Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Педагогика Педагогика

Формування особистості в колективі за творчою спадщиною А.С.Макаренка

Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка
Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки
Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее

Курсова робота з педагогіки Тема: «Формування особистості в колективі за творчою спадщиною А.С. Макаренка» Вступ На сучасному етапі оновлення освіти, що характеризується акцентуацією на вихованні творчої особистості, забезпеченні життєдіяльності як головної людської якості, гострої актуальності набула проблема переорієнтації всіх ланок освіти. Усвідомлюючи необхідність перебудови освітнього процесу, науковці та практики зосереджують увагу на пошуку оптимальних способів навчання та виховання дітей. Основним завданням сучасної школи є саме формування творчої і активної особистості, всебічно та гармонійно розвиненої людини. Так у державних документах читаємо: Закон України «Про освіту» (від 11.07.2001 №2628-III) Розділ II «Система освіти»: Стаття 35 «Загальна середня освіта забезпечує всебічний розвиток дитини як особистості, її нахилів, здібності, талантів, трудову підготовку, професійне самовизначення формування загальнолюдської моралі, засвоєння визначеного суспільними, національно-культурними потребами обсягу знань про природу, людину, суспільство і виробництво, екологічне виховання, фізичне вдосконалення». Закон України «Про загальну середню освіту» (від 13.05.1999 №651-XIV) Стаття 5 «Завданнями загальної середньої освіти є: Виховання громадянина України. Формування особистості учня (вихованця), розвиток його здібностей і обдарувань, наукового світогляду. Розділ IV «Учасники навчально-виховного процесу в загальноосвітніх навчальних закладах: Конституція України Стаття 23 «Кожна людина має право на вільний розвиток своєї особистості, якщо при цьому не порушується права і свободи інших людей, та має обов’язки перед суспільством, в якому забезпечується вільний і всебічний розвиток її особистості». Проаналізувавши вище задані документи можна зробити висновок, щодо постановки в них завдань по: всебічному і гармонійному розвитку особистості; її творчого потенціалу, активності, самостійності, інтересів та потреб. Особливе місце в теорії і практиці виховуючого колективу належить А.С. Макаренку. Саме він першим у педагогічній діяльності запровадив ідею колективного творчого виховання як цілісну завершену систему. А.С. Макаренко залишив нам невичерпне джерело педагогічної спадщини, адже ретельно вивчаючи та аналізуючи його твори, можна знайти ґрунтовну відповідь на найсучасніші педагогічні запитання. Тому обрана нами тема є досить актуальна на сьогоднішній день. Об`єктом вивчення є шляхи і способи успішного виховання молодших школярів в початковій школі. Предметом вивчення є формування особистості в колективі. Мета: розробка і апробація виховних заходів з використанням засобів естетизації, єдності, активізації, розроблених А.С. Макаренком і нових: засобів масової інформації та технічних засобів. Гіпотеза: довести, що впровадження виділених засобів в колективі підвищить рівень вихованості учнів. Виходячи з мети і гіпотези можна сформульовати такі завдання: вивчення і аналіз сучасних державних документів про освіту і школу стосовно постановки в них завдань по розвитку і вихованню; розкрити зміст існуючих в педагогічній теорії і практиці методів і прийомів виховання особистості в колективі; розробити і експериментально апробувати виховні заходи побудовані на ідеях А.С

. Макаренка щодо виховання особистості у колективі. 1. Сутність поняття «колектив», «виховуючий колектив» Дослідженням колективу займалися такі видатні педагоги як П.П. Блонський, С.Т. Шацький, Н.К. Крупська, В.А. Сухомлинський. Узагальнюючи їх ідеї можна зробити висновок, про те, що колектив вони розглядали як певну групу людей, засновану на спільності цілей і задач; таку групу, що поєднує інтереси індивіда і суспільства, і взаємодіє за принципами співробітництва, при чому такі характеристики приймаються всіма учасниками як ціннісні орієнтації і норми поведінки. Про роль колективу в формуванні особистості існує багато різних міркувань. Деякі зводяться до того, що виховний вплив колективу не виправдовує себе, а навпаки, пригнічує особистість, гальмує її розвиток. Особистість справді є об’єктом виховання, але якщо враховувати те, що вона сама має реалізовувати свої можливості, тобто виконувати функції суб’єкта виховання, то здійснювати цей процес ізольовано від навколишнього (як природного, так і соціального) середовища неможливо. Колектив – це соціальна значима група людей, які об`єднані спільною метою, узгоджено діють для досягнення мети і мають органи самоврядування. Колективу властивий цілий ряд важливих ознак. Розглянемо їх. Загальна соціально значима мета. Ціль колективу обов’язково повинна збігатися з суспільними цілями, не суперечити пануючій ідеології, конституції і законам держави. Спільна суспільно корисна діяльність, яка складає основний зміст його життя. Організована структура. Учнівський колектив має органи управління: загальні збори, учнівський комітет і рада колективу, комісії, штаби; у первинних колективах також працюють загальні збори та інші органи самоуправління, обираються уповноважені особи та ін. Наявність у відносинах між членами колективу певної морально-психологічної єдності. Динамізм. Виховний колектив не стоїть на місці, і його життя перебуває в процесі постійного розвитку. А.С. Макаренко визначив колектив як об’єднання людей в основі якого лежать суспільно цінні цілі, спільна діяльність по їх досягненню, розподіл взаємної відповідальності між учасниками колективу, створення органів самоуправління і зв’язки з іншими колективами як такими ж осередками суспільства. Виховний колектив – педагогічно організована система відносин. Він має органи самоврядування й координації, що уповноважені представляти інтереси дітей і суспільства, традиції, громадську думку, об’єднує учнів спільною метою та організацією праці. 2. Шляхи формування виховуючого колективу Виховне значення колективу, його впливу на особистість учня досить суттєве. Оскільки кожен учень щодня перебуває в класі, то й клас (свідомо чи несвідомо) впливає на нього. Шкільній колектив у своєму розвитку проходить чотири стадії: 1. Створення колективу учнів. Спочатку колектив лише формується, члени його недостатньо знають один одного, не виявляють ініціативи в діяльності. Ще не сформований його актив. Педагог повинен допомогти учням сформулювати систему єдиних вимог – рішучих за формою, зрозумілих за змістом, організувати його діяльність на засадах єдиноначальності керівництва, педагогічного авторитаризму, сформувати актив 2.

Поширення впливу активу на весь колектив. На цій стадії відбувається залучення активістів до керівництва колективом, акцентуючи їх увагу на відповідальності, ініціативі та самостійності. Стадія триває один – півтора року, незалежно від стосунків усередині колективу. На її початку колектив нібито поділений на три соціально-психологічні мікрогрупи: активістів (опору класного керівника), пасивних учнів (які поступово долають байдужість), «ядро опору» (педагогічно занедбані діти). Наприкінці її клас психологічно та педагогічно є однорідним. На цій стадії розвитку колектив розвивається, здійснюючи поступовий рух вперед за умови розв’язання все більш складних задач. 3. Вирішальний вплив громадської думки більшості. Більшість дітей з перших днів свідомо, активно, а колектив усвідомлює завдання, поставлені перед ним. Педагог допомагає активові здобути авторитет серед учнів, контролює його діяльність На цій стадії посилюється вплив громадської думки колективу, боротьба за його честь, орієнтація та самоконтроль поведінки і навчальної діяльності. 4. Самовиховання як вищий тип виховання в колективі. Кожен учень сприймає колективні, загальноприйняті вимоги як вимоги до себе. У них розвивається інтерес до самовиховання, що переходить у внутрішнє прагнення до вдосконалення особистих якостей, рис характеру. Педагог інструктує, консультує, надає методичну допомогу щодо прийомів самовиховання (самоаналізу, самонавіювання, самонаказу, самовідмови від негативного), поступово привчаючи до нього весь колектив. Допомагає учням визначити потрібні для самовдосконалення якості, скласти індивідуальні плани самопізнання, саморозвитку. Беручи до уваги вимоги колективу до кожного його учасника, досягнутий рівень розвитку колективу, вікові та індивідуальні особливості дітей, педагог коригує самовиховання, створює загальну мажорну атмосферу. 3. Методи, прийоми організації виховної роботи в колективі В умовах перебудови сучасного суспільства виникла потреба і в підвищенні ефективності методів виховання. Отже, слід застосовувати їх більш активно, творчо, відповідно до рівня освіти визначення методу. Нині під методом розуміємо найкоротший шлях досягнення оптимальних результатів, що відповідають поставленим виховним цілям. У 60-х роках було створено нову класифікацію методів виховання, в якій основним критерієм цінності методу була його здатність сприяти досягненню цілей для формування особистості школяра згідно з ідеалами суспільства. У зв’язку з цим запропоновано іншу класифікацію методів: першу групу становлять методи формування морального досвіду в поведінці і діяльності (привчання, організація суспільно корисної діяльності, використання творчої гри, змагання); другу – методи формування моральної свідомості (етичні бесіди, диспути, розповіді, лекції); додаткові методи виховання – заохочення і покарання. На сьогодні не можна виділити якусь єдину, універсальну, постійно діючу систему методів виховання. Система методів виховання завжди перебуває у русі і динаміці. Лекція – це розгорнутий, організований у доступній формі систематичний виклад сутності певної проблеми.

Для кращого розумння драматичних процесв, пов'язаних насамперед з кризою особистсно дентифкац першого творчого десятилття поета, не слд забувати про особливост часу, в якому починалося формування ц дентифкац: дитинство та юнсть у сам розпал культу особи Стална. Безглуздо вважати юного Стуса палким обожнювачем батька народв: поет отримав протиотруту на родинному рвн, до того ж батьки його були, як свдчив вн сам, глибоко релгйними людьми. Але не менш безглуздою була б думка, що Стус вийшов, нби Афна з батьково голови, в повному озбронн дисидента й до XX з'зду КПРС жив за подвйним стандартом, приховуючи сво правдив почуття та переконання. Ще 1962 року, погоджуючись з означенням Стална як тирана, називаючи його «родом в кривавому внц», Стус, однак, заклика Стална повернутися, щоб покарати свох одописцв-зрадннкв. Неврнсть «спвцв» обурю його до тако мри, що вн ладен визнати за Сталним право виривати з горла язики («Спвцям критикам Стална»), радячи йому саме так  зробити

1. Педагогічний малюнок на класній дошці в роботі вчителя початкових класів

2. Акмеологічний підхід у теорії й практиці вищої педагогічної освіти України, Росії, Білорусі (порівняльний аналіз)

3. В.О. Сухомлинський про значення початкової школи в системі освіти

4. Педагогічна освіта незалежної України — важливий чинник підвищення ефективності навчання

5. Соціологічна концептуалізація освіти

6. Розвиток освіти в період Київської Русі і доби козаччини
7. Порівняльна характеристика система освіти України та Південної Кореї укр
8. Державне регулювання системи професійно-технічної освіти в Україні

9. Роль М.В. Ломоносова (1711-1765) в розвитку природознавства, медичної справи та освіти

10. Кадрове забезпечення у сфері вищої освіти в Україні

11. Виховання як педагогічна категорія

12. Головні напрямки реалізації завдань реформування освіти

13. Деякі проблемы змісту юридичної освіти у вищих навчальних закладах

14. Концептуальна модель сучасної вищої професійної освіти

15. Культурологічний підхід як основа модернізації змісту астрономічної освіти у загальноосвітніх навчальних закладах

16. Методологічні підходи до означення суті, змісту та основних напрямів полікульткрної освіти

Брелок-сердечко.
Материал: металл.
347 руб
Раздел: Металлические брелоки
Настольная игра "Четыре времени года".
Очень интересная и полезная игра, являющаяся аналогом классического лото. На одном из четырех игровых полей, каждое из которых относится к
563 руб
Раздел: Лото детское
Настольная игра "Чудовище Джио-Джанги".
Настольная игра "Чудовище Джио-Джанги" - легендарная приключенческая игра, неоднократно переизданная и пользующаяся огромной
405 руб
Раздел: Классические игры

17. Морально-етичне виховання школярів (на прикладі педагогічної спадщини та діяльності західноукраїнських композиторів другої половини ХІХ століття)

18. Організація навчально-виховного процесу та педагогічна думка у другій половині XVII—XVIII століття

19. Педагогічна експертиза учбової книги

20. Педагогічна практика

21. Педагогічна роль оцінки на сучасному етапі

22. Підготовка дітей до навчання в школі як психолого-педагогічна проблема
23. Практично-прикладні завдання професійно-технічної освіти
24. Роль громадських організацій у поширенні освіти на Поділлі в кінці ХІХ-на початку ХХ ст.

25. Система вищої освіти в країнах Європи та Америки

26. Система вищої освіти у Фінляндії

27. Система освіти у Великобританії

28. Соціально-педагогічна робота як нагальна потреба розвитку українського суспільства

29. Становлення і розвиток вищої освіти на Україні

30. Сучасні системи освіти

31. Заочна форма навчання у вищих закладах освіти Міністерства внутрішніх справ України

32. Виробниче навчання у закладах професійної освіти

Карандаши акварельные "Jumbo", 12 цветов, с точилкой.
Акварельные цветные карандаши с утолщенным корпусом 10 мм, с толщиной грифеля 5 мм. Длина карандаша: 17 cм. Пригодны для детей младшего
376 руб
Раздел: Акварельные
Ростомер деревянный (ростомер-пазл).
Ростомер способствует развитию малыша, помогает наблюдать за ростом, служит отличным украшением детской. Как измерить рост? Соберите
324 руб
Раздел: Ростомеры
Шкатулка для рукоделия "Цветочная поляна" 26x16x18,5 см.
Шкатулка настольная, с выдвижным ящичком. Материал: МДФ, внешнее покрытие - текстиль, внутреннее покрытие - флок. Размер: 26x16x18,5 см.
2452 руб
Раздел: Шкатулки для рукоделия

33. Система вищої освіти в Італії та Іспанії

34. Індустріально-педагогічна психологія

35. Психо-педагогічна характеристика дітей молодшого шкільного віку

36. Входження вітчизняної освіти до єдиного освітянського простору Європи

37. Розвиток освіти як напрям соціальної політики

38. Соціально-педагогічна діяльність як професія
39. Типологія сімей. Соціально-педагогічна робота з проблемними сім’ями
40. Оновлення системи підготовки майбутнього вчителя початкової школи у процесі викладання освітньої галузі "Математика"

41. Проблема виховання в педагогічній та літературній спадщині Сухомлинського і Ушинського

42. Медико-психологічна характеристика невротичних розладів у музично-педагогічних працівників

43. Освітня діяльність як предмет педагогіки вищої школи. Її методологія і категорії

44. Екологічна освіта на уроках біології

45. Біологічна активність S-заміщених похідних 2-метил-4-меркапто-8-метоксихіноліну

46. Макаренко, Ушинскому, Сухомлинскому и Шацкому Word`97

47. Содержание и формы работы социального педагога в школе

48. Работа педагога - музыканта с родителями по эстетическому воспитанию

Дневник в комплекте с пеналом "Джинс", цвет обложки синий.
Формат: А5+ (210х160 мм). Количество листов: 48. Внутренний блок: белый офсет 70 г/м2, печать в 1 краску. Способ скрепления:
354 руб
Раздел: Для старших классов
Пазл-рамка "Где чей домик?", дерево (2 слоя).
Вкладыши в игре сложной формы и поэтому, подбирать для них места на доске, занятие не самое простое. Для начала можно не вынимать животных
380 руб
Раздел: Рамки-вкладыши
Матрас в круглую кроватку Bambola (75x75x8 см).
С первых дней жизни здоровье малыша напрямую зависит от полноценного и комфортного сна. Правильно подобранный матрас для детской кроватки
1223 руб
Раздел: Матрацы до 120 см

49. Технология работы социального педагога с семьёй

50. Особенности работы социального педагога - реабилитатора с трудными подростками

51. Выдающийся советский психолог и педагог П.П. Блонский

52. Детская беспризорность и педагогическая деятельность Макаренко

53. Договора ОСВ 1 и ОСВ2. Проблемы ратификации

54. Личностные качества педагога
55. Складання логічних схем з метою проектування комбінаційних пристроїв
56. Зовнішньоекономічна діяльність комерційних банків (Внешнеэкономическая деятельность комерческих банков)

57. Економічна теорія предмет і методи вивчення

58. Україна 20-х - початку 30-х років. Нова економічна політика. Голодомор 1921-1922 рр.

59. Вечная молодость "Педагогической поэмы" А.С.Макаренко

60. Управління трудовими ресурсам як динамічна система

61. Физико-химическая модель генерации и эмиссии метана на донных осадков озера Байкал

62. Метил [2-аминофенил] сульфона

63. Теоретическая педагогия после Екатерины II

64. В. Г. Белинский и А. С. Хомяков как педагоги

Стиральный порошок-концентрат для цветного белья BioMio "Bio-color" с экстрактом хлопка, без запаха, 1,5.
Эффективно удаляет пятна и загрязнения, сохраняя структуру ткани и первозданный цвет. Концентрированная формула обеспечивает экономичный
447 руб
Раздел: Стиральные порошки
Спрей детский солнцезащитный с календулой "Кря-Кря", SPF 25, 200 мл.
Солнцезащитный спрей "Кря-Кря" для защиты нежной кожи ребёнка. Спрей содержит комбинированный фильтр и защищающие компоненты.
425 руб
Раздел: Солнцезащитная косметика
Тетрадь на резинке "Study Up", В5, 120 листов, клетка, салатовая.
Тетрадь общая на резинке. Формат: В5. Количество листов: 120 в клетку. Бумага: офсет. Цвет обложки: салатовый.
442 руб
Раздел: Прочие

65. Церковно-религиозная педагогия

66. Интернет в учебной деятельности молодого педагога

67. Cистема Макаренко - самая демократическая

68. А. С. Макаренко

69. Педагог как организатор жизнедеятельности ребенка (по С.Т. Шацкому)

70. Педагоги-новаторы
71. Профессиональная компетентность и культура педагога
72. Состояния тревожности у педагогов

73. Государственная педагогия

74. 10 теми по психології і педагогіці

75. Фантомный референтный индекс (паттерн ты) – дополнение к теории и практике мета-моделирования

76. Сравнительный анализ профессиональной готовности педагогов и студентов к регулированию взаимодействия детей

77. Модель методического обеспечения профессионального роста педагогов сельской школы

78. Особенности профессиональной деятельности педагога дошкольного образования в рамках гуманистической парадигмы

79. И-Ти и Бог

80. Возможности художественной литературы в научно-практической работе психологов и педагогов

Настольная игра "Set" (Сет).
Настольная игра «Сет» состоит из 81 карты. На картах нарисованы простые фигуры, обладающие четырьмя характеристиками. Игрокам нужно
754 руб
Раздел: Карточные игры
Тетрадь общая с магнитной закладкой "FLUOR. Салатовый", В5, 120 листов, клетка.
Формат: В5. Материал обложки: картон ламинированный с тиснением 230 г/м2. Материал блока: бумага офсетная 60 г/м2.
418 руб
Раздел: Прочие
Мелки восковые, 64 штуки.
Мелки восковые. Количество: 64 штуки. Длина: 9 см.
313 руб
Раздел: Восковые

81. Принципы руководства творческими упражнениями учащихся в методических системах педагогов-словесников

82. Формирование информационной культуры педагога: проектно - рефлексивный подход

83. Складання логічних схем з метою проектування комбінаційних пристроїв

84. Формирование профессиональных качеств педагога по физической культуре

85. Модель 5-ти сил конкуренции портера как основа swot-анализа

86. Міжнародна економічна система та її головні елементи
87. Предложения по идеологии технического регулирования в облас-ти использования атомной энергии
88. Економічна сутність основних фондів підприємства та шляхи їх відтворення

89. Економічна безпека Росії

90. До проблеми профвідбору абітурієнтів (на прикладі педагогічних спеціальностей)

91. Бактеріологічна зброя

92. Дослідження зовнішнє-економічного ринку чорних металів

93. В нас єдина мета - Укpаїна свята, Hездоланна ніким і ніколи

94. Важкі діти в сім’ї

95. 16-ти разрядный реверсивный регистр

96. Драми Хротсвіти Гандерсгеймської в їх співвідношенні з «оттонівським відродженням

Конверт С6, комплект 1000 штук.
Формат С6 (114 х 162 мм). Белый, без надписей. Клей декстрин. Плотность бумаги - 80 г/м2. В комплекте - 1000 штук. Конверт почтовый
512 руб
Раздел: Прочее
Настольная игра "Звонго!".
"Звонго" – безумно притягательная игра! В маленькой яркой сумочке всё необходимое для звонкой игры: волшебная магнитная палочка
1262 руб
Раздел: Классические игры
Карта желаний "Dream&Do".
Карта желаний, которая поможет тебе визуализировать мечты и достигать задуманного. Это твой источник вдохновения и напутствий,
1860 руб
Раздел: Прочее

97. Язык – речь – слово в духовной литературе (размышления педагога-словесника)

98. А.С. Макаренко о воспитании детей в семье

99. 30-ти квартирный жилой дом

100. Специфические педагогические компетенции многопрофильного педагога сельской малочисленной школы


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.