Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Банковское дело и кредитование Банковское дело и кредитование

Виды кредитов коммерческих банков

Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники
Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики
Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки

План. ВступІ. Суть та значення кредитних операцій комерційних банків 1.1. Поняття про банківський кредит і принципи кредитування. 1.2. Джерела формування кредитних ресурсів комерційних банків.ІІ. Класифікація та види кредитів комерційних банків. III. Проблеми та перспективи застосування різноманітних видів кредиту в Україні.Висновки.Використана література. Вступ “Основою успішного проведення всіх економічних реформ є добре функціонуючий устрій грошового обігу. Саме він дозволяє реалізувати взаємозв’язки між усіма учасниками і складовими частинами господарчого організму” граф Честерфілд XVIII ст. Банки - це центри де в основному починається і завершується ділове партнерство. Від чіткої, розумної діяльності банків залежить здоров’я економіки. Без розвинутої мержи банків, діючих саме на комерційній основі, прагнення до побудови реального і ефективного ринкового механізму залишиться лише побажанням. А так як кредитування є однією з найголовніших функцій банків, то річ піде саме про цей вид їх діяльності, а точніше - про види кредитів комерційних банків. Наявність товарного виробництва і грошей об’єктивно зумовлює існування та функціонування кредиту. З розвитком товарного виробництва кредит стає обов’язковим атрибутом господарювання. Кредит співдіє закріленню господарсько-фінансовій діяльності підприємства, так як віш є необхідною умовою кругообігу виробничіх фондів та фондів обертання в умовах розширеного відтворення, дає можливість безперервно здійснювати проце обертання і, як наслідок, сприяє виробництву і реалізації продукції. Виробництво продуктів як товарів означає, що в процесі відтворення відбувається відрив моменту відчуждення товару від одержання грошового еквівалента, відносно відокремлення руху грошової форми вартості від товарної форми, виконання грішми функції засобу платежу і виникають кредитні відносини. Якщо рух товарних потоків випереджає грошові, тоді споживачі матеріальних цінностей на момент їх оплати не мають достатніх грошових коштів, що може зупинити нормальний рух процесу відтворення. Коли ж рух грошових потоків випереджає товарні, то в учасників виробничого процесу нагромаджуються тимчасово вільні грошові кошти. Виникає суперечність між безперервним вивільненням грошей у кругообігу обігових коштів і потребою у постійному використанні матеріальних і грошових ресурсів в інтересах прискорення процесу відтворення. Ця суперечність може бути усунена за допомогою кредиту, котрий дає можливість отримувати кредитоодержувачам грошові кошти, потрібні для оплати матеріальних цінностей та послуг, або придбати їх з розстрочкою платежу. Отже, кредит є об’єктивною вартісною категорією, складовою частиною товарно-грошових відносин, а його необхідність викликана існуванням товарно-грошових відносин. Кредит відіграє важливу роль в економіці України, особливо у період становлення в ній ринкової інфраструктури та здійснення структурної перебудови народного господарства. Він сприяє прискоренню роздержавлення власності, допомагає швидкому перерозподілу грошових коштів, що дає можливість у стислі строки здійснити переорієнтацію виробництва і оздоровити економіку.

Перехiд до регульованого ринку – основне направлення подальшого вдоскона­лення економiчних вiдносин в нашiй країнi. Криза, що охопила нашу країну, згубно вплинула на всi сфери економiчного життя. Падiння виробництва, безробiття, iнфляцiя – це далеко не всi явища, з якими доводиться зiткатися економiцi України. Щоб вийти iз кризи, доводиться вирiшувати всi цi питання. I банкiвській системi вiдводиться в цьому вирішальна роль. З прийняттям Закону України “Про банки та банкiвську дiяльнiсть” наша країна перейшла до двохрiвневої банкiвської системи, що розповсюджена в країнах з розвинутою ринковою економікою. I тому сьогоднi необхiдно звернутися до вивчення практики iноземної банкiвської справи. Побудова нового банкiвського механiзму можлива лише шляхом вiдновлення втрачених рацiональних принципiв функцiонування кредитних установ, що прийнятi у цивiлiзованому свiтi i спираються на багатовiковий досвiд ринкових фiнансових структур. Тому таке велике значення має вдумливе i послiдовне вивчення iноземної практики, прийомiв i форм акумуляцiї грошових ресурсiв, кредитування i розрахункiв, якi є продуктом тривалого iсторичного вiдбору в жорстких умовах конкурентної боротьби, i якi продемонстрували свою високу ефективнiсть. Необхiдно вiдмiтити, що в теперiшнiй час особливу актуальнiсть набуває розгляд i всебiчне вивчення питань, що стосуються класифiкацiї кредитiв комерцiйних банкiв, аналiзу їх видової структури з метою бiльш ефективного вирiшення питаннь органiзацiї i управлiння своєю дiяльнiстю і найбiльш повного задоволення своїх iнтересiв i iнтересiв суспiльства, отримання якомога бiльшого прибутку. Ефективне вкладення кредитних ресурсiв повинно вплинути не тiльки на банкiвський прибуток, але й на економiчний стан заходiв, що кредитуються, та на економiку всiєї країни. Мета даної курсової роботи – характеристика видової структури кредитiв комерцiйних банкiв, аналiз сучасного стану кредитування в Українi, пропозиції шляхiв реформування системи надання кредитiв комерцiйними банками фiзичним i юридичним особам. Предметом дослiдження роботи є тi економiчнi вiдносини, що виникають мiж суб`єктами господарювання, населенням та комерцiйними банками з приводу надання кредитiв на принципах повернення, строковостi i платностi. Об`єкт дослiдження – саме види кредитiв, що надають комерцiйнi банки своїм клiєнтам і які знаходять своє місце в кредитних портфелях банків України. Наприкiнцi роботи розглядаються проблеми, пов`язані з практикою надання комерційними банками України деяких видів кредитів, вказані заходи, впровадження яких допоможе вітчизняним банкам уникнути “небажаних” видів кредитів і підвищити частку кредитів, які сприяють зростанню прибутковості кредитної діяльності банків, покращують їх фінансовий стан. І. Сутнiсть кредитних операцiй комерцiйних банкiв. 1.1. Поняття про банкiвський кредит i принципи кредитування. До цього часу в економiчнiй лiтературi немає єдиної думки щодо визначення сутi кредиту. Це пояснюється складнiстю економiчних вiдносин, що виникають з приводу кредиту. В свiтовiй економiчнiй науцi теорiя кредиту розвивалася за двома основними напрямками.

Натуралiстична концепцiя трактувала кредит як засiб перерозподiлу iснуючих цiнностей. Її представники вважали, що кредит не може створювати капiтал, вiн тiльки переносить його вiд кредитора до позичальника. Пасивну роль кредиту заперечують представники капiталотворчої теорiї. Вони вважають, що кредит не тiльки переносить, але й утворює капiтал . Основнi положення даної концепцiї: акумуляцiя вiльних коштiв як кредитних ресурсiв необов'язкова, банки можуть утворювати кредит за допомогою депозитно-чекової емiсiї. Кредит – це економiчнi вiдносини мiж юридичними та фiзичними особами i державами з приводу перерозподiлу вартостi на засадах повернення i, як правило, з виплатою процента” . За суб’єктами кредитної угоди та їх комбiнацiєю можна видiлити декілька типiв кредитних вiдносин. Це кредитнi вiдносини мiж банками, з одного боку, та пiдприєм­ствами, господарськими органiзацiями i товариствами – з iншого, мiж банками i державою, кредитнi вiдносини мiж пiдприємствами, органiзацiями та товариствами, мiж банками та населенням, кредитнi вiдносини мiж пiдприємствами, органiзацiями, товариствами, з одного боку, та населенням – з iншого та iншi. В ринкових умовах господарювання основною формою кредиту є банкiвський кредит, тобто кредит, що надається комерцiйними банками рiзноманiтних типiв i видiв. Надання грошових коштiв на строк пiд письмове зобов’язання клiєнта є вузловою сферою дiяльностi комерцiйних банкiв. Кредитування клiєнтiв комерцiйними банками є основним джерелом їх доходiв. За статистикою комерцiйнi банки отримують вiд кредитних операцiй вiд 60% до 90% свого доходу . Банкiвськi операцiї повиннi орiєнтуватися на високiй дохiд. За рядом позицiй, в тому числi за прибутковiстю, кредитнi операцiї можуть претендувати на провiдне мiсце серед активних банкiвських операцiй. Банкiвський кредит – це економiчнi вiдносини, в процесi яких банки надають фiзичним або юридичним особам грошовi кошти з умовою їх повернення. Цi вiдносини характеризуються рухом вартостi (позичкового капiталу) вiд банка (кредитора) до позичальника (дебiтора) i в протилежному напрямку. Економiчнi вiдносини мiж сторонами кредитної угоди виникають пiд час одержання позички, користування нею та її повернення. Суб’єкт кредитної угоди – це учасник конкретних економiчних вiдносин з приводу надання позики. До них вiдносяться кредитор, позичальник, гарант чи поручитель. Учасником (суб’єктом) кредитної угоди можуть виступати як фiзичнi, так i юридичнi особи; резиденти та нерезиденти. У кредитних вiдносинах завжди бере участь не менше нiж двi сторони: позичальник i кредитор. Кредитор та позичальник утворюють елементи структури кредиту в тому випадку, якщо вони протистоять один одному як учасники кредитної угоди, яка вже вiдбулась. Кредитором слiд вважати суб’єкт, що добровiльно надав кредит позичальнику за певних умов. Кредитор у своїх iнтересах може визначати умови користування позикою, дуже часто ризикуючи. В свою чергу позичальник є стороною кредитних вiдносин, яка отримала кредит та зобов’язана його повернути, сплативши кредитору вiдповiдну винагороду за його надання.

В бюджетной политике главными направлениями являются упорядочение расходов и минимизация издержек в целях смягчения последствий и преодоления бюджетного кризиса. Необходимо прекратить практику извлечения сверхдоходов из обслуживания бюджетных денежных потоков («прокручивание» бюджетных ассигнований в коммерческих банках, замена этих ассигнований вексельными кредитами коммерческих банков под поручительства Минфина, накопление резервов для обслуживания государственного долга в привилегированных банках и пр.), которые должны вестись через Казначейство и Центральный банк. В целях предотвращения дальнейшего углубления долгового кризиса после необходимой реструктуризации внутреннего долга следует отказаться от привлечения новых займов на финансирование текущих расходов бюджета. Для финансирования временных дефицитов бюджета по естественной причине сезонности российской экономики следует восстановить привлечение кредитов Центрального банка на финансирование кассовых разрывов между доходами и расходами бюджета в пределах года – это устранит важный источник бессмысленного наращивания государственного долга

1. Трастовые операции как один из видов деятельности коммерческих банков

2. Корреспондентские отношения между коммерческими банками РФ и основные виды операций, осуществляемые между ними

3. Проблемы совершенствования порядка установления, начисления и взимания процентов по кредитам в коммерческих банках /на материале АКБ Украина/

4. Проблемы совершенствования порядка установления, начисления и взимания процентов по кредитам в коммерческих банках (на материалах АКБ «Украина»).

5. Оценка методов установления, начисления и взыскания процентов по кредитам в коммерческом банке

6. Разработка бизнес-плана для получения кредита в коммерческом банке для модернизации технологии переработки руды на гидрометаллургическом заводе
7. Коммерческие банки - начало развития на Украине
8. Кредитные операции коммерческих банков. Кредитный риск и методы управления им

9. Платежные системы коммерческих банков

10. Деятельность с ценными бумагами в коммерческих банках

11. Коммерческие банки. Экономические основы их формирования

12. Валютные операции коммерческих банков

13. Управление вексельным обращением в коммерческом банке

14. Кредитные операции коммерческих банков и перспективы их развития

15. Финансовый анализ в коммерческих банках

16. Принципы деятельности и управления в коммерческих банках

Фоторамка (коллаж) на 6 фото (10x15 см), 45x2x37 см.
Фоторамка на 6 фото. Размер: 45x2x37 см. Размер фото: 10x15 см. Материал: пластик.
384 руб
Раздел: Мультирамки
Форма разъемная Regent "Easy" круглая, 26x7 см.
Форма для выпечки разъемная из углеродистой стали с антипригарным покрытием. Удобная застежка. Поверхность устойчива к царапинам. Диаметр:
417 руб
Раздел: Формы и формочки для выпечки
Спиннер двухкруговой "Компас" (красный).
Компактная стильная игрушка для взрослых и детей, предназначенная для вращения на пальцах. Состоит из подшипников, благодаря которым
524 руб
Раздел: Спиннеры

17. Основные операции коммерческих банков и риски банковской деятельности

18. Управление ликвидностью коммерческого банка посредством активных операций

19. Коммерческие банки

20. Внешнеэкономическая деятельность коммерческих банков

21. Анализ финансового состояния коммерческого банка

22. Учет депозитных операций коммерческих банков
23. Активные операции коммерческих банков
24. Организация кассовой работы в коммерческом банке

25. Кредитоспособность заемщика и методы ее оценки в филиале коммерческого банка

26. Показатели бизнес-плана коммерческого банка

27. Экономико-математическое моделирование. Коммерческие банки. Анализ деятельности с точки зрения ЭММ

28. Налогообложение коммерческих банков

29. Правовое положение коммерческих банков на территории России

30. Кредитно-инвестиционное обеспечение коммерческими банками и страховыми организациями инновационных проектов

31. Система кредитования в коммерческих банках

32. Формирование портфеля ценных бумаг коммерческого банка

Фоторамка "Poster lux black".
Фоторамка из пластика со стеклом. Формат 30х40 см. Материал: пластик. Оформление рамки: стильная пластиковая узкая окантовка, выкрашена в
454 руб
Раздел: Размер 30x40
Трусики для девочек Moony, 9-14 кг, 44 штуки.
Дышащий материал отлично испаряет пот, а специальные рассеивающие ячейки эффективно впитывают "детские неожиданности" и
1423 руб
Раздел: Обычные
Держатель балдахина с двойным креплением (в пенале).
Крепление для балдахина состоит из двух полых трубок, которые вставляются одна в другую, верхней спирали для балдахина и двух креплений к
303 руб
Раздел: Балдахины, держатели

33. Контроль в коммерческом банке и его организация

34. Коммерческие банки и их функции

35. Функции и роль коммерческих банков

36. Автоматизация оценки кредитоспособности клиентов коммерческого банка с помощью анализа делового риска

37. Коммерческие банки Англии

38. Особенности оценки кредитоспособности клиентов коммерческих банков
39. Финансовые услуги коммерческого банка
40. Зарубежный опыт деятельности коммерческих банков в области активных операций и перспективы использования его в России

41. Экономические основы валютных операций коммерческих банков РФ

42. Коммерческие банки Кыргызстана

43. Управление рисками в коммерческом банке

44. Анализ доходности коммерческого банка от операций с ценными бумагами

45. Виды кредитов

46. Методы управления персоналом коммерческого банка и их совершенствование.

47. Анализ остатков и оборотов по клиентским счетам коммерческого банка

48. Ликвидность коммерческого банка

Автомобиль-каталка.
Эта симпатичная каталка в виде машинки - первое транспортное средство малыша. Ведь он еще так мал для велосипеда или самоката, а вот
851 руб
Раздел: Каталки
Универсальная вкладка для дорожных горшков (оранжевый).
Вкладка для дорожных горшков подойдет для любого дорожного горшка, она хорошо ложится на сиденье, обеспечивая комфорт и удобство в
660 руб
Раздел: Прочие
Конструктор "Зоопарк" (39 деталей).
Конструктор «Зоопарк» относится к тематическим наборам для конструирования, так как включает в себя не только детали для конструирования
561 руб
Раздел: Деревянные конструкторы

49. Анализ деятельности коммерческого банка

50. Анализ и управление финансовых активов коммерческих банков РА

51. Анализ хозяйственной деятельности коммерческого банка

52. Валютные операции коммерческого банка

53. Деятельность коммерческих банков на рынке ценных бумаг

54. Коммерческие банки
55. Коммерческие банки: операции, функции и роль в кредитно-денежной политике правительства
56. Кредитная система современного российского коммерческого банка

57. Международные валютные операции коммерческих банков

58. Операции коммерческих банков с пластиковыми карточками

59. Организация электронного документооборота в коммерческом банке

60. Оценка и анализ деятельности коммерческих банков РА

61. Порядок регулирования деятельности коммерческих банков (нормативы )

62. Риски коммерческих банков и факторы их определяющие

63. Ссудные операции коммерческого банка

64. Учет заемных средств в коммерческом банке

Игра с липучками "Мама и малыш".
Потерялись малыши, где же их мамы? Собираем пары, ищем следы животных и соединяем в одну картинку на липучках. Увлекательные задания
497 руб
Раздел: Прочее
Деревянный конструктор "Три поросенка", 31 деталь.
Игровые наборы-конструкторы из дерева серии «Сказки» познакомят детей с героями детских сказок, подарят много часов увлекательных игр в
374 руб
Раздел: Настольный деревянный театр
Стиральный порошок "Сарма. Актив. Ландыш", универсал, 2400 грамм.
Стиральный порошок sarma active Ландыш для всех типов стирки предназначен для стирки изделий из хлопчатобумажных, льняных, синтетических
310 руб
Раздел: Стиральные порошки

65. Эффективности методики оценки кредитоспособноcти клиентов коммерческого банка

66. Пассивные операции коммерческих банков

67. Риски коммерческих банков

68. Депозитарная деятельность в коммерческом банке

69. Экономическая работа коммерческого банка по оформлению кредитной сделки

70. Исследование и развитие новых видов водонасыщенных коммерческих взрывчатых веществ
71. Операции коммерческих банков на примере банка Украина
72. Валютные операции коммерческих банков РФ

73. Анализ организации коммерческих банков

74. Методы регулирования деятельности коммерческих банков

75. Банковский маркетинг в региональной системе коммерческих банков

76. Экономико-организационные проблемы обеспечения безопасности деятельности коммерческих банков

77. Кредитные операции коммерческих банков

78. Особенности оценки рыночной стоимости коммерческого банка

79. Операции коммерческого банка

80. Валютные операции коммерческих банков

Трикотажная пеленка кокон "Bambola" (цвет: бежевый).
Состав: интерлок, хлопок 100%. Возраст: 0-3 месяца.
381 руб
Раздел: Пелёнки
Сейф-книга "Alparaisa СС0023/1" (карта первооткрывателей).
Размеры: 17х11х5 см. Бокс-сейф в виде книги для хранения мелких ценных вещей.
576 руб
Раздел: Копилки
Набор столовый детский "Юниор" (2 предмета).
Набор детских столовых приборов. Нержавеющая сталь. Красочная упаковка, детский рисунок на каждом предмете. Толщина металла 2 мм. Размеры:
321 руб
Раздел: Ложки, вилки

81. Корреспондентские отношения между коммерческими банками

82. Ресурсы коммерческого банка

83. Факторинговые операции в коммерческом банке

84. Кредитная деятельность коммерческих банков

85. Кредитная политика коммерческого банка на примере "Народный банк Казахстана"

86. Кредитные операции коммерческого банка на примере отделения Сбербанка России
87. Кредитный потенциал коммерческого банка
88. Кредитование в коммерческих банках

89. Кредитование малого предпринимательства в коммерческом банке

90. Кредитоспособность клиента коммерческого банка

91. Лизинговые операции коммерческих банков

92. Ликвидность коммерческих банков

93. Методы кредитования в российских коммерческих банках и пути улучшения кредитной политики

94. Механизм безналичных расчетов, используемых коммерческими банками

95. Механизм функционирования коммерческого банка ОАО АКБ "Уралсиб-Югбанк"

96. Оптимизация корреспондентских отношений коммерческого банка

Бумага самоклеящаяся, А4, 25 листов, глянец, 85 г/м2.
Глянцевая самоклеящаяся фотобумага с перманентным клеевым слоем. Для печати на всех струйных принтерах систем Epson, HP, Canon, Lexmark и
385 руб
Раздел: Формата А4 и меньше
Брелок с кольцом "Lord of the Rings" Ring.
Брелок с тем самым Кольцом из известного произведения жанра фэнтези романа-эпопеи "Властелин Колец" английского писателя Дж. Р.
1590 руб
Раздел: Металлические брелоки
Аэратор для вина "Сомелье".
Аэратор «Сомелье» насыщает вино маленькими пузырьками воздуха, благодаря чему раскрывается его букет и аромат, вкус становится более
329 руб
Раздел: Аксессуары для вина

97. Организация деятельности коммерческого банка

98. Организация операций коммерческих банков с ценными бумагами с целью продажи

99. Основные операции коммерческих банков с ценными бумагами


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.