Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

П. Буагільбер: Критика меркантилізму та захист сільського господарства. Теорії цінності, багатства, грошей

Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки
Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения
Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее

Вступ Науковий напрям в буржуазній політичній економії, відомий як класичний, виник в період зародження і затвердження капіталістичного способу виробництва. З 16 ст в Англії феодальний устрій вступив в стадію розкладання, в його надрах стали бурхливо розвиватися капіталістичні стосунки. В результаті грабіжницького процесу експропріації селянство позбавлялося землі і поповнювало армію найманої праці. Відбувалося обуржуазнювання землевласників, з'являлося «нове дворянство», яке орієнтувалося на фермерське господарство капіталістичного типа, розглядаючи його як джерело грошових доходів, комерційної ренти. Капіталістичні стосунки розвивалися і в промисловості. Мануфактурне виробництво поширилося в суконній і гірській справі, кораблебудуванні, металургії і бавовняній промисловості. Важливою сферою застосування капіталу стала зовнішня торгівля. Англія, відтіснивши Іспанію, Голландію і Францію на зовнішніх ринках, починає створювати свою колоніальну імперію. Колоніальний грабіж став важливим джерелом збагачення англійської буржуазії. Маркс відзначав, що перемога буржуазії в Англійській революції 17 ст була перемогою нового устрою. Капітал підпорядковує собі економіку, перетворює всі суспільні стосунки. У торгівельній політиці панував меркантилізм. З розвитком мануфактурного капіталізму виникли нові джерела прибутку. У 18 ст виявилося протиріччя між теорією і практикою. Підпорядкування торгівельного капіталу промисловому вимагало заміни доктрини меркантилізму, що ідеалізував сферу обертання і що доводив, що прибуток приносить лише зовнішня торгівля, а єдиним виглядом багатства є золото і срібло. Промисловій буржуазії потрібні були свої ідеологи, що обгрунтовують перевагу капіталістичного виробництва перед феодальним. Цю місію виконала класична буржуазна політична економія. К.Маркс писав, що завдання цієї школи полягало «лише в тому, щоб показати, яким чином багатство отримується в рамках стосунків буржуазного виробництва, сформулювати ці стосунки у вигляді категорій і законів і довести, що ці закони і категорії набагато зручніше для виробництва багатств, чим закони і категорії феодального суспільства». На відміну від меркантилістів, які займалися узагальненням поверхневих явищ, що відбуваються у сфері обертання, економісти класичної школи вивчали внутрішні економічні зв'язки капіталізму, що прийшов на зміну феодалізму. Об'єктом їх дослідження стало матеріальне виробництво. «Справжня наука сучасної політичної економії починається лише з того часу, коли теоретичне дослідження переходить від процесу обертання до процесу виробництва», — писав К.Маркс. Він підкреслював: «Відмічу раз і назавжди, що під класичною політичною економією я розумію всю політичну економію, починаючи с У.Петті, яка досліджує внутрішні залежності буржуазних стосунків виробництва». Економісти-класики внесли істотний вклад до розвитку економічної науки. Їх учення з'явилося одним з джерел ідей марксизму. Формування класичної політичної економії було підготовлене розвитком капіталізму. Її першими представниками були Уїльям Петті (1623-1687) в Англії і Пьер Буагильбер (1646-1714) у Франції.

Обидва вони зробили спробу звести вартість до праці і тим зробили вирішальний крок у бік трудової теорії вартості, що шукала джерело капіталістичного багатства у сфері виробництва. Зародження класичної політичної економії. Загальна характеристика Причини появи класичної політичної економії В ході формування основ ринкових економічних стосунків в Західній Європі і Америці ставало усе більш очевидним, що державне втручання в економіку - не єдиний засіб у формуванні багатства держави і досягненні узгодженості у взаєминах господарюючих суб'єктів на внутрішньому і зовнішньому ринках. П. Самуельсон відзначає, що витіснення «доїндустріальних умов» системою «вільного приватного підприємництва», сприяючи розкладанню меркантилізму, стало одночасне вихідним пунктом настання умов «повного laissez faire ». Це означає вимогу повного невтручання держави в економіку, в ділове життя - економічний лібералізм. З кінця 17 - початка 18 століть ця ідея стала девізом ринкової ліберальної економічної політики. Саме з того часу зароджується нова теоретична школа економічної думки. Пізніше її назвуть класичною політичною економією. «Класична школа» повела рішучу боротьбу з протекціоністською політикою меркантилістів. Вона протиставила емпіризму меркантилістів - професіоналізм, досягнення науки того часу, розвернула фундаментальні теоретичні дослідження. По суті «класики» заново сформулювали предмет і метод вивчення економічної теорії. Зростання мануфактурізациі (а потім індустріалізації) висунуло на перший план промислове виробництво, яке відсунуло торгівельний і позиковий капітал. Звідси як предмет вивчення на перше місце висувалася сфера виробництва. Як метод вивчення і економічного аналізу були упроваджені новітні методологічні прийоми, які забезпечили досить глибокі аналітичні результати, меншу міру емпіричності, описовості, поверхневості в осмисленні господарського життя. За часів старогрецьких філософів термін «економіка» переводився як «будинок-господарство» - в сенсі процес домоводства, управління сім'єю, особистим господарством В період меркантилістів економіка, що отримала завдяки А.Монкрет’єну назву «Політична економія», стала наукою про державне господарство, кероване монархом. В період класичної школи економіка придбала межі наукової дисципліни, що вивчає проблеми економіки вільної конкуренції. Термін «класична політична економія» ввів К.Маркс, виходячи з того, що «класична школа» з властивою їй класовою спрямованістю «досліджувала виробничі стосунки буржуазного суспільства». Основні відмінності класичної політичної економії від меркантилізму меркантилістська система класична політична економія Головна ознака економічної політики протекціонізм, політика вільної конкуренції практично неможлива економічний лібералізм або «повне laissez faire » Предмет економічного аналізу переважне вивчення проблем сфери обернення у відриві від сфери виробництва переважне вивчення проблем сфери виробництва у відриві від сфери обернення Метод економічного аналізу емпіризм, опис на каузальній основі зовнішнього прояву економічних процесів, відсутність системного вивчення всіх сфер економіки каузальний, дедуктивний, індуктивний методи аналізу, а також метод логічної абстракції; недооцінка зворотного впливу на сферу виробництва чинників сфери обернення Трактування походження вартості (цінності) товарів і послуг у зв'язку з «природною» природою золотих і срібних грошей і їх кількістю в країні по однофакторній - витратній характеристиці з врахуванням витрат виробництва, або кількості витраченої праці Пріоритетні принципи економічного аналізу виявлення причинно-наслідкового взаємозв'язку економічних явищ і категорій принцип каузального аналізу з подальшою побудовою «генеалогічного дерева», в основі якого лежить категорія «вартість» Концепція економічного росту за допомогою збільшення грошового багатства країни завдяки досягненню активного торгівельного балансу (позитивного сальдо в зовнішній торгівлі) за допомогою збільшення националь-ного багатства, що створюється виробничою працею у сфері матеріального виробництва Позиції в області теорії грошей гроші - штучний винахід людей; гроші - чинник зростання национального багатства гроші - товар, що стихійно виділився на товарному світі, гроші – технічне знаряддя, річ, що полегшує процес обміну Етапи розвитку класичної політичної економії.

Загальні ознаки і особливості еволюції класичної політичної економії характеризуються етапами її розвитку. Умовно виділяють чотири етапи. Перший етап: середина 17 - початок 18 століть - поява праць У.Петті в Англії і П.Буагильбера у Франції, в яких формуються ознаки нового учення, згодом названого класичною політичною економією. У першій половині першого етапу автори: різко засуджують протекціоністську систему, що обмежує свободу підприємництва; роблять перші спроби витратних трактувань вартості товарів і послуг за допомогою обліку кількості витраченого в процесі виробництва робочого часу і праці; підкреслюють пріоритетне значення ліберальних принципів господарювання в створенні національного (негрошового) багатства у сфері матеріального виробництва. Друга половина першого етапу доводиться на середину - початок другої половини 18 століття, характеризується появою специфічного перебігу «класичної школи» - фізіократізма. Фізіократи (Ф.Кене, А.Тюрго і ін.) значно просунули економічну науку, позначили нове тлумачення ряду мікро- і макроекономічних категорій. Але їх увага була прикована до проблем сільськогосподарського виробництва в збиток іншим галузям економіки і особливо сфері обернення. На першому етапі жоден представник класичної політичної економії, не будучи професійним економістом, не зміг створити цілісну теорію розвитку виробництва - промислового і сільськогосподарського. Другий етап - повністю пов'язаний з ім'ям великого ученого-економіста Адама Сміта. Найбільш значне досягнення економічної науки останньої третини 18 століття - його геніальне творіння «Багатство народів» (1776г.). Його «економічна людина», «невидима рука» на століття переконали в природному порядку і об'єктивності економічних законів, що діяли, незалежно від волі і свідомості людей. До Д.М.Кейнса економісти вірять в неспростовність положення «повного laissez faire » - повного невтручання урядових розпоряджень у вільну конкуренцію. Закони, відкриті Смітом - розподілу праці і зростання продуктивності праці - класичні. Його трактування товару і його властивостей, грошей, заробітної плати, прибутку, капіталу, продуктивної праці і ін. лежать в основі сучасних економічних концепцій. Третій етап - вся перша половина 19 століття. Він пов'язаний з промисловим переворотом - переходом від мануфактурного виробництва до машинного, до заводів і фабрик, до індустріального виробництва, перш за все в Англії і у Франції. Учні і послідовники А. Сміта - Д.Рікардо, Т.Мальтус, Н.Сеннор, Ж.Б.Сей, Ф.Бастіа і ін. внесли величезний вклад до скарбниці «класичної школи». Кожен з них залишив помітний слід в історії економічної думки. «Закон Сея», що пояснює рівновагу між сукупним попитом і сукупною пропозицією: при гнучкій заробітній платі і рухливих цінах процентна ставка врівноважуватиме попит і пропозицію, заощадження і інвестиції при повній зайнятості. Д. Рікардо вперше виявив закономірну в умовах вільної конкуренції тенденцію норми прибутку до пониження, розробив закінчену теорію про форми земельної ренти, обгрунтував закономірність зміни вартості грошей залежно від їх кількості в обігу.

скасування української преси. 1914–1917 — Україна втягнута Росією в злочинну першу імперіалістичну війну, яка знекровила генофонд нації, - в її полум'ї згоріло життя мільйонів українських солдатів та мирного населення. 1917–1920 роки — більшовицько-білогвардійська навала в Україну, знищення української державності, братовбивча громадянська війна в Україні, спровокована більшовиками та білогвардійцями, розгром українського національного руху. 1921–1922 роки — політика воєнного комунізму та голод в Україні, що забрав життя сотень тисяч людей, жорстоке придушення більшовиками селянських повстань та кривава розправа з робітничими страйками. 1928–1932 роки — колективізація сільського господарства в Україні, що призвела до розгрому села, знищення заможних верств населення та депортації мільйонів селян за межі України. 1929–1930 роки — початок великого політичного терору в Україні, знищення української автокефальної церкви. 1932–1933 роки — штучний голодомор в Україні, інспірований більшовицькою владою з метою знищення

1. Зародження класичної буржуазної політекономії у Франції. Економічні погляди П. Буагільбера; Подальша вульгаризація буржуазної політекономії Економічні погляди Сеніора, Кері; Макроекономічна модель Ке

2. Правовий режим використання і відновлення та захист вод України

3. Національні системи змі та захист національно державної ідентичності

4. Особливості вуглеводного метаболізму та кисневого бюджету головного мозку у хворих з декомпенсованим цукровим діабетом та його патогенетична інтенсивна терапія

5. Спільні риси спрямованості дій лобізму та груп тиску

6. Типи поведінки в конфліктних ситуаціях. Зміна домінуючої стратегії поведінки та захисту протягом тижня
7. Статистика сільського господарства
8. Механізація сільського господарства

9. Політичний устрій Франції та загальна характеристика її господарства

10. Газета "Сільські вісті" як об’єкт висвітлення проблеми сільського господарства України

11. Ефект Доплера в класичній та релятивійській теорії

12. Соціально-політичні небезпеки: види, характеристика, джерела, вплив організм людини, міри захисту та запобігання

13. Вимірювальні прилади та засоби захисту

14. Головні шкідники картоплі та заходи захисту культури від них

15. Військова токсикологія, радіологія та медичний захист

16. Захист прав і свобод людини та карний процес

Ящик почтовый с замком, синий.
Ящик почтовый с замком. Материал: пластик. Длина: 385 мм. Ширина: 310 мм. Высота: 80 мм.
448 руб
Раздел: Прочее
Набор линеров "Sacura Pigma Micron", 3 штуки, черные.
Универсальные капиллярные ручки для письма, создания скетчей, иллюстраций, чертежей, ведения дневниковых, архивных записей и журналов
564 руб
Раздел: Капиллярные
Конверт С6, комплект 1000 штук.
Формат С6 (114 х 162 мм). Белый, без надписей. Клей декстрин. Плотность бумаги - 80 г/м2. В комплекте - 1000 штук. Конверт почтовый
512 руб
Раздел: Прочее

17. Організація захисту державної таємниці в Росії

18. Порівняльний аналіз політичного змісту буддизму та брахманізму, завдання і значення курсу історії вчень про державу і право

19. Судовий захист прав та свобод людини і громадянина у сфері виконавчої влади

20. Асортимент, споживчі властивості ялинкових прикрас та оцінка ступеня захисту прав споживачів при їх реалізації

21. Оптимізація лікування хворих з контузією ока шляхом медикаментозної стабілізації мембран лізосом та корекції порушень імунореактивності організму

22. Вплив алкоголю на окремі органи та системи організму
23. Політика протекціонізму в сучасному світі та Україні
24. Червона книга та Реліктові рослини Кам’янець-Подільського ботанічного саду

25. Моральні основи особистості й визнання суспільством її достоїнства та права на захист

26. Водно болотная орнитофауна Украины и её охранный статус (Водно-болотна орнІтофауна України та її охоронний статус)

27. Світове господарство - глобальна географічна система та економіко-географічний вимір

28. ПОДАТКИ ТА ПОДАТКОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ

29. Засоби захисту права власностi

30. Нова економична политика та ии законодавче оформлення

31. Норманнская теория происхождения русской государственности ее апологеты и критики

32. Экономические, социальные и культурные права (Економічні, соціальні та культурні права)

Набор игрушек на присосках "Каскадер".
Что подарить творческому ребенку, из которого ключом бьет энергия? Чем занять неугомонного малыша в дороге или в ожидании? Набор игрушек
340 руб
Раздел: Из резины
Перчатки Paclan, латексные, 100 штук, размер М.
Основная составляющая перчаток – натуральный латекс. Высокие барьерные качества. Высокие тактильные качества. Можно использовать для мытья
433 руб
Раздел: Перчатки
Ведро-контейнер для мусора, 50 литров, серое, качающаяся крышка.
Объем: 50 литров. Размер: 74х40х35 см. Материал: пластик.
1124 руб
Раздел: Корзины для бумаг, мусора

33. Правова регламентацiя организацii та дiяльностi судових органiв Украiни

34. Пушкин: Биография; Народность сказок Пушкина; Всемирность Пушкина (критика)

35. Творчество И.Ф. Анненского. Своеобразие лирики и литературной критики

36. Життя та діяльність І.П.Котляревського (Жизнь и деятельность Ивана Петровича Котляревского)

37. Литературные критики о произведениях А.С. Пушкина

38. Эмигрантские романы Ремарка в восприятии литературной критики
39. Люблiнська унiя 1569 р. та ii наслiдки для Украiни. Брестська унiя та посилення нацiонального гнiту
40. Половое воспитание и подготовка учеников к семейной жизни (Статеве виховання та підготовка учнів до сімейного життя)

41. Трубопроводный транспорт мира (Сучасний стан та особливості розміщення трубопровідного транспорту світу)

42. Психологические истоки эгоизма (Психологічні витоки егоїзму)

43. Органiзацiя та планування виробництва потококонвеєрноi лiнii десяткового суматора з корекцiєю результата ([Курсовая])

44. Критика расизма. О двух сторонах всякого вопроса

45. Теория детерминизма Лапласа и её критика

46. Кредитний ризик комерційного банку та шляхи його мiнiмiзацiЇ

47. Кредитний ризик комерційного банку та способи його мінімізації

48. Критика экономической теории К. Маркса

Шары Ньютона "Эврика", большие.
Движение – это жизнь! Небольшая настольная кинетическая скульптура в собранном виде демонстрирует закон сохранения энергии, открытый
390 руб
Раздел: Антистрессы
Рюкзак школьный, цвет темно-синий (арт. RB-861-2/2).
Рюкзак школьный, два отделения, объемный карман на молнии на передней стенке, боковые карманы из сетки, откидное жесткое дно,
1730 руб
Раздел: Без наполнения
Диско-шар, средний.
Диско-светильник среднего размера. Мощность лампы накаливания: 25 Ватт. Цоколь: Е14. Лампа специализированная миниатюрная. Напряжение
1115 руб
Раздел: Необычные светильники

49. Значення харчової промисловостi у соцiальному та економiчному розвитку України

50. Кредитування підприємств та забезпечення кредитів

51. Сучасні форми та системи оплати праці

52. Розрахунок кошторису, та витрат на вироби народного вжитку

53. Міський бюджет: пріоритети та механізми

54. Российские экономические реформы глазами западных критиков
55. Iсторія виникнення та становлення державності України: 20 ст
56. Гетьман Іван Мазепа - державний та політичний діяч України

57. Дії національно-визвольної війни та теріторії Дніпропетровського краю

58. Київська Русь та її місце в історичній долі українського народу

59. Люблінська та Берестейська унії

60. Перша світова війна. Причини та характер

61. Походження людини та її поява на території України

62. Чернігівщина та Чернігівська область - історичний обзор

63. Победоносцев К. П. - критик «великой лжи нашего времени»

64. Декабристський рух та його поширення на Україні

Детский бинокль ночного видения "Секретный агент".
Каждый ребенок знаком с героями фильмов, мультфильмов и комиксов, выполняющими секретные задания. И, безусловно, у каждого суперагента
342 руб
Раздел: Шпионские штучки
Набор фигурок "Счастливые друзья".
В наборе: 2 флокированные фигурки. Высота фигурок: 4,5 см. Материал: пластмасса. Возраст: 3+. В ассортименте представлено несколько
347 руб
Раздел: Персонажи мультфильмов, сказок
Чайник со свистком "Орхидея" ЕМ-25001/8, (2,5 л).
Внешнее высокопрочное японское эмалевое покрытие. Внутреннее эмалевое покрытие, устойчивое к воздействию пищевых кислот. Зачерненное дно с
979 руб
Раздел: Чайники эмалированные

65. Створення, програми та діяльність Укр. і Рос. партій на поч. ХХ ст.

66. Становлення, вiйськовий та соцiально-громадський устрiй Запорiзькоi Сiч

67. Обычаи и обряды украинского народа (Звичаи та обряди українського народа)

68. Соціальний та етнічний склад катакомбного населення

69. Повесть о любви Херея и Каллирои (Та peri Chairean kai Kalliroen)

70. Розслідування крадіжок державного та громадського майна
71. Рибні блюда Китаю (морепродукти: риба, краби, креветки та інше). Оформлення і подача блюд
72. Проблемы источниковедческой критики данных жаргонной лексикографии

73. М. Бойчук та його концепція розвитку українського мистецтва.

74. Духовне життя та ставлення до людини в Єгипті прадавніх часів

75. Лекції з української та зарубіжної культури

76. Трансформацiя образу Фауста у творчостi Й.В. Гете та О.С. Пушкiна

77. Всё та же любовь... Мифы молодых: проза и реальность

78. Литературные критики о произведениях Пушкина

79. Критика романа Анна Каренина

80. Отцы и дети в русской критике

Каталка Glory "Утка" музыкальная (фиолетовая).
Катание на каталке принесет вашему ребенку массу удовольствия и впечатлений. Эта модель очень легкая, но достаточно крепкая, поскольку
606 руб
Раздел: Каталки
Одноразовые впитывающие пеленки "Molinea Plus" (20 штук, 90х180 см).
Одноразовые впитывающие пеленки "MoliNea Plus L" предназначены для дополнительной защиты постельного белья и других
900 руб
Раздел: Пелёнки
Алфавитная книга записи обучающегося.
Книга записи обучающихся является основой первичного учета и ведется в каждом общеобразовательной учреждении. Книга имеет алфавитную
371 руб
Раздел: Бланки, книги учета

81. Иннокентий Анненский - критик

82. Что такое остеохондроз и в чем таится опасность?

83. Сестринська етика та деонтологiя

84. Світовий ринок: поняття, структура, умови та фактори кон’юнктури, ціни

85. Аналіз та удосконалення оперативного управління

86. Лідерство, вплив та влада
87. Поняття ризику в менеджменті та його класифікація
88. Процес управління та його основні стадії

89. Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по технічному обслуговуванню та ремонту автомобілів

90. Сутність та зміст сучасного менеджменту

91. Роль та значення державного казначейства у процесі виконання державного бюджету

92. Показникові та логарифмічні рівняння, нерівності та їх системи в шкільному курсі математики

93. Соціал-демократична концепція держави та влади

94. Захист інтелектуальноі власності

95. Поняття, форма та функції Конституції України

96. Державне регулювання та підтримка підприємництва в Україні

Логическая игра "IQ-Фокус", арт. SG 422 RU.
Сфокусируйтесь на центральной части игрового поля, чтобы решить 120 заданий этой IQ-головоломки. Заполните сетку 10 разноцветными деталями
512 руб
Раздел: Игры логические
Пенал "Jungle" с наполнением.
Пенал на 1 отделение укоплектован необходимыми школьными принадлежностями. В комплекте пенала в помощь и на радость школьники найдут
1079 руб
Раздел: С наполнением
Кружка "Peter Rabbit".
Красивая кружка серии "Peter Rabbit" из меламина с изображением кролика из сказки. Удобная, легкая, противоударная. На дне
594 руб
Раздел: Кружки, стаканы, чашки

97. Искусство критики: исцелять, не раня

98. Критика НЛП

99. Правила конструктивной критики


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.