Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Политология, Политистория Политология, Политистория

Елітарна теорія демократії

Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее
Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10

Одеський національний університет ім. І.І.Мечнікова. Інститут соціальних наук Кафедра політології КОНТРОЛЬНА РОБОТА Сучасні теорії демократії на тему: «Елітарна теорія демократії». , студент Y курсу навчання відділення політології викладач: Одеса-2007 План Вступ. Суперечність між демократією та елітизмом як основна проблема елітарної теорії демократії. Становлення, сучасний стан та перспективи розвитку теорії елітарної демократії. Висновки і пропозиції. Вступ. З моменту свого виникнення елітизм був альтернативою демократії. Адже суперечності між елітизмом і демократизмом очевидні: елітизм виходить із нерівності людей, тоді як класична теорія демократії проголошує їх рівність;  елітизм визнає реальним суб’єктом політичної влади еліту, в той час як для демократії таким суб’єктом є народ1. За конституціями демократичних країн (в тому числі і за Конституцією України), верховна влада належить народові. Наприклад стаття 5 Конституції України зазначає: «Носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ»2. Проте ні для кого не є секретом те, що політична дійсність навіть найдемократичніших країн часто дуже далека від проголошеного народовладдя. Пересічний громадянин розуміє, що важливі для його життя рішення приймаються поза його волею. Він не рідко не тільки не може реально вплинути на прийняття рішення, а й часто про прийняті рішення взагалі дізнається постфактум із ЗМІ3. Таким чином громадянин часто виступає не як суб’єкт соціально-політичного управління, а як об’єкт. Сучасні політичні системи далеко не в повній мірі забезпечують вирішальну участь громадян у процесі прийняття рішень4. Демократія, як вважає чимало дослідників, може бути в кращому випадку лише формою правління еліти, схваленої народом. Не випадково сьогодні дуже поширеною є думка про «історичне примирення» елітизму та демократії. Суперечність між демократією та елітизмом як основна проблема елітарної теорії демократії. Демократичне державне правління має довготривалу історію і ґрунтується на вагомих теоретичних засадах. Кожному історичному типові держави, кожній суспільно-економічній формації відповідала своя форма демократії. Виходячи з багатовікового теоретичного и практичного досвіду розбудови демократії, можна дати таке її визначення, «демократія — політична організація влади народу, при якій забезпечується: рівна участь усіх і кожного в управлінні державними і суспільними справами; виборність основних органів держави і законність у функціонуванні всіх суб'єктів політичної системи суспільства; забезпечення прав і свобод людини і громадянина відповідно до міжнародних стандартів»1. Демократія характеризується такими ознаками: визнанням народу вищим джерелом влади; виборністю основних органів держави; рівноправністю громадян і насамперед рівністю їх виборчих прав; підкоренням меншості більшості (перших останнім) при прийнятті рішень. додержання прав людини, їх пріоритет над правами держави; конституційне обмеження влади більшості над меншістю; повага до прав меншості на власну думку і її вільне вираження; верховенство закону; поділ влади та ін.

Головна суперечність демократії – це суперечність між ідеєю демократії як повновладдя народу і неможливістю її практичного здійснення. Багато вчених вважають демократію не тільки неможливою, але й недоцільною. Дійсно, демократія у прямому її розумінні - як безпосередня влада народу - неможлива вже в суто технічному відношенні, оскільки немає таких механізмів, які б забезпечували пряме народоправство з будь-якого державного питання на всіх рівнях. Більше того, таке народоправство недоцільне і з точки зору ефективності державної влади, оскільки абсолютна більшість народу некомпетентна у вирішенні конкретних справ управління державою і суспільством. До того ж правляча більшість, як і народ в цілому, за певних умов може бути таким же тираном, як і одноосібний деспот. Різне теоретичне вирішення суперечності між ідеалом демократії та її реальністю сприяє існуванню багатоманітних концепцій демократії. Одна з перших (і в той же час достатньо повних), класифікацій концепцій демократії, була запропонована канадським політологом К. Макферсоном (згодом вона була доповнена Д. Хелдом). Вона включає такі теорії демократії: – «классическая демократия, т.е. демократия античная, демократия в Древней Греции, главным образом афинская демократия; – республиканизм, т.е. республиканская форма правления в Древнем Риме, а также средневековые городские республики; – протективная демократия; – развивающаяся демократия; – теория отмирания государства (К. Маркс); – состязательный элитизм; – плюралистическая демократия; – теория партиципаторной демократии; – модель легальной демократии»1. Демократія не може бути “правлінням народу” в буквальному розумінні. Реальна демократія передбачає, насамперед, свободу вибору народом компетентних керівників, а також можливість для народу впливати на них і в разі потреби змінювати їх більш достойними і компетентними. За час свого існування демократія модифікувала, доповнила свої принципи настільки, що вже не містить в собі відвертої суперечності елітизмові. Головним питанням для демократії стало питання “що править “ в державі, тобто чи править в ній закон, а питання “хто править” відсунуто на другий план. Еволюція елітизму демонструє послідовне послаблення негативного відношення до демократії. Постановка проблеми політичної еліти має давню історію. Обґрунтування її знаходимо ще у працях Конфуція, Платона, Н.Макіавеллі, Ф.Ніцше. Теорія еліт у сучасному вигляді була розроблена В.Парето, Г.Москою, Р.Міхельсом1. Суть її полягає в тому, що людське суспільство завжди поділялось  на привілейований відносно не чисельний клас тих, хто управляє, та на переважну більшість – клас тих, ким управляють. Основу належності до еліти становлять особливі індивідуальні, насамперед організаторські, здібності, а також матеріальна та інтелектуальна перевага, які виділяють людину в коло вибраних, найкращих. До загальних рис теорії еліт належать: підхід до історії як до сукупності соціальних циклів, що характеризуються пануванням відповідних їм типів політичних еліт; критика ідеї народного суверенітету як утопічного міфу; твердження, що нерівність є основою соціального життя; абсолютизація політичних відносин, визнання політичної влади однією з первісних причин соціального панування.

В демократичній теорії все навпаки. Це дає підставу називати класичний елітизм запереченням демократії. У сучасній західній політології мають місце два основних підходи до визначення політичної еліти та її ролі в суспільстві - функціональний і ціннісний. Прибічники функціонального підходу головною ознакою політичної еліти визнають соціальний статус людини, її місце і роль в системі владних управлінських структур. Еліта - це меншість населення, яка приймає важливі в суспільстві рішення і керує більшістю (П.Шарон), здійснює найбільш важливі функції в суспільстві, має найбільшу вагу і вплив (С.Келер). Ці та інші автори  підходять до визначення еліти з функціональних позицій, вбачають у ній відносно вузьку, специфічну владно-політичну групу правлячого класу, яка офіційно репрезентує і реалізує на практиці законодавчу і судову владу. Прихильники ціннісного підходу визначальною «ознакою еліти вважають духовний аристократизм, заслуги, особисті переваги (культура, освіта, мораль, воля) одних людей над іншими»1. Так, Х.Ортега-і-Гассет елітою вважає тих, хто володіє найвищим почуттям відповідальності. За З.Фрейдом, це позначена особливими якостями група, яка діє на людей подібно магнітній силі2. Належність до політичної еліти в даному випадку визначається культурно-психологічними особливостями людини, з якими вона народжується або яких набуває. Останніми роками здобуває поширення концепція множинності (плюралізму) еліт,  згідно з якою еліти нібито врівноважують одна одну і запобігають встановленню тоталітаризму (О.Штаммер, Д.Рісмен). Значного поширення набули також демократичні концепції еліт (Р.Даль, Й.Шумпетер, Х.Зіглер, Т. Дай, К.Манхейм), які розглядають еліту не лише як групу, здатну до управління, а й як силу, покликану оберігати суспільство від неконтрольованого натиску й неврівноваженості мас. Еліта оголошується головним захисником демократичних цінностей. Не одностайність думок з цього питання викликана внутрішньою суперечністю теорії, «неможливістю заперечувати демократію, що в усе більшій кількості країн завойовує прихильність»3. Існують відверті суперечності між класичними теоріями еліт і  демократії. Вони виявляються в тому, що, по-перше, вихідний принцип елітизму – нерівність людей, тоді як класична теорія демократії проголошує їх рівність, хоча б політичну; по-друге, елітизм виходить з того, що реальним суб’єктом політичної влади є еліта, в той час як  таким суб’єктом для демократичної теорії є народ. Проте політична реальність змусила теоретиків обох напрямів шукати шляхи примирення теорій, аби не втратилась їх життєздатність та зв’язок з практикою. Тому, вказуючи на антагоністичність теорій, робиться наголос на слові «класичні». Сам Г.Моска під кінець життя почав переглядати свої погляди на демократію, відмовляючись від односторонньої негативної її оцінки. Він доходить “парадоксального” для себе висновку, що демократичні форми можуть бути використані для збільшення сили і стабільності правлячого класу, що в демократіях “ряди правлячого класу більш відкриті” і вже тому останній більш легітимний  в очах мас.

Тем самым они суверенно и сознательно вносят свои имена в список знаменитых интеллектуальных дуэтов, прославившихся диагнозами своим эпохам: Маркс и Энгельс, Адорно и Хоркхаймер, Делез и Гваттари. Давно уже никакая политико-теоретическая работа столь сильно не задевала нерв нашего времени, как книга Хардта и Негри. Тем не менее не стоит ожидать от встречи с “Империей” - безусловно, книгой-событием - страстного или даже “увлекательного” чтения. Просто рассматриваемый авторами материал не столь пылок, как горячие сердца и помыслы ее вероятных читателей. Дело в том, что на добрых три четверти она посвящена основательному прочтению западной истории идей. Поэтому, несмотря на революционно-романтический пафос, излучаемый этой книгой, будет довольно непросто - и тем приятнее! - объединить с ее помощью политических теоретиков и левых активистов. К тому же авторы лишь намечают теорию демократии, обнаруживая определенный шанс для более справедливого будущего в новой форме труда. Лишь “на полях” своей книги они позволяют себе предложить пару идей, практик и техник совместного протеста или даже “бытия против”

1. Зародження класичної буржуазної політекономії у Франції. Економічні погляди П. Буагільбера; Подальша вульгаризація буржуазної політекономії Економічні погляди Сеніора, Кері; Макроекономічна модель Ке

2. МЕХАНІЗМ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ В РИНКОВІЙ ЕКОНОМІЦІ

3. Економічний потенціал національної економіки

4. Теорії і техніки особистісної психокорекції основаної на теорії екзистенціалізму

5. Коммунітарна регіональна економічна політика в Європейському Союзі

6. Санітарно-гігієнічна експертиза
7. Політична еліта, лідерство і демократія
8. Економічна теорія (основні поняття та терміни)

9. Світове господарство - глобальна географічна система та економіко-географічний вимір

10. Плебисцитарная теория демократии Макса Вебера и современный политический процесс

11. Тара и тарные операции в торговле

12. Україна 20-х - початку 30-х років. Нова економічна політика. Голодомор 1921-1922 рр.

13. Стихотворение А.Фета «Ель рукавом мне тропинку завесила...» (Восприятие, истолкование, оценка.)

14. Економічна інтеграці в АТР

15. Плебисцитарная теория демократии Макса Вебера и современный политический процесс

16. Елена Ивановна Рерих и Живая этика

Карта желаний "Dream&Do".
Карта желаний, которая поможет тебе визуализировать мечты и достигать задуманного. Это твой источник вдохновения и напутствий,
1860 руб
Раздел: Прочее
Ящик "Профи", 25 литров.
Ящик хозяйственный "Профи" из цветного пластика. Размер: 410х295х312 мм. Объем: 25 литров.
416 руб
Раздел: Более 10 литров
Набор фломастеров (36 цветов).
Яркие цвета. Проветриваемый и защищенный от деформации колпачок. Помогают научиться координировать движения рук. Возраст: от 3 лет.
396 руб
Раздел: Более 24 цветов

17. Міжнародна економічна система та її головні елементи

18. Образцова Елена Васильевна

19. Чайковская (Осипова) Елена Анатольевна

20. Блаватская Елена Петровна

21. Великая княгиня Елена Павловна

22. Економічна сутність основних фондів підприємства та шляхи їх відтворення
23. Економічна безпека Росії
24. Введення в курс “Основи економічної теорії”

25. "Домоводство" В.Н.Каразіна - українська паралель європейських економічних теорій

26. Сбережем зеленую ель. Занятие по ознакомлению с окружающим миром

27. Економічна оцінка кредитного процесу

28. Санітарна оцінка підприємств громадського харчування

29. Економічна ефективність виробництва

30. Економічна ефективність виробництва зерна та шляхи її підвищення

31. Економічна ефективність виробництва молока та шляхи її підвищення

32. Економічна ефективність птахівництва

Накладка на унитаз "Бегемотик", белая.
Накладка на унитаз подходит ко всем стандартным туалетам. Кроме того, благодаря краям предотвращающим скольжение легко и твердо
302 руб
Раздел: Сиденья
Фоторамка-коллаж для 12 фото, 58x45x2 см, арт. 238642.
Фоторамка украсит интерьер помещения оригинальным образом и позволит сохранить на память изображения дорогих вам людей и интересных
1460 руб
Раздел: Мультирамки
Набор для специй "Садовая ягода", 2 предмета+салфетница, 23x6,5x9 см.
Набор для специй из 2 предметов и салфетницы на деревянной подставке. Размер: 23x6,5x9 см. Материал: керамика.
318 руб
Раздел: Прочее

33. Економічна ефективність рослинницьких галузей та шляхи її підвищення

34. Фітосанітарний стан посівів та урожайність кукурудзи після різних попередників в п’ятипільних сівозмінах

35. Інтенсифікація та її економічна ефективність у сільському господарстві

36. Економічна оцінка активу балансу підприємства

37. Соціально-економічна характеристика столичного економічного району. Проблеми та перспективи його розвитку

38. Економіко-географічна характеристика Азербайджана
39. Економіко-географічна характеристика Чілі
40. Загальна соціально-економічна характеристика країн Західної Європи

41. Соціально-економічна концепція походження держави: її позитивні риси та недоліки

42. Когнітивно-комунікативний потенціал еліптичного речення в сучасній англійській мові

43. Братський рух і поширення гуманітарних ідей в Україні XVI–XVII ст.

44. Нова економічна політика: суть, значення, уроки

45. Тарный склад запаса муки для хлебозавода мощностью 45 тонн в сутки хлебобулочных изделий

46. Еліптичні інтеграли

47. Санітарна мікробіологія як наука

48. Гуманітарна діяльність Організації Об’єднаних Націй

Фоторамка "Poster black".
Рамка может располагаться как вертикально, так и горизонтально. Экран у рамки пластиковый. Для фотографий размером: 30х40см. Материал рамки: пластик.
332 руб
Раздел: Размер 30x40
Светильник "Плазма №5".
Размеры светильника: 22х11х11.5 см. Диаметр лампы: 11 см. Плазменный светильник в виде шара на подставке, при включении создаёт внутри
1191 руб
Раздел: Необычные светильники
Универсальная вкладка для дорожных горшков (голубой).
Вкладка для дорожных горшков подойдет для любого дорожного горшка, она хорошо ложится на сиденье, обеспечивая комфорт и удобство в
664 руб
Раздел: Прочие

49. Економічна ефективність зовнішньоекономічної діяльності ВАТ "Інтерпайп Нижньодніпровський трубопрокатний завод"

50. Економічна та торгово-політична роль митного збору

51. Економічна характеристика країн Третього світу. Нові тенденції розвитку

52. Міжнародна економічна інтеграція

53. Світова торгівля та зовнішньо-економічна діяльність підприємств

54. Теорії економічної інтеграції на прикладі країн СНГ
55. Інноваційна діяльність та економічна ефективність підприємств Центральної та Східної Європи
56. Використання ділової гри на тему "Економічна оцінка родючості ґрунтів та врожайності с/г культур"

57. Демократія і економіка

58. Форми ідеологічного контролю і піар процесу в тоталітарних суспільствах

59. Політичні еліти

60. Політичні еліти та лідерство

61. Специфіка становлення та еволюції партійної еліти в Румунії у трансформаційний період

62. Економічна ефективність, впровадження засобів автоматизації на борошномельному підприємстві добової продуктивності Сп=270т/добу, Нв=75%

63. Демографічна криза. Теорії індустріального суспільства

64. Технологія і організація санітарно-технічних робіт житлового 18-ти квартирного будинку в м. Чернігів

Коробка для хранения елочных украшений (112 ячеек).
Удобная складная коробка на молнии для хранения и транспортировки хрупких елочных украшений. Стенки коробки выполнены из полупрозрачного
714 руб
Раздел: 5-10 литров
Наушники "Philips SHE1450BK/51", цвет черный.
Отличные внутриканальные наушники черного цвета станут дополнением любого образа и стиля. Компактные динамики обеспечивают отличные басы и
599 руб
Раздел: Гарнитуры и трубки
Пенал "DeLune", арт. D-819.
Пенал школьный каркасный, изготовлен по жестко-каркасной технологии, обеспечивающий, надежную защиту письменных принадлежностей от
651 руб
Раздел: Без наполнения

65. Квантово-механічна теорія будови речовини

66. Порівняння поглядів та концепцій Г. Кана та А. Вінера на теорію зростання добробуту в економіці суспільства майбутнього

67. Економічна оцінка пасиву балансу підприємства

68. Економічна сутність ПДВ, його роль та значення

69. Організаційно-економічна характеристика Відділення Державного казначейства у Троїцькому районі Луганської області

70. Еколого-економічна оцінка природоохоронної діяльності підприємства СП "Шахта ім. В.І. Леніна"
71. Економічна безпека підприємства
72. Економічна безпека України

73. Економічна діагностика

74. Економічна думка Давньої Греції

75. Економічна ефективність використання оборотних активів промислових підприємств Липовецького району: стан, шляхи покращення

76. Економічна ефективність капіталовкладень

77. Економічна ефективність ринкових структур

78. Економічна історія

79. Економічна криза в Україні 1990-1999 рр.: причини, наслідки та шляхи подолання

80. Економічна криза, держава, суспільство: проблеми та шляхи їх подолання

Карандаши цветные "Jumbo", трехгранные, 12 цветов + точилка.
Мягкие, но при этом очень прочные карандаши, легко затачиваются и не крошатся. Насыщенные штрихи на бумаге. Не токсичны!. В комплекте: 12
410 руб
Раздел: 7-12 цветов
Настольная игра "Паника в лаборатории".
Подопытные амёбы разбежались во все стороны, срочно нужно найти их! Все игроки одновременно ищут беглянок по особым приметам — форме,
862 руб
Раздел: Карточные игры
Набор лаков для ногтей, 8 штук, арт. Т11204.
Новинка весеннего сезона - волшебный Лак Lucky. Что может быть лучше, чем накрасить ногти ярким лаком? Конечно, красить и перекрашивать их
736 руб
Раздел: Косметика для девочек

81. Економічна оцінка екологічних збитків

82. Економічна рівновага і циклічність

83. Економічна система. Способи і типи суспільного виробництва

84. Економічна сутність вивчення аналізу статистики зовнішньої торгівлі

85. Економічна характеристика суднобудування в Україні

86. Міжнародна економічна інтеграція
87. Науково-технічний прогрес: напрямки та економічна ефективність. Порядок створення підприємства
88. Політика економічного зростання. Економічна кон’юнктура

89. Продуктивність праці: економічна суть, методи вимірювання та планування росту за техніко-економічними факторами

90. Соціально-економічна сутність і роль державного бюджету України

91. Соціально-економічна характеристика Знам’янського району Кіровоградської області

92. Становлення неокласичної традиції в економічній теорії

93. Теорія грошей в сучасній економічній науці

94. Теорія неокласичного синтезу. Теорія економіки ринків

95. Предмет, функції і методи економічної теорії

96. Теорія суспільного добробуту та соціально-ринкової економіки

Футбольный мяч "Moscow", 23 см.
Размер: 5 (23 см). Плотность материала: 350 грамм. Материал: TPU+EVA.
729 руб
Раздел: Игрушки, фигурки
Набор цветных карандашей "Progresso", 24 штуки.
Цветные монолитные карандаши в лаковой оболочке. Бездревесные цветные карандаши "Progresso" имеют прочное лаковое покрытие,
793 руб
Раздел: 13-24 цвета
Кружка "Ниндзя".
Всем, кто очарован искусством японских самураев, наверняка понравится этот чайный набор: необычная глазастая кружка в тканевой чёрной
524 руб
Раздел: Кружки

97. Економічна статистика

98. Теории и гипотезы о Луне

99. Происхождение человека. Эволюция человека. Теории и гипотезы

100. Теории зарождения жизни на Земле


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.