Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Промышленность и Производство Промышленность и Производство

Вплив електронного і гама-опромінення на властивості сплавів заліза

Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки
Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка
Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Національний університет «Львівська політехніка» Кафедра «Технології машинобудування» Реферат Дисципліна: фізика металів ”Вплив електронного і гама-опромінення на властивості сплавів заліза” Вступ1 Мета роботи і задачі дослідження 2 Теоретичні дані 3 Експериментальні методи обробки результатів досліджень 4 Результати досліджень впливу опромінення на магнітні характеристики вихідних та термооброблених MG-сплавів та їх часову стабільність Висновки Література Вступ Аморфні і нанокристалічні сплави на основі системи Fe Si-B – перспективні магнітом’які матеріали. Вони набувають широкого застосування в якості індуктивних елементів електронної та електротехнічної апаратури. Аморфні феромагнетики простіші в отриманні, а за своїми технічними характеристиками не поступаються традиційним кристалічним матеріалам. Особливе місце належить аморфним сплавам на основі Fe-Si-В (типу Me glas), що характеризуються високими значеннями індукції насичення та магнітної проникності, низькими втратами на перемагнічування, великим питомим електроопором. Нанокристалічні металеві сплави на основі системи Fe Si B Cu  b (типу Fi eme ) отримують шляхом часткової кристалізації аморфних стрічок. Однорідність їх аморфно-кристалічної структури з певним (близько 10 нм) розміром кристалів α-Fe(Si) досягається контрольованим легуванням сплаву міддю і ніобієм. За своїми гістерезисними характеристиками нанокристалічні сплави переважають не лише традиційні кристалічні магнітом’які матеріали (ферити, пермалої та сталі), але й аморфні. Завдяки відмінним магнітним властивостям аморфні і нанокристалічні сплави на основі системи Fe Si-B використовують для виготовлення елементів електротехнічної апаратури (силових трансформаторів, малогабаритних трансформаторів, що працюють на середніх та високих частотах, дроселів). На сьогоднішій день практично відсутні літературні дані, що стосуються дослідження впливу опромінення на структуру і властивості аморфних і нанокристалічних сплавів даної системи. Дослідження впливу опромінення на властивості таких матеріалів є актуальним в двох аспектах. По перше, актуальним є встановлення можливості використання радіаційної обробки, як методу контрольованого впливу на магнітні характеристики осердь та, відповідно, індуктивних елементів, виготовлених з аморфних і нанокристалічних сплавів. По-друге, необхідним є отримання експериментальних даних про динаміку змін магнітних характеристик таких індуктивних елементів приладів, що могли б працювати в умовах опромінення. Дослідження впливу опромінення на властивості аморфних сплавів має не тільки прикладне значення. Аналіз наявних на сьогоднішній день експериментальних даних не дозволяє зробити однозначних висновків про вплив різних видів іонізуючої радіації на структуру і властивості аморфних та аморфно-кристалічних металевих сплавів. Найбільш неоднозначними є літературні дані, що стосуються впливу гама-опромінення на структуру і властивості аморфних металевих сплавів (АМС). Обмаль робіт, присвячених впливу електронного опромінення на структуру і властивості цих матеріалів.

Зовсім не дослідженим залишається вплив електронного і гама-опромінення на аморфно-кристалічні металеві сплави. Тому актуальним є дослідження впливу саме цих видів іонізуючої радіації на структуру і властивості аморфних і нанокристалічних металевих сплавів. Встановлення механізмів впливу опромінення на атомну структуру цих матеріалів ускладнюється також через відсутність єдиної структурної моделі аморфного стану. Таким чином, вивчення впливу іонізуючої радіації на структуру і властивості аморфних і нанокристалічних сплавів має важливе значення для фізики неупорядкованих систем та радіаційної фізики аморфних металевих сплавів. 1 Мета роботи і задачі дослідження Метою роботи є отримання експериментальних даних про вплив іонізуючого опромінення на структуру та магнітні властивості аморфних і нанокристалічних сплавів на основі системи Fe Si-B, їх аналіз та встановлення основних механізмів цього впливу. Основні задачі наукових досліджень: Вивчення впливу електронного і гама-опромінення на динаміку змін структурних і магнітних характеристик аморфних сплавів системи Fe-Si-B та впливу гама-опромінення на динаміку змін магнітних характеристик нанокристалічних сплавів на основі системи Fe-Si-B- b-Сu. Вивчення ролі легування аморфних сплавів Fe-Si-B нікелем і молібденом на характер впливу опромінення на термічну стабільність та динаміку змін їхніх структурних і магнітних характеристик. Вивчення впливу попереднього опромінення на магнітні властивості аморфних і нанокристалічних сплавів на основі Fe-Si-B, та дослідження можливості використання опромінення в якості методу керованого впливу на магнітні характеристики цих матеріалів. Вивчення впливу опромінення на часову стабільність магнітних характеристик магнітопроводів, виготовлених з аморфних і нанокристалічних сплавів на основі системи Fe-Si-B. 2 Теоретичні дані Напрям та величина змін температури кристалізації, електричного опору, температури Кюрі, інших магнітних характеристик АМС під дією цих видів радіації істотно залежить від їх хімічних складів. Більш неоднозначними є літературні дані, що стосуються впливу електронного і γ-опромінення на структуру та властивості АМС. Обмаль робіт, присвячених впливу γ-опромінення на магнітні властивості аморфних феромагнетиків, а вплив електронного не досліджено зовсім. Відсутні також дані, що стосуються дослідження цих видів іонізуючої радіації на структуру і властивості нанокристалічних металевих сплавів. На цій основі сформульована постановка задачі дослідження: дослідити вплив електронного і γ-опромінення на структуру та магнітні властивості аморфних та вплив γ-опромінення на магнітні властивості нанокристалічних сплавів на основі системи Fe-Si-B. Визначені конкретні експериментальні завдання. Отримані результати є важливими як з точки зору фундаментальної науки, так і прикладної. Результати досліджень можуть бути використані в технології виготовлення магнітопроводів індуктивних елементів для керування їхніми характеристиками шляхом здійснення радіаційних обробок, а також для прогнозування змін характеристик аморфних і нанокристалічних сплавів, особливо, змін магнітних характеристик осердь індуктивних елементів, що виготовлені з цих матеріалів при їх експлуатації в реальних умовах радіаційної дії.

3 Експериментальні методи обробки результатів досліджень Об’єктами дослідження були аморфні сплави (MG-сплави) двох базових систем Fe-Si6B14-( i, Mo) і Fe-Si2B16-( i, Mo), та нанокристалічні сплави (FM сплави) – Fe Si-B-Cu- b-Co. Хімічний склад (в ат. %) сплавів наведено в табл. 1. Таблиця. 1 Сплав Fe Si B i Mo Сплав Fe Si B Cu b Co MG-1 80 6 14 FM-1 73,5 13,5 9 1 3 MG-2 76,2 6 14 3,8 FM-2 73 15,8 7,2 1 3 MG-3 78,5 6 14 1 0,5 FM-6 73,6 15,8 7,2 1 2,4 MG-5 82 2 16 FM-9 72,2 16,6 6,4 1 2,25 1,55 MG-6 78 2 16 1 3 FM-10 71,25 16,4 7,7 1 2,1 1,55 MG-7 77,5 2 16 3,5 1 FM-11 70,05 16,4 9 1 2 1,55 MG-8 75,5 2 16 3,5 3 FM-12 71,8 17,3 6,4 1 1,95 1,55 Аморфні сплави отримувались методом спінінгування (надшвидкого охолодження розплаву) у вигляді тонких стрічок. Товщини стрічок, залежно від хімічного складу, становили від 20 до 38 мкм. Досліджувались як вихідні (не відпалені), так і відпалені в оптимальному, з точки зору магнітних властивостей, режимі (Т = 420 0С, = 15 хв) MG-сплави. FM-сплави отримувались шляхом проведення термообробки вихідних аморфних стрічок при Т = 520, 535 0С протягом 0,5, 1 год. Нанокристалічні сплави являють собою однорідну аморфно-кристалічну структуру з розміром зерен близько 10 нм і часткою кристалічної фази близько 80 %. Зразки опромінювались електронами з енергією 1 МеВ (інтенсивність φе ≈ 1013 ел/(cм2с)) на ЛПЕ “Аргус” в ІФ НАН України, а також g квантами 60Со (φγ ≈ 1011 і 1012 gкв/(см2с)) на установці MPX-g-25M в ІФ НАН України. Вимірювання структурного фактора і частки кристалічної фази в MG-сплавах проводилось рентгено-дифракційним методом на дифрактометрі ДРОН-3. Температура Кюрі і температура кристалізації цих матеріалів визначались з термомагнітограм, що знімалися на вібромагнітометрі LDJ MODEL 9000-9500. Індукційно-безперервним методом та методом визначення фактора індуктивності проводились вимірювання магнітних характеристик (магнітної проникності μ, півширини динамічної петлі гістерезису Hc, індукції насичення Bs) кільцевидних магнітопроводів, виготовлених із MG- і FM-сплавів.представлено результати впливу електронного та γ-опромінення на структурний фактор вихідних (не відпалених) сплавів на основі Fe-Si-B, впливу електронного опромінення на температуру Кюрі та температуру кристалізації цих матеріалів та впливу електронного опромінення при кімнатній температурі на зміну частки кристалічної фази в аморфно-кристалічному сплаві Fe80Si6B14. Часткова кристалізація аморфного сплаву Fe80Si6B14 здійснювалась шляхом проведення ізотермічних обробок зразків при температурі 420 0С протягом 0,25 – 10 год. При цьому в аморфній матриці сплаву утворювались кристали, що займали до 11 об. %. Після електронного опромінення (Ф = 1017 ел/см2 Тзр ≤ 70 0С) частка кристалічної фази ХС в усіх цих зразках збільшилась. Привнесені опроміненням зміни ХС виявились пропорційними до наявної частки кристалічної фази в зразках перед радіаційною обробкою. Відносна зміна частки кристалічної фази для всіх зразків є приблизно однаковою і становить 32 – 36 %. На цій основі показано, що радіаційно-стимульована кристалізація проходить за механізмом росту вже існуючих кристалів.

Генерал взял под руку Кэт, а Колден - меня, и мы спустились но лестнице к ожидающей нас карете, которая остановилась у артистического входа в театр - к величайшему разочарованию огромной толпы, осаждавшей главный вход и поднявшей страшный шум. Открывшееся нашим глазам зрелище было воистину потрясающим. Три тысячи человек в вечерних туалетах; весь зал, от пола до потолка, великолепно украшен; свет, блеск, сверканье, шум, гам, овации - все это я не в силах описать. Нас провели через центральную ложу бельэтажа, у которой в честь события сняли барьер, и оттуда на сцену, где нас приветствовали мэр города и другие сановники, после чего в угоду "многоглавому чудовищу" нас заставили дважды обойти огромный бальный зал. После этого мы принялись танцевать - бог весть как, ибо теснота была невозможная. И танцевали мы, пока ноги не заболели, а когда уже и просто стоять не могли, тихонько выскользнули и вернулись к себе в гостиницу. Все документы, связанные с этим удивительным празднеством (такого здесь еще не бывало), мы сохранили; значит, у нас будет что показать Вам, когда мы вернемся

1. Морфологічна характеристика впливу магнітного поля та лазерного опромінення на регенерацію периферійного нерва

2. Вплив водню на структуру та властивості на основі кремнію

3. Вплив легування цинком на властивості МОН-структур

4. Вплив факторів кріоконсервування на морфофункціональні властивості тромбоцитів людини

5. Дисипативні властивості фрикційного контакту та їхній вплив на фретингостійкість трибосистем

6. Вплив моральних якостей вчителів на процес формування майбутніх громадян України
7. Деформируемые алюминиевые сплавы
8. Сплавы на базе меди

9. Участок по изготовлению изделий из безвольфрамовых твердых сплавов на основе карбида титана

10. Классификация и производство отливок из хладостойкой стали. Отливки из магниевых сплавов

11. Разработка технологии получения отливок «корпус» из сплава МЛ5 в условиях массового производства

12. Свойства сплавов кремний-германий и перспективы Si1-xGex производства

13. Металлы и сплавы в химии и технике

14. Сплавы

15. Сплавы металлов

16. Створення залізниць в Україні

Фломастеры "Замок", 50 цветов.
Количество цветов: 50. Очень качественные фломастеры. Чернила на водной основе и натуральных красителях. Яркие, насыщенные
761 руб
Раздел: Более 24 цветов
Средство для мытья люстр "UNiCUM", 500 мл.
Бесконтактная 4D-технология и специальная формула "Diamond" позволяет мгновенно вымыть люстру не прикасаясь к ней руками. Без
381 руб
Раздел: Для стекол, зеркал
Ракета с мыльными пузырями и помпой "Баббл".
Дети всех возрастов и даже взрослые обожают мыльные пузыри. Но стандартным флаконом с мыльным раствором уже никого не удивишь. А как
643 руб
Раздел: С выдувателями, на батарейках

17. Влияние особенностей электронной структуры на твердорастворное упрочнение сплавов на основе никеля

18. Стоматологические сплавы

19. Реалізація функцій менеджменту на підприємствах залізничного транспорту

20. Исследование горячеломкости литейных сплавов на основе систем Al-Si, Al-Cu, Al-Si-Cu

21. Исследование применения сплавов системы Al-Mg-Si для производства поршней гоночных автомобилей

22. Драгоценные сплавы и их проба
23. Технологические основы процесса сварки металлов и сплавов (её классификация, прогрессивные способы сварки)
24. Особенности выплавки алюминиевых сплавов

25. Производство отливок из сплавов цветных металлов

26. Дослідження впливу наповнювача на структурну організацію і міжфазну взаємодію в композиційних полімерних матеріалах

27. Правила игры в фут-зал (мини-футбол), утвержденные ФИФА

28. Сплавы

29. Оптимизация химического состава сплава

30. Вплив російської кризи на економіку України

31. Підвищення ефективності використання ОВФ в часі і вплив його на господарську діяльність підприємства

32. Васко Да Гама

Детская машинка "ВИХРЬ".
Маленькие гонщики в возрасте от 1 до 3 лет будут в восторге от маневренной машинки "Вихрь". Легкая и невероятно простая в
1350 руб
Раздел: Каталки
Джип-каталка "4х4", голубой.
Каталка со звуковым сигналом. Автомобиль оснащен крюком с веревкой, за который его может везти сам водитель или родители. Если веревка не
1731 руб
Раздел: Каталки
Грызунок на прищепке "Машинка".
Грызунок сделан из безопасного пищевого силикона, он выполняет роль прорезывателя для зубов. Бусины грызунка достаточно мягкие и очень
380 руб
Раздел: Силиконовые

33. Вплив малих доз радiацii

34. Коррозионные свойства титана и его сплавов

35. Алюминий и его сплавы

36. Металлы и сплавы, применяемые в полиграфии

37. Ресурсно - природний потенціал Китаю та його вплив на формування економіки Китаю

38. Вплив християнства на культуру в Київській Русі
39. Антропогенний вплив на біосферу
40. Раціональні дроби та їх властивості

41. Оптимизация отбора оптимальных признаков на основе приме-нения методов моделирования эволюции для задачи распозна-вания текста

42. Агресивність у підлітків та її вплив на міжособові стосунки

43. Алюминий и его сплавы. Особенности получения отливок

44. Національна система масових електронних платежів

45. Шкідливий вплив паління на травну систему людини

46. Вплив мобільного телефону на організм людини

47. Дія іонізуючого випромінення на організм людини

48. Антигени, їх властивості та будова

Копилка "Капитан Шарки. Capt'n Sharky".
Размер: 13х9х9 см. Материал: металл.
886 руб
Раздел: Копилки
Блинница (блюдо с крышкой) "Золотая Серена", 23,5 см.
Блинница (блюдо с крышкой). Диаметр: 23,5 см. Высота: 10 см. Материал: керамика.
660 руб
Раздел: Блюда
Настольная игра "Времена года".
Времена года - игра-ходилка, которая знакомит малышей с изменениями в природе. Яркие иллюстрации помогут ориентироваться в сезонах
1023 руб
Раздел: Классические игры

49. Вплив елементарних еволюційних факторів на генофонди людських популяцій

50. Вплив тривалості фотоперіоду на нітратний обмін у рослин різних фотоперіодичних груп

51. Вплив мінерального добрива на екологію ґрунтів Білоцерківського району

52. Вплив регуляторів росту на продуктивність озимої пшениці в Бершадському районі

53. Електронна книга як вид документа

54. Порядок составления ликвидационного баланса на примере предприятия ЗАО "ПО Сплав"
55. Релевантність облікової інформації та її вплив на прийняття управлінських рішень
56. Вплив антропогенного забруднення р. Десна на втрату ролі судноплавної артерії

57. Криміналістична характеристика крадіжок вантажів на залізничному транспорті та шляхи їх попередження

58. Напрямок впливу важливих органів самоврядування на розвиток закладів культури в регіонах

59. Правовий вплив і правове регулювання: проблеми співвідношення

60. Характеристика емоцій і почуттів, їх вплив на діяльність юриста

61. Електронні тлумачні словники англійської мови

62. Властивості інформаційних технологій, їх використання в бухгалтерському обліку

63. Класний електронний журнал

64. Розробка концепції електронного офісу

Мельница для специй AK-7112K "Alpenkok", 16 см.
Размеры: Ø5х16 см. Корпус из дерева и акрила. Цвет: бежевый. Механизм мельницы с керамическими жерновами. Не впитывает влагу и запахи.
341 руб
Раздел: Измельчители, приспособления для резки
Стул ученический регулируемый (рост 2-4, серый каркас).
Сиденье и спинка изготовлены из гнутоклееной фанеры и покрыты бесцветным лаком. Металлокаркас окрашен износостойкой порошковой краской.
1618 руб
Раздел: Стульчики
Магнитный календарь "Мой первый календарь".
С помощью этого магнитного календаря ваш ребенок научится внимательно наблюдать за окружающим его миром, познакомится с природными
569 руб
Раздел: Игры на магнитах

65. Створення електронної таблиці "Відомість нарахування премії за 1 квартал 2010 року"

66. Електронна пошта, як засіб ділових комунікацій

67. Електронний цифровий підпис

68. Електронні словники та системи перекладу в Інтернеті

69. Електронний журнал в системі інформаційних ресурсів бібліотеки: друга половина ХХ – початок ХХІ століття

70. Реформація в Європі і її подальший вплив на розвиток європейської історії
71. Україно-польські суперечності та їх вплив на етнологичну ситуацію Правобережної України (перша третина ХІХ ст.)
72. Вплив геополітичних факторів на інкорпорацію Закарпаття Чехословацькою державою

73. Вплив збройних сил держав-учасниць на хід подій у Першій світовій війні, їх порівняльна характеристика

74. Вплив столипінської аграрної реформи на соціально-економічний розвиток Правобережної України (1906 - 1914 рр.)

75. Аналогові електронні пристрої

76. Діагностування електронних приладів релаксаційного типу

77. Електронні аналогові осцилографи

78. Комп’ютерна електроніка

79. Проектування кабельних ліній зв’язку на залізницях

80. Створення і застосування електронного документу

Карандаши цветные "Artist", 24 цвета.
Количество цветов: 24. Толщина линии: 3 мм. Мягкое письмо. Высокое качество.
380 руб
Раздел: 13-24 цвета
Кольцедержатель "Дерево с оленем", малый, белый.
Стильный аксессуар в виде фигурки оленя с ветвящимися рогами – держатель для украшений, - выполнен из прочного пластика двух классических
375 руб
Раздел: Подставки для украшений
Детский велосипед Jaguar трехколесный (цвет: розовый).
Детский трехколесный велосипед для малышей от 1 года до 3 лет. Трехколесный велосипед колясочного типа с музыкально-световой кнопкой.
1800 руб
Раздел: Трехколесные

81. Дослідження і порівняння споживчих властивостей какао-порошку різних країн походження, їх митне оформлення

82. Проект кондитерского цеха кафе "1001 ночь" на 75 мест с кальянным залом на 10 мест

83. Товарознавча характеристика споживчих властивостей кави на матеріалах ТОВ "Чумацький шлях"

84. Європейський вплив на український живопис у картині В.Д. Орловського "На березі моря"

85. Електронні видання

86. Аналіз стану електронної торгівлі в агропромисловому комплексі України
87. Асортимент, споживчі властивості ялинкових прикрас та оцінка ступеня захисту прав споживачів при їх реалізації
88. Вплив маркетингу на комерційну діяльність

89. Современный подход к размещению и выкладке товаров в торговом зале магазина (на примере ООО "Велби")

90. Товароведческая характеристика шелковых тканей и посуды из медных сплавов

91. Дослідження впливу факторів макросередовища на кон’юнктуру ринку

92. Електронна комерція

93. Маркетинг та його вплив на фінансовий результат (на прикладі ТОВ "Велетень" Глухівського району Сумської області)

94. Раціональні дроби та їх властивості

95. Біохімічні механізми впливу свинцю на клітини крові щурів

96. Вплив кардіоваскулярного ремоделювання, порушень функції ендотелію на формування артеріальної гіпертензії, асоційованої з оклюзійно-стенотичними ураженнями брахіоцефальних артерій, і обґрунтування підходів до вибору терапії

Коробка подарочная "Апрельский Париж".
Коробка подарочная. Материал: мелованный, ламинированный, негофрированный картон плотностью 1100 г/м2. Отделка: полноцветный декоративный
326 руб
Раздел: Коробки
Табурет-подставка детский с ручкой.
На прочный табурет малыш сможет не только сесть, но и встать. Табурет удобно использовать как подставку, легко переносить за ручку.
390 руб
Раздел: Стульчики
Набор цветных карандашей "Noris Club", акварельные, 24 цвета, с кистью.
Детские цветные карандаши в картонной коробке. Серия «Noris Club» предназначена для использования детьми. Специальное защитное белое
573 руб
Раздел: Акварельные

97. Вплив лерканідипіну і бісопрололу на функції ендотелію у хворих на гіпертонічну хворобу, поєднану з ішемічною хворобою серця

98. Вплив нейроендокринних факторів на клініко-етологічні особливості бронхіальної астми у дітей

99. Вплив освітньої програми на ефективність лікування бронхіальної астми в дітей


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.