Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Философия Философия

Діалектика як наука про найзагальні закони розвитку і взаємозв’язку

Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники
Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее
Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки

Вступ 1. Сутність історичних типів діалектики. 2. Закони і принципи діалектики. Висновки Список використаної літератури Вступ Кожна наука, як відомо, має свій понятійний апарат. Однак, на відміну від категорій діалектики, він може бути застосований лише до конкретної галузі знань. Скажімо, економічна наука має такі поняття, як &quo ;продуктивні сили&quo ;, &quo ;вартість&quo ;, &quo ;прибуток&quo ;, &quo ;товар&quo ;, &quo ;госпрозрахунок&quo ;, &quo ;ціна&quo ; і т.д. Вони застосовуються при з'ясуванні суті економічних проблем суспільного життя, однак не можуть бути застосовані для з'ясування проблем діалектики, теорії пізнання, бо вони мають інший, відмінний від діалектики рівень абстрагування, узагальнення. Так само закон вартості не може бути застосованим до з'ясування проблем біології, бо остання має свої, притаманні їй закони. Стосовно ж категорій діалектики, то вони можуть бути застосовані в процесі пізнання у будь-яких сферах дійсності, вони абстрагуються від усіх сфер буття, тобто виділяють найзагальніше в усіх речах, явищах і процесах об'єктивного світу. Тому вони і мають статус всезагальності. Оскільки діалектика — це єдина логічна теорія, яка з допомогою своїх категорій дає точне уявлення про рух, зміну, розкриває взаємозв'язок речей в об'єктивній дійсності. Тому категорії діалектики рухливі, біжучі, вирізняються гнучкістю, взаємопереходами. Скажімо, кількість переходить у якість, а якість переходить у кількість; можливість стає дійсністю, дійсність же є основою для нових можливостей; причина переходить у наслідок, наслідок може бути причиною для іншого явища, пов'язаного з ним; зміст визначається формою, але форма може бути змістом для іншого процесу і т.д. Сутність історичних типів діалектики Альтернативи діалектики Поняття &quo ;діалектика&quo ;, якщо розглядати його в історико-філософському аспекті, має декілька визначень: 1) в античній філософії поняття &quo ;діалектика&quo ; означало мистецтво суперечки, суб'єктивне вміння вести полеміку — вміння знайти суперечності в судженнях супротивника з метою спростування його аргументів; 2) під поняттям &quo ;діалектика&quo ; розуміють стиль мислення, який характеризується гнучкістю, компромісністю; 3) діалектика — це теорія розвитку &quo ;абсолютної ідеї&quo ;, &quo ;абсолютного духу&quo ; (у Гегеля) ; 4) діалектика — це вчення про зв'язки, що мають місце в об'єктивному світі; 5) діалектика — це теорія розвитку не лише &quo ;абсолютної ідеї&quo ;, &quo ;абсолютного духу&quo ;, як у Гегеля, а й розвитку матеріального світу, як у Маркса, яка враховує різнобічність речей, їх взаємодію, суперечності, рухливість, переходи тощо ; 6) діалектика — це наука про найбільш загальні закони розвитку природи, суспільства і пізнання; 7) діалектика — це логіка, логічне вчення про закони і форми відображення у мисленні розвитку і зміни об'єктивного світу, процесу пізнання істини. 8) діалектика — це теорія пізнання, яка враховує його складність і суперечливість, зв'язки суб'єктивного і об'єктивного в істині, єдність абсолютного і відносного тощо, використовуючи в цьому процесі основні закони, категорії і принципи діалектики, їхні гносеологічні аспекти; 9) діалектика — це загальний метод, методологія наукового пізнання, творчості взагалі.

Отже, діалектика як певна філософська концепція має багато визначень, котрі дають уявлення про різні її сторони, зміст. Ми поведемо мову про три найважливіші виміри діалектики, а саме: про діалектику як теорію розвитку, як логіку і як теорію пізнання. Відповідно будуть розглянуті і їхні альтернативи. Почнемо з метафізики — антиподу діалектики як теорії розвитку. Що таке метафізика? Термін &quo ;метафізика&quo ; складається з двох частин, перша з яких означає: 1) &quo ;мета&quo ; (з грецької — між, після, через) — префікс, що характеризує проміжний стан речі, її зміну, переміщення тощо; 2) в сучасній науці вживається для позначення складних систем, наприклад, метатеорія (теорія про теорію), метаматематика, металогіка, метагалактика. &quo ;Фізика&quo ; — природа, наука про природу, що вивчає загальні властивості матеріального світу. Термін &quo ;метафізика&quo ; дослівно означає &quo ;після фізики&quo ;. Він був уперше застосований у зв'язку з класифікацією філософської спадщини Арістотеля Андроніком Радоським (1 ст. до н.е,), який об'єднав різні лекції і замітки Арістотеля з філософії під такою назвою. Згодом термін &quo ;метафізика&quo ; набув іншого, більш широкого філософського значення. Поняття &quo ;метафізика&quo ; в історико-філософському аспекті має ряд значень: 1) метафізика — це вчення про надчуттєві, недоступні досвідові принципи і начала буття (існування світу); 2) метафізика — це синонім філософії; 3) метафізика в переносному розумінні ( буденному) вживається для означення чогось абстрактного, малозрозумілого, умоспоглядального; 4) метафізика — це наука про речі, спосіб з'ясування світоглядних питань (сенс життя — основне питання філософії тощо), які не піддаються осягненню за допомогою експерименту та методів конкретних наук; 5) метафізика — це концепція розвитку, метод пізнання, альтернативний діалектиці. В значенні &quo ;антидіалектика&quo ; термін &quo ;метафізика&quo ; запровадив у філософію Гегель . У чому ж виявляється альтернативність діалектики і метафізики як двох концепцій розвитку і методів пізнання? 1. У розумінні зв'язку старого і нового, того, що є, з тим, що виникає і якому належить майбутнє. Питання стоїть так: нове повністю відкидає старе чи якось його затримує для свого подальшого розвитку? Старе повністю зникає чи в &quo ;знятому&quo ; вигляді залишається в новому? З точки зору метафізики як концепції розвитку і методу пізнання старе повністю відкидається новим, оскільки вони є протилежностями, котрі виключають одна одну. Це щось подібне до абсолютного знищення старого. Однак в об'єктивній дійсності все відбувається значно складніше. Розвиток включає в себе і старе, тобто все те, що необхідне для дальшого розвитку нового. А це вже діалектичний погляд на процес зв'язку нового зі старим, протилежний метафізиці, про що вже йшла мова вище. 2. У розумінні джерела розвитку, руху, зміни. Фактично метафізика його серйозно і не досліджує, обмежуючись уявленням про &quo ;першо-поштовх&quo ; як джерело руху, тобто знаходить його поза самими предметами і явищами, що є недостатнім з точки зору науки, діалектики, яка таке джерело руху і розвитку вбачає у внутрішній суперечності речей і явищ, в саморусі матерії через ці суперечності.

3. У розумінні &quo ;механізму&quo ; розвитку, способу переходу від старої до нової якості. З точки зору метафізики, таким &quo ;механізмом&quo ; є зміна, рух як процес зменшення чи збільшення, тобто як кількісне перетворення існуючого поза якісними змінами, стрибкоподібним розвитком, коли виникає нова якість на основі кількісних змін. 4. У розумінні спрямованості розвитку. Чи відбувається розвиток сутнього по прямій, по колу чи якимось іншим шляхом? Це досить важливе філософське питання, яке з'ясовується, тлумачиться метафізикою і діалектикою протилежно. Діалектика, як відомо, виходить з того, що розвиток відбувається не по колу, не за прямою, а за аналогією зі спіраллю, оскільки в процесі розвитку є повтори, повернення назад, відтворення того, що було, але на вищій основі, виникнення тих елементів, яких не було і які залучаються в процесі розвитку, даючи свідчення про поступ, якісне зростання, становлення нового. Таке уявлення, звичайно, дає діалектика як сучасна методологія відображення дійсності. 5. У самому стилі мислення, усвідомлення дійсності. Для метафізики характерна однобічність, абсолютизація, прямолінійність, закостенілість, негнучкість. З точки зору діалектики, щоб справді знати предмет, необхідно охопити, вивчити всі його сторони, всі зв'язки і опосередкування. Треба розглядати предмет у його розвитку, саморусі, зміні. Практика людини має увійти в повне визначення цього предмета як критерій істини. 6. У розумінні суті істинного знання. Якщо діалектика виходить з того, що істинне знання предмета досягається через суперечливий синтез його протилежних визначень, то метафізика істинність такого знання обмежує принципом &quo ;або—або&quo ;, &quo ;або те, або інше&quo ;, синтез протилежних визначень виключається. 7. У розумінні самої суті пізнання. Метафізика розглядає його як результат, діалектика — як процес, що дає змогу охопити суперечливу єдність абсолютної і відносної істин, показати їхню складність, діалектику зв'язку, якісні переходи від емпіричного до теоретичного рівнів. 8. І, нарешті, останнє. Альтернативність метафізики і діалектики виявляється в тяжінні першої до побудови однозначної, статичної і умоглядної картини світу, до підміни дійсно цілісного осягнення його абстрактними конструкціями, перенесенням закономірностей розвитку окремих сфер дійсності на весь світ в цілому у спробі дати завершену і незмінну світоглядну систему, що з точки зору діалектики є недостатнім і тому неприйнятним. Розглядаючи альтернативність метафізики і діалектики, необхідно, однак, підкреслити, що метафізика не є чимось нелогічним, нерозумним, безрезультатним. Метафізика — це історично неминуча філософська теорія розвитку і метод пізнання, котрі займають певне місце в розвитку філософії, її категорійного апарату. Наприклад, метафізика дала змістовну трактовку таких важливих проблем, як співвідношення свободи і необхідності, з'ясувала природу загальних понять, істотно збагатила понятійний і термінологічний словник філософії тощо. Однак з розвитком науки метафізика виявила свою недостатність і поступилась діалектиці як більш сучасному методу пізнання, усвідомлення дійсності.

З інтересом сприймаються сторінки про заплутану, суперечливу (за браком достовірної інформації) «генеалогію» лож «великих каменярів» в Україні, Росії, їх взаємозв'язки, стосунки з англо-французьким масонським рухом[339]. Тут особливо детально описується діяльність С. Моркотуна, з яким у С. Петлюри початкові дружні стосунки згодом змінилися конкуренцію, а потім і ворогуванням. На сьогодні без спеціальних досліджень непросто цілком визначено зреагувати на запропонований В. Савченком нарис розвалу масонства в Україні, в центрі якого опинився С. Петлюра. Останній, буцімто, зрозумів, що після оголошення гетьманською грамотою федерації з нерадянською Росією масонський контроль над Україною у попередньому вигляді неможливий і невідворотне повстання, яке може призвести до перемоги більшовиків. Тому С. Петлюра самостійно вирішив стати «прапором» повстання, «відтерти» від його керівництва всіх лівих. За твердженнями публіциста, «Петлюра щиро вважав, що Україна повинна була розвиватися самостійно й навіть подати приклад першої «масонської республіки»

1. Інфляція і девальвація: макроекономічні взаємозв’язки та залежності

2. Архівні фонди НАН України як джерело з вивчення розвитку української академічної історичної науки (1944–1956)

3. Діалектика як теорія розвитку

4. Історія виникнення та розвитку регіональної економіки як науки

5. Виникненя естетики як науки в середині ХVIII ст.

6. Мовознавство як наука
7. Санітарна мікробіологія як наука
8. Зміст та структура документознавства як науки

9. Педагогіка як наука про виховання людини

10. Місце і роль політики та політології як науки в житті суспільства

11. Політологія, як наука

12. Психологія як наука

13. Психологія як наука про поводження. Видатні вчені

14. Культура як феномен суспільного розвитку

15. Соціологія як наука про суспільство

16. Становлення філософії, як науки в Україні у другій половині XVII-XVIII ст.

Плакат электронный "Говорящий Букваренок".
Многим детям понравится представленная оригинальная обучающая игра ''Говорящий Букваренок'', ведь она имеет несколько
429 руб
Раздел: Электронные и звуковые плакаты
Тубус - карта "План покорения МИРА", магнитная, на холодильник.
Подарок заядлому путешественнику. Вы наверняка уже знакомы со знаменитой картой мира, верхний слой которой стирается монетой по принципу
1100 руб
Раздел: Прочее
Маркеры-кисти "Zendoodle. Edding 1340", 10 штук.
Набор фломастеров с гибким наконечником в виде кисточки. Различная толщина линии. Идеально подходит для раскрашивания печатей. Чернила на
664 руб
Раздел: 7-12 цветов

17. Агроекологія як наука

18. Збереження біорізноманіття як пріоритет збалансованого розвитку

19. Взаємозв’язок економіки і соціальної сфери

20. Ринок як регулятор економічного розвитку держави

21. Соціальна робота як професія. Права і функціональні обов’язки соціального працівника

22. Законы науки
23. Взаємодія гілок державної влади як принцип основ конституційного ладу України
24. Категории, понятия и законы социологической науки

25. Фінансова підтримка - як складова частина розвитку сільськогосподарських підприємств

26. Державне регулювання інвестицій в людський капітал як фактор інтелектуального розвитку суспільства

27. Еволюція, закономірність, ефективність розвитку державності України в умовах її суверенітету (кінець ХХ-початок ХХІст.)

28. Законность и порядок в юридической науке

29. Соціальна політика як складова демократичного розвитку суспільства

30. Участь у цивільному процесі органів та осіб, яким за законом надано право захищати права, свободи та інтереси інших осіб

31. Взаємодія національних правових систем як принцип міжнародного приватного права

32. Європейський банк реконструкції та розвитку як міждержавна фінансова організація

Тетрадь на резинке "Elements", В5, 120 листов, клетка, синяя.
Тетрадь общая на резинке. Формат: В5. Количество листов: 120 в клетку. Бумага: офсет. Цвет обложки: синий.
401 руб
Раздел: Прочие
Горка детская большая (2 м).
Горка предназначена для игры на свежем воздухе или в игровой комнате. Есть возможность подключить воду. Игрушка выполнена из качественного
8450 руб
Раздел: Горки
Машинка детская с полиуретановыми колесами "Бибикар-лягушонок", синий.
Вашему крохе едва исполнилось 3 годика, а он уже требует дорогой квадроцикл на аккумуляторе, как у взрослых соседских мальчишек? Никакие
2350 руб
Раздел: Каталки

33. IАЕМ-контролiнг, як основа стратегiчного планування облiку i аналiзу розвитку пiдприємства

34. Театралізовані ігри як засіб розвитку творчих здібностей першокласників на уроках музики

35. Евристична бесіда як метод розвитку пізнавальної активності молодших школярів

36. Діалектика і проблеми взаємин людини і політики

37. Соціометрія і референтометрія як основні методи діагностування міжособистісних взаємин в організації

38. Релігієзнавство як галузь науки
39. Соціологія молоді як галузь соціологічної науки
40. Туризм, як чинник розвитку продуктивних сил України

41. Агроекосистема та агроландшафти як складові біосфери та способи взаємовпливу суспільства і природи

42. Загальні закономірності світового економічного розвитку

43. Механізм дії закону відповідності виробничих відносин характеру і рівню розвитку продуктивних сил

44. Достижения Советской науки

45. Этика науки

46. Греция: Политика. Искусство. Наука

47. Прибуткове оподаткування підприємств, проблеми та шляхи розвитку в Україні

48. Юрисдикционное действие антимонопольных законов

Средство моющее для стирки белья биоразлагаемое "Synergetic", 5 л.
Высококонцентрированное профессиональное средство для стирки любых видов тканей. 100% смываемость, не остается на одежде. Эффективно для
1111 руб
Раздел: Гели, концентраты
Беговел "Funny Wheels Rider Sport" (цвет: голубой).
Беговел - это современный аналог детского велосипеда без педалей для самых маленьких любителей спорта. Удобный и простой в
2900 руб
Раздел: Беговелы
Насадка на кран "Палитра", светодиодная.
Светодиодная насадка «Палитра» включается под напором воды и, в зависимости от ее температуры, подсвечивает проходящий поток в синий,
490 руб
Раздел: Ванная

49. Статьи Закона о трудовой деятельности касательно Юридического лица

50. Гражданско-процессуальный порядок (защиты прав и законных интересов граждан и организаций [Контрольная])

51. Законы XII таблиц

52. А.В. Суворов. Наука побеждать

53. Культура России в 19 веке. Развитие исторической науки

54. Учение Платона о государстве и законах
55. Выборы как форма народного волеизъявления(Вибори як форма народного волевиявлення)
56. Понятие трудового права. Предмет науки трудового права

57. Историко-правовой анализ Закона СССР "о разграничении полномочий между СССР и субъектами федерации"

58. Конституция - основной закон государства

59. Конституция, как Основной Закон РФ

60. Структура закона Саратовской области "О местном самоуправлении в Саратовской области". Полномочия органов местного самоуправления в области жилищного хозяйства, коммунально-бытового и торгового обслуживания населения

61. ЗАКОН КАК ФОРМА ПРАВА

62. Виды ненадлежащей рекламы по закону о рекламе

63. Цели, задачи и структура Федерального закона № 122-ФЗ

64. Основные виды деликтов в законах XII таблиц

Кувшин "Садовая ягода", 1200 мл.
Кувшин. Объем: 1200 мл. Материал: керамика.
512 руб
Раздел: Кувшины, графины
Багетная рама "Irma" (цвет: коричневый), 30x40 см.
Багетные рамы предназначены для оформления картин на холсте, на картоне, а также вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда
504 руб
Раздел: Размер 30x40
Глобус политический, d=21 см.
Глобус политический. Диаметр - 21 см. На треугольной подставке.
394 руб
Раздел: Глобусы

65. Теория государства и права как наука и учебная дисциплина

66. Законотворчество и механизм реализации законов

67. Теория Государства и Права как юридическая наука

68. Понятие трудового права. Предмет науки трудового права

69. Конституция в киберпространстве: закон и свобода за электронной границей (english/russian)

70. Наука и культура Китая
71. Предпосылки возникновения и этапы развития науки
72. Истоки культурологической науки

73. Закон, живущий в нас, называется совестью

74. Вечные законы человеческого бытия в романе Шолохова "Тихий Дон"

75. Просвещение, наука, педагогика в понимании персонажей комедии "Горе от ума"

76. Поэты второй половины XIX века, Яков Петрович Полонский

77. Архимед и его законы

78. А.В. Суворов. Наука побеждать

79. Д.И.Менделеев: не наукой единой

80. Наука и культура первой половины XIX в.

Салатники "Хлеб", 2 штуки.
Салатники, 2 штуки. Диаметр: 13,5/16,5 см. Высота: 6/7 см. Объем: 350/650 мл. Материал: керамика.
362 руб
Раздел: Наборы
Вакуумные пакеты с вешалкой 3 штуки: 70х105 см (2 штуки), 70х145 см (1 штука).
Характеристики: - уменьшают объём мягких предметов в 3-4 раза; - надежно защищают вещи от моли, грязи и сырости; - очень износоустойчивы и
529 руб
Раздел: Вакуумные пакеты
Набор "My Little Pony", 3 предмета.
Набор посуды в подарочной упаковке. Кружка 250 мл. Салатник 13 см. Тарелка 19,5 см.
578 руб
Раздел: Наборы для кормления

81. Научная революция Галилея - первый шаг к современной науке

82. Петербургская Академия Наук в 18-19 веках

83. Развитие науки: революция или эволюция? Философские модели постпозитивизма

84. Науки

85. Наука и культура на Руси

86. Комментарий к Федеральному закону "Об информации, информатизации и защите информации"
87. Обратная задача обеспечения требуемого закона движения
88. Методология науки криминалистики (Контрольная)

89. Журналистское расследование. Гибель ЯК-40 и Артема Боровика

90. Прокурорский надзор за исполнением законов при рассмотрении уголовных дел военными судами

91. Уголовный закон

92. Уголовный закон во времени и в пространстве

93. Действие уголовного закона во времени и пространстве

94. Действие уголовного закона в пространстве и времени

95. Красная книга. Закон об особо охраняемых территориях.

96. Законы взаимоотношений человек-общество-природа

Набор форм "Paterra" для приготовления пельменей, вареников, пирожков, чебуреков, 4 штуки.
Набор форм для приготовления фигурных изделий из теста - идеальная возможность сэкономить силы и время при приготовлении пельменей,
415 руб
Раздел: Кондитерские принадлежности
Набор фломастеров "Turbo color", 36 цветов.
Набор фломастеров с тонким наконечником. Экологически безопасные фломастеры, на водной основе. Колпачок с вентиляционными
414 руб
Раздел: Более 24 цветов
Набор керамической посуды Disney "Холодное сердце", 3 предмета (в подарочной упаковке).
Предметы набора оформлены красочными изображениями мультгероинями. Набор, несомненно, привлечет внимание вашего ребенка и не позволит ему
472 руб
Раздел: Наборы для кормления

97. Высшая школа и продвижение в науке

98. Уникальный вклад Толстого в науку воспитания и образования

99. Разработка методического пособия для самостоятельной работы студентов по теме: "Газовые законы" (MS Word`97)


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.