Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Социология Социология

Історична ґенеза та сучасний стан соціальної структури суспільства

Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов
Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки
Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки

НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ ХАРКІВСЬКИЙ БАНКІВСЬКИЙ ІНСТИТУТ Кафедра гуманітарних дисциплін НАУКОВО–ДОСЛІДНА РОБОТА з дисциплін: “Соціологія” та “Філософія” на тему: “Історична ґенеза та сучасний стан соціальної структури суспільства” Керівник роботи, к.політ.наук, доцент С.О. Топалова Студентка факультету банківської справи, обліку і фінансів, II курсу, групи 23-БС спеціальності 7.050105 “Банківська справа” А.С. Вербнікова Харків 2009 ЗмістВступ Розділ I. Соціально – філософські погляди про будову сусільства та стосунки між людьми 1.1 Соціально–філософські погляди мислителів Стародавнього Сходу 1.2 Соціально – філософські вчення Платона і Арістотеля 1.3 Теологічні обґрунтування космосу, людини та суспільства 1.4 Перша революція в суспільствознавстві (Н.Макіавелі) 1.5 Ранній утопічний соціалізм 1.6 Просвітництво і суспільний договір 1.7 Класична німецька філософія 1.8 Соціальна утопія XVIII – XIX ст. 1.9 Економічні обґрунтування будови соціуму 1.10 Російсько-українська соціально–філософська традиція Розділ II Організаційні основи соціальності 2.1 Інтерес як основа об’єднання людей у соціальні спільності 2.2 Соціальна структура суспільства. Ґенеза соціальних спільностей: сім’я, рід, плем’я, народність, нація, клас 2.3 Поняття класів. Соціально – класова структура сучасного індустріального суспільства; теорії соціальної стратифікації 2.4 Класові конфлікти в індустріальному суспільстві. Регулятивні механізми функціонування та розвитку соціуму та проблеми регуляції суспільних відносин в соціальній філософії. Розділ III. Трансформація соціальної структури українського суспільства та її сучасний стан Висновки Список використаних джерел Вступ Формування нового суспільства в Україні за сучасних умов пов’язане з виникненням класів та розвитком соціальної стратифікації, що обумовлює актуальність цієї проблеми. Будь – яке суспільство складається з безлічі великих і малих соціальних спільнот, прошарків, груп. Проте соціальну структуру суспільства становлять лише ті з них, які є засадними у побудові суспільства і визначають його зміни. Вони займають різне місце в ієрархії суспільства, у диференціації населення за рівнем влади, багатства, доходів, освіти тощо; зв’язуються між собою економічними, політичними та культурними відносинами; є суб’єктами функціонування всіх соціальних інститутів суспільства. Суспільство є не просто диференційованим на окремі групи, воно ще є ієрархізованим. У ньому одні групи мають більше прав, привілеїв і переваг як порівняти з іншими. Така соціальна нерівність привносить у життя людей багато несправедливості, що робить цю проблему ще більш цікавою та актуальною. Об’єктом дослідження є соціальна структура суспільства, її динаміка. Метою роботи є дослідження сутності соціальної структури, найважливіших її складових, ознак їх виокремлення в структурі, реального стану, тенденцій та перспектив їх розвитку. При написанні цієї наукової роботи були використані монографії українських та російських соціологів і філософів: Андрущенка, Кемерова, Баруліна, Соколова, Гобозова та ін.

Розділ I. Соціально – філософські погляди про будову суспільства та стосунки між людьми 1.1 Соціально–філософські погляди мислителів Стародавнього Сходу Перші соціально – філософські вчення були створені в Стародавньому Єгипті і Вавілоні, Індії і Китаї. Зокрема, у класичному творі давньоєгипетської літератури “Пісні арфіста” розглядається комплекс проблем суспільного життя, людських стосунків, морально – етичних настанов і порад. У папірусі “Бесіда розчарованого із своїм духом” викладено сумніви щодо справедливості існуючого громадського устрою, підкреслено цінність моральних якостей людини, глибоких душевних переживань і почуттів. Цікаві думки містяться у такій пам’ятці вавілонської літератури як “Бесіди пана з рабом”. Автор цього твору говорить про значення праці, суспільної організації життя, моральних засад спілкування і водночас висловлює сумнів щодо потойбічного життя, доцільності жертвоприношень богам, надії на спасіння тощо. У Стародавньому Китаї філософські системи, що набувають належної зрілості у VІ – V ст. до н. е., звертаються до тих же сюжетів, що й давньоіндійська філософія: людина і світ, духовність і мораль, людська доля і всесвітній закон вічності. Давньокитайські мислителі також ведуть пошук відповідних орієнтацій, обґрунтувань шляхів оптимальної взаємодії людини зі світом, людини з людиною. Відмінною характерною рисою цього пошуку є тісний зв’язок із загальнонауковим пізнанням, вивченням таємниць навколишнього середовища, закономірностей розвитку природи. Найбільш відомим і впливовим мислителем Стародавнього Китаю був Конфуцій, соціально – філософські та етико – політичні погляди якого збереглися завдяки книзі “Бесіди і судження”, складеної учнями філософа на основі його міркувань і суджень. “Для життя і смерті, - вчив Конфуцій, - існує доля, багатство і знатність залежать від неба”. При цьому філософ розглядав небо як частину природи, що вступає в органічний взаємозв’язок з усім світом згідно з вимогами загальносвітового закону – жень. Жень – центральне поняття вчення Конфуція – джерело моральних якостей людини, організуюча та інтегруюча сила природного існування і людського життя, закон, принцип культури взаємодії людини зі світом і з іншими людьми. Головний зміст жень філософ розкриває словами: “Чого не бажаєш собі, того не роби людям”. Обґрунтована Конфуцієм домінантна етико – соціальна орієнтація пізніше втілиться у такій літературній пам’ятці, як Біблія. А ще пізніше її повторить, піднявши до рівня “золотого правила моральності”, німецький філософ І. Кант. Проте Конфуцій обґрунтував складний і суперечливий поділ людей на соціальні групи (категорії), суспільне значення морального виховання індивідів, сутність державної влади як механізму керівництва суспільством на засадах високої народної довіри, чіткого розподілу громадських обов’язків і особистого прикладу моральності панівних (керівних) верств населення. Звичайно, філософ створював соціально – філософську систему за загальними світоглядними орієнтаціями своєї доби, її економічними і політичними реаліями, науковими й загальнокультурними надбаннями та прорахунками.

Саме тому в його вченні суперечливо співіснують, часом заперечуючи одне одного, як інтелектуальні надбання загальнолюдського ґатунку, так і історично зумовлені духовні орієнтації. Скажімо, Конфуцій, відповідно до вимог часу рішуче протиставляючи шляхетних простолюдинам, обґрунтовував панівний стан перших їхніми внутрішніми моральними якостями. Він обстоював непорушність суспільного поділу людей на відповідні верстви ( “ господар повинен бути господарем, а підлеглий – підлеглим ”), наголошував на різноякісній нормотворчій системі, що регулює їх стосунки. Вчення Конфуція – конфуціанство – не мало й не має на сьогодні однозначної оцінки. Власне, мабуть, її не може бути взагалі. Наприклад, відомий китайський філософ Мо-цзи заперечував конфуціанство, особливо в тій частині, де йшлося про поділ людей на шляхетних і низьких, обстоювалися привілеї панівних верств населення, різнопланові норми поведінки для різних соціальних верств. Такі мислителі, як Мен-цзи, Чжоу-Янь, захоплювалися конфуціанством, розвивали й пропагували його основні тези. Подібні суперечливі оцінки стосовно конфуціанства і Конфуція властиві інтелектуальній історії людства до наших днів. Та, на мою думку, вчення Конфуція має велику цінність і в наш час, адже він чи не першим серед перших мислителів давнини створив оригінальну й цілісну ( хоч, безумовно, і внутрішньо суперечливу ) філософську систему соціуму, обґрунтував особливості її функціонування, виявив фундаментальні засади інтеграції, а головне – основною суспільною цінністю вважав громадську злагоду, єдність індивіда і суспільства, краси і добра. 1.2 Соціально – філософські вчення Платона і Арістотеля Оригінальне відлуння поглядів Конфуція, як і всіх перших філософських вчень країн Стародавнього Сходу, знаходимо в античному світі, що разом з тим дав людству цілу низку нових ідей, теоретичних моделей суспільно – державного будівництва, організації громадського життя, виховання людини. Так, у філософських працях Платона викладено модель ідеальної держави, яка, ґрунтуючись на природному поділі людей на касти ( рабів, ремісників, торговців, воїнів і правителів ), покликана охороняти міру щастя кожної суспільної групи. Основним принципом побудови такої держави Платон вважав справедливість. Держава має власну організацію і засоби її захисту від чужоземних загарбників; вона здійснює системне забезпечення кожного члена суспільства необхідними матеріальними благами, а також створює умови для розвитку духовної діяльності й творчості. Ідеальна держава Платона (“Держава”, “Політик”, “Закони”) ґрунтується на розподілі праці. Кожен працівник (громадянин) має сумлінно виконувати притаманні йому функції: раби – працювати, воїни – охороняти державу, філософи – керувати суспільними процесами. Перехід громадян з однієї кісти до другої, наприклад, коли воїн береться керувати державою, а філософ – фізично працювати, Платон розцінює як розпад держави, її загибель. На думку Платона, фізична праця – доля тільки однієї частини суспільства: рабів і ремісників. Люди високого класу не повинні займатися цією роботою.

Згдно з цим визначенням, наця явля собою етносоцальну спльноту, яка характеризуться нерозривною днстю (взамодю) соцальноекономчних  культурних властивостей. Вважаться, що визначення нац лише як соцальносторично спльноти  недостатнм. До суттвих ознак нац слд вднести також спльнсть самосвдомост  соцально структури. Багатонацональн утворення (наприклад американський народ)  макроетнчними спльнотами, в ход формування яких склалася культурна, духовна, мовна спльнсть, яка, утм, не нвелю етнокультурних особливостей етносв, що  утворюють[37]. Безперечно, таке формулювання ознак нац якоюсь мрою вдображало певне деологчне замовлення (стаття до словника писалася до 1991 р.). ¶дея злиття нацй (соцалстичних) в «нову сторичну спльноту радянський народ» (фактично йшлося про зникнення «класичних нацй»), яка зявилась в деологчному арсенал КПРС у 60т роки (вперше думку про зникнення нацй за комунзму висловив ще Ф. Енгельс у «Проект комунстичного символу ври» (1847), та паралельна дея зникнення класових  соцальних вдмнностей у ход просування до комунзму знайшли втлення у формул: «спльнсть самосвдомост  соцально структури»

1. Поняття соціальної структури суспільства

2. Територіальна громада в Україні: історичні витоки та сучасність

3. Історико-культурна спадщина І.Мазепи. Історія та сучасний стан

4. Історія виготовлення, виробництво та сучасний стан ринку коньяку

5. Виникнення та еволюція соціальної роботи

6. Соціально-класова структура суспільства
7. Генезис та сучасний стан олімпізма та олімпійського руху
8. Соціально-економічні риси та особливості розвитку економіки України на сучасному етапі

9. Соціальні стани в Україні у складі Литви та Польщі

10. Історичні та медико-соціальні аспекти становлення і розвитку вчення про сибірку

11. Соціальний портрет молоді України: структура цінностей та потреби

12. Экономические, социальные и культурные права (Економічні, соціальні та культурні права)

13. Соціальний та етнічний склад катакомбного населення

14. Інфляція, її суть, види та соціально-економічні наслідки

15. Психологічний та соціальний портрет людини масової культури

16. Нормативне регулювання формування, перестрахування та витрачення коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань

Защита для обуви.
Если ваш ребенок любит кататься на каталках, то защита для обуви это для вас. Защита для обуви одевается прямо на детскую обувь и защищает
590 руб
Раздел: Каталки
Овощерезка ручная "SUPER KRISTAL Nicer-Dicer" (арт. 2295).
Овощерезка ручная "Nicer-Dicer". Материал: пластик. Материал лезвий: нержавеющая сталь. Цвет: белый. Объем контейнеров: 500 мл и
496 руб
Раздел: Измельчители, приспособления для резки
Столик универсальный "Раскладушка".
"Раскладушка" - это многофункциональный складной столик, который с лёгкостью устанавливается и разбирается. Его можно
1083 руб
Раздел: Столы, тумбы

17. Соціально-політичні небезпеки: види, характеристика, джерела, вплив організм людини, міри захисту та запобігання

18. Соціально-економічний розвиток Австрії та Швейцарії

19. Політичні і національні звичаї та традиції України як фактори соціального регулювання

20. Роль інтелектуальної власності в соціально-економічному та духовному розвитку суспільства

21. Соціально-економічна концепція походження держави: її позитивні риси та недоліки

22. Сутність та соціальне призначення держави
23. Державний устрій та соціально-економічний розвиток України у ХVIII ст.. Ліквідація козацької державності
24. Політичний та соціально-економічний розвиток Білорусі у 1991–2005 рр

25. Політичний та соціально-економічний розвиток Греції у 1990–2005 рр.

26. Політичний та соціально-економічний розвиток Сербії у 1990–2005 рр

27. Політичний та соціально-економічний розвиток Чехії у 1990-2005 роках

28. Соціально-економічний розвиток Чехії та Словаччини у XVIII столітті

29. Українська діаспора як історичне і соціально-політичне явище

30. Вплив девіантної реклами на сучасних споживачів: соціально-психологічний аспект

31. Клініко-морфологічна характеристика серцево-судинної системи та медико-соціальна реабілітація хворих на цукровий діабет 2 типу

32. Міжнародна організація праці та її вплив на розвиток соціально-трудових відносин

Самоклеящиеся этикетки, A4, 105x57 мм, 10 этикеток на листе, 100 листов.
Формат: А4. Размер: 105x57 мм. В комплекте: 100 листов (на 1 листе 10 этикеток).
500 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки
Простыня на резинке "Мокко", 160x200 см.
Трикотажная простыня "Tete-a-Tete" изготовлена из 100% хлопка высокого качества. Натуральный, экологически чистый материал
741 руб
Раздел: Простыни, пододеяльники
Набор для проведения раскопок "Jewerly Excavation. Горный хрусталь".
Набор для проведения раскопок "Горный хрусталь" из серии Jewerly Excavation станет идеальным подарком для юных любителей
373 руб
Раздел: Археологические опыты

33. Соціально-економічна сутність зовнішньоекономічної діяльності та завдання її статистичного вивчення

34. Економіка праці та соціально-трудових відносин

35. Структура теорії управління та сучасні тенденції її розвитку

36. Взаємодія соціальних інститутів суспільства у формуванні здорового способу життя дітей та підлітків

37. Особистісно орієнтована підготовка соціального педагога та працівника – нова парадигма дослідження соціальної педагогіки

38. Сучасні футурологічні концепції про соціально-політичні перспективи людства
39. Ідейна спадщина сучасної соціальної психології
40. Соціальна парадигма та її застосування в освіті

41. Соціальні ролі та особистість

42. Соціально-психологічний клімат в колективі та шляхи його оптимізації

43. Соціально-історичні умови виникнення християнства

44. Державні та недержавні соціальні служби в Україні

45. Психологічна корекція та соціальна робота з хімічно залежними людьми

46. Соціальна політика та соціальне партнерство

47. Соціальні та психолого-педагогічні проблеми молоді

48. Соціологія: становлення та сучасність

Шар для принятия решений.
Волшебный шар для принятия решений на русском языке. Принцип действия: для начала нужно понять, на какой вопрос вы хотите получить ответ.
434 руб
Раздел: Прочее
Переносная люлька-кокон Фея, цвет: серо-голубая, арт: ФЕЯ_0005605-5.
Переносная люлька-кокон — это комфортная переноска для малыша. Модель с жестким дном и съемным капюшоном защитит ребенка от холода и
910 руб
Раздел: Переноски
Машинка детская с полиуретановыми колесами "Бибикар-лягушонок", оранжевый.
Вашему крохе едва исполнилось 3 годика, а он уже требует дорогой квадроцикл на аккумуляторе, как у взрослых соседских мальчишек? Никакие
2350 руб
Раздел: Каталки

49. Структура соціальної системи

50. Сучасна соціально-релігійна ситуація в Україні

51. Методи соціальної діагностики та їх характеристика

52. Організація санаторно-курортного лікування та відпочинку працівників за рахунок кошт соціального страхування

53. Вітчизняні та світові проблеми професійної етики в соціальній роботі

54. Соціальні стандарти у галузі фізичної культури та спорту
55. Принципи формування державних соціальних стандартів та нормативів
56. Соціально-економічна сутність приватизації та її роль у трансформації відносин власності

57. Теорія суспільного добробуту та соціально-ринкової економіки

58. Аналіз сучасного стану економічної співпраці України з західноєвропейськими державами і розробка шляхів її поширення

59. Соціально-економічні умови виникнення і розвитку політичної системи суспільства

60. Взаимосвязь соціальной роботи з іншими науками

61. Соціальні інститути.

62. Роль власності у соціально-економічних процесах

63. Соціальні проблеми у ЗМІ

64. Масова комунікація в сучасній соціокультурній картині світу

Настольная игра №23 "Стану отличником. Азбука + арифметика".
НИ "Стану отличником: Азбука-арифметика" предназначена для игр и занятий с детьми от 3 до 8 лет. Игра включает в себя
479 руб
Раздел: Алфавит, азбука
Набор для автолюбителя зимний "3 в 1".
Замучились удалять снег на автостоянке подручными средствами? Тратите уйму времени на осторожную очистку стёкол и кузова от ледяной корки?
1316 руб
Раздел: Прочее
Антимоскитная сетка для дверного проема, 2.1x1.0 м (арт. CF84-136).
Антимоскитная сетка предназначена для размещения на дверном проеме у Вас дома или на даче. Сетка выполнена в виде занавесок, оснащена
444 руб
Раздел: Сетки противомоскитные

65. Взаємодія людини і суспільства із природним середовищем, їх життя: сучасний стан, перспективи

66. Мораль і соціальне управління

67. Сутність і значення соціального страхування

68. Формування бюджетів фондів соціального страхування України

69. Сучасний стан сільского господарства України

70. Розвиток районного підходу в соціально-економічній географії
71. Загальна соціально-економічна характеристика країн Західної Європи
72. Демократія як соціальне явище

73. Законодавство в сфері соціальної роботи з дітьми сиротами

74. Пенсійне право як складова права соціального забезпечення

75. Правовідносини у сфері соціального захисту

76. Соціальна держава

77. Соціальна обумовленість державної служби

78. Соціальна цінність права

79. Територіальна автономія в Україні. Соціально–культурні права і свободи громадян України

80. Виборча система України: сучасний стан і перспектива розвитку

Машинка закаточная (улитка, полуавтомат) "Мещера-1".
Машинка идеальна для домашнего консервирования, она проста в использовании и надежна в работе. Конструкция машинки обеспечивает ее
419 руб
Раздел: Консервирование
Игра магнитная "Одевашки. Настя".
Это магнитная история про то, как одеть куклу Настю. Она простая, но при этом очень увлекательная и не вызовет сложности у ребенка старше
343 руб
Раздел: Бумажные куклы
Подушка, с лузгой гречихи, 40x60 см.
Подушка с гречневой лузгой - самая натуральная ортопедическая подушка: она высококачественная, "дышащая", экологична. Размер
520 руб
Раздел: Размер 50х70 см, 40х60 см

81. Мова як символ соціальної солідарності

82. Інформаційні технології багатокритеріального експертного оцінювання альтернатив у соціальних системах

83. Кримські татари: історія та сучасні проблеми

84. Соціальне страхування від безробіття в Україні в 20-ті роки XX сторіччя

85. Соціально-економічний розвиток Західно-Українських земель у складі Австро-Угорщини у ХІХ столітті

86. Соціально-економічний розвиток Російської імперії після реформ 60-х років ХІХ століття
87. Соціально-економічний розвиток українських земель наприкінці XIV — у першій половині XVI ст.
88. Соціально-економічний розвиток українських земель у складі Російської імперії наприкінці XVIII—у першій половині XIX ст.

89. Соціально-економічні реформи Маргарет Тетчер

90. Соціально-політичні аспекти створення фашистської системи в Італії початку 20 – початку 30 рр.

91. Становлення соціально-побутової сфери на Волині у повоєнний період (1944-1953 рр.)

92. Цивілізації середньовіччя та сучасності

93. Володимир Великий. Соціально-політичний портрет

94. Етнічний стиль меблів. Стародавні та сучасні індійські меблі

95. Соціально-духовні основи культури класицизму

96. Василь Стефаник – неперевершений майстер соціально-психологічної новели

Чайник эмалированный ЕМ-25001/41 "Сицилия", 2,5 л (со свистком).
Объем: 2,5 л. Внешнее высокопрочное японское трехслойное эмалевое покрытие. Внутреннее эмалевое покрытие, устойчивое к воздействию пищевых
979 руб
Раздел: Чайники эмалированные
Подставка для ручек с часами, 11,8х10,2х5,2 см.
Подставка для ручек с часами. Материал корпуса: пластик. Механизм: электронный. ЖК дисплей. Дополнительные функции: часы, будильник,
540 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры
Туалетная бумага "Zewa Deluxe" (без запаха), трехслойная, 12 рулонов.
Подарите себе удовольствие от ежедневного ухода за собой. "Zewa Deluxe" с новыми впитывающими «подушечками» деликатно
343 руб
Раздел: Бумага туалетная

97. Соціально-філософські погляди І.Франка

98. Соціально-етичний маркетинг

99. Давньокитайська медицина. Історія та сучасність


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.