Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Политология, Политистория Политология, Политистория

Проблема національних меншин України у внутрішній політиці центральної ради

Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения
Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики

На сучасному етапі з проблемами забезпечення прав національних меншин в поліетнічній Україні безпосередньо пов'язані досягнення національної злагоди в суспільстві, забезпечення державного суверенітету і територіальної цілісності, формування національно-державної ідентичності, утвердження власного іміджу на зовнішньополітичній арені тощо. Історичний досвід свідчить, що порушення цих основоположних засад етнополітики за певних обставин може загрожувати підривом основ життєдіяльності будь-якого багатонаціонального суспільства. Поліетнічний склад населення України спонукає державу до пошуків відповідного механізму її функціонування, який би упереджував протистояння в суспільстві за етнічною, мовною чи культурною ознаками. У цьому контексті особливої ваги набуває вивчення вітчизняного досвіду у формуванні механізму забезпечення прав національних меншин. Серед дослідників проблеми розвитку та становлення етнонаціональної політики України слід виділити І.Кураса, О.Майбороду, В.Наулка, М.Панчука, Ю.Римаренка, В.Трощинського, О.Рафальського, Л.Рябошапко, Б.Чирка та ін. їхні дослідження містять цінний теоретичний і фактичний матеріал, що дає можливість найбільш достовірно оцінити та окреслити основні напрямки розвитку процесів, пов'язаних із етнополітичними проблемами національних меншин України як доби Центральної Ради, так і на сучасному етапі. У запропоновоній статті робиться спроба проаналізувати формування та еволюцію політики Центральної Ради України щодо національних меншин та окреслити значення та вплив вказаної політики на становлення і розвиток сучасної української етнополітики. Можливості практичної реалізації ідей самостійного етнополітичного розвитку України в XX столітті відкриваються лише в 1917 році. Саме відтоді починає формуватися політика Української держави у сфері регулювання міжнаціональних відносин. Очолили цей процес М.Грушевський, В.Винниченко, С.Єфремов, П.Христюк та ряд інших політичних діячів та мислителів. Якщо спробувати окреслити завдання, що постають перед ними, то слід виділити перш за все такі напрямки: по-перше, втілити ідеї федералізму у практику політичного життя і, по-друге, виробити концепцію етнополітичних перетворень в Україні з активним залученням до неї представників усіх національностей, які населяли територію України. Відновлення української державності розпочалося зі створення Центральної Ради (17 березня 1917 р.), керівництво якої піклувалось про впровадження принципів автономії й федерації в найважливіші законодавчі акти, що знайшло вияв у трьох перших Універсалах. Провідні діячі української революції прагнули сформувати правову базу регулювання міжнаціональних відносин в поліетнічній країні, де кожен четвертий мешканець був неукраїнцем. Так, ще на початку діяльності Центральної Ради М.Грушевський підкреслював, що оборонці української національності не будуть націоналістами. У брошурі &quo ;Вільна Україна&quo ; він запропонував визнати &quo ;всякі прояви українського шовінізму, виключності, нетолерантності супроти інших народностей національним злочинством&quo ;1. Принципово не погоджуючись з гаслом &quo ;Україна - для українців!&quo ; (за яким стояли М.М

іхновський та його прихильники), М.Грушевський засуджував прояви національної нетерпимості та екстремізму, чинив усе можливе для нормалізації міжетнічних відносин в Україні. В даному контексті важливо зазначити, що на початку XX ст., за даними перепису населення Російської імперії у 1897 році, на землях України мешкало понад 4 млн.представників національних меншин, серед яких 2 млн. росіян, 1,6 млн. євреїв, 377,9 тис. німців, 267,9 тис. поляків, 185,5 тис. молдаван, 58,2 тис. греків та ін.2 Першим актом законодавчого характеру був І Універсал, що проголосив необхідність вироблення вітчизняних законів і самостійного порядкування на своїх власних землях. Центральна Рада закликала всі села, волості і міста організувати свою власну владу і підкоритися Центральній Раді, взявши до уваги права й інтереси національних меншин: &quo ;в городах і тих місцях, де українська людність живе в суміж з іншими національностями, -говорилось в Універсалі, - приписуєм нашим громадянам негайно прийти до згоди й порозуміння з демократією тих національностей і разом з ними приступить до підготовки нового правильного життя&quo ;.3 Крім цього, Центральна Рада висловила надію, що &quo ;народи неукраїнські, що живуть в нашій землі, також дбатимуть про лад та спокій в нашім краю і в цей тяжкий час бездержавного безладдя дружно, одностайно з нами стануть до праці коло організації автономії України&quo ;. У II Універсалі (3 липня 1917 р.) Центральна Рада закликала представників усіх національностей, які мешкали в Україні, до участі у керівництві державою і надавала їм право бути обраними до Центральної Ради. Зокрема, було зазначено: &quo ;.Українська Центральна Рада обрана народом через його революційні організації, незабаром буде доповнена на справедливих основах, представниками інших народностей, що живуть в Україні&quo ;.4 Тим самим Центральна Рада, визнала потенції національних меншин в їх самоорганізації та надала можливість брати активну роль у політичному житті. 28 липня 1917 року Мала Рада внесла пропозицію поповнити Українську Центральну Раду 247-ма представниками національних меншин з числа тих партій і груп, які на цей час мали місце у Малій Раді. Комісія, що розробила цей проект, виходила з того, що в Раді має бути 570 українців, таким чином на долю національних меншин припало 247 місць, тобто 30% всього складу. На 4-ій сесії Української Центральної ради було вирішено надати у Центральній Раді 104 місця представникам росіян, 50 - євреям, 20 полякам, 15 місць надавалось громадським організаціям від молдован, 4 - німцям, 3 - татарам та по одному від білорусів, чехів, болгар. Таким чином, з 792 членів Української Центральної Ради 198 мали обиратися від неукраїнців 5. Аналітичне осмислення даного факту засвідчує, з одного боку, бажання УЦР досягти принципової підтримки усіма етносами держави своєї політики, а з іншого, що настрої, які панували в тогочасній українській еліті, мали демократичний характер, позбавлений будь-яких шовіністичних елементів. Дослідник О.М.Мироненко вказує, що Центральна Рада надавала винятково великого значення національно-культурному розвитку інших народів, оскільки з першого і до останнього дня існування Генерального секретаріату та Ради народних міністрів у їх складі функціонувало Генеральне секретарство (міністерство) з міжнаціональних справ і три товариша секретаря (міністра) - з російських справ, з єврейських справ та з польських справ.

Компетенція цих відомств була досить широкою. Так, наприклад, у міністерстві польських справ діяли три департаменти: департамент освіти, до якого входили відділ мистецтва, відділ середніх шкіл, департамент національного самоврядування з організаційним відділом, департамент.загальної канцелярії, що поділявся на військовий відділ, відділ преси і інформації та загальний відділ.6 Така структура характеризує і напрями роботи міністерства щодо розвитку культури, освіти, мистецтва та організації національних меншин. Для ілюстрації значення подібних заходів Центральної Ради в розвитку та самоорганізації національних меншин в Україні наведемо такий приклад. Процеси самоорганізації досить активно відбувалися серед єврейського населення. Досить плідно працювало, зокрема, міністерство єврейських справ: у листопаді 1917 року було підготовлено законопроект про єврейську громаду, принятого 2 грудня 1917р. Згідно з цим актом у місцевостях з значною кількістю єврейської людності обирались єврейської громадської ради. Вибори повинні були проводити комісії з єврейських гласних міських дум, волосних земств і селищних зібрань, які представляли єврейські партії тощо.7 Загальнотеоретичне розроблення конституційно-правових засад національно-персональної автономії було опрацьоване на З'їзді народів Росії, який прийняв резолюцію &quo ;Про національно-персональну автономію&quo ;. Зокрема, в ній було зазначено: &quo ;Виходячи з того, що повне територіальне розмежування національностей, що населяють Росію, неможливе, що серед них є національності, які не складають в жодній області більшості населення, що національно-територіальна автономія не дає повного вирішення проблеми національних меншостей і націй меншин&quo ;, тому З'їзд народів одноголосно вирішив: кожна з національностей, що населяють Росію, має право на національно-персональну автономію, тобто на конструювання нації в публічно-правовий союз, що охоплює її членів на усьому протязі держави&quo ;.8 Через деякий час, а саме 7 листопада 1917 року, Центральна Рада у своєму Ш Універсалі визнала за народами великоруським, єврейським, польським та іншими національностями, що мешкають в Україні, право на національно-персональну автономію. У свою чергу Генеральному Секретаріату було доручено представити законопроект щодо впровадження національно-персональної автономії. Проект даного закону був опрацьований та прийнятий 9 січня 1918 року. Розуміючи важливість цього закону для подальшого процесу національного будівництва розглянемо, суть закону &quo ;Про національно-персональну автономію&quo ;. Закон &quo ;Про національно-персональну автономію&quo ; торкався лише &quo ;неукраїнських націй&quo ;, з чого випливає, що юридичне буття української нації носить територіальний характер, юридичне ж буття інших національностей, що мешкають на Україні, має персональний характер в межах УНР. Частина 1 ст.1 по суті розкриває зміст національно-персональної автономії. Ця характеристика вичерпувалася &quo ;правом на самостійне влаштування свого національного життя&quo ;. Але таке визначення може бути віднесене, зрештою, до будь-якої національної автономії, а не тільки персональної.

Саме тому безпосереднім об’єктом Голодомору стала українська національна група та її питомий складник — українські селяни. Той факт, що від українського Голодомору постраждали представники національних меншин України, аж ніяк не може слугувати підставою для заперечення його антиукраїнської спрямованості. Здійснюючи Голокост проти євреїв, нацисти одночасно знищували циган, поляків, білорусів, українців, представників інших націй, яких вони так само вважали расове неповноцінними і потенційними ворогами рейху. Про це свідчать трагедії Бабиного Яру і інших місць масового знищення євреїв. Але ж ніхто не заперечує, що Голокост є геноцидом єврейського народу. Представники національних меншин України стали невільними і невинними жертвами українського Голодомору не тому, що були росіянами, євреями, поляками, німцями чи болгарами, а тому, що жили серед української нації, проти якої було спрямовано злочин. Вони немовби опинилися на лінії вогню, коли планували вбити конкретну особу, а постраждали й інші люди, що опинилися поблизу

1. Національний банк України

2. Національний банк України та особливості його функціонування

3. Функції Національного банку України

4. Гармонізація національного законодавства України з нормами Європейського товариства в сфері захисту прав людини і громадянина

5. Національні інтереси України та альтернативи стратегії безпеки розвитку

6. Національні інтереси України і стратегічні орієнтири розвитку національної економіки
7. Дослідження сучасного стану статусу національних меншин в України
8. Чеська національна меншина в Україні в 20-30-ті роки ХХ століття

9. Екологічні проблеми деяких водних екосистем України

10. Історія України. Соціально-політичні аспекти

11. Ставлення кадетів до Української державності в період Центральної Ради (березень-липень 1917 р.)

12. Українське питання в політиціпольського еміграційного уряду та підпілля в роки Другої Світової війни

13. Органи внутрішніх справ України

14. Національна депозитарна система України

15. Національно-культурний компонент семантики порівнянь на прикладі ЛСП "Зовнішність людини" в німецькій і українській мовах

16. Національно-духовне відродження України у першій половині XIX ст.

Магниты "Standart", желтые, 10 штук.
Диаметр: 30 мм. Сила: 0,7 кг. Количество: 10 штук. Цвет: желтый.
318 руб
Раздел: Магниты канцелярские
Пакеты для хранения и заморозки грудного молока, 15 штук.
Пакеты для молока предназначены для хранения и заморозки грудного молока. Пакеты стерильны и полностью готовы к использованию. Пакеты с
351 руб
Раздел: Молокоотсосы, аксессуары
Магнит для досок Hebel Maul 6166099, сферический, 10 штук.
Магнит яркого цвета и обтекаемой формы не только надежно удержит листы бумаги на магнитно-маркерной поверхности, но и поможет расставить
500 руб
Раздел: Магниты канцелярские

17. Українська національно-демократична революція 1917-1921 рр.. Боротьба за відродження державності України

18. Громадянська освіта та формування національної свідомості на уроках історії України

19. Заочна форма навчання у вищих закладах освіти Міністерства внутрішніх справ України

20. Малий бізнес України в розвиткові національної економіки

21. Проблеми та перспективи розвитку страхового ринку України

22. Геоекономічне позиціювання і Україна: національні інтереси в контексті сучасного класифікаційного аналізу
23. Генеза української національної мови
24. Національна депозитарна система в Україні

25. Банківська система України та проблеми її реформування

26. Проблеми та перспективи розвитку агропромислового комплексу України

27. Проблеми діловодства на сторінках журналу "Кадровик України"

28. Регіональна економіка сільського господарства України

29. Екологічні проблеми України та шляхи їх розв’язання

30. Діяльність Пенсійного фонду України та фінансові проблеми вдосконаленні системи пенсійного забезпечення

31. Етнічна консолідація й національно-духовне піднесення української народності у XV-першій половині XVII ст.

32. Культурно-національний рух в українських землях в XVI-XVII століттях

Шкатулка ювелирная "Moretto", 18x13x10 см (2 яруса).
Регулярно удалять пыль сухой, мягкой тканью. Материал: MDF. Размер: 18x13x10 см. 2 яруса. Товар не подлежит обязательной сертификации.
1445 руб
Раздел: Шкатулки для украшений
Табурет "Плетенка" складной (малый).
Табурет, сделанный из пластмассы высокого качества. Ширина: 310 мм. Длина: 270 мм. Высота: 275 мм. Размеры сидения: длина - 230 мм, ширина
321 руб
Раздел: Стульчики
Кукла Нэни, в розовом жакете.
Испанская компания Magic Baby представляет серию кукол Нэни (Nany), которые подарят ребенку бесчисленные часы радости и детства! Это
2566 руб
Раздел: Классические куклы

33. Національно-визвольна війна українського народу проти Речі Посполитої в середині ХVII ст.

34. Отаманщина, як явище у період української національно-визвольної революції 1917-1920 років

35. Роль голоду в українській національно-визвольній революції ХVII ст.

36. Українське національне відродження ХІХ ст.

37. Формування українського національного руху

38. Українські поети–лауреати Національної премії ім. Т.Г. Шевченка
39. Здобутки і проблеми зовнішньої політики України на сучасному етапі
40. Проблема вступу України до міжнародних економічних організацій

41. Проблеми та песпективи підвищення рівня економічного розвитку України та ступеня її участі в міжнародних відносинах

42. Твори українського народного мистецтва як чинник формування національно-культурної свідомості молодших школярів

43. Українська національна ідея

44. Регіональні особливості відтворення населення України

45. Національно-культурне відродження українців Донбасу в 1989-2009 рр.

46. Грошово-кредитна політика України: проблеми становлення і тенденції розвитку

47. Екологія України. Проблеми. Географія. Шляхи рішення

48. Інвестиційний клімат України: проблеми та шляхи їх подолання

Комплект боковых ограждений для кровати Polini Simple/Basic, белый.
Комплект ограждений подходит для кроваток 140х70 см коллекций Polini Simple и Basic. Они могут крепиться как с одной стороны кровати, так
910 руб
Раздел: Аксессуары для кроваток
Набор мебели "Счастливые друзья", PT-00314.
В наборе: мебель для ванной, аксессуары. Материал: пластмасса. Возраст: 3+.
582 руб
Раздел: Ванные комнаты
Микрофон "Пой со мной! Любимые песенки малышей".
Этот микрофончик светится под музыку, а на каждой его кнопочке записано 5 весёлых песенок, включая «Песню Львёнка и Черепахи»,
314 руб
Раздел: Микрофоны

49. Поняття проблеми та перспективи розвитку середніх міст України

50. Атомна енергетика України і РПС

51. ПОДАТКИ ТА ПОДАТКОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ

52. Конституционный Суд Украины (Конституційний Суд України)

53. Політичні права і свободи громадян України

54. Гетьмансьтво України: Іван Мазепа (Гетманство Украины. Иван Мазепа)
55. Вплив моральних якостей вчителів на процес формування майбутніх громадян України
56. Значення харчової промисловостi у соцiальному та економiчному розвитку України

57. Iсторія виникнення та становлення державності України: 20 ст

58. Історія України

59. Галичина - соціокультурна, історична, політична частка України

60. Господарство України на рубежі 18-19 столітть

61. Дії національно-визвольної війни та теріторії Дніпропетровського краю

62. Національна політика СРСР в роки перебудови

63. Період гетьманщини України

64. Центральна Рада і пролетаріат України

Подарочный набор: визитница, ручка, нож складной, арт. 46051.
Элегантный дизайн прекрасно дополняет функциональность и делает этот набор прекрасным подарком. В наборе: визитница, ручка, нож складной.
723 руб
Раздел: Подарочные наборы
Глобус Звездного неба диаметром 320 мм, с подсветкой.
Диаметр: 320 мм. Масштаб: 1:40000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: черный. Мощность: 220 V, переключатель на шнуре; может
1338 руб
Раздел: Глобусы
Тележка-сумка "Полоски".
Тележка багажная на комбинированных колесах, с сумкой. Путешествуя, гуляя по магазинам или просто выбираясь на пикник, возьмите с собой
1282 руб
Раздел: Хозяйственные тележки

65. Воєнні дії на території України 1914-1916 рр.

66. Культура України в 30-х рока

67. Аналіз сучасного стану економічної співпраці України з західноєвропейськими державами і розробка шляхів її поширення

68. Закон про зовнішньоекономічну діяьність України

69. Податкова політика України

70. Олігополія. Антимонопольне законодавство України
71. Загальна характеристика конституції України
72. Взаємодія гілок державної влади як принцип основ конституційного ладу України

73. Загальні питання права власності у відносинах з іноземцями за законодавством України

74. Поняття, форма та функції Конституції України

75. Суверенітет України

76. Основні положення законодавства України про працю та охорону праці, основні принципи державної політики в галузі охорони праці

77. Проект кримінального кодекса України

78. Бюджетна ситема України

79. Державний бюджет України і бюджетне право

80. Сбалансованість бюджета України

Набор для изготовления мягкой игрушки "Собачка".
Домашняя студия мягкой игрушки. Полностью готовые детали кроя и синтепоновый наполнитель. Разложите все детали кроя и определите их
422 руб
Раздел: Игрушки
Магнитный театр "Теремок".
Увлекательное театральное представление с любимыми героями русской народной сказки «Теремок» и вашим ребенком в роли главного режиссера.
308 руб
Раздел: Магнитный театр
Развивающая доска "Пицца", 54 элемента, 5 слоев.
Деревянная доска "Пицца" - это увлекательный игровой набор для развития мелкой моторики, воображения и усидчивости Вашего
807 руб
Раздел: Продукты

81. Фінансова система України

82. Організаційна система управління природокористуванням України

83. Основні напрями державної політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки

84. Машинобудування України

85. Бідність в України

86. Використання трудових ресурсів Західної України
87. Вплив російської кризи на економіку України
88. Місце України в глобалізаційних процесах

89. Малий бізнес та проблеми його розвитку в Україні

90. Національне багатство, прибуток

91. Розвиток та розміщення хімічної промисловості України

92. Система національних розрахунків

93. Авіаційний транспорт України

94. Чорна металургія України

95. Банківська система України

96. Механізм кредитування банками України

Пенал школьный "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (чёрный).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
1096 руб
Раздел: Без наполнения
Кулинарный набор "Mayer & Boch", 17 предметов.
Кондитерский мешок с 16-ю насадками идеально подходит для хозяек, увлекающихся кулинарным искусством. С помощью насадок, имеющих различное
377 руб
Раздел: Кондитерские принадлежности
Экспресс-скульптор "Эврика", большой.
Настоящее искусство в Ваших руках! Экспресс-скульптор - это не только стимулятор творческих способностей, но и точечный
943 руб
Раздел: Антистрессы

97. Організація податкового обліку і звітності розрахунків з бюджетом в умовах реформування системи оподаткування України

98. Розвиток і розміщення промислового комплексу України

99. Закон україни про міліцію


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.