Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Педагогика Педагогика

Застосування інноваційних освітянських технологій

Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение
Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка

Реферат Спеціальність: Економіка та підприємництво Дисципліна: Вища освіта та Болонський процес Тема: Застосування інноваційних освітянський технологій Виконала: студентка гр. Перевірив: Харків 2009 Зміст Вступ Системний комплексний підхід до запровадження інноваційних технологій навчання Інтерактивні комплекси навчально-методичного забезпечення дисципліни (ІКМЗД) Висновки Список використаної літератури Вступ За роки незалежності у зв’язку з модернізаційними процесами у країні, і у вищій школі зокрема, зміною навчальних планів, напрямів і спеціалізацій, певний час існували проблеми з навчально-методичним забезпеченням навчальних дисциплін. Бракувало сучасних підручників, посібників, навчальних видань для самостійного вивчення програмного матеріалу. У цей період склалася своєрідна педагогічна “майстерність”, коли викладач був змушений диктувати зміст основних положень, а студент – його занотовувати. Нині ситуація суттєво змінилася. З абсолютної більшості дисциплін існують сучасні підручники, посібники та інший методично-довідковий матеріал, часто підготовлений самими викладачами вищої школи. Але виникла нова проблема. Окремі викладачі вже звикли до тієї, своєрідної методики викладання. Одні на ній виросли, не знають і не хочуть знати іншої. Деякі викладачі усвідомлюють всю порочність викладання під диктовку, але не відмовляються від неї, оскільки вона не потребує особливих напружень з підготовкою спеціального навчально-методичного супроводження дисциплін. Немало є викладачів, яким бракує досвіду, професійних навичок, знання сучасних методик і технологій викладання. Тут доцільно налагодити систему підвищення кваліфікації викладачів, особливо молодих на базі навчально-методичних відділів самих вищих навчальних закладів (організація різноманітних систем навчання: “школа молодого викладача”, “школа підвищення педагогічної майстерності”). За нинішнього зростання потоків наукової інформації репродуктивне засвоєння студентом необхідного обсягу знань стає неможливим. За таких умов зменшується частка прямого, зовні заданого інформування та розширюється застосування інтерактивних форм і методів роботи студентів під керівництвом викладача і повноцінної самостійної роботи в лабораторіях, читальних залах, на об’єктах майбутньої професійної діяльності, що особливо важливо для системи дистанційного навчання. 1. Системний комплексний підхід до запровадження інноваційних технологій навчання Важливим моментом реструктуризації навчального процесу є запровадження інноваційних освітянських технологій. Рішення цих завдань спрямовано на: перехід від педагогічного традиціоналізму до нових форм і методів навчання, орієнтованих на формування творчої особистості, яка вміє поєднувати в різних варіантах теоретичні знання, наукові здобутки з вирішенням питань, які виникають на практиці; підвищення творчої активності студентів під час аудиторних занять шляхом упровадження ділових і рольових ігор, ігрового проектування; посилення мотивації студентів до самостійної роботи з метою поглиблення знань і здобуття вмінь і навичок; забезпечення наскрізної комп’ютеризації навчального процесу та створення комп’ютерних (інформаційних) систем його підтримки; інтенсифікацію навчального процесу з метою скорочення аудиторних занять з участю викладача при наданні повного обсягу знань і підвищенні якості навчального процесу; розробку інтерактивних комплексів навчально-методичного забезпечення дисципліни (ІКМЗД).

Розробка та застосування інноваційних технологій навчання, а також діагностика якості знань у вищих навчальних закладах мають носити систем ний характер, що дозволяє забезпечити взаємозв’язок між усіма елементами навчального процесу, підвищує рівень його керованості та навчально-методичного забезпечення. Вони також мають бути впровадженими в усіх формах навчання, по всій вертикалі навчального плану (в усіх дисциплінах), по горизонталі навчального плану (в усіх видах навчального процесу: лекції, семінари, практичні, лабораторні, самостійна робота студента, практика, заліки, іспити, поточний контроль), у всіх спеціальностях і спеціалізаціях. Системна спрямованість змісту освіти визначається освітньо-професійними програмами, в яких відображено змістово-реалізаційні аспекти освітньо-кваліфікаційних характеристик, визначено нормативний зміст навчання, встановлено вимоги до змісту, обсягу, рівня освітньої та професійної підготовки фахівців відповідного освітньо-кваліфікаційного рівня певної спеціальності. Вони використовуються під час розробки та коригування відповідних навчальних планів і програм навчальних дисциплін, розробки засобів діагностики рівня освітньо-професійної підготовки фахівців, визначення змісту навчання як бази для опанування відповідних спеціальностей та кваліфікацій. Структурно-логічні схеми підготовки фахівців – організаційні алгоритми реалізації освітньо-професійних програм, навчальних планів, робочих навчальних програм дисциплін у їх єдності та взаємопідпорядкованості. В основу структурно-логічних схем покладено принципи випереджувального навчання, неперервності, послідовності та наступності навчання. Системний характер змісту підготовки фахівців полягає також у науково обґрунтованій системі дидактично та методично оформленого навчального матеріалу. Він складається з нормативної та вибіркової частин. Загальний обсяг годин аудиторної та самостійної роботи студентів знаходиться у межах 50% від обсягу годин, визначених навчальними планами на вивчення дисциплін. Інтенсифікація навчального процесу передусім пов’язана з проведенням аудиторних занять (лекцій, практичних, семінарів, лабораторних) на базі новітніх технологій. Це спонукає до проведення лекційних занять за трьома варіантами: традиційне читання з візуальним супроводженням (зниження витрат часу на 8-10%); інтенсивне читання з використанням опорного конспекту та візуального супроводження (зниження витрат часу на 40-50% порівняно з традиційною лекцією); консультативно-проблемне читання з опорним конспектом і візуальним супроводженням на основі самостійного вивчення студентом розділу (теми) курсу (зниження витрат часу на лекції на 60-70%). Нові тенденції яскраво проявляються в технологіях проведення семінарських занять: традиційна форма проведення з елементами інновацій (з використанням навчальних тестів за роздаточним матеріалом чи в комп’ютерному варіанті; рольових ігор; бліц-розминка); семінари-дискусії (проблемні), брейнринги, наукові семінари; семінари за принципом самоорганізації студентів. Поліпшуються й технології проведення практичних занять: традиційна форма проведення з елементами інновацій (вхідний контроль володіння темою на основі комп’ютерного тестування, розрахунки з використанням комп’ютерних програм продуктів), які дозволяють звільнити час для обговорення результатів вирішення завдань та опрацювання пропозицій для прийняття управлінських рішень; ігрове проектування; ділові ігри, в тому числі з використанням комп’ютерних версій, розроблених кафедрами університету або придбаних програмних продуктів; технології кейс-методу (методу ситуаційного навчання); технології “Уорк-шоп”, спрямовані на вирішення ситуації чи розробку проекту малими групами; відео тренінги, відеофільми.

Значного поліпшення потребують й технології практичної підготовки майбутніх фахівців відповідно до вимог багатоступеневої освіти. Нагального застосування у зв’язку з цим потребує організація наскрізної практичної підготовки, яка зумовлює безперервність її проведення для одержання достатнього обсягу практичних знань, умінь відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційних характеристик і ступенів освіти. Безперервність практичної підготовки досягається завдяки проходженню взаємопов’язаних видів практики: вступу до фаху, комп’ютерний практикум, комплексна практика з фаху на рівні бакалавра, спеціаліста та переддипломна. Новітні технології в організації та проведенні практик (стажувань) передбачають: застосування комп’ютерних технологій для створення бази даних, електронних таблиць, алгоритмів рішення, інформаційних зв’язків, комплексів задач, що, по-перше, створює умови для оволодіння інформаційними технологіями для рішення фахових задач; по-друге, скорочує витрати часу на опрацювання інформації й отримання результатів; по-третє, вивільняє час для обґрунтування висновків за результатами практики, формування пропозицій щодо прийняття управлінських рішень; організацію та проведення практики на матеріалах створеної навчальної фірми, яка функціонує в режимі віртуального підприємства (організації з відповідною організаційною структурою, господарсько-фінансовими операціями, зовнішнім середовищем) Упровадження активних інформаційних, телекомунікаційних технологій – це основа реструктуризації навчального процесу на основі кредитно-модульної системи. Це дозволяє підвищувати рівень самостійного опанування студентами навчальних дисциплін, упровадженню інноваційних технологій навчання, спрямованих на раціональне використання навчального часу, активізацію творчого потенціалу студентів. Інформаційні технології необхідно застосовувати в усіх видах аудиторних занять, системі контролю знань. Сучасна концепція розвитку бібліотечно-інформаційного обслуговування вимагає застосування автоматизованих інформаційних систем, створення автоматичних робочих місць бібліотекарів, уведення електронних абонентів користувачів, електронних каталогів літератури й електронної картотеки газетно-журнальних статей, створення мультимедійної бібліотеки. Це дозволяє високоякісно виконувати такі процеси як наукове опрацювання літератури, обслуговування читачів на вищому якісному рівні; автоматична підготовка каталожних карток, книжкових формулярів; запитів на літературу, бібліографічних довідок; уведення інвентарного та без інвентарного обліку літератури. Основою формування інформаційних ресурсів вищих навчальних закладів стануть, по-перше, підготовка та видання сучасних науково-методичних розробок професорсько-викладацьким складом (підручників, навчальних посібників, опорних конспектів), а також створення ними комп’ютерних підручників, інформаційно-довідкових систем за напрямами підготовки спеціалістів. По-друге, систематичне поновлення сучасного літературного фонду підпискою періодичних видань. По-третє, відкриття доступу викладачам і студентам до інформаційних ресурсів через глобальну мережу I er e .

Мене давно цкавило питання: скльки часу людський органзм може витримати всляк нестатки? ¶ я дйшов висновку, що в окремих випадках людина вижива навть тод, коли порушуються вс норми, встановлен фзологю. Тривалий час я вивчав умови життя ув'язнених, засланцв, а також людей, що жили впроголодь. Та найчастше так теоретичн розвдки кнчалися тим, що я сам себе запитував: «А для чого це мен?» бо науков знання завжди лишалися для мене мертвими, доки я не знаходив м практичного застосування: адже я був медик за освтою. ¶ ось до ряду таких нерозв'язаних проблем додалася ще одна проблема потерплих вд авар на мор. Особливсть  полягала в тому, що зовншн фактори, як викликають людське страждання, тут аж няк не залежать, як це бува, наприклад, з ув'язненими,P вд лихо вол нших людей, або як, скажмо, в ¶нд пд час голоду вд посухи, коли становище справд безвихдне. Потерплий на мор потрапля в середовище, хоч  небезпечне, проте дуже багате на все необхдне для того, щоб жити або принаймн вижити, дстатися до найближчого берега чи дочекатися допомоги

1. Земельні ресурси та ефективність їх використання СПТ "Урожай" Братського району

2. Організація та ефективність використання митних складів при експорті-імпорті товарів

3. Історія становлення та розвитку педагогічних технологій

4. Технологія використання психолого-педагогічної діагностики в соціально-педагогічній роботі

5. Розв’язання системи лінійних алгебраїчних рівнянь

6. Умови формування інноваційної діяльності. Типові схеми організаційних структур управління інноваційним процесом
7. Використання ідей "Вальдорфської педагогіки" у сучасних школах
8. Методи науково-педагогічних досліджень

9. Особенности деятельности социального педагога по выбору и реализации социально-педагогической технологии

10. Підвищення кваліфікації педагогічних кадрів

11. Технологія використання підручників на уроках у початковій школі

12. Дослідження впливу інноваційного процесу на кінцеві результати діяльності підприємства ЗАТ "Інформаційні та технологічні системи" (венчурний інноваційний проект "WEB-технологія подання звітності платниками податків в податкові інспекції&quo

13. Транснаціональні корпорації та їх роль в сучасних міжнародних економічних відносинах

14. Організація роботи з охорони праці у професійно-технічних навчальних закладах

15. Інтелектуальна власність при управлінні інноваційними проектами

16. Підготовка авіаційних спеціалістів навчальних закладів України у 70-80 рр. ХХ століття

Магнитная азбука "Где Ёж?".
"ГДЕ ЁЖ?" — это стильная магнитная азбука из 54 букв с запоминающимся орнаментом! Когда ребёнок учит буквы, полезно, чтоб они
792 руб
Раздел: Буквы на магнитах
Плюшевый мяч с термопринтом "FIFA 2018", красно-синий, 17 см.
Плюшевый мяч FIFA несомненно понравится любителям футбола и их детям - мальчикам и девочкам любого возраста. Прекрасный сувенир украсит и
849 руб
Раздел: Брелоки, магниты, сувениры
Фоторамка (коллаж) на 4 фото (10х15 см), 18x2x55 см.
Фоторамка на 4 фото. Размер: 18x2x55 см. Размер фото: 10х15 см. Материал: пластик.
321 руб
Раздел: Мультирамки

17. Ефективність використання логістичних схем руху матеріальних запасів та продукції на підприємстві

18. Лікувальна ефективність гомеопатичних засобів у немовлят з підвищеною збудливістю внаслідок гіпоксично–ішемічних уражень нервової системи

19. Інноваційна діяльність та економічна ефективність підприємств Центральної та Східної Європи

20. Тенденції в управлінні банківськими інноваціями

21. Організація навчально-виховного процесу та педагогічна думка у другій половині XVII—XVIII століття

22. Особливості діяльності соціального педагога в дошкільному навчальному закладі
23. Ефективність використання універсальних різців. Проектування спрощеної конструкції державки різців
24. Сучасні інформаційні технології в управлінні готелем

25. Економічна ефективність використання оборотних активів промислових підприємств Липовецького району: стан, шляхи покращення

26. Ефективність використання і відтворення основних засобів: оцінка і шляхи підвищення

27. Ефективність використання ресурсів підприємства

28. Інноваційна діяльність підприємств: стан, проблеми й ефективність здійснення

29. Порядок розгляду реєстрації інвестиційних та інноваційних проектів, що реалізуються за пріоритетними напрямами діяльності технологічних парків

30. Особливості використання інформаційних технологій в документознавстві

31. Використання інформаційних технологій Інтернет в фармації

32. Методика вивчення логарифмічних рівнянь і нерівностей у старшій школі з використанням мультимедійних засобів навчання

Шезлонг детский "Веселый динозаврик".
В кресле-шезлонге вашему ребенку будет одинаково удобно и кушать, и спать, и бодрствовать. Что бы вы ни делали — работу по дому,
2009 руб
Раздел: Качели, кресла-качалки, шезлонги
Пазл "Животные Сибири и Дальнего Востока", 55 деталей.
Новый увлекательный пазл от Larsen Животные Сибири и Дальнего Востока обязательно понравится детям и познакомит их с обитателями разных
548 руб
Раздел: Пазлы в рамке
Точилка механическая, с механизмом автофиксации карандаша.
Большая настольная точилка для карандашей в цветном пластиковом корпусе, с удобной рукояткой и объемным прозрачным контейнером для
695 руб
Раздел: Точилки

33. Педагогічні основи використання самостійних робіт у малокомплектній початковій школі

34. Проектування безвідходного виробництва з використанням біоконверсійних технологій утилізації відходів тваринництва

35. Реферат по технологии приготовления пищи "Венгерская кухня"

36. Разработка технологии горячей объёмной штамповки детали цапфы правой

37. Розкриття невизначеностей з використанням правила Лопіталя

38. Складання логічних схем з метою проектування комбінаційних пристроїв
39. Авторское право в сфере технологий
40. Використання комп’ютерних технологій в сучасному діловодстві

41. Правове регулювання гарантійних операцій банків. Документи, що регулюють використання гарантій в міжнародних операціях

42. Безпека праці технологічних процесів РЕА

43. Організація технологічних процесів виробництва доброякісної продукції в умовах радіоактивного забруднення

44. Порівняльна характеристика рибопродуктивності ставів за умов використання інтенсивної, напівінтенсивної та екстенсивної технології отримання рибницької продукції

45. Моделювання технологічних процесів в рибництві

46. Обєкти екологічних правовідносин

47. Правові основи використання електронного цифрового підпису в цивільному обігу

48. Використання прав інтелектуальної власності у сфері господарювання

Наушники "Philips SHE3550", черные.
Маленькие громкие динамики наушников-вкладышей "Philips SHE3550" обеспечивают плотное прилегание и чистый звук с мощными басами.
803 руб
Раздел: Гарнитуры и трубки
Таблетки для посудомоечной машины "All in 1", 21 штука.
Для безупречного мытья посуды в посудомоечной машине воспользуйтесь таблетками Meine Liebe All in 1. Это моющее средство придаст вашей
413 руб
Раздел: Для посудомоечных машин
Глобус физический рельефный диаметром 320 мм, с подсветкой.
Диаметр: 320 мм. Масштаб: 1:40000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: черный. Мощность: 220 V. Шар выполнен из толстого
1270 руб
Раздел: Глобусы

49. Он-лайн-технології в підготовці вчителя з загально-технічних дисциплін

50. Проектування триланкової розподіленої інформаційної системи для роботи з БД із використанням технології DataSnap (MIDAS)

51. Технологічні аспекти теорії проектування інформаційних систем

52. Методи автоматичного контролю та оптимізації технологічних комплексів мокрої магнітної сепарації залізних руд

53. Маркетинг на ринку інноваційних товарів

54. Інформаційна технологія класифікації клінічних діагнозів на основі семантико-синтаксичної моделі
55. Особливості діагностики та лікування безпліддя при використанні лапароскопії та допоміжних репродуктивних технологій в жінок із мікоплазмозом
56. Теоретично-правові аспекти євроінтеграційних процесів

57. Реінжиніринг бізнес-процесів зовнішньоекономічних фінансових розрахунків на базі вексельних технологій для ТОВ "УКР-ПАК"

58. Управління інноваційними платформами проектів енергозберігаючих технологій у житлово комунальному господарстві

59. Використання діагностичних карт для оцінювання педагогічної діяльності вчителя

60. Використання комп`ютерних технологій у викладанні біології, як засіб формування пізнавального інтересу учнів 5 – 6 класів

61. Готовність педагога до інноваційної професійної діяльності

62. Інноваційні технології навчання у розвитку творчих здібностей учнів на уроках української мови та літератури

63. Педагогічні інновації

64. Підвищення ефективності формування понять з геометричної оптики засобами сучасних інформаційних технологій навчання

Гель Calgon "3030723", для cмягчения воды и предотвращения образования накипи, 1500 мл.
Гель для смягчения воды и предотвращения образования накипи 2 в 1. Нормативный срок годности товара 24 месяца с момента изготовления.
442 руб
Раздел: Для посудомоечных машин
Подушка "Волк Забивака", 30x33 см.
Этот обаятельный, улыбчивый символ Чемпионата мира по футболу ещё и сувенир в память о событии мирового масштаба на всю жизнь! Уже
471 руб
Раздел: Брелоки, магниты, сувениры
Таблетки для посудомоечных машин BIOMIO "BIO-TOTAL" с эфирным маслом эвкалипта, 30 штук.
Экологичные таблетки для посудомоечной машины 7-в-1 "BioMio" эффективно и деликатно, с заботой о посуде, удаляют самые стойкие
502 руб
Раздел: Для посудомоечных машин

65. Соціальний захист прав дітей, як складова діяльності соціального педагога

66. Уроки фізики з використанням мультимедійних засобів

67. Вибір та обґрунтування технології виробництва керамічних плиток для підлоги

68. Інноваційні технології в бізнесі

69. Соціологія інноваційних процесів

70. Технология социальной работы по защите прав мигрантов
71. Технологія і організація санітарно-технічних робіт житлового 18-ти квартирного будинку в м. Чернігів
72. Використання технічних засобів в процесі тренування

73. Вивчення схеми технологічного процесу очищення стічних вод від ізобутанолу та розрахунок окремих її елементів

74. Використання біологічних тестів для оцінки впливу мінеральних добрив на агроекосистему

75. Захист екологічних прав громадян

76. Технология возведения одноэтажного промышленного здания

77. Влияние космоса на современные информационные технологии

78. Правила приема в военно-учебные заведения (Доклад)

79. ГО Правила поведения и действия населения при производственных авариях и стихийных бедствиях

80. Великобритания (расширенный вариант реферата 9490)

Форма разъемная Regent "Easy" круглая, 18x7 см.
Форма для выпечки разъемная из углеродистой стали с антипригарным покрытием. Удобная застежка. Поверхность устойчива к царапинам. Диаметр:
310 руб
Раздел: Формы и формочки для выпечки
Стиральный порошок Lion "Blue Diamond", 900 грамм.
Высокоэкономичный стиральный порошок предназначен для ручной и автоматической стирки белья из хлопка, синтетики и смешанных
344 руб
Раздел: Стиральные порошки
Медицинская карта истории развития ребенка, красная, А5, по форме 112/У.
История развития ребенка — основной медицинский документ, который ведется на каждого ребенка от рождения и до 14 лет включительно. В этот
498 руб
Раздел: Бланки, книги учета

81. Актуальные вопросы государственного контроля соблюдения законодательства о защите прав потребителей

82. Инвестиционное право РФ (Шпаргалка)

83. АДВОКАТЫ, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ

84. Граждане как субъекты административного права

85. Административное право (Контрольная)

86. Административное Право Республики Казахстан
87. Граждане, как субъекты административного права
88. Соотношение административного права со смежными отраслями права

89. Административное право РБ

90. Граждане как субъекты международного права

91. Административно право (шпаргалки)

92. Административное право РФ

93. Административно-правовое обеспечение личных прав и свобод граждан

94. Арбитражное процессуальное право

95. Арбитражный суд, право на обращение в арбитраж, представительство

96. Участники арбитражного процесса: классификация, права и обязанности, характеристика правового положения. Представительство в арбитражном процессе

Набор овощей.
Набор овощей пригодится на кукольной кухне для варки супов. В комплект входят 8 овощей, типичных для средней полосы и русской кухни. Овощи
559 руб
Раздел: Продукты
Головоломка "Шар-лабиринт 100 шагов-мини".
Это самый маленький из шаров-лабиринтов. Диаметр шара 11,3 см, при этом сам лабиринт насчитывает 100 шагов. Это мини-версия оригинального
365 руб
Раздел: Головоломки
Ежедневник недатированный "Русские художники. Петров-Водкин".
Ежедневник в твердом переплете - стильный аксессуар делового человека, ценящего практичные и качественные вещи. Недатированность страниц
321 руб
Раздел: Ежедневники недатированные

97. Банковское право (Контрольная)

98. Учебник по банковскому праву

99. Содержание договора о передаче прав на программу для ЭВМ

100. Авторское право


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.