Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Педагогика Педагогика

Наступність у формуванні природничих знань у дітей дошкільного і молодшого шкільного віку

Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее
Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов
Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение

Дипломна робота НАСТУПНІСТЬ У ФОРМУВАННІ ПРИРОДНИЧИХ ЗНАНЬ У ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО І МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ Зміст ВСТУП РОЗДІЛ 1. ПРОБЛЕМА НАСТУПНОСТІ ДОШКІЛЬНОЇ І ПОЧАТКОВОЇ ЛАНОК ОСВІТИ В ПЕДАГОГІЧНІЙ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИЦІ 1.1 Теоретичні основи наступності дошкільної та початкової освіти 1.2 Вікові особливості дітей шестилітнього віку 1.3 Стан реалізації наступності у формуванні природничих знань у дітей дошкільного і молодшого шкільного віку РОЗДІЛ 2. ДОСЛІДНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА РОБОТА З забезпечення наступності у формуванні природничих знань У ПЕРШОКЛАСНИКІВ 2.1 Педагогічні умови забезпечення наступності у формуванні природничих знань у першокласників 2.2 Результати експериментальної роботи ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ДОДАТКИ ВСТУП У реалізації нових навчально-виховних завдань сучасної освіти початкова школа покликана стати фундаментом, на якому будується засвоєння системи наукових понять. Вона є першим етапом у розвитку інтелектуальних можливостей, формуванні творчих здібностей, самостійності учнів у навчанні, у спрямуванні їхньої навчальної діяльності. Перший клас — це своєрідна сходинка в системі початкового навчання. З одного боку, шестилітні учні за своїм статусом — школярі, які навчаються за чітко визначеними вимогами навчальних програм, підручниками у певних часових нормах. А з іншого, — це діти, які за своїм віком перебувають на межі вікових періодів — дошкілля і молодшого шкільного. Саме це зумовлює тривалу перебудову їхньої психіки, складність адаптації до умов шкільного навчання. Національна доктрина розвитку освіти в Україні як один із пріоритетних напрямків розвитку освіти визначає забезпечення наступності і безперервності освіти . Дотримання принципу наступності значно полегшує адаптацію дитини до виконання нової ролі – школяра. В.О.Сухомлинський вказував, що &quo ;школа не повинна вносити різкий перелом у життя дітей. Нехай, ставши учнем, дитина продовжує робити сьогодні те, що вона робила вчора. Нехай нове з’являється в її житті поступово і не приголомшує зливою вражень&quo ; . Дотримання наступності у роботі дошкільної і початкової ланок системи освіти передбачає в умовах навчання у початковій школі врахування того рівня її розвитку, з яким вона прийшла до школи, опора на нього. У цьому процесі слід закріпити і розвинути всі позитивні надбання дошкільного дитинства: пізнавальну активність, рухливість, відкритість, контактність, схильність до наслідування і водночас до фантазії, словотворення та ін. Шестилітній першокласник за рівнем свого розвитку значною мірою залишається дошкільником. І це виявляється в особливостях мислення, пам'яті, нестійкості уваги, нетривалості вольових зусиль, слабкості координації м'язів, відсутності стійкої мотивації до навчання, невмінні самостійно працювати. У працях психологів В. Клименко, Г. Люблінської, О. Скрипченко та інших зазначається, що навчання у першому класі має бути побудовано з врахування психологічних особливостей розвитку шестирічних дітей. Першокласники ознайомлюються з навколишнім світом на уроках курсу &quo ;Я і Україна&quo ;, у якому синтезуються суспільні і природничі знання.

А отже у змісті, методах та формах навчання курсу &quo ;Я і Україна&quo ; повинні бути закладені ідеї сприяння всебічному розвитку школярів, забезпечення повноцінного переходу до провідної в перспективі навчальної діяльності і формування особистості в кризовий – від дошкільного до шкільного дитинства – період. Проблемі забезпечення наступності між дошкільною і початковою освітою, організації навчання шестилітніх першокласників присвячені праці таких педагогів як Ш. Амонашвілі, Н. Бібік, А. Богуш, О. Калмикової, Н. Коваль, В. Котирло, З.Онишкова, В.Онищук, О.Савченко, В.Сухомлинського та інших вчених. Актуальність даної проблеми зумовила вибір теми дипломної роботи &quo ;Наступність у формуванні природничих знань у дітей дошкільного і молодшого шкільного віку&quo ;. Об’єктом дослідження є – навчально-виховний процес у першому класі. Предмет дослідження – забезпечення наступності у формуванні природничих знань у дітей дошкільного і молодшого шкільного віку. Метою роботи є дослідження умов забезпечення наступності у формування природничих знань у дітей дошкільного і молодшого шкільного віку. Гіпотеза дослідження: якщо у навчанні учнів курсу &quo ;Я і Україна&quo ; будуть реалізовані умови забезпечення наступності у формуванні природничих знань у дітей дошкільного і шкільного молодшого віку, то це сприятиме ефективному засвоєнню першокласниками знань. Для досягнення мети роботи необхідно виконати наступні завдання: вивчити стан розробки досліджуваної проблеми за літературними джерелами та в практиці роботи шкіл; виявити вікові особливості дітей молодшого шкільного віку; визначити умови забезпечення наступності у формуванні природничих знань у дітей дошкільного і молодшого шкільного віку; 4)перевірити ефективність визначених умов шляхом експерименту. З метою реалізації поставлених завдань застосовувались такі методи дослідження: 1)теоретичний аналіз методичної літератури, навчальних програм, підручників; спостереження за навчально-виховним процесом початкової школи, бесіди з учителями; моделювання в процесі розробки методики навчання шестиліток, яка реалізує умови забезпечення наступності у формуванні природничих знань у дітей дошкільного і молодшого шкільного віку; експериментальний ( констатуючий і формуючий експеримент); математичний у процесі аналізу експериментальних даних. Дослідження виконувалось протягом 2007-2008 років. Умовно його можна поділити на три етапи. На першому етапі, констатуючому, проводився теоретичний аналіз проблеми. Вивчалась психолого-педагогічна, методична і навчальна література з даного питання, аналізувався досвід роботи вчителів початкових класів, формувалися мета й завдання дослідження, розроблялись шляхи реалізації мети й завдань дослідження, матеріали експериментального дослідження. На другому етапі проводився формуючий експеримент. Третій етап дослідження був спрямований на обробку й узагальнення результатів формуючого експерименту, оформлення роботи. Практичне значення дипломної роботи полягає в розробці методики формування природничих знань у першокласників з врахуванням наступності між дошкільною і початковою ланками освіти, яка може бути використана в практичній діяльності вчителів.

Експериментальна база дослідження. Педагогічне дослідження проводилось на базі загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів с. Мишковичі Тернопільського району Тернопільської області протягом 2007-2008 н.р. Дослідно-експериментальною роботою було охоплено 5 вчителів початкової школи. У формуючому експерименті взяли участь 41 учень першого класу даної школи. Робота складається зі вступу, двох розділів, списку використаних джерел, додатків. Дипломна робота викладена на 80 сторінках. РОЗДІЛ 1. ПРОБЛЕМА НАСТУПНОСТІ ДОШКІЛЬНОЇ ТА ПОЧАТКОВОЇ ЛАНОК ОСВІТИ В ПЕДАГОГІЧНІЙ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИЦІ 1.1 Теоретичні основи наступності дошкільної та початкової освіти Цілі початкової школи зумовлені її функціями у державній системі неперервної освіти та віковими особливостями молодших учнів. Насамперед вона має забезпечити подальше становлення і формування дитячої особистості, її загальний розвиток засобами класичної та народної педагогіки. У початковій школі дитина опановує знання з різних галузей людської культури, набуває міцних навичок і гнучких умінь з читання, письма, усного й писемного мовлення, навчається лічити, розв'язувати практично значущі задачі. Виховання і навчання на першому ступені школи тісно взаємозв'язані і зорієнтовані на те, щоб формувати в учня бажання й уміння вчитися, задовольняти безпосередні інтереси до пізнання навколишнього світу й самого себе, разом із сім'єю навчити гуманно й етично поводитися з людьми. Одним із основних принципів навчання у початковій школі є принцип наступності і перспективності. Його реалізація потребує насамперед якнайточнішого врахування вихідного рівня готовності дітей не лише &quo ;на стиках&quo ; освітніх ланок, а й у межах кожного етапу. Поняття наступності в педагогічній літературі має достатньо різносторонній діапазон тлумачень, проте, в основному, автори сходяться в тому, що наступність передбачає певну послідовність і поетапність знань, умінь, навичок, способів діяльності, якими має оволодіти учень &quo ;по вертикалі&quo ; навчання. У цьому понятті виділяють три взаємозв’язані елементи. необхідний зв'язок і співвідношення меж частинами даної освітньої галузі на різних етапах навчання; взаємозв’язок методів, прийомів, форм навчання; певні послідовно зростаючі вимоги до результативності навчання, виховання, розвитку . Наступність в навчальному процесі має велике значення. Вона дає можливість поступово збільшувати об’єм понять и способів дій, а також утворювати у школярів цілісне уявлення про наукове знання даної галузі науки; впливає на мотивацію учення; дозволяє учителю застосовувати в навчальному процесі продуктивні способи навчання, дослідницькі і пошукові ситуації. Тим самим активізувати пізнавальну діяльність учнів, поступово збільшувати навантаження на школярів. Наступність за звичай з’ясовується при зіставленні і логічному аналізі змісту, форм, методів и засобів викладання навчальних предметів даної освітньої галузі на різних ступенях навчання. Що ж розуміють під поняттям наступності у роботі дошкільної і початкової ланки школи? Під поняттям наступності у роботі дошкільної і початкової ланки системи освіти розуміють таку систему роботи, яка спрямована на підготовку дитини до умов шкільного навчання та врахування того рівня її розвитку, з яким вона прийшла до школи, опора на нього .

Недопустим приниження людсько гдност, упередженсть, однобоксть у висвтленн обставин справи. Судовий ритор не ма права застосовувати незаконн засоби  методи для вдстоювання сво позиц, наполягати на твердженнях, як не пдкрплен матералами справи. Вн не ма також права навмисно затягувати судовий розгляд справи, свдомо вводити суд  осб, як присутн в зал судового засдання, в оману. Тльки моральн засади здатн забезпечити досягнення поставлено мети. Логчн засади  тю базою, яка визнача обгрунтовансть, переконливсть  доказовсть судово промови. Знання законв логки, х дотримання вважаться необхдною умовою для правильного мислення, висловлювання свох думок. В умовах судочинства, де на основ доказв формуються певн висновки  приймаються у справ вдповдн ршення, знання законв логки набува особливого значення. Закони логки вимагають, передусм, точного визначення тез, як доказуються. Всяка невизначенсть, розпливчастсть предмета обговорення неминуче вплине на невизначенсть висновкв судового ритора

1. Виховання взаємодопомоги у дітей дошкільного віку

2. Гра як основний вид діяльності дітей дошкільного віку

3. Ознайомлення дітей дошкільного віку з природою

4. Розвиток пам’яті, мислення, уваги у дітей дошкільного віку

5. Українська народна іграшка як засіб виховання дітей дошкільного віку

6. Виховання взаємодопомоги у дітей дошкільного віку
7. Особливості уяви у дітей дошкільного віку
8. Розвиток комунікативних здібностей дітей дошкільного віку

9. Адаптаційно-резервні можливості дітей молодшого шкільного віку

10. Педагогічні основи правового виховання дітей молодшого шкільного віку

11. Стан і розвиток пізнавальних процесів дітей молодшого шкільного віку

12. Особливості розвитку емпатії у дітей молодшого шкільного віку

13. Програма діагностики пізнавальних психічних процесів дітей молодшого шкільного віку

14. Психокорекція дітей молодшого шкільного віку з проблемами в поведінці

15. Розвиток психомоторики у дітей молодшого шкільного віку з порушенням мовлення

16. Формування лексико-граматичної сторони мовлення у дітей старшого дошкільного віку із ЗНМ

Шкатулка музыкальная "Два сердца", 22x15x8 см, арт. 24808.
Состав: пластик, элементы металла, стекло. Регулярно удалять пыль сухой, мягкой тканью. Музыкальный механизм с ручным заводом. Товар не
1028 руб
Раздел: Шкатулки музыкальные
Настольная игра "Спящие королевы" (делюкс).
Проснитесь и играйте! Королева Роз, Королева Тортов и десять их ближайших подруг заснули, поддавшись сонным чарам и именно вам предстоит
961 руб
Раздел: Карточные игры
Карандаши цветные "Colorino Kids", трехгранные, 18 цветов + точилка.
Трехгранный профиль. Яркие, насыщенные цвета. Отстирываются с большинства обычных тканей. Специальная SV технология вклеивания
333 руб
Раздел: 13-24 цвета

17. Залежність виникнення неврозів у дітей від типу родини

18. Вплив освітньої програми на ефективність лікування бронхіальної астми в дітей

19. Ефективність санаторно-курортного лікування дітей, хворих на рецидивуючий бронхіт, з застосуванням радонових ванн та інгаляцій тіотриазоліну і n-ацетилцистеїну

20. Метаболізм заліза та диференційована корекція його порушень у дітей раннього та дошкільного віку, хворих на залізодефіцитну анемію

21. Виховання ціннісного ставлення до природи у дітей старшого дошкільного віку

22. Особливості адаптації дітей старшого дошкільного віку з порушеннями мовлення до навчання у школі
23. Розвиток рухових якостей дітей в дошкільних закладах
24. Формування комунікативної компетенції у дітей

25. Особливості розвитку емоційно-комунікативної діяльності у дітей старшого дошкільного віку із затримкою психічного розвитку

26. Олена Пчилка - найкраще для дїтей

27. Cтановище дітей та молоді в зарубіжних країнах

28. Собівартість продукції - важливий показник діяльності підприємства

29. Експлуатація дітей

30. Правові відносини батьків та дітей

31. Відносини батьків і дітей у Стародавньому Римі

32. Наступність і перспективність у вивченні частин мови в початкових класах (дослідження)

Кондиционер для белья Cj Lion "Porinse Aroma Capsule", с ароматом розы, 2,1 л.
Кондиционер для белья Cj Lion "Porinse Aroma Capsule" наполнит ваши вещи нежным цветочным ароматом и надолго сохранит его на
346 руб
Раздел: Ополаскиватели, кондиционеры
Мозаика с прозрачным полем, 40 мм, 100 деталей.
Прозрачное поле + 5 картинок-шаблонов.
490 руб
Раздел: Пластмассовая
Трехколесный велосипед Funny Jaguar Lexus Trike Original Volt (цвет: серебро).
Трехколесный велосипед подходит для детей от 1 года. Велосипед Volt заряжает своей энергией, зовет в дорогу. Характеристики: - удобное
2400 руб
Раздел: Трехколесные

33. Анатомо-фізіологічні особливості дихальної та травної систем в дітей

34. Анатомо-фізіологічні особливості нервової системи в дітей. Нервово-психічний розвиток дитини

35. Апластичні анемії. Цукровий діабет у дітей

36. Гігієнічна оцінка ефектвності оздоровлення дітей і підлітків на морському узбережжі

37. Гострі респіраторні вірусні інфекції (ГРВІ) та бронхіти у дітей

38. Диференційована гіпнотерапія в комплексному лікуванні дітей з неорганічним нічним енурезом
39. Застосування рухливих і спортивних ігор у процесі відновлення координаційних здібностей дітей з діагнозом церебральний параліч
40. Кінезіотерапія дітей с церебральним паралічем

41. Клініко-лабораторна характеристика дітей з спадковою алергічною схильністю, корекція порушень

42. Клініко-параклінічні особливості адаптації у дітей та підлітків з хронічною патологією гастродуоденальної зони

43. Клініко-патогенетичні аспекти йододефіцитних захворювань у дітей шкільного віку в умовах легкої йодної ендемії

44. Комплексна медико-психологічна реабілітація дітей, які постраждали від надзвичайних ситуацій, на санаторно-курортному етапі

45. Комплексне лікування гнійної хірургічної інфекції кісток та суглобів у дітей

46. Масаж як засіб фізичної реабілітації при різновидах сколіозу у дорослих і дітей з порушенням опорно-рухового апарату

47. Набуті вади серця у дітей. Неревматичні кардити в дітей

48. Оптимізація реконструктивної хірургії монокулярної травматичної катаракти у дітей

Бумага "IQ Selection Smooth", А4, 160 г/м2, 250 листов.
Класс: A+. Формат: А4. Количество листов: 250. Плотность бумаги: 160 г/м2. Белизна по CIE – 170 %. Подходит для двусторонней печати.
490 руб
Раздел: Формата А4 и меньше
Фонтан декоративный с подсветкой "У колодца", 17,5x13x25,5 см.
Фонтан декоративный с подсветкой. Размер: 17,5x13x25,5 см. Водяная помпа. Напряжение: 220V-240V. Мощность 2,5W. Провод: 135 см.
1288 руб
Раздел: Фонтаны декоративные
Точилка электрическая "Power TX", 2 отверстия.
Настольная точилка для чернографитовых и цветных карандашей. Прочный пластиковый корпус. Съёмный контейнер для стружки. Работает на 4
523 руб
Раздел: Точилки

49. Особливості нейровегетативних розладів у дітей, хворих на енурез

50. Порушення ритму серця в дітей. Дифузні захворювання сполучної тканини

51. Роль дисфункції ендотелію при вроджених вадах серця у дітей раннього віку

52. Види та причини порушень розвитку дітей

53. Економічна ефективність зовнішньоекономічної діяльності ВАТ "Інтерпайп Нижньодніпровський трубопрокатний завод"

54. Умови формування інноваційної діяльності. Типові схеми організаційних структур управління інноваційним процесом
55. Вікова динаміка розвитку уваги в дітей шкільного віку
56. Особливості навчання дітей підліткового віку

57. Підготовка дітей до навчання в школі як психолого-педагогічна проблема

58. Підготовка дітей до шкільного навчання

59. Порушення мовлення у дітей

60. Роль сім’ї у фізичному вихованні дітей

61. Формування народознавчих знань та вмінь учнів

62. Шляхи розвитку інтересу до математики у розумово відсталих дітей

63. Вікові особливості розвитку і поведінки дітей

64. Неврози в дітей і підлітків

Беговел "Funny Wheels Rider Sport" (цвет: красный).
Беговел - это современный аналог детского велосипеда без педалей для самых маленьких любителей спорта. Удобный и простой в
2900 руб
Раздел: Беговелы
Подарочная расчёска для волос "Алиса".
Стильная детская расчёска дарит радость и комфорт. Этот практичный аксессуар по достоинству оценят как маленькие модницы, так юные
372 руб
Раздел: Расчески, щетки для волос
Фоторамка С31-011 "Alparaisa" на 5 фотографий, 51,5x34,5x2 см (белый).
Размеры рамки: 51,5х34,5x2 cм. Размеры фото: - 15х10 см, 3 штуки, - 10х15 см, 2 штуки. Фоторамка-коллаж для 5-ти фотографий. Материал:
642 руб
Раздел: Мультирамки

65. Особливості особистісного прийняття батьками дітей з особливими потребами

66. Особливості стресових станів у дітей різного віку

67. Соціальний захист дітей з обмеженими функціональними можливостями

68. Класифікація важковиховуваних дітей

69. Альтернативні форми виховання дітей-сиріт

70. Причини десоціалізації дітей в Україні
71. Соціалізація дітей-інвалідів в Україні
72. Соціально-правовий захист дітей-біженців

73. Розвиток гнучкості у дітей в процесі заняття тхеквондо

74. Залежність споживання і заощаджень від росту податків. Вплив податків на економіку країни. Рівень інфляції

75. Теоретичні основи формування ціннісних орієнтацій молодших школярів

76. Формування комунікативних умінь і навичок у молодших школярів

77. Диференційований підхід у процесі навчання молодших школярів розв’язувати текстові задачі

78. Особливості уяви та її розвиток в дошкільному та молодшому шкільному віці

79. Психологічні основи врахування типів темпераменту у молодшому шкільному віці під час навчально-виховного процесу

80. Ефективність управлінської діяльності і шляхи її формування

Детское подвесное кресло Polini "Кокон" (цвет: голубой).
Подвесные детские качели яркого цвета создадут ощущение собственного укромного уголка. Надежные крепления кресла обеспечат безопасность
1225 руб
Раздел: Качели, кресла-качалки, шезлонги
Белый картон, А3, 100 листов.
Формат: А3 (297х420 мм). Односторонний, матовый. Внутренний блок - очень плотный белый картон, 290 г/м2. 100 листов.
472 руб
Раздел: Белый
Точилка электрическая Attache, 4хАА.
Точилка электрическая. Работает от 4х батареек типа АА, цвет: черный. Предназначена для заточки карандашей диаметром 6-8 мм.
487 руб
Раздел: Точилки

81. Діяльність озер та боліт у формуванні мінеральних ресурсів

82. Зовнішньоекономічна діяльність комерційних банків (Внешнеэкономическая деятельность комерческих банков)

83. Життя та діяльність митрополита Петра Могили

84. Закон України Про зовнішньоекономічну діяльність

85. Виробничо-торговельна діяльність підприемства

86. Діяльність земств у напрямку допомоги населенню
87. Інтегральна ефективність діяльності
88. Підвищення ефективності використання ОВФ в часі і вплив його на господарську діяльність підприємства

89. Інвестиційно-інноваційна діяльність спільних підприємств

90. Життя та діяльність І.П.Котляревського

91. Видавнича діяльність. Комп’ютерні видавничі системи

92. Діяльність СГ "ТАС"

93. Маркетингова діяльність комерційного банку

94. Правові засади банківської діяльності. Банківська діяльність та банківські операції

95. Комерційна діяльність СК "Універсальна"

96. Життєдіяльність організму

Накладка на унитаз "Бегемотик".
Унитазная накладка подходит ко всем стандартным туалетам. Кроме того, благодаря краям предотвращающим скольжение легко и твердо
419 руб
Раздел: Сиденья
Ватман "Kroyter Проф", А1, 100 листов.
Нарезанные листы ватмана для черчения. Формат: А1 (600Х840 мм). Плотность: 200 г/м2. В наборе: 100 листов.
2739 руб
Раздел: Прочее
Именная кружка с надписью "Любимая мама".
Предлагаем вашему вниманию готовое решения для подарка по любому поводу – именная кружка. Кружка изготовлена из керамики, в нежной
434 руб
Раздел: Кружки

97. Відповідальність аудитора за здійснені дії і виконання процедури за дотримання нормативно-правової бази України і Міжнародними стандарти аудиту для перевірки подальших подій

98. Формування доходів за видами діяльності, їх облік

99. Аудиторська діяльність


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.