Основные причины и закономерности появления государства и права

93. Общепризнанные принципы и нормы международного права как составная часть правовой системы России

94. Принципы арбитражного процессуального права: общая характеристика

95. Изучение основных правил работы с радиоизмерительными приборами (№23)

96. Основные теории происхождения государства и права

Зубная щетка электрическая "Oral-B DB4", цвет красный.
Эргономичная, прорезиненная ручка зубной щетки не скользит во время чистки. В щетку встроен 2-ух минутный таймер, чтобы ребенок чистил
1680 руб
Раздел: Зубные щётки
Тележка для супермаркета.
Размер: 31х30х50 см. Материал: пластмасса. Цвет тележки представлен в ассортименте, без возможности выбора.
384 руб
Раздел: Магазины, супермаркеты
Набор "Доктор №2" (в контейнере).
Все дети любят играть в доктора. В наборе Доктор есть все необходимое чтобы эти игры были очень увлекательными и познавательными. В набор
711 руб
Раздел: Наборы доктора

97. Денежно-кредитная политика: понятие, цели, основные концепции

98. Следственный осмотр: основные понятия, задачи принципы и виды следственного осмотра

99. Современное понятие культуры. Основные концепции культурологии


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.