Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Психология, Общение, Человек Психология, Общение, Человек

Поняття соціальної установки

Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения
Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады
Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее

2. Погляди дослідників щодо соціальної установки 3. Структура соціальної установки 4. Дві течії у розумінні соціальних установок Список використаної літератури Поняття соціальної установки Внутрішній стан готовності людини до дії передує поведінці й має назву атитюд (від англ. a i ude — ставлення, установка). Атитюд формується на підставі попереднього соціально-психологічного досвіду, розгортається на усвідомленому й неусвідомленому рівні та здійснює регулятивну (спрямовує поведінку або управляє нею) функцію стосовно поведінки індивіда. Він також визначає стійкий, послідовний, цілеспрямований характер поведінки в ситуаціях, що змінюються; звільнює суб'єкта від необхідності приймати рішення й довільно контролювати поведінку в стандартних ситуаціях; може виступати і як чинник, що зумовлює інертність дії та гальмує пристосування до нових ситуацій, котрі вимагають зміни програми поведінки. Залежно від того, на який об'єктивний чинник діяльності спрямована установка, виокремлюють три рівні регуляції поведінки — рівні смислових, цільових та операційних атитюдів. Смислові атитюди складаються із інформаційного (світогляд людини), емоційного (симпатії, антипатії стосовно іншого об'єкта), регулятивного (готовність діяти) компонентів. Вони допомагають сприймати систему норм і цінностей у групі, зберігати цілісність поведінки особистості в ситуаціях конфлікту, визначати лінію поведінки індивіда тощо. Цільові атитюди зумовлені цілями й визначають стійкість перебігу певної дії людини. У процесі вирішення конкретних завдань на підставі врахування умов ситуації та прогнозування розвитку цих умов виявляються операційні атитюди, що проявляються в стереотипності мислення, конформній поведінці особистості тощо. Особистість, виступаючи суб'єктом спілкування в групі, маючи певну позицію в соціальному середовиші, характеризується оцінним, вибірковим ставленням до людей, які її оточують. Тобто вона зіставляє, оцінює, порівнює і вибирає людей для спілкування, керуючись можливостями конкретної групи і своїми власними потребами, інтересами, установками, минулим досвідом спілкування, які в сукупності створюють конкретну ситуацію життєдіяльності особистості, постають як соціально-психологічний стереотип її поведінки. 2. Погляди дослідників щодо соціальної установки Більшість праць соціальну установку (атитюд) розглядають як самостійний об'єкт дослідження й самостійний розділ у підручниках із соціальної психології. Відомо, що вивчення цієї проблеми було започатковано американськими соціологами В. Томасом і Ф. Знанецьким ще в 1918 році. Дослідники розглядали установку як предмет соціальної психології. В їхньому розумінні соціальна установка означає певний психічний стан переживання індивідом цінності, значення або смислу соціального об'єкта. А зміст переживання, своєю чергою, визначається зовнішніми, тобто локалізованими в соціумі, об'єктами. Загалом, соціальна установка — не пояснювальне поняття для визначення суб'єктивних орієнтацій індивіда як члена групи (суспільства) на ті чи інші цінності, соціальні об'єкти. Названі орієнтації диктують індивідові певні, соціально прийнятні способи поведінки.

Соціальна установка розглядалась як елемент структури особистості й водночас як елемент соціальної структури. Саме тому вона набула такого широкого визнання в соціальній психології: в ній вбачали ту пояснювальну категорію, вихідну одиницю, яка може подолати дуалізм соціального та індивідуального, визначити соціально-психологічну реальність в її цілісності. Усі численні визначення соціальної установки передбачали виокремлення її основних функцій: випереджувальної та регулятивної. І визначення соціальної установки як готовності до дії, як її передумови фіксує насамперед ЇЇ регулятивну й випереджувальну функції. Систематизуючи та узагальнюючи різні дефініції установки, Г. Олгюрт визначав її як стан психонервової готовності індивіда до реакції на всі об'єкти чи ситуації, з якими він пов'язаний. Таким чином, роблячи цілеспрямований і динамічний вплив на поведінку, установка завжди є залежною від минулого досвіду. Подібне розуміння соціальної установки суттєво різниться від того, як її визначали В. Томас і Ф. Знанецький, адже вони вважали атитюд дуже близьким до колективних уявлень. Стосовно визначення Г. Олпорта, то соціальна установки — це суто індивідуальне утворення. Г. Олпорт прослідкував три основних джерела виникнення поняття &quo ;атитюд&quo ;. Одне з перших джерел — експериментальна психологія кінця XIX століття, яка у своїй практиці використовувала попередників атитюду — м'язову установку, установку на завдання та ін. Вважається, що саме в цей час були закладені основи типологізації установок, експериментальна база їх виявлення й диференціації. Другим джерелом є соціологія, зокрема, класичні соціологічні доробки В. Томаса та Ф. Знанецького. Третім джерелом виникнення атитюду став психоаналіз. Розробляючи цю категорію, Д. Узнадзе та представники його школи розглядали установку як готовність до певної активності. При цьому готовність визначається взаємодією конкретної потреби й ситуацією її задоволення. Отож передбачається, таким чином, поділ установок на два різновиди — актуальні та фіксовані, де перші виявляються у формі дифузного, недиференційованого стану, а другі — цілком диференційовані, одержані в результаті повторного впливу ситуації, тобто базуються на досвіді. Ці загальні положення теорії установки Д. Узнадзе зберігають своє принципове значення і для соціальної психології, особливо стосовно фіксованої установки. Дослідники вказують на такі важливі ознаки установки, як інтенсивність позитивного чи негативного афекту, тобто ставлення до якогось психологічного об'єкта, її латентність або недоступність для прямого спостереження. Виходячи саме з цих ознак, установка вимірюється на підставі вербальних самозвітів опитуваних. Такий самозвіт є нічим іншим, як узагальненою оцінкою особистості власного відчуття схильності або несхильності до конкретного об'єкта. Тобто атитюд — це міра почуття (афекту), викликаного конкретним об'єктом (&quo ;за&quo ; чи &quo ;проти&quo ;). За таким принципом побудовані передусім відомі шкали установок Л. Терстоуна, Р. Лайкерта, шо є біполярним континуумом з полюсами: &quo ;дуже добре&quo ; — &quo ;вкрай погано&quo ;, &quo ;цілком згоден&quo ; — &quo ;ні з чим не згоден&quo ; тощо.

Дослідження атитюду дали змогу в його структурі виокремити когнітивний (пізнавальний), афективний (емоційний) та поведінковий (конативний) компоненти. Отже, соціальну установку почали розглядати водночас як знання суб'єкта про предмет його ставлення, як емоційну оцінку та певний намір — програму дій щодо конкретного об'єкта. 3. Структура соціальної установки Завдяки подальшим дослідженням і розширенню уявлень про структуру соціальної установки вдалося зробити висновки про якості самої структури: рівні інтенсивності, спрямованості, компактності, стійкості визначених компонентів. Ряд учених вбачає суперечність між емпіричним дослідженням соціальної установки як оцінного ставлення та двома іншими її компонентами — когнітивним і поведінковим. Пояснюється це тим, що пізнавальний компонент (знання про об'єкт) вже охоплює певну оцінку об'єкта як корисного чи шкідливого, доброго чи поганого, і відповідно поведінковий компонент акумулює в собі оцінку дії стосовно предмета установки. Також зазначається, що в реальному дослідженні дуже важко відокремити в чистому вигляді когнітивний і поведінковий компоненти від афективного (емоційного). Детально названа суперечність з'ясувалася під час дослідження так званого парадокса Р. Лапієра — проблеми взаємозв'язку між атитюдами й реальною поведінкою. До Р. Лапієра беззастережно бралося на віру твердження про їхній збіг, однак виявилось, що це не відповідає дійсності. Так, у 1934 році Р. Лапієр разом із китайським подружжям здійснив подорож Сполученими Штатами Америки (цьому передувало дослідження з темношкірими громадянами США). Подорожани зупинялися в багатьох готелях, кемпінгах, їх обслуговували в усіх ресторанах. А після цього дослідник надіслав господарям відвіданих закладів листи із запитанням: &quo ;Чи приймете Ви представників китайської нації як Ваших гостей?&quo ; Опрацювання відповідей показало, що 92 % власників ресторанів та 91 % хазяїв готелів дали негативну відповідь. Що з цього випливає? А те, що дослідник наперед виходив із припущення, що відповідь на запитання, поставлене власникам готелів і ресторанів, про їхню згоду чи незгоду прийняти та обслужити китайців, є об'єктивним критерієм їхньої поведінки стосовно представників цієї національності. Отримані результати дослідження змусили автора змінити своє припущення. Отож висновок був таким: вербальні відповіді є нічим іншим, як вербалізованою реакцією на символічну ситуацію, що різниться від реальної ситуації взаємодії. Згодом експеримент повторно провели інші дослідники, але результати виявилися подібними до попередніх, у зв'язку з чим постало цілком логічне запитання: &quo ;Чи поводяться люди в житті так, як вони про це говорять?&quo ; Це запитання можна сформулювати и інакше: &quo ;Який зв'язок діє між відповіддю на словесний вираз і тією реальністю, яку вона символізує?&quo ; Таку невідповідність — між установкою (вербальною поведінкою) і реальною поведінкою — дослідники пояснювали тим, що характер відповіді залежить від ситуації, в якій перебуває піддослідний індивід. Були зафіксовані три типи ситуацій: знеособлена ситуація, наприклад лист, в якому є відповідне запитання (така ситуація диктує одноманітну поведінку — залишити лист без відповіді); частково особистий контакт: безпосередня або телефонна розмова (у цьому разі відповіді будуть дещо різноманітнішими — від згоди до пошуків аргументів для відмови); безпосередня взаємодія (особистісна ситуація), коли відповіді стануть майже одноманітними (&quo ;приймемо та обслужимо&quo ;).

Дослдниця слушно вбача в цих словах вияв совтсько дентичност, сформовано певною деологчною системою, певним способом життя, що його совтськ громадяни сприймали як цлком ункальний  «найпередовший», зрештою, самим поняттям спльного совтського громадянства. Вс ц чинники формування «совтського народу» й «совтсько людини», безумовно, важлив, але найважлившим було перманентне тотальне насильство. Бльшовицький експеримент був не лише соцальним (полтичним, культурним, економчним), а й, так би мовити, генетичним - свордною селекцю, що полягала у винищенн одних ндивдв  лоботомзац нших. Вдтак ус т щир «нтернацоналсти», стверджуючи, що нацональнсть для них узагал «не мала жодного значення»  що ранше вони «не мали жодних проблем з нацональнстю», кажуть лише напвправду. Особисто вони, вочевидь,  справд тих проблем не мали, тому що завчасу соб вибрали (або успадкували) «правильну» нацональнсть, «правильну» мову, «правильну», себто совтську (якщо вже не росйсько-совтську) дентичнсть

1. Поняття соціальної структури суспільства

2. Поняття, предмет, метод, система, джерела, суб’єкти і зміст правовідносин по праву соціального забезпечення

3. Экономические, социальные и культурные права (Економічні, соціальні та культурні права)

4. Соціальний та етнічний склад катакомбного населення

5. Соціальні групи

6. Проблема рівності і соціальної справедливості в умовах ринкової економіки
7. Місцеві бюджети України: становлення, роль в соціально-економічному розвитку регіонів
8. Соціально-економічні риси та особливості розвитку економіки України на сучасному етапі

9. Роль власності у соціально-економічних процесах

10. Соціальні проблеми у ЗМІ

11. Соціальна екологія

12. Психологічний та соціальний портрет людини масової культури

13. Мораль і соціальне управління

14. Нормативне регулювання формування, перестрахування та витрачення коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань

15. Сутність і значення соціального страхування

16. Державна політика соціального страхування

Настольная семейная игра "Гонки по цветовому коду".
Эта настольная игра для двух игроков заставит пошевелить мозгами и пальцами. Цель игры проста - для победы над соперником необходимо
417 руб
Раздел: Игры логические
Сменный фильтр "Аквафор В-100-5", 3 штуки.
Модуль В100-5 содержит в оптимальном соотношении гранулы кокосового угля, ионообменные смолы и "ноу-хау" АКВАФОР - волокна
576 руб
Раздел: Фильтры для воды
Беговел "Funny Wheels Rider Sport" (цвет: розовый).
Беговел - это современный аналог детского велосипеда без педалей для самых маленьких любителей спорта. Удобный и простой в
2900 руб
Раздел: Беговелы

17. Соціальна інфраструктура України

18. Соціально-економічний розвиток Австрії та Швейцарії

19. Розвиток соціальної географії в СРСР

20. Історія соціально-економічної географії світу

21. Державна соціальна допомога

22. Особливості місцевого самоврядування в Автономній Республіці Крим, повноваження місцевого самоврядування у соціальній сфері
23. Політичні і національні звичаї та традиції України як фактори соціального регулювання
24. Правовідносини у сфері соціального захисту

25. Система соціального захисту в Україні

26. Соціальна захищеність дітей в Україні

27. Соціальна політика як складова демократичного розвитку суспільства

28. Соціальне партнерство в Україні

29. Соціально-економічна концепція походження держави: її позитивні риси та недоліки

30. Сутність та соціальне призначення держави

31. Територіальна автономія в Україні. Соціально–культурні права і свободи громадян України

32. Види пенсій: трудові, соціальні, за вислугу років

Перчатки Paclan, виниловые, 100 штук, размер M.
Материал: поливинилхлорид. Без внутреннего напыления. Для одноразового применения. Размер M (средний). Комплект: 50 пар (100 шт).
360 руб
Раздел: Перчатки
Сумка-мешок "Серая".
Сумка мешок с ремнем. Круглое дно. Цвет сумки: серый. Материал: текстиль. Высота: 45 см. Диаметр: 25 см. Дизайн может отличаться от
422 руб
Раздел: Сумки для обуви
Магнит "Harry Potter HBP" Death Eater Masks.
Маска "пожирателей смерти". Пожиратели Смерти — группа тёмных волшебников последователей лорда Волан-де-Морта, сражающиеся в
773 руб
Раздел: Прочие

33. Соціальні стани в Україні у складі Литви та Польщі

34. Державний устрій та соціально-економічний розвиток України у ХVIII ст.. Ліквідація козацької державності

35. Політичне та соціально-економічне становище українських земель у XVI-XVII ст.

36. Політичний та соціально-економічний розвиток Болгарії у 1990–2005 рр.

37. Політичний та соціально-економічний розвиток Естонії у 1990–2005 рр.

38. Політичний та соціально-економічний розвиток Словаччини у 1993-2005 рр.
39. Політичний устрій та соціально-економічний розвиток Київської Русі
40. Соціальне забезпечення сімей червоноармійців, "жертв контрреволюції" та біженців в Україні (1919-1922 рр.): історичний аспект

41. Соціальне страхування від безробіття в Україні в 20-ті роки XX сторіччя

42. Соціально-економічний розвиток Західно-Українських земель у складі Австро-Угорщини у ХІХ столітті

43. Соціально-економічний розвиток Російської імперії після реформ 60-х років ХІХ століття

44. Соціально-економічний розвиток українських земель наприкінці XIV — у першій половині XVI ст.

45. Соціально-економічний розвиток українських земель у складі Російської імперії наприкінці XVIII—у першій половині XIX ст.

46. Соціально-економічні причини першої хвилі української еміграції кінця XIX - початку XX століття

47. Соціально-культурний розвиток України у другій половині XIX сторіччя

48. Соціально-психологічні аспекти взаємостосунків кооперованих селян та керівників кооперативів на початку ХХ ст

Кружка фарфоровая "Королевские собаки", 485 мл.
Кружка фарфоровая. Объем: 485 мл.
322 руб
Раздел: Кружки
Подгузники "Ушастый нянь", 3 Midi (4-9 кг), 56 штук.
Детские одноразовые подгузники «Ушастый нянь» изготовлены из особо мягких и дышащих материалов, которые нежно контактируют с
536 руб
Раздел: 6-10 кг
Светильник "Черепаха", желтый.
Интересный светильник-ночник в виде игрушки «Черепаха». Три режима работы. Батарейки АА - 3 шт. Есть возможность запитать светильник от
449 руб
Раздел: Необычные светильники

49. Становлення соціально-побутової сфери на Волині у повоєнний період (1944-1953 рр.)

50. Українські землі у складі ВКЛ. Соціально-економічний розвиток Гетьманщини

51. Володимир Великий. Соціально-політичний портрет

52. Соціально-духовні основи культури класицизму

53. Джейн Ейр Шарлотти Бронте як соціально-психологічний роман виховання

54. Соціально-філософські погляди І.Франка
55. Організація структури управління маркетингом соціальної служби
56. Соціально-етичний маркетинг

57. Клініко-морфологічна характеристика серцево-судинної системи та медико-соціальна реабілітація хворих на цукровий діабет 2 типу

58. Клініко-соціальна характеристика осіб, визнаних обмежено осудними, і особливості скоених ними протиправних діянь

59. Методологія соціально – ефективної організації фармацевтичного забезпечення населення

60. Глобалізація і процеси соціального розвитку

61. Міжнародний досвід регулювання соціально-трудових відносин

62. Розвиток регіональної та соціальної політики ЄС

63. Аналіз організаційної структури Управління праці та соціального захисту населення

64. Економіка праці та соціально-трудових відносин

Альбом для коллекционирования наклеек "Чемпионат мира по футболу FIFA 2018", с наклейками.
Альбом "Чемпионат мира по футболу FIFA 2018" - это место для хранения 682 коллекционных наклеек. Формат альбом: 232х270 мм. В
2749 руб
Раздел: Канцтовары, хобби
Набор мисок с крышками "Loraine", 6 предметов.
В наборе 3 миски с крышками. Материал: стекло. Крышка: полипропилен. Размер: 16 см, 18 см, 20,7 см. Объем: 370 мл, 650 мл, 1,0 л. Цвет:
923 руб
Раздел: Наборы
Мягкий пол универсальный, желтый, 60x60 см (4 детали).
4 детали - 1,5 кв.м. Размер кромки: от 1,5 см до 3 см. Толщина деталей около 9 мм. Пол идет в комплекте с кромками.
1080 руб
Раздел: Прочие

65. Механізм функціонування соціально-трудових відносин як організаційної системи

66. Соціальна інфраструктура в системі життєзабезпечення міста

67. Соціальні гарантії безробітним та практика їх реалізації

68. Соціально-трудові відносини як система

69. Типологія соціально-трудової мобільності населення

70. Управління, як соціальний феномен
71. Взаємодія соціальних інститутів суспільства у формуванні здорового способу життя дітей та підлітків
72. Організація реабілітаційної роботи в школах соціальної реабілітації

73. Особливості діяльності соціального педагога в дошкільному навчальному закладі

74. Подолання порушень мовлення у дітей в умовах соціально-реабілітаційного закладу

75. Робота соціального педагога в загальноосвітній школі

76. Соціальний захист прав дітей, як складова діяльності соціального педагога

77. Соціально-педагогічна робота як нагальна потреба розвитку українського суспільства

78. Тривожність як соціально-педагогічне явище

79. Ціннісні характеристики соціальних працівників та соціальних педагогів

80. Діяльність соціального педагога дозвіллєвої сфери

Муфта для коляски Bambola (шерстяной мех + плащевка + кнопки), темно-синяя.
Муфта на ручку коляски очень легко одевается и защищает Ваши руки от холода. Ткань муфты водоотталкивающая, она утеплена мехом и небольшим
489 руб
Раздел: Муфты на ручку
Матрас в приставную колыбельку Bambola "Mini soft-8" (45x90x8 см).
Состав: - латексированная кокосовая плита; - микрофибра - съемный чехол. Размеры: 45x90x8 см.
883 руб
Раздел: Матрацы до 120 см
Контейнер герметичный глубокий, 5000 мл.
Контейнер герметичный глубокий. Материал: пластик. Объем: 5000 мл. Размеры: 28х20х15 см.
314 руб
Раздел: Штучно

81. Проблема спрямованості особистості соціального педагога

82. Етапи розвитку теорії соціально-політичного конфлікту

83. Соціально-політичні утопісти ХІХ ст. (Сен-Сімон, Фур’є, Оуен)

84. Феномен соціальної держави в європейській традиції

85. Політика і етика: соціально-філософський аспект

86. Виникнення й розвиток соціальної психології в першій половині ХХ століття
87. Ідейна спадщина сучасної соціальної психології
88. Мотиви соціальної поведінки особистості

89. Особистість. Темперамент та соціальна природа характеру

90. Повсякденна психологія особистості й повсякденна соціальна психологія

91. Предмет соціальної психології

92. Соціальна парадигма та її застосування в освіті

93. Соціальна психологія в СРСР. Марксизм

94. Соціальна психологія як наука

95. Соціальний захист дітей з обмеженими функціональними можливостями

96. Соціальні ролі та особистість

Рюкзачок "Путешествие".
Детский рюкзак "Путешествие" имеет яркий стильный дизайн. Он имеет небольшие размеры, а его лямки могут регулироваться по длине.
506 руб
Раздел: Детские
Копилка "Лаванда", 16x21 см.
Копилка поможет Вам наконец-то собрать требуемую сумму для покупки долгожданной вещицы. Регулярно удалять пыль сухой, мягкой
343 руб
Раздел: Копилки
Набор детской посуды "Авто", 3 предмета.
Набор посуды для детей включает в себя три предмета: суповую тарелку, обеденную тарелку и кружку. Набор упакован в красочную, подарочную
397 руб
Раздел: Наборы для кормления

97. Соціальні технології й гуманістична психологія А. Маслоу

98. Соціально - психологічний тренінг як засіб активного впливу

99. Соціально-психологічний клімат в колективі та шляхи його оптимізації


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.