Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     Право Право

Безпека банківської діяльності в Україні

Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков
Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение
Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка

РЕФЕРАТ НА ТЕМУ Безпека банківської діяльності в Україні План 1. Вступ. 2. Поняття та завдання безпеки банківської діяльності. 3. Законодавство України, яке регламентує діяльність банків щодо захисту їх безпеки на ринку банківських послуг. 4. Захист права банківської діяльності – частина права інтелектуальної власності. 5. Використана література. 1. Вступ. Безпека підприємницької діяльності є однією із головних умов успішного функціонування бізнесу не тільки в Україні, а й у всьому світі. Практично немає жодної країни, де б цій проблемі не приділялась певна увага. Особливо гостро вона постає в країнах з перехідною економікою, де ринкові механізми перебувають у стадії становлення. У цей період дуже частими є різні кризи політичного, економічного, соціального характеру, недосконалим стає законодавство, значно відстає від реалій життя менталітет населення. Все це є підґрунтям для виникнення різних небезпечних явищ у підприємництві — загроза його існуванню, недобросовісна конкуренція, зростання злочинності. За таких обставин правоохоронні органи не в змозі ефективно протистояти численним правопорушенням. Об'єктивно формується необхідність захисту особистості і бізнесу силами самих підприємців. І однією з основних умов існування та ефективності такого захисту є нормативно-правові заходи, які розробляє держава. Світова практика показує, що захист приватної власності і підприємницької діяльності на 70% здійснюється саме на приватному рівні, тобто без монополії з боку держави. Отже, забезпечення безпеки бізнесу силами приватних органів і організацій є закономірним явищем у суспільстві з ринковими відносинами. Водночас безпека бізнесу є складовою частиною національної безпеки країни, і їй належить відповідна роль у формуванні економічної та соціальної політики. З огляду на це безпека бізнесу набуває ознак самостійного виду діяльності і потребує відповідного правового статусу та регулювання. Саме з цих позицій розглядаються у цьому навчальному посібнику нормативно-правові умови організації безпеки бізнесу, зокрема безпека банківської діяльності як найбільш розвиненого виду безпеки бізнесу в Україні. 2. Поняття та завдання безпеки банківської діяльності. Сьогодні в українських банках склалася певна система безпеки їх діяльності, яку можна розглядати як стан стііікої життєдіяльності, за якого забезпечуються реалізація основних інтересів, пріоритетних цілей банків, захист від зовнішніх і внутрішніх дестабілізуючих факторів незалежно від умов їх функціонування. Основним критерієм ефективності безпеки банківської діяльності є стабільність фінансового і економіч-ноіо стану банку. Метою безпеки банківської діяльності є усунення можливостей завдання банку збитків або упущення ним вигоди, забезпечення його ефективної діяльності та якісної реалізації операцій і угод. Досягнення мети безпеки банківської діяльності забезпе­чується виконанням таких завдань: ♦профілактика та запобігання правопорушенням і злочинним посяганням на власність, персонал та імідж банку; ♦своєчасне виявлення реальних і потенційних загроз банку, проведення заходів щодо їх нейтралізації; оперативне виявлення змін і негативних тенденцій у сферах діяльності, інтересів та інформаційної уваги банку, своєчасне реагування елементів його структури на них; виявлення та формування умов, сприятливих для реалізації банком своїх інтересів; виховання та навчання персоналу банку з питань безпеки; послаблення шкідливих наслідків від акцій конкурентів або злочинців з підриву безпеки банку; збереження і ефективне використання фінансових, матеріальних та інформаційних ресурсів банку.

Сприймаючи безпеку банківської діяльності як багатогранну систему захисту інтересів банку, можна визначити і&quo ;і основні види, під якими розуміють сукупність заходів єдиної спрямованості, шо здійснюються у межах відповідної групи завдань безпеки. Отже, видами безпеки банківської діяльності є: особиста безпека — забезпечення спокійної роботи, вільного переміщення і відпочинку кожного працівника банку. Досягається виконанням усіма працівниками застережних заходів, передбачених умовами та правилами робоги і нормами особистої поведінки, проведенням спеціальних охоронних заходів, вивченням і дотриманням кожним працівником правил поведінки в екстремальних умовах; колективна безпека — забезпечення спокійного, планового і ефективного ритму роботи підрозділів банку. Досягається створенням доброзичливої, спокійної обстановки у колективах, додержанням принципів справедливості, правильними підходами до стимулювання праці, постійним вивченням психологічної обстановки в колективах банку, своєчасним виявленням напруженості у взаєминах працівників, клієнтів і акціонерів банку, запобіганням конфліктним ситуаціям і швидким вирішенням їх, виконанням режимних та охоронних заходів; економічна безпека — забезпечення умов для ефективного проведення банком операцій і здійснення угод, зберігання і раціонального використання кредитних та фінансових ресур­сів банку, надійного зберігання і транспортування готівки та цінностей, правильної експлуатації техніки і обладнання установ банку. Досягається виваженою політикою керівництва банку в усіх сферах банківської діяльності, що забезпечує виправданий ризик та ефективне вкладання коштів; всебічним знанням і врахуванням особливостей ситуації у регіонах, країні та за Ті межами, прогнозуванням Гї розвитку; наявністю інформації про внутрішнє та зовнішнє середовише діяльності банку, ділову, фінансову і виробничу активність клієнтів; створенням ефективного комплексу заходів захисту електронної системи платежів банку і запобіганням витоку коштів шляхом фальсифікації фінансових документів; наявністю таких, шо відповідають встановленим вимогам, місць зберігання готівки, цінностей, технічних засобів, транспорту та обладнання установ банку, вмілою їх експлуатацією, грамотною організацією виконання режимно-охоронних заходів; створенням обстановки бережливого ставлення до майна банку, суворої і неминучої відповідальності за посягання на матеріальні засоби та за їх псування, ефективним плануванням і додержанням правил пожежної безпеки; інформаційна безпека — формування інформаційних ресурсів банку та організація гарантованого їх захисту. Досягається створенням у банку системи збору та обробки інформації, проведенням відповідних заходів шодо і&quo ;ї зберігання та розподілу, визначенням категорій і статусу банківської інформації, порядку і правил доступу до неї, дотриманням усіма працівниками, клієнтами та акціонерами банку норм і правил роботи з банківською інформацією, своєчасним виявленням спроб і можливих каналів витоку інформації та їх перетинанням. Надійність та ефективність банківської діяльності забезпечуються через реалізацію відповідних вимог до системи безпеки банку (безперервність, плановість, конкретність, активність, універсальність та комплексність).

Сили безпеки керуються у своїй діяльності відповідними принципами (додаток 1), в основу яких покладено принцип законності. Останній передбачаї', то шхоли, які здійснюються в необхідних для забезпечення бо імеки банківської діяльності межах, грунтуються на чинному іаконолаистпі України та визнаних міжнародних акіах, носіаноііах Кабінету Міністрів України, указах Президеніа України, нормаїииних актах Національного банку України, мінісіерсіи і ііідомсти, нормативних документах місцевих органів влади іа самого банку. Заходи безпеки банку реалізуються у формі охорони, режиму та інформаційно-аналітичного забезпечення його діяльності. Такі форми реалізації заходів безпеки у практичній діяльності банків найбільш характерні для банківського бізнесу і застосовуються практично всіма банками світу. 3. Законодавство України, яке регламентує діяльність банків щодо захисту їх безпеки на ринку банківських послуг. Аналізуючи нормативно-правові умови безпеки банківської діяльності в Україні, необхітно зазначити, що спеціального законодавства в цій галузі на сьогодні немає. Україна є однією з небагатьох країн світу, де, незважаючи на значне зростання злочинності, приватний сектор економіки позбавлений права на захист власності, підприємницької діяльності та іміджу своїми силами. Є тільки окремі положення законодавчих та нормативних актів про захист бізнесу. В основу дій банку з охорони його власності покладено ст. 54 Закону України &quo ;Про банки і банківську діяльність&quo ;. Згідно з положеннями цієї статті банкам надається право забезпечувати захист банківської інформації, коштів та майна шляхом створення відповідних систем захисту, служб охорони відповідно до законодавства України та нормативних актів Національного банку України. Ці положення Закону створюють відповіані прившеї для банків, на відміну від інших підприємницьких структур, яких вони не стосуються. Останні ж можуть керуватись тільки ст. ст. 27, 28, 29, 42 Конституції України, якими гарантується право на життя, здоров'я та повагу до людини, недоторканність житла та на підприємницьку діяльність. Захист підприємницької діяльності, на жаль, не гарантується жодним законодавчим актом. У такій ситуації підприємці можуть посилатись (що вони і роблять) тільки на ст. З Закону України &quo ;Про підприємництво&quo ;, яка надає право &quo ;без обмежень приймати рішення і здійснювати самостійно будь-яку діяльність, що не суперечить чинному законодавству&quo ;. Виходячи з такого трактування прав підприємців у статті, можна вбачати, що цим надається і право на захист їх діяльності. Водночас законодавство, надаючи це право, одразу ж створює умови для його обмеження. Термін &quo ;згідно з чинним законодавством&quo ;, який вживається майже в усіх законодавчих і нормативних актах, надає право державним органам вводити різні інструменти контролю та державного впливу у вигляді підзаконних актів. Такі умови створені й для охоронної діяльності, в тому числі і щодо банків. За Законом України &quo ;Про ліцензування певних видів господарської діяльності&quo ; охоронну діяльність віднесено до ліцензійних видів діяльності (ст.

Одним з головних завдань УНР було впровадження власних грошей через формування національної грошової системи. Проте, перебуваючи у федеративному зв'язку з Росією, УНР не отримувала з Москви жодної грошової підтримки. Ці та інші факти змусили прискорити процес запровадження власної валюти. Було обрано міністра фінансів М. Туган-Барановського, якого згодом замінив на цій посаді М. Лазаренка, котрий організував Генеральний секретаріат фінансів. Розпочато роботу над формуванням державного бюджету. У час найбільшої необхідності в грошах 4 грудня 1917 року було ухвалено постанову про обіг на рівні з кредитними білетами царського і Тимчасового урядів Росії різних державних позик і купонів до них, як сурогату грошей, із зазначенням терміну — до 1 березня 1918-го. 22 грудня 1917 року Центральна Рада ухвалила Закон про утворення Українського державного банку. Було скасовано відділи російських банків в Україні. Упорядковуючи державне життя України, 19 грудня 1917 року Центральна Рада постановила випустити українські грошові знаки вартістю 100 карбованців

1. Формування та розвиток банківської системи України

2. Планування банківської діяльності

3. Розвиток операцій банківської системи на сучасному етапі економічних відносин в Україні (на прикладі АППБ "Аваль")

4. Безопасность жизнедеятельности (Безпека життєдіяльності)

5. Організація банківської справи

6. Основи банківської справи
7. Складові частини (сектори) ринку позикових капіталів. Поняття банківської ліквідності
8. Сучасна банківська система України та її роль у сучасній економіці країни

9. Інвестиційна політика банків в Україні

10. Банки, що надають послугу SMS-банкінгу в Україні

11. Банківська система України

12. Основи безпеки життєдіяльності

13. Банківське право України: Нормативно-правове регулювання та особливості

14. Розробка технічних засобів обміну інформацією для банківської системи з визначенням та виправленням помилок

15. Банківська система України

16. Фінансова складова діяльності Погребищенського відділення ВАТ "Державний ощадний банк України"

Пеленка Золотой Гусь непромокаемая (трехслойная, на резинке, 120х60 см).
Удобные, дышащие, непромокаемые наматрасники избавят Вас от волнений и беспокойства, обеспечат сохранность матрасу. Надёжно фиксируются
370 руб
Раздел: Наматрасники
Пенал школьный "Леопард", цвет желтый.
Пенал школьный. Материал: силиконовый полимер. Размер: 18х6х6 см. В раскрытом виде выполняет роль подставки, возможность увеличения
372 руб
Раздел: Без наполнения
Угольник для класса, деревянный.
314 руб
Раздел: Угольники

17. Організаційна та правова регламентація діяльності митного органу України (МОУ) на прикладі діяльності Київської обласної митниці

18. Аналіз діяльності комерційних банків

19. Використання та облік вексельного обігу в Україні, його контроль, значения в діяльності підрпиємства

20. Модель фінансової діяльності комерційного банку та її застосування на прикладі АКБ "Правекс-банк"

21. Національний банк України

22. Національний банк України та особливості його функціонування
23. Присутність іноземного банківського капіталу в Україні
24. Розвиток іпотеки в Україні та місце банків у ньому

25. Розрахунки обов’язкових економічних нормативів регулювання діяльності комерційних банків

26. Шляхи вдосконалення кредитної діяльності ПАТ "Райффайзен Банк Аваль"

27. Історія діяльності товарних бірж в Україні

28. Аналіз ризику факторингової діяльності банківських структур

29. Депозитні операції банків на фінансовому ринку України (за матеріалами АТЗТ "АК ПРОМІНВЕСТБАНК")

30. Особливості та проблеми використання системи електронних платежів "Клієнт-Банк" на підприємствах України

31. Державне правове регулювання рекламної діяльності в Україні

32. Загальні засади правоохоронної та правозахисної діяльності в Україні

Набор разделочных досок на подставке (4 штуки ).
Материал: пластик. Количество: 4 штуки. Каждая доска для определенных продуктов.
2090 руб
Раздел: Пластиковые
Стиральный порошок "INDEX", универсал, 4500 грамм.
Предназначение: для стирки изделий из хлопчатобумажных, льняных, синтетических тканей, а также тканей из смешанных волокон (кроме изделий
786 руб
Раздел: Стиральные порошки
Сумка-транспортный чехол усиленная для колясок "Книжка".
Сумка чехол выполнена из прочной и легко чистящейся ткани оснащена двумя ручками для переноски. Размеры: 93x50x36 см.
907 руб
Раздел: Дождевики, чехлы для колясок

33. Нормативно-правове забезпечення патентної діяльності в Україні

34. Архівні матеріали ЦДАГО України та ЦДАВО України з проблеми діяльності інституту червоної професури у 20-30-ті роки ХХ ст

35. Адміністративний примус в правоохоронній діяльності міліції в Україні

36. Паблік рілейшенз як інструмент маркетингу у діяльності комерційного банку на прикладі АКБ "Правекс-Банк"

37. Наукове обґрунтування оптимізації системи профілактики інвалідизуючих захворювань у військовослужбовців служби безпеки України

38. Зовнішньоекономічні операції між українськими та французькими суб’єктами підприємницької діяльності (на прикладі експорту соняшника)
39. Митні процедури та процедури ліцензування імпорту в організації зовнішньоекономічної діяльності підприємства (на матеріалах ТОВ "Рамірент Україна")
40. Особливості та інструменти митно-тарифного регулювання міжнародної економічної діяльності в Франції відносно експорту-імпорту насіння соняшника та соняшникової олії в Україну та з України

41. Безпека діяльності підприємства

42. Бізнес-етика в міжнародних відносинах та особливості етичної бізнес-діяльності в Україні

43. Довгострокова політика України по забезпеченню енергетичної безпеки на підставі аналізу геополітичних планів і перспектив головних провідних країн світу–Росії та США

44. Адаптація світового досвіду до умов діяльності фінансових посередників України (в аспекті діяльності інвестиційних фондів)

45. Аналіз інвестиційної діяльності в Україні та шляхи її розвитку

46. Факторингові операції в діяльності комерційних банків

47. Аналіз та удосконалення системи оцінки ефективності виробничої діяльності інструментального цеха оснастки допоміжного виробництва підприємства по виробництву меблів ЗАТ "Новий Стиль Україна" (м. Харків)

48. Економічна і національна безпека України

Каталка Glory "Утка" музыкальная (синяя).
Детская каталка Glory "Утка" - легкая модель из пластика, которая управляется рулем с пищалкой. Сзади каталка оснащена спинкой
606 руб
Раздел: Каталки
Доска чертежная Attache Selection, А3, 51x36,4 см.
Чертежная доска формата A3 размер доски 51x36.4 см. Профессиональная чертежная доска формата А3 с набором регулируемых уголков. Легкая в
2062 руб
Раздел: Циркули, чертежные инструменты
Доска пробковая для объявлений А3, 342x484 мм.
Пробковая поверхность доски позволяет легко размещать информацию и объявления с помощью кнопок, офисных булавок и т.п. Широко используется
322 руб
Раздел: Прочее

49. Нецінові фактори, недискреційна фіскальна політика, соціальний захист. Центральний банк України

50. Сучасні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні

51. Атомна енергетика України і РПС

52. ПОДАТКИ ТА ПОДАТКОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ

53. Федеральный банк Германии

54. Судебная реформа на Украине (Судова реформа в Укра©нЁ)
55. Народный депутат Украины (Народний депутат України)
56. Конституционный Суд Украины (Конституційний Суд України)

57. Політичні права і свободи громадян України

58. Кримінальний кодекс України (Проект криминального кодекса Украины, варианты 1998-2001гг.)

59. Міграція робочої сили (юридичний аспект) (WinWord 97 (на укр языке))

60. Медицинская терминология как составная часть украинского языка. История украинской медицинской терминологии (Медична термінологія як складова частина української лексики)

61. Дисидентство на Украине (Дисидентський рух в Україні)

62. Гетьманство України: Богдан Хмельницький (Гетманство Украины. Богдан Хмельницкий)

63. Вплив моральних якостей вчителів на процес формування майбутніх громадян України

64. Политические партии Украины (ПолЁтичнЁ партЁ© на Укра©нЁ)

Игра логическая "IQ-Колечки".
Сможете ли вы найти недостающее звено? Расставьте все детали головоломки на игровом поле. Будь внимателен! Звеньев деталей 36, а свободных
680 руб
Раздел: Игры логические
Кепка "Zabivaka", детская, размер 52.
Этот обаятельный, улыбчивый символ Чемпионата мира по футболу ещё и сувенир в память о событии мирового масштаба на всю жизнь! Размер: 52.
471 руб
Раздел: Брелоки, магниты, сувениры
Пенал "Автомобиль N 1".
Обтекаемый корпус, яркие цвета, стремительный силуэт - лучшие качества гоночного автомобиля есть и у нашего пенала, повторяющего его
434 руб
Раздел: Без наполнения

65. Український мандрівний філософ Г. Сковорода

66. Государственный банк России

67. Коммерческий банк и система денежных расчетов

68. Нацiональний Банк Украiни: статус i завдання

69. Вексельний обіг і перспективи його розвитку в Українi

70. Зовнішньоекономічна діяльність комерційних банків (Внешнеэкономическая деятельность комерческих банков)
71. Центральный банк
72. Центральный банк и его функции

73. Центральный банк Российской Федерации. Его функции и деятельность на современном этапе

74. Отчет о прохождении учебно-ознакомительной практики в ОАО "АТФ Банк" в Костанае

75. Значення харчової промисловостi у соцiальному та економiчному розвитку України

76. Африканский банк развития

77. Поліграфічна промисловість України. II роль та перспективи розвитку

78. Фінансовий механізм зовнішньоекономічної діяльності

79. Центральный банк РФ. Его функции и политика

80. Iсторія виникнення та становлення державності України: 20 ст

Набор детской посуды "Белоснежка", 3 предмета.
Набор посуды для детей включает в себя три предмета: суповую тарелку, обеденную тарелку и кружку. Набор упакован в красочную, подарочную
397 руб
Раздел: Наборы для кормления
Говорящий планшетик "Сказочка".
Говорящий планшетик "Сказочка" воспроизводит 30 песенок, сказок и стихов. Если нажать на кнопку, то ребенок услышит любимых
467 руб
Раздел: Планшеты и компьютеры
Настольная игра "Каркуша. Маленький Сад".
Пришла пора собирать урожай! Так же думает чёрная ворона, прилетевшая в сад, чтобы полакомиться спелой вишней, наливными яблоками, сочной
490 руб
Раздел: Классические игры

81. Історія України

82. Виникнення та формування українського етносу

83. Гетьман Іван Мазепа - державний та політичний діяч України

84. Господарство України на рубежі 18-19 столітть

85. Економічне становище в Україні в 50-60-х роках ХХ століття

86. Київська Русь та її місце в історичній долі українського народу
87. Період гетьманщини України
88. Походження людини та її поява на території України

89. Роль Пласта на Україні В ХХ столитті

90. Україна після смерті Богдана Хмельницького

91. УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКІ ВІДНОСИНИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

92. Антифеодальні виступи селян в Україні у другій половині XVI – першій половині XVII ст

93. Створення, програми та діяльність Укр. і Рос. партій на поч. ХХ ст.

94. Україна 20-х - початку 30-х років. Нова економічна політика. Голодомор 1921-1922 рр.

95. Культура Київської Русі.

96. Обычаи и обряды украинского народа (Звичаи та обряди українського народа)

Логический теремок.
Прекрасная развивающая и обучающая игрушка для Вашего малыша. Развивает логику, моторику рук, а также восприятие цвета и формы. Цвет
759 руб
Раздел: Сортеры, логические игрушки
Набор детской посуды "Лиса".
Набор посуды детский "Лиса". В комплекте 3 предмета: - тарелка суповая диаметром 15 см, - тарелка обеденная диаметром 17,5 см, -
397 руб
Раздел: Наборы для кормления
Фигурки "FIFA 2018. Забивака. Header", 3 штуки, 6 см.
Этот обаятельный, улыбчивый символ Чемпионата мира по футболу ещё и сувенир в память о событии мирового масштаба на всю жизнь! Уже
449 руб
Раздел: Игрушки, фигурки

97. Історія розвитку криміналістики в Україні

98. Мистецтво в структурі людської життєдіяльності

99. Мозаїки Київської Русі


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.