Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     Право Право

Угода сторін як підстава розірвання трудового договору

Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады
Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения

ДИПЛОМНА РОБОТА НА ТЕМУ: УГОДА СТОРІН ЯК ПІДСТАВА РОЗІРВАННЯ ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ Дипломна робота на здобуття кваліфікаційного рівня спеціаліста з перепідготовки за спеціальністю правознавство Науковий керівник: 2002 рік Вступ В Україні сьогодні триває процес здійснення соціально-економічних реформ, який характеризується трансформацією відносин власності і, відповідно, трудових відносин. Потрібно сказати, що цей процес супроводжується таким негативним явищем як безробіття, котре стало наслідком масового вивільнення працівників. І тут держава відіграє неабияку роль. Адже вона з метою уникнення соціальної напруженості здійснює цілеспрямований вплив на відносини між працедавцем, працівником та іншими суб'єктами трудових відносин. Одним із видів такого впливу є правове регулювання трудових відносин, зокрема, порядку та підстав їх припинення. Конституція України є тією законодавчою базою, на підставі якої формуються і розвиваються правові норми, що становлять юридичні гарантії права на працю. Одним із засобів посилення цих гарантій повинно бути удосконалення правових норм, які забезпечують реалізацію громадянами права на найману працю в умовах сучасних економічних, соціальних, політичних змін у житті суспільства. Вільне обрання праці або вільне погодження на неї проголошене ч.І ст.43 онституції України у відповідності із ст. 23 Загальної декларації прав людини. Вільне обрання праці та вільне погодження на неї означає, що тільки самій особі належить виключне право розпоряджатись своїми здібностями до виробничої і продуктивної праці. Причому людина може обрати той чи інший вид діяльності, рід занять. Вона може, наприклад, працювати по найму за судовим договором (контрактом) або ж самостійно забезпечити себе роботою як підприємець, фермер, член кооперативу, займатись ідивідуальною трудовою діяльністю. Право вільно розпоряджатись своїми здібностями до праці означає і взагалі не займатися трудовою діяльністю. Незайнятість особи не повинна розглядатись як притягнення її до будь-якої відповідальності. Сьогодні в Україні проблеми, пов'язані з припиненням трудових правовідносин, досліджуються лише в окремих аспектах; комплексного дослідження тут на жаль немає. Тому дана робота має на меті комплексно підійти до вивчення і, відповідно, висвітлення цих проблем. Специфікою цієї роботи є те, що у ній об'єктом дослідження є не лише трудові відносини, що випливають з трудового договору, але й інші відносини, що регулюються нормами трудового права, зокрема детально розглядається угода сторін як підстава розірвання трудового договору. В деяких випадках трудові правовідносини виникають в результаті складного юридич­ного факту - застосування проміжних, додаткових умов відбору і зарахування на роботу (наприклад, виникнення трудових відносин в результаті конкурсного відбору на заміщувану посаду). Тобто передумови виникнення трудових правовідносин можуть бути різноманітними. Таким чином, трудові правовідносини - це відносини працівника з влас­ником по виконанню за винагороду роботи за обумовленою спеціальністю, кваліфікацією або посадою, з підляганням внутрішньому трудовому розпо­рядку, що виступають формою закріплення суб'єктивних прав і обов'язків.

Трудові правовідносини виникають з моменту, коли працівник уклав з власником чи уповноваженим на те органом трудовий договір і приступив до виконання своєї трудової функції. Незайнятість особи не повинна розглядатись як притягнення її до будь-якої відповідальності. Для особи, яка працює, передбачено певні гарантії при звільненні її роботи. Особа може бути звільнена: з підстав передбачених законодавством; з дотриманням певних умов; за наявності юридичного факту. Розвиток суспільних відносин йде далі, а трудове законодавство не встигає за розвитком цих суспільних відносин. Це стосується також змісту припинення трудового договору, а тому звідси випливає необхідність у ї дослідженні , визначення їх значення в сьогоденних умовах суспільного розвитку. Саме цим пояснюється написання дипломної роботи: “Угода сторін як підстава розірвання трудового договору”. Проведено вивчення теоретичного матеріалу , аналіз трудового законодавста в частині припинення трудового договору , з'ясованні значення окремих підстав припинення трудового договору , в яких випадках має місце припинення трудового договору, якими правами та гарантіями наділені працівники, що підлягають звільненню. Метою написання даної дипломної роботи є розкриття значення підстав припинення трудового договору, зокрема угоди сторін, шляхом виявлення недоліків і прогалин в законодавстві, що регулює згадану сферу трудових відносин. Ця робота має як теоретичне так і практичне значення. Теоретичне зна­чення роботи зводиться до того, що у ній будуть охарактеризовані проблемні питання, пов'язані із припиненням трудових правовідносин в цілому, а особливо за угодою сторін. На сьогоднішній день велика увага приділяється таким підставам припинення трудового договору як за угодою сторін, припинення трудового договору за ініціативою власника чи уповноваженого органу, які і стали предметом даного дипломного дослідження. Глава 1. Підстави припинення трудового договору. Поняття трудового договору Право на працю є основним конституційним правом гро­мадян України. Воно проголошене ст. 43 Конституції України, визнається за кожною людиною і становить собою можливість заробляти на життя працею, яку людина вільно обирає або на яку погоджується. Право на працю реалізується різними шляхами. Одні гро­мадяни займаються індивідуально-трудовою діяльністю, інші — створюють або влаштовуються в кооперативні чи акціонерні товариства. Переважна більшість громадян влаштовуються на роботу шляхом укладення трудового договору як наймані пра­цівники на підприємства, незалежно від їх форм власності. Для реального здійснення громадянами цього права держа­ва створює певні умови, гарантує рівні можливості у виборі професії та роду трудової діяльності, реалізує програми створен­ня робочих місць, професійно-технічного навчання, підготов­ки і перепідготовки працівників відповідно до суспільних по­треб. Влаштування на роботу є одним із життєвих рішень, що доводиться приймати майже кожній людині хоча б один раз у житті. І від того, наскільки вибір роботи є вдалим, залежить зміст життя конкретної людини. Але це не означає, що пробле­ма вибору професії та місця роботи носить особистий характер.

У вирішенні цієї проблеми зацікавлене також суспільство, ос­кільки чим повніше використовуються особливості та знання кожного працівника, тим вище ефективність праці, більше про­стору для подальшого розвитку особи. З другого боку, чим швид­ше зайнятті всі робочі місця здібними працівниками, тим вище суспільна продуктивність праці. Переважна більшість громадян влаштовуються на роботу, укладаючи трудовий договір. Термін «договір» має багато зна­чень, що передбачаються різними нормами цивільного, трудо­вого, земельного, міжнародного права. Кожна з цих та інших галузей права розглядає договір як різновид угод, що визначаються природою відносин, які становлять предмет регулюван­ня цієї чи іншої галузі права. Як юридичний факт договір належить до числа правомірних дій, які спрямовуються його учасниками на виникнення, зміну або припинення правових відносин. Будь-який договір є угодою не менш як між двома сторонами. В той же час деякі договори можуть бути багатосторонніми угодами. Вперше легальне поняття «трудовий договір» було дано в КЗпП УРСР 1922 р. Відповідно до ст. 27 цього КЗпП трудовим договором визнавалась угода двох або більшого числа осіб, за якою одна сторона (найнятий) дає свою робочу силу іншій сто­роні (наймачеві) за плату. При цьому трудовий договір укла­дався як тоді, коли не було колективного договору, так і тоді, коли такий договір був. З розвитком державного сектора народного господарства в юридичній літературі пізніших років терміни «наймана праця», «наймач», «найманий» визначались такими, що не відповідали природі соціалістичних трудових відносин. Вважалось, що ці відносини складались не шляхом купівлі-продажу робочої сили, а на принципах товариської співдружності вільних від експлу­атації людей, що виконують конкретні трудові функції в загальній спільній праці трудового колективу конкретного підприємства. Особливо велику увагу цьому питанню приділяв М. Александров. В усіх своїх довоєнних і післявоєнних публі­каціях, особливо в підручниках «Советское трудовое право», М. Александров завжди звертав увагу на термінологію в назві суб'єктів трудових відносин. Навіть в останніх публікаціях він повертався до цього питання. Такий масований наступ на термінологію призвів до того, що без внесення змін до КЗпП до його ч. 1 ст. 27 додавалося посилання: «Замість слова «наймач» зараз вживається термін «підприємство, установа», а замість «найнятий» — термін «робіт­ник (службовець)», або «особа, яка влаштовується на роботу». В КЗпП УРСР 1971 р. термін «наймач» був замінений на термін «підприємство, установа, організація». Така заміна була правильною, оскільки в умовах переважної власності держави на засоби виробництва останні були розподілені по підприє­мствах, установах організаціях, яким надавалися статус осіб і право виступати суб'єктами трудових правовідносин. Пізніше Законом України від 20 березня 1991 р.«Про вне­сення змін і доповнень до Кодексу законів про працю України при переході до ринкової економіки» була змінена ст. 21 КЗпП, яка давала легальне визначення трудового договору. В новій редакції цієї статті термін «підприємство, установа, організа­ція» був замінений терміном «власник або уповноважений ним орган».

Порядок обчислення середньо заробтно плати Порядок обчислення середньо заробтно плати працвника у випадках, передбачених законодавством, встановлються Кабнетом Мнстрв Украни. Для обчислення пенсй середня заробтна плата визначаться вдповдно до Закону Украни "Про пенсйне забезпечення" ( 1788-12 ). Держава забезпечу щоквартальну пдготовку  публкацю статистичних даних про середню заробтну плату  середню тривалсть робочого часу по галузях, групах професй  посад, а також щорчну публкацю даних про вартсть робочо сили. Стаття 28. Захист прав працвникв у раз банкрутства пдпримства У раз банкрутства пдпримства чи лквдац його у судовому порядку зобов'язання перед працвниками такого пдпримства щодо заробтно плати, яку вони повинн одержати за працю (роботу, послуги), виконану у перод, що передував банкрутству чи лквдац пдпримства, виконуються вдповдно до Закону Украни "Про банкрутство" ( 2343-12 ). Стаття 29. Повдомлення працвникв про умови оплати прац При укладанн працвником трудового договору (контракту) власник або уповноважений ним орган доводить до його вдома умови оплати прац, розмри, порядок  строки виплати заробтно плати, пдстави, згдно з якими можуть провадитися вдрахування у випадках, передбачених законодавством

1. Розірвання трудового договору з ініціативи працівника

2. Припинення трудового договору: загальна класифікація підстав

3. Трудовой договор

4. Трудовой договор (контракт): понятие, стороны и содержание

5. Материальная ответственность сторон трудового договора (контакта) и ее виды. Материальная ответственность работников и ее виды

6. Трудовой договор (по действующему КЗоТ)
7. Трудовой договор
8. Прекращение трудового договора

9. Содержание трудового договора

10. Расторжение трудового договора по инициативе работника (по собственному желанию)

11. Трудовой договор с совместителями, временными и сезонными работниками

12. Виды трудовых договоров

13. Гражданско-правовые сделки, расторжение трудового договора по инициативе работодателя

14. Расторжение трудового договора по инициативе работника

15. Трудовой договор, договор купли-продажи

16. Обоснование и порядок прекращения трудовых договоров в РБ

Настольная игра "Мягкий знак".
«Мягкий знак» – это игра для детей и их родителей. Ее правила предельно просты. Для игры нужен только комплект карт. На каждой из них
357 руб
Раздел: Внимание, память, логика
Автомобильная термокружка Tramp TRC-004 (450 мл).
Термокружка - долго сохраняет тепло. Крышка-поилка из термостойкого пластика предохраняет от проливания жидкости и не дает напитку остыть.
360 руб
Раздел: Прочее
Набор для специй "Сад", 5 предметов, 19x14x13,5 см.
Набор для специй на деревянной подставке. Размер: 19x14x13,5 см. Материал: керамика.
552 руб
Раздел: Наборы для специй

17. Расторжение трудового договора

18. Трудовой договор

19. Трудовой договор

20. Трудовой договор (в системе трудовых правоотношений и кадровая работа на предприятиях)

21. Трудовой договор в Республике Беларусь

22. Условия трудового договора
23. Социально-экономические аспекты трудовых договоров
24. Трудовой договор

25. Индивидуальный трудовой договор

26. Виды трудового договора (контракта)

27. Виды трудового договора

28. Дисциплинарная ответственность сотрудников ОВД. Расторжение трудового договора

29. Зміст трудового договору

30. Исполнение обязательств. Расторжение трудового договора по инициативе администрации

31. Материальная ответственность сторон трудового договора

32. Новація умов трудового договору

Двусторонний говорящий плакат "Азбука и счет".
Суперновинка от Азбукварика! Двусторонний говорящий плакат станет незаменимым помощником родителей! На одной стороне плаката – говорящая
484 руб
Раздел: Электронные и звуковые плакаты
Игра настольная развивающая "Веселые портреты".
Обучающая игра пазл-липучка состоит из 2 игровых полей - лиц и 58 съёмных элементов, присоединяя к лицам разные детали, ребенок может
656 руб
Раздел: Игры-пазлы
Изограф, 0,20 мм.
Чертежный прибор для черчения и рисования на бумаге, ватмане и чертежной пленке. Изограф имеет резервуар для чернил, который легко
1421 руб
Раздел: Циркули, чертежные инструменты

33. Общие основания прекращения трудового договора

34. Основания заключения трудового договора при определенных условиях

35. Основания прекращения трудового договора

36. Особенности заключения трудового договора и его виды

37. Особенности трудового договора

38. Особенности трудового договора лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям
39. Понятие и виды трудового договора
40. Понятие трудового договора

41. Понятие, значение стороны, содержание трудового договора

42. Порядок заключения трудового договора. Испытательный срок. Трудовая книжка

43. Правовая характеристика заключения трудового договора (контракта)

44. Правовое регулирование трудового договора

45. Правоотношения по материальной ответственности сторон трудового договора

46. Прекращение трудового договора по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон и вследствие нарушения обязательных правил при заключении трудового договора

47. Расторжение трудового договора по инициативе работника, по инициативе работодателя

48. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя

Вешалка для одежды напольная, раздвижная ТД-00017.
Длина: 145 см. Регулируемая высота: 90-155 см. Ширина: 43 см. Количество перекладин: 2. Максимальная нагрузка: 15 кг. Вешалка напольная
1217 руб
Раздел: Вешалки напольные
Смываемые фломастеры "Супер чисто", 12 штук.
Дети так любят рисовать! Поэтому набор фломастеров обязательно понравится юным художникам. 12 цветов позволят широко развернуться в
589 руб
Раздел: 7-12 цветов
Кукла Нэни, в вязаном жакете.
Испанская компания Magic Baby представляет серию кукол Нэни (Nany), которые подарят ребенку бесчисленные часы радости и детства! Это
2400 руб
Раздел: Классические куклы

49. Регулирование прекращения трудового договора

50. Роль трудового договора в регулировании трудовых отношений

51. Содержание трудового договора

52. Сравнение трудового договора и гражданско-правового

53. Субъекты гражданского права. Трудовой договор (контракт)

54. Трудовой договор
55. Трудовой договор
56. Трудовой договор

57. Трудовой договор

58. Трудовой договор

59. Трудовой договор

60. Трудовой договор

61. Трудовой договор

62. Трудовой договор в законодательстве России

63. Трудовой договор и его юридическое значение

64. Трудовой договор и трудовая дисциплина

Глобус физический на подставке из пластика диаметром 250 мм.
Диаметр: 250 мм. Масштаб: 1:50000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: прозрачный. Шар выполнен из толстого пластика, имеет
554 руб
Раздел: Глобусы
Набор для проведения опытов по очистке воды "Юный ученый".
Самый лучший способ познания окружающего мира – увидеть все собственными глазами. Набор для проведения опытов по очистке воды «Юный
403 руб
Раздел: Химические опыты
Маркеры для доски, 12 цветов.
12 разноцветных маркеров для рисования на демонстрационных досках.
605 руб
Раздел: Для досок

65. Трудовой договор с руководителем организации

66. Трудовой договор: основания прекращения

67. Трудовой договор: понятие,стороны, содержание

68. Юридическая природа трудового договора

69. Виды трудового договора

70. Изменение трудового договора
71. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя
72. Трудовой договор: его понятие, виды, значение, содержание

73. Фактичний допуск до роботи як підстава виникнення трудових правовідносин

74. Договоры о труде как основание возникновения трудовых правоотношений

75. Роль коллективного договора в регулировании трудовых отношений

76. Громадяни як суб’єкти трудового права

77. Підстави та процесуальний порядок притягнення особи як обвинуваченого

78. Юридичні гарантії як правові засоби реалізації та захисту службово-трудових прав працівників СБ України

79. Механізм функціонування соціально-трудових відносин як організаційної системи

80. Біблія, як пам`ятник історії і культури

Ведро-контейнер для мусора, 50 литров, серое, качающаяся крышка.
Объем: 50 литров. Размер: 74х40х35 см. Материал: пластик.
1124 руб
Раздел: Корзины для бумаг, мусора
Автокресло Еду-Еду "KS-513 Lux" с вкладышем (цвет: оранжевый, 9-36 кг).
Автокресло разработано для детей весом от 9 до 36 кг. Группа веса 1/2/3 (ECE R44/04). Каждая деталь автокресла спроектирована должным
2977 руб
Раздел: Группа 1/2/3 (9-36 кг)
Набор цветных карандашей (24 штуки).
Набор цветных карандашей "Crayola" порадует своим качеством письма и цветами. Изготовленные в соответствии с высокими
591 руб
Раздел: 13-24 цвета

81. Спостереження як один з основних шляхів вивчення проблеми трудової підготовки

82. Нарахування митної вартості на основі методу оцінки товарів, які ввозяться згідно з зовнішньоекономічною угодою

83. Проблема занятости трудовых ресурсов, их численность. Центральный экономический район.

84. Договор фрахтования судна на время (тайм-чартер)

85. Содержание договора о передаче прав на программу для ЭВМ

86. Авторский договор как основание правомерного использования произведения
87. Виды договоров и их классификация в гражданском праве
88. Гражданско-правовой договор: формы, виды, особенности заключения, изменения и расторжения

89. Договор возмездного оказания услуг

90. Договор поставки в предпринимательской деятельности

91. Гражданско-правовой договор

92. Нормы ГК, которые определяют особенности порядка заключения договоров по недвижимости

93. Понятие договора, классификация

94. Содержание договора и подразделение его на виды (Контрольная)

95. Договор строительного подряда

96. Договор подряда и его виды

Стул детский Little Angel "Я расту" (цвет: салатовый).
Размер: 30х32,5х58,2 см. Материал: пластик. Цвет: салатовый.
625 руб
Раздел: Стульчики
Двухколесный мотоцикл-каталка со шлемом, значком и протоколом.
Двухколесный мотоцикл-каталка снабжен шлемом, значком и протоколом. Такая игрушка предназначена для детей старше одного года. Она
1765 руб
Раздел: Каталки
Комплект пеленок для мальчика Idea Kids однотонный из бязи (3 штуки, 120х75 см).
Пеленки - это самые первые вещи, в которые Вам предстоит одеть Вашего малыша. Комплект пеленок - станет верным помощником в первые месяцы
357 руб
Раздел: Пелёнки

97. Авторский договор

98. Сравнительная характеристика условий договоров найма, социального и коммерческого найма

99. Договор обмена (по гражданскому законодательству Украины)


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.