Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Ринок праці, політика зайнятості, відтворення робочої сили

Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки
Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники
Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады

смотреть на рефераты похожие на "Ринок праці, політика зайнятості, відтворення робочої сили"Питання 1. Ринок праці в відтворення робочої сили 2. Політика зайнятості: система соціальних амортизаторів Зміст 1. Вступ .3 2. Людський капітал і відтворення робочої сили .4 3. Попит та пропозиція робочої сили .5 4. Державна політика зайнятості і її ефективність .9 5. Забезпечення зайнятості 11 6. Соціальний захист населення – суть і шляхи досягнення .13 7. Висновок .17 8. Список використаної літератури .17 Вступ. Сучасний етап розвитку зв'язаний з новим поглядом на робочу силу як на один із ключових ресурсів економіки. Тому свідчення - ріст ролі людського фактора в умовах технологічного етапу НТР, коли в наявності пряма залежність результатів виробництва від якості, мотивації і характеру використання робочої сили в цілому й окремого працівника зокрема. Зростання ролі людського фактора в сучасному виробництві підтверджено результатами економічних досліджень ведучих учених світу. Матеріальні вкладення в людські ресурси і кадрову роботу стають довгостроковим фактором конкурентноздатності і виживання фірми в умовах ринкової економіки. В міру розширення і поглиблення, особливо в останні два десятиліття, науково - технологічної революції, освоєння високоскладних технологій і масовою комп'ютеризацією національна економіка вже не може обходитися без масового грамотного працівника. До робочої сили починають пред'являтися зовсім нові, у порівнянні з минулим, вимоги: участь у розвитку виробництва практично на кожному робочому місці; забезпечення високої якості швидко мінливої по своїх характеристиках і технологічно усе більш складної продукції; утримання низької собівартості виробів шляхом постійного удосконалювання методів виробництва; індивідуалізація усіх видів і форм виробничого і невиробничого обслуговування. У нових, більш ефективних організаційних умовах відбувається з'єднання робочої сили і робочих місць, включення в инновационно - виробничий процес творчого потенціалу трудящих, підготовка і перепідготовка кадрів, рішення проблем соціального захисту трудящих і т.п. Ринок праці стає найважливішою ланкою національної і світової ринкової цивілізації, на ньому формуються трудові ресурси творчого типу, що здійснюють еволюцію суспільства. Мова йде про ту чи іншу форму ініціативи, виробничої самостійності, прагнення до удосконалювання технології і методів обслуговування населення. Найбільш масштабним завданням соціально орієнтованої економіки держави в ринковому господарстві, що формується, є діяльність по соціальному захисті всіх шарів суспільства і по виробленню стратегії ефективної соціальної політики. Формою її реалізації виступає фактичний образ дій держави, втілений в соціальну політику, що охоплює всі сфери економічних відносин у країні. Одним з найважливіших напрямків його діяльності є регулювання зайнятості і стимулювання висококваліфікованої і продуктивної праці і, як наслідок, збільшення національного доходу. Існують деякі проблеми, зв'язані з регулюванням зайнятості і забезпечення соціального захисту населення, такі, як нестабільність на ринку праці і неможливість охопити соціальним захистом усі шари населення, обумовлені відсутністю нормативно-законодавчої бази й інших труднощів, що існують на сформованій політико-соціальній атмосфері нашого суспільства.

Людський капітал і відтворення робочої сили. Робоча сила являє собою товар особливого роду, виробничі якості якого цілком визначають ефективність конкурентної економіки, її можливості в створенні високосортних товарів і комфортних послуг, масштаби і темпи науково-технічних і організаційних перетворень. Тому підготовка і випуск на ринок праці освіченої і творчо активної робочої сили, забезпечення її кваліфікаційної і територіальної мобільності є однією з першооснов життєдіяльності народного господарства. І чим вище загальний рівень розвитку економіки, чим більш складні задачі їй приходиться вирішувати, тим значніше потреба в робочій силі вищої кваліфікації. Подібній робочій силі в розвитих країнах світу в епоху НТР абсолютна більшість роботодавців і державних органів прагнуть створити найкращі виробничі і життєві умови, гарантуючи по можливості і соціальній захищеності на ринку праці. Робоча сила - товар особливого роду ще і тому, що вона сама в першу чергу є, як правило, найбільш зацікавленою стороною в розвитку своїх творчих можливостей, реалізованих у народному господарстві і висловлючих індивідуальні, особливо творчі, здібності особистості. Переважна спільність інтересів “товару” робочої сили і її споживачів - економіки і держави - є найважливішою соціально - економічною рисою ринкової економіки, що створює міцну гуманістичну основу розвитку народного господарства і всього суспільства. Кінцевою метою ринку праці є, по-перше, задоволення професійне - трудових і життєвих інтересів економічно активного населення, включаючи соціальний захист, і забезпечення народного господарства потрібними йому кадрами; по-друге, досягнення максимально повної і мінімально перериваної зайнятості, з урахуванням потреби в частковому робочому тижні, змінному графіку робочого дня і т.п. Одною з принципових особливостей сучасного західного ринку праці є значна поширеність підприємницької діяльності. Приблизно кожен десятий працюючий у США, Франції, Великобританії, кожен сьомий у Японії, кожен п'ятий в Італії є підприємцем. Майже 2/3 з них очолюють середні і дрібні підприємства, а кожен четвертий веде справа, у якому зайнято 20 і менш людина. Праця в умовах приватної власності, коли вона є не ворожим і конфронтуючим людині поняттям, а повним чи частковим особистим надбанням, формує особливо важливі якості робочої сили, що високо цінуються на ринку праці і швидше за все закріплюються в людях, що несуть відповідальність підприємця. Особисте володіння затверджує в людині свідомість і почуття відповідальності за приналежну йому частку національного багатства, розвиває в ньому соціальний інстинкт заощадження матеріальних і духовних цінностей, бажання їхній розвивати і зміцнювати. Близько 80 % зайнятих у західних країнах у тій чи іншій формі виступають чи власниками співвласниками сімейної справи, дрібних, середніх і великих підприємств, власниками акцій фірм і корпорацій. Поява теорії людського капіталу відобразила роки роль нематеріального нагромадження в розвитку людства, що зросла в останні роки. Під людським капіталом розуміється сукупність усіх продуктивних якостей працівника, тобто це поняття включає придбані знання, навички, а також мотивацію й енергію, що використовують для виробництва економічних благ.

До основних форм "інвестицій у людину" звичайно відносять: освіту, виховання, охорону здоров'я, а також весь комплекс витрат, зв'язаних з підготовкою людини до виробництва (включаючи пошук необхідної інформації, міграцію в пошуках зайнятості і т.д.). Подібно фізичному капіталу, його формування вимагає як від самої людини, так і від суспільства в цілому значних витрат. Вони були б неможливі, якби не забезпечували його власнику одержання більш високого доходу. Таким чином, людський капітал розглядається як запас, що може накопичуватися і бути джерелом більш високого доходу в майбутньому. Тому стрімке зростання вкладень у людину не в останню чергу зв'язаний з високим очікуваним доходом. Ні держава, ні приватний капітал не пред'являють у який би те ні було формі трудящим рахунка за вкладені ними в трудові ресурси засобу, не вимагають їхньої компенсації. Дуже нелегко оцінити потенціал людини на ринку праці. Це зв'язано з тим, що в процесі праці основний внесок досягається шляхом не індивідуальних, а колективних зусиль. Таким чином, робоча сила як товар по багатьом принципам свого функціонування являє собою щось специфічне, що має ряд істотних відмінностей. Тут регуляторами є фактори не тільки макро- і мікроекономічні, але і соціальні і соціально-психологічні, аж ніяк не що завжди мають відношення до ціни робочої сили – зароботної плати. У реальному економічному житті на динаміку ринку праці впливає цілий ряд факторів. Так, пропозиція робочої сили визначається, у першу чергу, факторами демографічними – рівнем народжуваності, темпами росту чисельності працездатного населення, його статевовіковою структурою. В Україні середньорічні темпи приросту чисельності населення різко скоротилися з рівня приблизно 1% у 70-80 р. до негативних значень у 90-і рр. Крім демографічного, важливим фактором є ступінь економічної активності різних демографічних і етнічних груп працездатного населення. Наприклад, доля економічної участі жінок у робочій силі США зросла з 34% у 1950р. до майже 60% у 1994. В Україні, навпаки, за період реформ 1993-1995 р. рівень економічної активності жінок знизився у всіх вікових групах, у тому числі в групі 25-49 років – з 90 до 84%. Серйозний вплив зробила і продовжує робити імміграція й еміграція. Попит та пропозиція робочої сили Попит робочої сили На ринку праці зустрічаються продавець і покупець, як при будь-якій угоді купівлі - продажу. Продавці - це працівники, що пропонують свою робочу силу (здатність до праці), а покупці - це трудові чи колективи окремі підприємці, що можуть самостійно вирішувати, скільки і які працівники їм потрібні. На ринку праці діє закон попиту та пропозиції на робочу силу, що впливає на заробітну плату. Закон попиту та пропозиції на робочу силу відбиває невідповідність вільних робочих місць складу прихожих на ринок праці працівників по кількісних і якісних параметрах. Неокласична оцінка ринку праці виділяє чотири основних підходи до аналізу його функціонування. В основі першої концепції лежать постулати класичної політекономії. Її прихильники думають, що ринок праці, як і всі інші ринки, діє на основі цінової рівноваги, тобто основним ринковим регулятором служить ціна – у даному випадку робочої сили (заробітна плата).

Це треба робити не тльки в усьому, що призначене для чужинцв, але так само треба внутршньо провести вдповдне переставлення в деолог, програм, в полтичнй концепц, в тактиц й методиц, в побудов визвольного руху, в розставленн й наголошуванн значення поодиноких складових сил». В такому сенс  з такою аргументацю дуть постйн атаки на сучасний революцйно-визвольний рух за кордоном, х ведуть рзн чинники, укранськ й чужинецьк, рзними дорогами  способами з середини й ззовн, вд тонкого дейного проникання, аж до грубих наклепв, провокац  засобв безпосереднього натиску. При цьому рзн чинники мають рзн цл. Дехто кермуться щирим переконанням, що цього роду переставлення справд були б корисн для успшности визвольних змагань. ¶нш, маючи на оц сво особистост чи групов нтереси, рахують на те, що переставка у визвольному рус дасть м змогу зайняти чльн позиц. Не браку також стороннх намагань прибрати до свох рук укранський визвольний рух, впливати на його напрямок  дю, зробити з нього нструмент власно полтики, замсть мати справу з незалежним, суверенне дючим динамчним фактором

1. Основні положення законодавства України про працю та охорону праці, основні принципи державної політики в галузі охорони праці

2. Державна політика в галузі охорони праці

3. Проблеми ринку праці і зайнятості в перехідній економіці України

4. Налогообложение на Украине (Система оподаткування в Українії податкова політика в сучасних умовах)

5. Учетная политика предприятия (Облікова політика підприємства)

6. Національна політика СРСР в роки перебудови
7. Провал внутрішньої і зовнішньої політики російського царизму в роки Першої світової війни. Лютнева 1917 року революція в Росії та її історичне значення
8. Основні засади зовнішньоекономічної політики України

9. Податкова політика України

10. Основні напрями державної політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки

11. Процентна політика комерційного банку

12. Інформаційна політика України

13. Гендер і сучасна ідеологія та політика.

14. Ціна і цінова політика планування ціни. Мета цінової політики і її роль у маркетингу

15. Основні інструменти грошово-кредитного регулювання економіки - процентна політика

16. Інвестиційна політика банків в Україні

Пистолет с мыльными пузырями "Batman", 45 мл (свет, звук).
Что может быть веселее, чем устроить мыльное шоу с пузырями или мыльные перестрелки, обстреливая своих соперников каскадом маленьких
371 руб
Раздел: С выдувателями, на батарейках
Деревянная игрушка "Металлофон".
Каждая нота на металлофоне имеет свой цвет. Ударяя по разным пластинкам палочкой, ребенок извлекает разные звуки, складывает их в ритмы и
339 руб
Раздел: Ксилофоны, металлофоны
Глобус Земли, физико-политический, рельефный с подсветкой, 250 мм.
Глобус Земли физико-политический, с подсветкой, работает от сети. На карту глобуса нанесены страны мира, названия городов и другая
908 руб
Раздел: Глобусы

17. Облікова політика ДП НАЕК "Енергоатом"

18. Облікова політика як елемент культури бізнесу

19. Структура наказу про облікову політику та оптимальні шляхи впровадження

20. Аналіз політики із залучення позикових ресурсів та оцінки їх ефективності СНВТОВ "Васильківське"

21. Регіональний ринок праці

22. Концепція регіональної політики
23. Інтерполяція інструментів фіскальної політики на Державний бюджет України
24. Нормативно-правове середовище, що регулює ринок праці України

25. Принципи розробки та оцінки державної політики України

26. Вищі державні службовці та політико-адміністративні стосунки

27. Бібліотека, як об’єкт цензурної політики на Україні в 20 ст.

28. Зовнішня політика Богдана Хмельницького: південний напрямок

29. Зовнішня політика Речі Посполитої в другій половині XVI ст. – першій половині XVII ст.

30. Культурні процеси на початку XX ст. в Україні крізь призму політики

31. Модель російської регіональної політики в XVI столітті

32. Німецька освітня політика на окупованій території України (1941–1944 рр.) в історіографії

Накладка на унитаз "Бегемотик".
Унитазная накладка подходит ко всем стандартным туалетам. Кроме того, благодаря краям предотвращающим скольжение легко и твердо
419 руб
Раздел: Сиденья
Ватман "Kroyter Проф", А1, 100 листов.
Нарезанные листы ватмана для черчения. Формат: А1 (600Х840 мм). Плотность: 200 г/м2. В наборе: 100 листов.
2739 руб
Раздел: Прочее
Именная кружка с надписью "Любимая мама".
Предлагаем вашему вниманию готовое решения для подарка по любому поводу – именная кружка. Кружка изготовлена из керамики, в нежной
434 руб
Раздел: Кружки

33. Основні напрямки зовнішньої політики СРСР в 1933–1939 рр.

34. Оцінки митної політики Російської імперії першої половини XIX ст. в українській історіографії 1920-1980-х pp.

35. Політика суцільної колективізації

36. Регіональні особливості політики коренізації в Україні (на матеріалах Волині, Київщини і Поділля)

37. Царювання та політика Павла І

38. В’ячеслав Липинський – видатний український історик, політик, державний діяч
39. Аналіз товарної інноваційної політики заводу "АКВАІЗОЛ"
40. Аналіз товарної політики ВАТ "НВАТ ВНДІ Компресормаш"

41. Аналіз цінової політики підприємства на прикладі ТОВ "Медикор"

42. Маркетингова політика комунікацій

43. Маркетингова цінова політика

44. Товарна політика і комерційна діяльність

45. Удосконалення маркетингової політики на ПП "Конекс"

46. Формування маркетингової товарної політики підприємства (на прикладі ВАТ "Рівне-Льон")

47. Ціноутворення та цінова політика підприємства

48. Глобалізація сучасного світу – провідна тенденція світової політики

Доска магнитно-маркерная, 60x90 см.
Размер: 60х90 см. Поверхность доски позволяет писать маркерами и прикреплять листы при помощи магнитов. Улучшенный алюминиевый профиль. В
1503 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные
Портфель "Megapolis", А4, 12 отделений, серый.
Используется для хранения и транспортировки большого колличества документов, сгруппированных по темам. Закрывается на надёжный пластиковый
517 руб
Раздел: Папки-портфели, папки с наполнением
Шкатулка-фолиант "Девочка с котенком", 26x17x5 см.
Шкатулка-фолиант выполнена в виде старой книги. Обложка шкатулки выполнена из текстиля. Такая шкатулка послужит оригинальным, а главное,
651 руб
Раздел: Шкатулки сувенирные

49. Економічні ефекти фінансових методів торгової політики

50. Зовнішня і міжнародна торговельна політика

51. Міграція робочої сили як фактор розвитку світової економіки XXI століття

52. Міжнародні відносини та зовнішня політика

53. Особливості зовнішньої політики України у Центральній Європі та країнах Балтії

54. Розвиток регіональної та соціальної політики ЄС
55. Торговельна політика розвинутих країн
56. Валютна політика України

57. Дослідження ефективності кадрової політики підприємства

58. Маркетингова політика ПМП "Арконі"

59. Ринок праці

60. Кадрова політика організації

61. Головні тенденції розвитку політики в сучасних умовах

62. Діалектика і проблеми взаємин людини і політики

63. Економічні чинники регіональної політики в Україні

64. Зовнішня політика країн балтії в контексті розширення ЄС та НАТО

Глобус «Двойная карта» диаметром 210 мм, с подсветкой.
Диаметр: 210 мм. Масштаб: 1:60000000. Материал подставки: пластик. Размер коробки: 217х217х300 мм. Цвет подставки: чёрный. Мощность: 220
647 руб
Раздел: Глобусы
Контейнер для хранения "Polly", 10 л.
Материал: пластик. Объем: 10 л. Размеры: 355х235х190 мм.
324 руб
Раздел: 5-10 литров
Шкатулка для украшений Jardin D'Ete, цвет бежевый, "рептилия", 13x13x5,5 см.
Это стильная и удобная шкатулка для хранения драгоценностей, выполнена из синтетической кожи, внутри отделана искусственной замшей. Мягкая
1491 руб
Раздел: Шкатулки для украшений

65. Людина як суб’єкт і об’єкт політики

66. Місце і роль політики та політології як науки в житті суспільства

67. Природа політики

68. Політика великих держав на Близькому Сході

69. Політика та соціальний конфлікт

70. Політика, як суспільне явище
71. Влада як найважливіший атрибут політики
72. Аналіз стану соціальної політики в Україні

73. Демографічні процеси та демографічна політика в сучасному суспільстві.

74. Розвиток освіти як напрям соціальної політики

75. Соціальна політика

76. Соціальна політика в Україні: основні напрями та протиріччя

77. Структура системи соціального захисту населення і політики України

78. Митна політика України

79. Митний тариф як інструмент економічної політики держави

80. Сучасна митно-тарифна політика України

Конструктор "Цветной городок" большой (41 деталь).
Это настоящий, красочный город, состоящий из множества деревянных деталей (их 41). В нем много домов, построенных из деталей, в виде
584 руб
Раздел: Деревянные конструкторы
Портфолио школьника.
Портфолио школьника – это папка, в которой собрана жизнь ученика, начиная с первого класса, все то, о чем не рассказали краткие
391 руб
Раздел: Портфолио
Маска для сна с "памятью" "Морфей".
Маска для сна «Морфей», сделанная из мягкого и гипоаллергенного материала, защитит глаза от света, препятствующего нормальному сну.
473 руб
Раздел: Дорожные наборы

81. Бюджетна політика

82. Бюджетна політика як важлива сфера діяльності держави

83. Грошово-кредитна політика України: проблеми становлення і тенденції розвитку

84. Державне регулювання соціальної політики

85. Особливості інвестиційної політики держави в сучасних умовах. Антикризова інвестиційна політика та її напрямки

86. Суть фінансової політики держави
87. Фінансова політика
88. Формування політики антикризового фінансового управління підприємством

89. Вплив податкової політики на інвестиційну діяльність

90. Амортизаційна політика підприємства в ринкових умовах господарювання

91. Антимонопольна політика держави та її сутність

92. Вплив інновацій на підвищення ефективності ринку праці в Україні

93. Державна політика розвитку малого та середнього підприємництва

94. Державне регулювання інвестиційної діяльності. Державна інноваційна політика

95. Закордонні моделі ринку праці

96. Концепція непослідовності політики у часі

Микрофон "Новогодние песенки".
Этот удивительный микрофон превратит новогодний праздник в настоящее шоу! Он светится под музыку, как настоящий диско-шар! Слушай и пой 15
314 руб
Раздел: Микрофоны
Подставка для ножей, 11x22 см, синий.
Размеры: 11х22 см. Материал корпуса: пластик. Внутренняя часть: полипропиленовое волокно. Цвет: синий. Предназначена для безопасного и
628 руб
Раздел: Подставки для ножей
Настольная семейная игра "Ловушка для пингвина".
Настольная игра "Ловушка для пингвина" - это еще один повод собрать всю семью за одним столом. Игра состоит в том, чтобы
435 руб
Раздел: Игры на ловкость

97. Механізм фіскальної політики держави

98. Особливості антиінфляційной політики у США

99. Політика економічного зростання. Економічна кон’юнктура


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.