Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Напрямки ефективного використання основних фондів в сучасних умовах господарювання на базі ДП "Лужанський експериментальний завод"

Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее
Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки

Міністерство освіти і науки України ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ЮРІЯ ФЕДЬКОВИЧА Кафедра економіки підприємстваКурсова робота Напрямки ефективного використання основних фондів в сучасних умовах господарювання на базі ДП “Лужанський експериментальний завод”студента 3-го курсу групи 331 економічного факультету МАТЕЙЧУКА Д. І. Науковий керівник канд. екон. наук, доцент КСЬОНДЗ С. В.Чернівці 2008 ЗмістВступ4 Розділ 1. Теоретичні основи ефективного використання основних фондів підприємств в сучасних умовах господарювання5 1.1 Місце та роль основних фондів у формуванні результатів господарської діяльності промислових підприємств5 1.2 Методичні підходи щодо складу, структури та оцінки основних фондів промислових підприємств7 1.3 Система показників ефективного використання основних фондів на підприємствах12 1.4 Висновки до розділу 114 Розділ 2. Дослідження ефективного використання основних фондів на &quo ;Лужанському експериментальному заводі&quo ; за 2006-2007рр17 2.1 Техніко-економічна характеристика господарської діяльності на досліджуваному підприємстві17 2.2 Оцінка складу та структури основних фондів досліджуваного підприємства за балансовою, відновною, та залишковою вартістю19 2.3 Аналіз показників ефективного використання основних фондів на підприємстві, що досліджується24 2.4 Висновки до розділу 227 Розділ 3. Шляхи вдосконалення ефективного використання основних фондів на &quo ;Лужанському експериментальному заводі&quo ;28 Висновки і пропозиції33 Список використаних джерел35 ВступАктуальність теми дослідження. За останні роки в Україні відбулись і відбуваються глибокі економічні зміни. За час, що минув від початку радикальної реформи адміністративно-командної системи економіки, значною мірою трансформувались умови функціонування всіх складових ланок економіки, в тому числі й насамперед – сфера фінансових відносин у суспільстві. Сучасний етап розвитку нашої держави вимагає особливої уваги до оцінки фінансово-економічного стану підприємства як первинної, основної, самостійної ланки народного господарства, що створює конкретні економічні блага, а отже є першоосновою національного багатства України. У період переходу до ринкової економіки конкурентної боротьби між товаровиробниками особлива увага повинна приділятися підвищенню ефективності використання основних фондів, а також визначення їх потреби на наступні роки, оскільки від їх раціонального використання залежать усі техніко-економічні показники: випуск продукції, її собівартість, продуктивність праці, прибуток, рентабельність, фінансовий стан. Саме тому кожне підприємство повинно постійно відтворювати, оновлювати свої основні фонди через капітальні вкладення. Оскільки це покаже які витрати і надходження буде мати підприємство в плановому періоді. Тому дане питання є на сьогодні надзвичайно актуальним і важливим. Мета та завдання дослідження. Метою курсової роботи є дослідження потреби підприємства в основних фондах, а також їх складу, структури, стану, забезпеченості та ефективності використання та вплив на темпи підвищення обсягу виробництва підприємства.

Виходячи із наявної мети, можна поставити такі завдання: Провести аналіз стану і забезпеченості підприємства та його структурних підрозділів основними фондами, відповідність їх складу, структури та технічного рівня виробничій програмі підприємства. Оцінити ступінь ефективності використання основних фондів. Визначити значення основних фондів у відтворювальному процесі підприємства. Розрахувати потребу підприємства в основних фондах на наступний рік. Об’єктом дослідження даної роботи є “Лужанський експериментальний завод”. Структура та обсяг курсової роботи. Для висвітлення теми і розкриття завдань роботу поділено на вступ, 3 розділи та висновок. У першому розділі розкриваються теоретично значення відтворювального процесу основних фондів як складової частини ефективності управління підприємством. Другий розділ роботи присвячений дослідженню загального обсягу, структури, стану, забезпеченості, ефективності використання основних фондів і їх вплив на темп обсягу виробництва підприємства за 2006-2007 роки. В третьому розділі розглядається визначення потреби підприємства в основних фондах на наступний рік. Обсяг курсової роботи – 35 сторінок. Методологічною та інформаційною основою для написання курсової роботи стали законодавча та нормативна база України, праці видатних вітчизняних та зарубіжних економістів і практиків, періодичні видання, а також статистична звітність підприємства. Розділ 1. Теоретичні основи ефективного використання основних фондів підприємств в сучасних умовах господарювання1.1 Місце та роль основних фондів у формуванні результатів господарської діяльності промислових підприємствВідповідно до П(С)БО 7 “Основні фонди” під основними фондами розуміють матеріальні активи, які підприємство утримує з метою використання для виробництва або постачання товарів, надання послуг, здавання в оренду, для здійснення адміністративних або соціально-культурних функцій, якщо очікуваний строк їх використання більше одного року або операційного циклу (якщо він більше одного року) . Основні фонди поділяються на фонди виробничого й невиробничого призначення. Виробничі основні фонди - це частина основних фондів, яка бере участь у процесі виробництва тривалий час, зберігаючи натуральну форму. Вони належать до таких видів діяльності – промисловість, будівництво, автомобільний транспорт, зв’язок, торгівля та ін. Невиробничі основні фонди – це житлові будинки та інші об’єкти соціально-культурного обслуговування, які знаходяться на балансі підприємства (охорона здоров’я, освіта, культура). Виробничі основні фонди беруть участь у процесі виробництва. Вартість свою переносять на вироблений продукт поступово, частинами, в міру використання і поновляються через капітальні вкладення. На відміну від виробничих основних фондів невиробничі основні фонди не беруть участі в процесі виробництва і не переносять своєї вартості на вироблений продукт. Відтворюються вони тільки за рахунок прибутку, який залишається в розпорядженні підприємства. Незважаючи на те, що невиробничі основні фонди безпосередньо не впливають на обсяг виробництва, збільшення цих фондів пов’язане з поліпшенням добробуту працівників підприємства.

Це в кінцевому рахунку позитивно позначається на результатах діяльності підприємства, на зростання продуктивності праці . Згідно з П(С)БО 7 “Основні фонди” до складу основних фондів включають: 1. Земельні ділянки. 2. Капітальні витрати на поліпшення земель. 3. Будинки, споруди та передавальні пристрої. 4. Машини та обладнання. 5. Транспортні засоби. 6. Інструменти, прилади, інвентар (меблі). 7. Робоча і продуктивна худоба. 8. Багаторічні насадження. 9. Інші основні фонди . Не належать до основних фондів: 1. Предмети терміном служби менше одного року незалежно від їх вартості. 2. Предмети вартістю до 500 гривень за одиницю (за ціною придбання) незалежно від терміну служби. При цьому гранична вартість предметів, що не належать до основних фондів, може змінюватися Міністерством фінансів України. 3. Спеціальні інструменти і спеціальні пристосування підприємств серійного і масового виробництва певних виробів або для виготовлення індивідуального замовлення незалежно від їхньої вартості. 4. Спеціальний одяг, спеціальне взуття, а також постійні речі незалежно від їхньої вартості і терміну служби. 5. Формений одяг, призначений для видачі працівникам підприємства, незалежно від вартості і терміну служби . Співвідношення окремих груп основних фондів становить їх структуру. Поліпшення структури основних виробничих фондів, передусім підвищення питомої ваги активної їх частини, сприяє зростанню виробництва, зниженню собівартості продукції, збільшенню грошових нагромаджень підприємства . Для обчислення амортизаційних відрахувань основні фонди поділяють на такі групи: 1. Будівлі, споруди, їх структурні компоненти та передавальні пристрої. 2. Автомобільний транспорт та вузли, запасні частини до нього, меблі, побутові, електричні, оптичні і електромеханічні прилади та інструменти. 3. Інші основні фонди. 4. Електронно-обчислювальні машини, інші машини для автоматичного оброблення інформації, інформаційні системи, телефони, мікрофони, рації . Підприємству не байдуже, в яку групу основних виробничих фондів вкладати кошти. Воно зацікавлене в оптимальному підвищенні питомої ваги машин, устаткування, тобто активної частини основних фондів, які обслуговують процес виробництва і характеризують виробничі можливості підприємства. Ясна річ, що для забезпечення нормального функціонування активних елементів основних фондів необхідні будівлі, споруди, інвентар, тобто пасивна частина основних фондів . Основні виробничі фонди здійснюють господарський оборот (кругообіг), що складається з таких стадій: знос, амортизація, нагромадження коштів для повного відтворення основних фондів шляхом здійснення капітальних вкладень. Конкуренція спонукає підприємство оновлювати основні фонди і здійснювати їх прискорене списання з метою нагромадження фінансових ресурсів для наступного вкладення коштів у придбання більш прогресивного устаткування, впровадження нових технологій та інше поліпшення основних фондів . 1.2 Методичні підходи щодо складу, структури та оцінки основних фондів промислових підприємств Щодо методики аналізу складу, структури та забезпеченості підприємства основними фондами, то аналіз розпочинають, як правило, з оцінки змін у наявності основних фондів на кінець звітного періоду порівняно з початком та визначенням темпів зростання.

Впервые эта песня прозвучала по радио 29 мая 1960 года. Первые ее такты стали позывными еженедельной воскресной передачи "С добрым утром!" Но необходимо ко всему подходить исторически: что было абсолютно неприемлемым в обстановке ожесточенной классовой борьбы, стало возможным и даже в отдельных случаях полезным в других исторических условиях. Может быть, еще через треть века, когда основные фонды СССР увеличатся еще на 650% (в круглых цифрах), мы издадим "Стихотворения" Осипа Мандельштама и не будем спускать ассенизационный коллектор на литератора, который сказал не так. С добрым утром! Доброй ночи! Приятного аппетита! Дайте писателю удобную квартиру с теплым ватером! И ведь, действительно, дают. Особенно тем, кто хорошо пишет. Более обобщенный образ художественной жизни этих лет дает нам решение Федерации организаций советских писателей. Из этого документа мы узнаем о десятке деятелей литературы, театра и музыки, приложивших громадные усилия, чтобы создать гнусные произведения во всех доступных им жанрах. "Фракция (Ленинградского отдела ФОСПа. - А. Б.) относит к числу неприкрыто чуждых и вредных произведений последний роман Каверина "Художник неизвестен", воспроизводящий сугубо идеалистические взгляды на искусство и роль художника. "Сумасшедший корабль" Ольги Форш, - вещь, помещенная без всякого редакционного примечания со стороны редакции журнала "Звезда" также проникнута идеалистическими тенденциями и носит враждебный ленинской культурной революции характер

1. Аналіз ефективності використання основних фондів на підприємствах харчової промисловості (на прикладі ЗАТ "Фудс Компані")

2. Підвищення економічної ефективності використання основних фондів операційної діяльності підприємства

3. АПК в сучасних умовах господарювання

4. Аналіз ефективності використання основних засобів

5. Особливості аналізу та ефективності використання основних засобів підприємства

6. Особливості інвестиційної політики держави в сучасних умовах. Антикризова інвестиційна політика та її напрямки
7. Соціально – економічні аспекти використання інтелектуальної власності в сучасних умовах
8. Амортизация основних фондов (Амортизація основних фондів)

9. Амортизация основных фондов

10. Амортизация основных фондов (Украина)

11. Основные фонды и оборотные средства предприятия

12. Переоценка основных фондов

13. Основные фонды и оборотные средства строительной организации

14. Оптимизация использования основных фондов

15. Статистическое изучение основных фондов предприятия

16. Основные фонды

Френч-пресс АК-719/60 "Alpenkok", 600 мл, бежевый.
Объем: 600 мл. Френч-пресс из упрочненного стекла в корпусе из высококачественного термостойкого пластика. Упрочненное стекло,
312 руб
Раздел: Френч-прессы
Ручка перьевая "Silk Prestige", синяя, 0,8 мм.
Перьевая ручка Silk Prestige. Перьевая ручка Golden Prestige. Ручка упакована в индивидуальный пластиковый футляр. Цвет корпуса:
375 руб
Раздел: Металлические ручки
Сменная кассета "Барьер 7", для воды с повышенным содержанием железа, для всех типов фильтров "Барьер", 2.
Кокосовый активированный уголь очищает от активного хлора, органических загрязнений и т.д. Обработка активированного угля серебром
551 руб
Раздел: Фильтры для воды

17. Оценка влияния способов амортизации основных фондов на рационализацию денежных потоков производственной компании

18. Сравнительная оценка эффективности использования финансового лизинга и банковского кредита при приобретении основных фондов

19. Анализ эффективности использования основных фондов

20. Статистика основных фондов

21. Воспроизводство основных фондов

22. Основные фонды
23. Основные фонды рыночного предприятия
24. Економічна сутність основних фондів підприємства та шляхи їх відтворення

25. Анализ использования основных фондов предприятия

26. Підвищення ефективності використання техніки при вирощуванні багаторічних трав і заготівлі сіна з застосуванням підбирачів кормів і досушування сіна методом активного вентилювання

27. Индексация основных фондов

28. Контроль та ревізія використання основних засобів

29. Методично-організаційні положення обліку операцій з придбання і використання основних засобів на підприємстві

30. Облікова політика та її призначення з метою ефективного використання в теорії та практиці бухгалтерського обліку

31. Основные фонды предприятия в условиях перехода к рыночной экономике

32. Рациональное использование основных фондов

Комод "Радуга" (четырехсекционный).
Комод "Радуга" - красочный, практичный, удобный и мобильный. Украшен забавным декором. Имеет четыре удобные секции для хранения
1372 руб
Раздел: Комоды, тумбы, шкафы
Коврик-пазл "Винни".
Коврик выполнен из экологически безопасного полимерного материала, обладающего большой плотностью, высоким сопротивлением нагрузкам на
837 руб
Раздел: Прочие
Трикотажная пеленка кокон для девочки "Bambola".
Состав: интерлок, хлопок 100%. Возраст: 0-3 месяца.
421 руб
Раздел: Пелёнки

33. Учёт основных фондов, нематериальных активов и вложение в необоротные активы

34. Амортизація основних фондів

35. Цивільна оборона в сучасних умовах

36. Стратегія ефективного використання прибутку на підприємстві

37. Тенденції розвитку світового ринку послуг у сучасних умовах

38. Стратегії розвитку підприємств в ринкових умовах господарювання
39. Особливості вивчення математики в профільних класах у сучасних умовах
40. Основні напрями сучасної психології релігії

41. Відтворення основних фондів автомобільного транспорту

42. Основные фонды судостроительного предприятия и расчет себестоимости изготовления поперечной переборки

43. Аналіз ефективності використання матеріальних активів підприємтсва на прикладі готелю "Домус готель"

44. Аналіз ефективності використання оборотного капіталу

45. Механизм финансирования инвестиций в основные фонды

46. Оценка основных фондов и налоги

47. Финансы и основные фонды предприятия

48. Амортизационные отчисления, их место и роль в воспроизводстве основных фондов

Светильник "Черепаха", желтый.
Интересный светильник-ночник в виде игрушки «Черепаха». Три режима работы. Батарейки АА - 3 шт. Есть возможность запитать светильник от
449 руб
Раздел: Необычные светильники
Пазл "Собака", 697 элементов.
Собака и человек вместе с глубокой древности. Собрав этот пазл, Вы получите уникальное фигурное изображение самого верного друга человека
315 руб
Раздел: Пазлы (400-999 элементов)
Чайный набор 2 предмета "Вавилон", 210 мл.
Чайный набор 2 предмета (серебро). Объем: 210 мл. Материал: фарфор.
368 руб
Раздел: На 1 персону

49. Анализ основных фондов ОАО "Любанский сыродельный завод", уровня средств МТО, влияющих на качество продукции

50. Аналіз ефективності використання виробничого потенціалу підприємства ВАТ "Жовтоводський хлібозавод"

51. Зношення, амортизація та відновлення основних фондів підприємства

52. Обґрунтування стратегії ефективного використання потенціалу підприємства “УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ”

53. Основные фонды

54. Основные фонды
55. Основные фонды и прибыль предприятия
56. Основные фонды организации (предприятия) и способы улучшения их использования

57. Основные фонды предприятия

58. Основные фонды предприятия

59. Основные фонды предприятия

60. Основные фонды предприятия

61. Основные фонды предприятия

62. Основные фонды предприятия и их использование

63. Основные фонды предприятия и повышение эффективности их использования (на примере ОАО "ТАИФ-НК")

64. Основные фонды предприятия. Анализ и методика расчета на примере предприятия

Фигурки "FIFA 2018. Забивака. Celebrating", 3 штуки, 6 см.
Этот обаятельный, улыбчивый символ Чемпионата мира по футболу ещё и сувенир в память о событии мирового масштаба на всю жизнь! Уже
449 руб
Раздел: Игрушки, фигурки
Карандаши цветные Faber-Castell "Grip", 12 цветов.
Эргономичная треугольная форма корпуса карандаша "Grip" обеспечивает правильный захват карандаша тремя пальцами. Массажные
627 руб
Раздел: 7-12 цветов
Сушилка для белья Vileda "Мультифлекс".
Компактная (занимает мало места, удобно размещать даже в небольшом помещении). Очень устойчивая. С защитным покрытием от воздействий
5739 руб
Раздел: Сушилки напольные

65. Основные фонды, оборотные средства и себестоимость продукции предприятия

66. Підвищення ефективності використання оборотних засобів

67. Понятие об основных фондах

68. Статистический анализ основных фондов

69. Учет и оценка основных фондов предприятия

70. Характеристика системы показателей эффективности использования основных фондов предприятия общественного питания
71. Эффективность использования основных фондов
72. Эффективность использования основных фондов

73. Эффективность использования основных фондов предприятия и её влияние на финансовые результаты (на примере ОАО "Смоленская городская типография")

74. Анализ состояния и использования основных фондов

75. Анализ состояния и использования основных фондов МУП "Водоканал"

76. Проблема формування ринку праці в сучасних умовах

77. Состояние основных фондов: состав, структура и показатели эффективного использования на примере ООО "Молоко"

78. Основные напрвления технического и иновационного развития ПО "Минский тракторный завод"

79. Ефективність використання і відтворення основних засобів: оцінка і шляхи підвищення

80. Основні напрями в сучасній зарубіжній кримінології

Муфты-варежки для коляски Bambola (шерстяной мех + плащевка лайт), темно-синие.
Муфты-варежки на ручку коляски представляют собой 2 варежки, которые подходят для всех типов колясок и очень легко одеваются, защищая Ваши
530 руб
Раздел: Муфты на ручку
Фоторамка "Poster lux black".
Фоторамка из пластика со стеклом. Формат 30х40 см. Материал: пластик. Оформление рамки: стильная пластиковая узкая окантовка, выкрашена в
454 руб
Раздел: Размер 30x40
Трусики для девочек Moony, 9-14 кг, 44 штуки.
Дышащий материал отлично испаряет пот, а специальные рассеивающие ячейки эффективно впитывают "детские неожиданности" и
1423 руб
Раздел: Обычные

81. Страхование основных производственных фондов предпринимательских фирм

82. Основні напрямки фінансового аналізу

83. Анализ и использование основных производственных фондов и оборудования

84. Воспроизводство основных производственных фондов

85. Основные производственные фонды предприятия связи

86. Використання комп’ютерних технологій в сучасному діловодстві
87. Основні види ризику в операціях із використанням іноземної валюти
88. Ефективність функціонування особистих селянських господарств в ринкових умовах

89. Основные производственные (сельскохозяйственного и несельскохозяйственного назначения) и непроизводственные фонды предприятия

90. Методи підвищення ефективності виробництва і використання кормів за цілорічно однотипної годівлі високопродуктивних корів

91. Облік запасів і аналіз ефективності їх використання

92. Анализ состава и технического состояния основных производственных фондов предприятия

93. Актуальність вирішення трудових спорів та основні напрямки реформування законодавства у цій сфері

94. Сучасна концепція прав людини, її втілення в основних принципах конституційно-правового статусу людини і громадянина

95. Використання сучасних можливостей судових експертиз у слідчій діяльності

96. Основні напрямки зовнішньої політики СРСР в 1933–1939 рр.

Швабра "York. Salsa", с рукояткой.
Сменную насадку Вы замените быстро и без особых хлопот. На конце черенка - пластиковый подвес-держатель. Черенок пластиковый, насадка -
452 руб
Раздел: Швабры и наборы
Набор мисок Mayer & Boch "Фиалки".
Набор эмалированных мисок из 10 предметов: миска (5 штук) + крышка (5 штук). Материал: углеродистая сталь. Эмалированное покрытие. Крышка:
487 руб
Раздел: Наборы
Накладка на унитаз "Бегемотик", белая.
Накладка на унитаз подходит ко всем стандартным туалетам. Кроме того, благодаря краям предотвращающим скольжение легко и твердо
302 руб
Раздел: Сиденья

97. Аналіз основних напрямків мистецтва модернізму

98. Основні принципи формування зовнішньої торгівлі в Україні на сучасному етапі

99. Значення маркетингу в підвищенні ефективності роботи підприємства в умовах ринкової економіки


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.