Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Педагогика Педагогика

Взаємодія соціальних інститутів суспільства у формуванні здорового способу життя дітей та підлітків

Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники
Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады
Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки

Міністерство освіти і науки України Луганський національний педагогічний університет імені Тараса Шевченка Науково-дослідний центр проблем соціальної педагогіки та соціальної роботи Академії педагогічних наук України і Луганського національного педагогічного університету імені Тараса Шевченка С.О. ОМЕЛЬЧЕНКО ВЗАЄМОДІЯ СОЦІАЛЬНИХ ІНСТИТУТІВ СУСПІЛЬСТВА У ФОРМУВАННІ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ ДІТЕЙ ТА ПІДЛІТКІВ Монографія Луганськ «Альма-матер» 2007 УДК 37.013.42 ББК 74.60 О-57 Рецензенти: Міщик Л.І. —доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки і психології Запорізького національного університету. Зверева I. Д. — доктор педагогічних наук, старіший науковий співробітник, головний консультант Міжнародної благодійної організації «Кожній дитині». Горащук В.П. — доктор педагогічних наук, завідувач кафедри фізичної реабілітації і валеології Луганського національного педагогічного університету імені Тараса Шевченка. О.57 Омельченко С. О. Взаємодія соціальних інститутів суспільства у формуванні здорового способу життя дітей та підлітків Монографія. — Луганськ: Альма-матер, 2007.- 352 с. ISB 978-966-617-166-8 У монографії подано сутнісну характеристику відкритої соціально-педагогічної системи взаємодії соціальних інститутів суспільства, спрямованих на формування здорового способу життя учнів загальноосвітніх навчальних закладів. Запропоновано концептуальну модель взаємодії соціальних інститутів на регіональному рівні. Викладено сучасні теоретико-методологічні підходи до формування здорового способу життя школярів. Розкрито соціально-педагогічні умови виховання здорового покоління нації. Монографія може бути використана вчителями загальноосвітніх шкіл, вихователями дошкільних закладів освіти, соціальними педагогами, батьками, лікарями, усіма, хто не байдужий до проблем здоров'я та здорового способу життя. УДК 37.013.42 ББК 74.60 Рекомендовано до друку Вченою радою Луганського національного педагогічного університету імені Тараса Шевченка (протокол № 8 від 23 лютого 2007 р.) ISB 978-966-617-166-8 © Омельченко С. О., 2007 © Альма-матер, 2007 ЗМІСТ ВСТУП5 РОЗДІЛ 1 МЕТОДОЛОПЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ УЧНІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ10 1.1 Філософський аспект проблема формування здорового способу життя11 1.2 Визначення поняття здоров'я та здоровий спосіб життя в психологічній літературі41 1.3 Проблема здоров'я та здорового способу життя в соціально-педагогічному науковому просторі70 РОЗДІЛ 2 ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАНИЯ ВЗАЄМОДІЇ СОЦІАЛЬНИХ ІНСТИТУТІВ У ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ УЧНІВ98 2.1. Теоретичні засади системи взаємодії соціальних інститутів у процесі формування здорового способу життя школярів99 2.2. Науково-практичні засади створення та функціонування відкритої соціально-педагогічної системи взаємодії соціальних інститутів суспільства121 2.3. Традиції селища та школи як системо утворюючий компонент формування здорового способу життя відкритої соціально-педагогічної системи взаємодії соціальних інститутів141 РОЗДІЛ З. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА РОЗРОБКА ТА ПЕРЕВІРКА СИСТЕМИ ВЗАЄМОДІЇ СОЦІАЛЬНИХ ІНСТИТУТІВ У ФОРМУВАННІ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ УЧНІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ162 3.1

Соціально-психологічний портрет сучасного школяра в контексті здорового способу життя162 3.2 Діагностика здоров'я та рівня здорового способу життя учнів загальноосвітніх шкіл190 3.3 Науково-методичне обґрунтування та розробка концептуальної моделі системи взаємодії соціальних інститутів селища215 3.4. Експериментальне впровадження теоретичних і методичних основ взаємодії соціальних інститутів, спрямованих на формування здорового способу життя учнів загальноосвітніх навчальних закладів255 РОЗДІЛ 4 АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ РОБОТИ297 4.1 Критеріальні основи оцінки сформованості здорового способу життя учнів загальноосвітніх навчальних закладів297 4.2 Аналіз результатів, отриманих у ході експерименту316 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ346 Зміцнити здоров'я людини в дитинстві, не допустити, щоб дитина вступила в юність кволою і млявою, — це означав дати їй усю повноту життєвих радощів. В.О. Сухомлинський ВСТУП Кардинальні зміни, що відбуваються в усіх сферах життєдіяльності суспільства, вимагають нових підходів щодо виховання та соціалізації підростаючого покоління. Особливого значення набуває формування гармонійно розвиненої, суспільно активної, фізично досконалої, здорової особистості. Аналіз державних документів: Конституції України, основ законодавства України про охорону здоров'я. Закону України «Про загальну середню освіту», Концепції за загальної середньої освіти (12-річна школа), Національної доктрини розвитку освіти, Закону України «Про соціальну роботу з дітьми та молоддю», Указу Президента України «Про заходи щодо розвитку духовності, захисту моралі та формування здорового способу життя» - свідчить про те, що пріоритетним завданням системи освіти с виховання людини в дусі відповідального ставлення до свого здоров'я та здоров'я оточуючих як до найвищої індивідуальної та суспільної цінності. Проблема формування здорового способу життя підростаючого покоління постає перед нами як медична, психологічна, педагогічна, соціальна, тому що здоров'я має специфіку Проявлятися на фізичному, психологічному, соціальному рівнях. На сьогодні в Україні прийнято багато державних програм, спрямованих на пропаганду здорового способу життя; створено мережу «Центрів здоров'я», відкрито безліч різноманітних спортивних клубів, але значних позитивних зрушень у покращанні фізичного, духовного, психічного, соціального здоров'я школярів не відбувається. Загальноосвітній заклад залишається основним соціальним інститутом, який надає дітям базову освіту, вирішує завдання розвитку та виховання школярів, але школа не в змозі створити всі умови для ефективного формування здорового способу життя, оскільки цей процес має низку специфічних відмінностей порівняно з навчально-виховним процесом. Для підвищення рівня здоров'я підростаючого покоління необхідно створити закільцьовану систему валеонасиченого простору, у якій би всі соціальні інститути нашого суспільства були об'єднані єдиною ідеєю, спільними зусиллями виконати замовлення держави щодо формування й виховання здорового покоління. Сьогодення вимагає розробки індивідуальних програм оздоровлення, різноманітних освітньо-оздоровчих послуг; ефективних форм та методів сполучення та взаємодії всіх соціальних інститутів для проведення занять, тренінгів, психолого-розвивальних, корекційних, оздоровчо-реалібітаційних впливів на становлення та розвиток особистості, стан здоров'я та спосіб життя школярів.

Системний аналіз філософської, соціально-педагогічної, психологічної, медичної, валеологічної літератури доводить, що сьогодні триває новий етап у науковому дослідженні феномена здоров'я. Проблема здоров'я активно розроблялася такими відомими філософами, культурологами, психологами — Казначеєвим В., Климовою В., Скуміним В., Спірним Є., Фроловим I., Леві В., Маслоу А. Не можна залишити поза увагою роботи М. Амосова, Г. Апанасенка, I. Аршавського, В. Волкова, Т. Данилюк, Л. Звиняковського, М. Саричева, що присвячені медико-біологічним особливостям зміцнення здоров'я підростаючого покоління. Такі вчені, як: В. Бобрицька, М. Болотова, I. Брехман, Є. Булич, Е. Бєлік, М. Гончаренко, М. Гриньова, I. Муравов — присвятили свої праці валеології—науці про здоров'я людини. Важливе значення та неабиякий інтерес мають для нас дисертаційні дослідження сучасних педагогів: Горащука В., Дубогай А., Кириленко С, Лапаєнко С, Свириденко С, Тищенко С, Хамської Н., Шахненко В., у яких розкриваються різні аспекти формування культури здоров'я та здорового способу життя учнів. На жаль, наша педагогічна наука майже не має відпрацьованих наукових підходів щодо обґрунтування теоретико-методологічних засад функціонування відкритої соціально-педагогічної системи формування здорового способу життя школярів. У зв'язку з цим для нас велику цінність становлять фундаментальні робота з соціальної педагогіки Звєрєвої І., Капської А., Ко­валь Л., Кузьменко О., Лавриненко Л., Оржеховської В., Харченка С. Проте вищезазначені дослідження не вичерпують усіх питань щодо проблеми формування здорового способу життя школярів. На нашу думку, жоден соціальний інститут суспільства наодинці неспроможний якісно вплинути на підвищення стану здоров’я дітей, створити ґрунтовні умови для формування здорового способу життя школярів. Вивчення та розв'язання цих проблем під силу тільки відкритій соціально-педагогічній системі, у якій взаємодіють різні соціальні інститути суспільства, орієнтовані (кожен окремо і всі разом) на створення умов та реалізацію завдань формування здорового способу життя школярів. Для вирішення вищезазначеної проблеми нами сформульовано основні концептуальні ідеї, які визначають логіку та зміст викладених у монографії наукових ідей. Перша концептуальна ідея полягає в тому, що формування здорового способу життя ми розглядаємо не як один з напрямків робота загальноосвітньої школи, а як відкриту соціально-педагогічну систему взаємодії різних соціальних інститутів суспільства в контексті досліджуваної проблеми. У другому концептуальному положенні акцентується увага на тому, що вищезазначена відкрита соціально-педагогічна система взаємодії різних соціальних інститутів суспільства є складно організованою, багатофункціональною, самостійною, взаємозв'язки та взаємодія складових компонентів якої не тільки стихійно та відносно спрямовано впливають на соціалізацію особистості, а й забезпечують формування в школярів здорового способу життя. В основу третьої концептуальної ідеї покладено визначення ролі соціальних інститутів (школа, лікарня, Будинок природи та дозвілля, дитячий садок, бібліотека, рада ветеранів, громадська організація «Успіх», селищна рада), де саме загальноосвітня школа як структурний компонент цілісної відкритої соціально-педагогічної системи повинна стати тим стрижнем, домінантом у створенні умов та реалізації завдань щодо формування здорового способу життя учнів, який об'єднає навколо себе всі інші соціальні інститути.

Необхдно пдкреслити, що роз]хитуюча до решток, зрушену впливами демократ, духову основу життя, та поглиблюючи матералстичний свтогляд суспльства до вульгарного рвня тваринно деолог соцалзм тим не менше спромгся надати цй деолог мпонуючих форм. Лберальнй факультативности дей демократ, вн про]тиставив свою власну дею у форм виключного, безкомпромсового та зобовязуючого всх наказу. Супроти демократич]но невиразност й пасивност до проблем органзац спвжиття суспльства соцалзм видвигнув плян-схему унормовання полтичних, соцальних  господарчо-продукцйних вдносин будучого життя. Непримиримий у свому свтогляд, вн  свй реконструктивний соцальний плян наказував прий]мати за непомильну, неминучу в здйсненн догму, що опираться на складнй, часто псевдо-науковй, аргументац. Створена Марксом, доктрина соцалзму поляга в на]ступному. Капталстичний устрй  джерелом економчно експльоатац працюючих (так зв. теоря податково вартост), соцально нервност, перодичних господарських криз, що час-вд-часу стрясають економчною системою ц]лого свту, та мпералстичних вйн, спричинюваних експльоатацйними нтересами капталу, вйн, що руйнують  унеможливлюють людський поступ

1. Історична ґенеза та сучасний стан соціальної структури суспільства

2. Формування здорового способу життя молодших школярів

3. Формування здорового способу життя дітей з неблагополучних сімей

4. Соціальні інститути, соціальні організації, їх роль у житті суспільства

5. Нормативне регулювання формування, перестрахування та витрачення коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань

6. Соціально-економічна характеристика столичного економічного району. Проблеми та перспективи його розвитку
7. Соціальне забезпечення сімей червоноармійців, "жертв контрреволюції" та біженців в Україні (1919-1922 рр.): історичний аспект
8. Особливості клінічного перебігу та механізми формування функціональної диспепсії у підлітків

9. Соціально-економічні умови виникнення і розвитку політичної системи суспільства

10. Взаємодія людини і суспільства із природним середовищем, їх життя: сучасний стан, перспективи

11. Роль інтелектуальної власності в соціально-економічному та духовному розвитку суспільства

12. Співвідношення соціальної держави та інформаційного суспільства в контексті вимірів свободи, права і власності

13. Соціально-педагогічна робота як нагальна потреба розвитку українського суспільства

14. Соціально-класова структура суспільства

15. Економіка соціальної орієнтації та проблеми її формування в постсоціалістичних країнах

16. Держава — головний інститут політичної системи суспільства

Шкатулка-фолиант "Девочка с котенком", 26x17x5 см.
Шкатулка-фолиант выполнена в виде старой книги. Обложка шкатулки выполнена из текстиля. Такая шкатулка послужит оригинальным, а главное,
651 руб
Раздел: Шкатулки сувенирные
Мешок для обуви "Sweets", 2 отделения, светоотражающая полоса, розовый.
Количество отделений - 2. Материал - полиэстер. Размер - 370x470 мм. Цвет - розовый/рисунок. Светоотражающий элемент - есть.
316 руб
Раздел: Сумки для обуви
Лосьон солнцезащитный для детей Kolastyna, SPF-30, 150 мл.
Нежную детскую кожу защитит солнцезащитная серия для детей Kolastyna. Инновацоинные активные ингредиенты и сочетание UVA/UVB фильтров
499 руб
Раздел: Солнцезащитная косметика

17. Соціально-психологічні аспекти взаємостосунків кооперованих селян та керівників кооперативів на початку ХХ ст

18. Проблема формування соціальної активності на уроках трудового навчання в початкових класах

19. Формування етосфери в політичному житті суспільства

20. Основи формування соціальних стереотипів

21. Демографічна криза. Теорії індустріального суспільства

22. Суспільство як цілісна соціальна система
23. Формування і розвиток соціальної думки в Україні
24. Місце соціальної психології в системі наукового знання і суспільної практики

25. Трансформація соціальної пам’яті в інформаційному суспільстві

26. Взаємозв’язок економіки і соціальної сфери

27. Формування системи соціального захисту в Україні

28. Экономические, социальные и культурные права (Економічні, соціальні та культурні права)

29. Соціальний та етнічний склад катакомбного населення

30. Структура і зміст політичних інтересів суспільства, класів, особистості

31. Соціальні групи

32. Проблема рівності і соціальної справедливості в умовах ринкової економіки

Глобус физический диаметром 320 мм.
Диаметр: 320 мм. Масштаб: 1:40000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: чёрный Шар выполнен из толстого пластика, имеет один
791 руб
Раздел: Глобусы
Дневник "My Life Story" (черный).
Дневник, который запечатлеет Всю историю Вашей жизни. В него Вы можете записать все, что не хотите забыть, все важные моменты Вашей жизни,
2850 руб
Раздел: Прочее
Конструктор "Веселый городок" (56 деталей).
Конструктор "Весёлый городок" относится к тематическим наборам для конструирования, так как включает в себя не только детали для
584 руб
Раздел: Деревянные конструкторы

33. Філософія інформаційного суспільства

34. Гідросфера землі та її значення для людського суспільства; Вимоги до якості води.

35. Соціально-економічні риси та особливості розвитку економіки України на сучасному етапі

36. Інфляція, її суть, види та соціально-економічні наслідки

37. Право як спеціальне соціальне явище

38. Поняття громадянського суспільства і правової держави
39. Соціальна екологія
40. Психологічний та соціальний портрет людини масової культури

41. Етика і естетика, проблеми взаємодії

42. Недержавне соціальне страхування: сутність, організація, проблеми та перспективи розвитку в Україні

43. Сутність і значення соціального страхування

44. Соціально-політичні небезпеки: види, характеристика, джерела, вплив організм людини, міри захисту та запобігання

45. Соціально-економічний розвиток Австрії та Швейцарії

46. Розвиток соціальної географії в СРСР

47. Історія соціально-економічної географії світу

48. Держава і політична система суспільства

Деревянные часы своими руками "Котенок".
Деревянные часы для сборки, выполненные в виде конструктора для детей, станут отличным времяпрепровождением. Такой набор для творчества
343 руб
Раздел: Обучающие, игровые
Бустер Happy Baby "Booster Rider" (цвет: aqua, 15-36 кг).
Rider — бустер группы II-III (от 15 до 36 кг). Бустер без спинки с мягкими подлокотниками. Форма бустера обеспечивает правильное положение
999 руб
Раздел: Группа 2 (15-25 кг)
Ручки шариковые "Replay. Пиши-стирай", 4 штуки, 1 мм.
Шариковая ручка со стираемыми чернилами. Исправления делаются просто, и поэтому она идеальна для использования в школе. Стирательная
307 руб
Раздел: Цветные

49. Державне регулювання інвестицій в людський капітал як фактор інтелектуального розвитку суспільства

50. Законодавство в сфері соціальної роботи з дітьми сиротами

51. Пенсійне право як складова права соціального забезпечення

52. Поняття, предмет, метод, система, джерела, суб’єкти і зміст правовідносин по праву соціального забезпечення

53. Правовідносини у сфері соціального захисту

54. Соціальна держава
55. Соціальна обумовленість державної служби
56. Соціальне партнерство в Україні

57. Стратегія комплексної модернізації українського суспільства

58. Суть та принципи соціальної держави

59. Управління духовними процесами суспільства

60. Характеристика громадянського суспільства в сучасному праві

61. Види пенсій: трудові, соціальні, за вислугу років

62. Мова і культура в житті суспільства

63. Процеси взаємодії звуків між собою. Словники української мови

64. Інформаційні технології багатокритеріального експертного оцінювання альтернатив у соціальних системах

Глобус Марса.
Шар выполнен из толстого пластика, имеет один прочный шов по экватору. Диаметр: 320 мм. Масштаб: 1:40000000. Материал подставки:
1007 руб
Раздел: Глобусы
Блюдо "Пасхальное", диаметр 22 см.
Блюдо. Диаметр: 22 см. Высота: 3,5 см. Материал: фарфор. В ассортименте, без возможности выбора.
422 руб
Раздел: Прочее
Набор детских столовых приборов Apollo "Fluffy", 2 предмета.
В набор входят столовая ложка и столовая вилка. Широкая и каплевидная форма рукояток приборов удобна для захвата как взрослой, так и
386 руб
Раздел: Ложки, вилки

65. Державний устрій та соціально-економічний розвиток України у ХVIII ст.. Ліквідація козацької державності

66. Історія України. Соціально-політичні аспекти

67. Політичне та соціально-економічне становище українських земель у XVI-XVII ст.

68. Політичний та соціально-економічний розвиток Болгарії у 1990–2005 рр.

69. Політичний та соціально-економічний розвиток Естонії у 1990–2005 рр.

70. Політичний та соціально-економічний розвиток Словаччини у 1993-2005 рр.
71. Політичний устрій та соціально-економічний розвиток Київської Русі
72. Соціальне походження промислової буржуазії України в XIX столітті

73. Соціально-економічний розвиток білоруських земель у ІХ–ХІV століттях

74. Соціально-економічний розвиток Київської Русі

75. Соціально-економічний розвиток України у XVII ст.

76. Соціально-економічний розвиток українських земель у XIX ст.

77. Соціально-економічний розвиток Чехії та Словаччини у XVIII столітті

78. Соціально-економічні реформи Маргарет Тетчер

79. Соціально-політичні аспекти створення фашистської системи в Італії початку 20 – початку 30 рр.

80. Становлення соціально-побутової сфери на Волині у повоєнний період (1944-1953 рр.)

Умные кубики. Орнаменты. 50 игр для развития интеллекта.
IQ-кубики "Орнаменты" - универсальный набор интеллектуальных игр для дошкольников. IQ-кубики помогают развивать моторную и
306 руб
Раздел: Развивающие игры с кубиками
Настольная игра "Кортекс".
Сможете отличить баскетбольный мяч от клубники на ощупь или за долю секунды увидеть выход из лабиринта? А молниеносно запомнить предметы и
914 руб
Раздел: Карточные игры
Книга-сейф "Английский словарь", цвет: черный, 24 см.
Этот сейф-шкатулка - точная имитация книги. Будучи поставленным на книжную полку, он ловко затеряется среди настоящей литературы, сохранив
711 руб
Раздел: Копилки

81. Українські землі у складі ВКЛ. Соціально-економічний розвиток Гетьманщини

82. Володимир Великий. Соціально-політичний портрет

83. Мистецтво як складова духовної культури суспільства

84. Василь Стефаник – неперевершений майстер соціально-психологічної новели

85. Роль митця і мистецтва у житті суспільства (за драмами Лесі Українки)

86. Взаємодія із засобами масової інформації: особливості та практичні поради
87. Організація структури управління маркетингом соціальної служби
88. Соціально-етичний маркетинг

89. Клініко-морфологічна характеристика серцево-судинної системи та медико-соціальна реабілітація хворих на цукровий діабет 2 типу

90. Клініко-соціальна характеристика осіб, визнаних обмежено осудними, і особливості скоених ними протиправних діянь

91. Методологія соціально – ефективної організації фармацевтичного забезпечення населення

92. Взаємодія національних правових систем як принцип міжнародного приватного права

93. Міжнародна організація праці та її вплив на розвиток соціально-трудових відносин

94. Перспективи розвитку соціально-орієнтованої економіки Швеції

95. Соціально-економічна сутність зовнішньоекономічної діяльності та завдання її статистичного вивчення

96. Аналіз сучасних підходів до стратегій керівництва персоналом в соціальних службах

Глобус физический, 210 мм.
На карту глобуса нанесены страны, границы, города, континенты, моря, океаны, глубины и другая полезная информация. Подставка глобуса
346 руб
Раздел: Глобусы
Подушка "Green Line. Бамбук", 50х70 см.
Удобные и практичные постельные принадлежности, изготовленные с применением ткани нового поколения из микрофиламентных нитей Ultratex и
656 руб
Раздел: Размер 50х70 см, 40х60 см
Пелёнка-кокон для мальчика "Карапуз" на липучке.
Пеленка-кокон для пеленания с удлиненными краями, оснащенными липучками. Дарит чувство комфорта и безопасности новорожденному малышу,
419 руб
Раздел: Пелёнки

97. Зайнятість: соціально-трудові відносини

98. Організація як соціальне утворення

99. Соціальна інфраструктура в системі життєзабезпечення міста


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.