Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Основи організації оплати праці

Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее
Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки
Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов

ЗмістВступ Розділ 1. Основні теоретичні засади матеріального стимулювання праці в сільськогосподарському виробництві 1.1 Теоретичні основи організації оплати праці 1.2 Сутність оплати праці на підприємстві, її головні функції та нормативне забезпечення 1.3 Види, форми та системи оплати праці 1.4 Особливості економічного механізму нарахування оплати праці в АПК 1.5 Сучасні діючі системи оплати праці в підприємствах АПК Розділ 2. Методичні основи оплати праці у Закритому акціонерному товаристві “Житомирські ласощі” 2.1 Організаційно-економічна характеристика підприємства як суб’єкта господарювання 2.2 Оплата праці на підприємстві та економічний механізм її нарахування 2.3 Шляхи удосконалення оплати праці працівників підприємства Розділ 3. Напрями вдосконалення організації оплати праці з урахуванням зарубіжного досвіду 3.1 Зарубіжний досвід організації оплати праці в країнах з розвинутою ринковою економікою В організації заробітної плати країн з розвинутою ринковою економікою існує три основних етапи: розробка, функціонування, регулювання (рис.3.1) 3.2 Шляхи вдосконалення оплати праці залежно від ефективності виробництва Розділ 4. Охорона праці на підприємстві 4.1 Вимоги до організації охорони праці на підприємствах та її нормативне забезпечення 4.2 Стан охорони праці у ЗАТ “Житомирські ласощі” Висновки і пропозиції Список використаної літератури Додатки ВступПроблеми забезпечення зростаючої участі нашої країни у міжнародному поділі праці та її інтеграція у світову систему господарювання визначили напрям докорінних економічних перетворень у всіх галузях національної економіки, у тому числі в агропромисловому комплексі. Це потребує нових теоретико-методологічних та методичних підходів до впровадження в сільськогосподарських підприємствах систем морального та матеріального заохочення, які б сприяли підвищенню ефективності використання матеріально-технічних та трудових ресурсів. Існуючі прогресивні системи оплати праці є однією з основних засад побудови таких виробничих відносин в колективі, за яких уможливлюється досягнення високого рівня ефективності праці виробничих підрозділів. Виходячи з цього, такі чинники виробничої діяльності як мотивація трудового колективу, продуктивність праці та розмір оплати праці є важливою передумовою досягнення кращих показників економічного розвитку агроформувань. Така ситуація вимагає глибокого та комплексного аналізу організації прогресивних форм та систем оплати праці в сільськогосподарських підприємствах, оскільки вони знаходяться в тісній взаємозалежності з кінцевими результатами господарювання. В умовах ринкової економіки та вільної конкуренції, які визначають основні засади функціонування аграрних підприємств, більшого прибутку досягнуть ті сільськогосподарські підприємства, які забезпечать нижчі витрати виробництва, найвищий рівень ефективності власного господарювання шляхом наполегливого впровадження нових, нетрадиційних, специфічних форм трудових відносин. Метою досліджень є розробка теоретичних засад, а також практичних пропозицій покращення матеріальних стимулів праці в сільськогосподарських підприємствах, спрямованих на вирішення поточних і перспективних проблем розвитку аграрної сфери.

Відповідно до поставленої мети були визначені такі завдання: обґрунтувати теоретичні і методологічні положення щодо матеріальних стимулів працівників сільськогосподарських підприємств; вивчити досвід організації оплати праці в країнах з розвинутою ринковою економікою; здійснити аналіз факторів, що впливають на рівень заробітної плати та дослідити особливості їх дії в АПК; провести оцінку діючих систем оплати праці в сільськогосподарських підприємствах Житомирської області та обґрунтувати їх переваги та недоліки; дослідити основні принципи формування фонду оплати праці в підприємствах агропромислового комплексу; розробити пропозиції щодо покращення системи оплати праці в сільськогосподарських підприємствах області; удосконалити механізм матеріального стимулювання оплати праці працівників малих переробних підприємств. Об'єкт дослідження. Об'єктом дослідження є форми та системи оплати праці в сільськогосподарських підприємствах. Предмет дослідження - теоретико-методологічні та методичні засади організації оплати праці в сільськогосподарських підприємствах. Методи дослідження. Методологічною основою дослідження є результати досліджень вітчизняних та зарубіжних вчених з проблем організації оплати праці в сільськогосподарських підприємствах, нормативно-правові акти з питань оплати праці України. Висновки та результати дослідження ґрунтується на використанні таких методів: системний підхід (для визначення сутності і змісту соціально-економічних категорій &quo ;ціна робочої сили&quo ;, &quo ;заробітна плата&quo ;, &quo ;мінімальна заробітна плата&quo ;, &quo ;фонд оплати праці&quo ;, &quo ;тарифна система. Розділ 1. Основні теоретичні засади матеріального стимулювання праці в сільськогосподарському виробництві 1.1 Теоретичні основи організації оплати праціУвагу економістів здавна привертала проблема з'ясування суті винагороди за працю, її джерел, а також функції, які вона виконує за умов різних економічних систем. На поверхні економічних явищ заробітна плата виступає як винагорода за працю. Таке уявлення про заробітну плату склалося давно й існує дотепер. Відомий англійський економіст В. Петі визначав заробітну плату як ціну праці. Цієї думки про заробітну плату дотримуються П. Самуельсон і В. Нордтхауз, більшість західних науковців, деякі російські та вітчизняні економісти. У домарксовий період найближче підійшли до сучасного розуміння змісту заробітної плати за умов ринку класики буржуазної політичної економії А. Сміт і Д. Рікардо. Зокрема А. Сміт вважав, що заробітна плата є ціною праці, в основі якої лежить вартість засобів існування, необхідних для життя робітників, виховання дітей, які згодом замінять робітника на ринку праці. Отже, хоча Сміт трактував угоду між капіталістом і робітником як продаж останнім своєї праці, він фактично зводив заробітну плату до вартості робочої сили. Вивчення питань розподілу знаходить детальне висвітлення з часів А. Сміта і Д. Рікардо, зокрема в його теорії трудової вартості. В подальшому економісти так званої суб'єктивної школи висунули декілька теорій, в яких тією чи іншою мірою розглядалися питання розподілу.

Зокрема, в теорії цінності вважалося за необхідне величину мінової вартості виводити з інтенсивності людських потреб. З неї випливають ідеї про конкретну цінність, про залежність цінності виробничих благ від цінності споживчих благ. З теорії попиту-пропозиції випливало, що рівень мінової вартості необхідно встановлювати виходячи з попиту і пропозиції, а з теорії витрат виробництва (теорія Д. Мілля) - що мінова вартість складається з таких витрат, як заробітна плата та середній прибуток. На відміну від представників суб'єктивної школи, які рівень цін встановлювали, виходячи з основних розподільних категорій (заробітної плати і прибутку), представники австрійської школи економістів прагнули теорію розподілу будувати на основі цінності і в зв'язку з цим розподіл розглядали як проблему постановки сукупної цінності окремих факторів виробництва, які брали участь у створенні певного матеріального блага. Зокрема, И. Тюнен в середині XIX ст. стверджував, що рівень заробітної плати визначається граничною продуктивністю робітника. Підставою для такого твердження представники даної школи вважали теорію граничної продуктивності, у відповідності з якою заробітна плата визначалася граничною продуктивністю робітника. Підсумовуючи вищесказане можна зробити висновок, що всі вчення зводяться до трьох основних варіантів теорії вартості: теорії попиту-пропозиції, згідно з якою ціна визначається їх співвідношенням; теорії граничної корисності, згідно з якою ціна залежить від корисності товару; теорії витрат виробництва, згідно з якою ціна визначається витратами виробництва. Найбільш глибоко ці теорії, особливо проблема визначення цін, досліджені А. Маршаллом. Він стверджував, що середня ціна визначається функцією попиту і пропозиції, яка виражає кількісну залежність між змінами ціни і відповідними змінами попиту і пропозиції. Ці функціональні зв'язки можуть бути виражені графічно у вигляді кривих попиту і пропозиції. Ціна встановлюється в точці перетину обох кривих, тобто на рівні, при якому величина попиту буде рівною величині пропозиції. З підвищенням ціни знижується розмір попиту (відповідно зростає розмір пропозиції). Це яскраво проілюстрував послідовник А. Маршалла американський економіст П. Самуельсон на прикладі попиту і пропозиції при встановленні ціни на товар (рис.1.1). Рис.1.1 Вплив пропозиції і попиту на ринкову ціну і кількість товаруГрафік співвідношення попиту і пропозиції відображає стан справ на певний момент часу. Тут фіксується сукупна дія багатьох факторів. Якщо результат взаємодії факторів зміниться, зміниться і положення графіків. За таким же принципом, як і для товару, розподіляються всі ресурси в умовах ринкових відносин. Відхилення можуть бути лише в результаті свідомого впливу на процес держави чи інших чинників, таких як податки, субсидії, контроль, нормування тощо. Можливе і істотніше втручання держави з метою перерозподілу доходів для підтримання низькорентабельних чи навіть збиткових, але необхідних галузей. Ці принципи розповсюджуються також і на ціну робочої сили (рис.1.2). Рис.1.2 Модель визначення ціни робочої силиЗаробітна плата, попит і пропозиція вимірюються залежними змінними величинами.

Важливою ділянкою внутрішньо-організаційної праці УВО був військовий вишкіл її членів. Як для майбутньої війни, так і для революційно-бойової діяльности потрібні були добре вишколені військовики. З уваги на це, УВО доручила своїм клітинам у Краю дати кожному членові початковий військовий вишкіл, якщо даний член не служив у війську. Для підвищення рівня військового вишколу Начальна Команда УВО зорганізувала за кордоном спеціяльні військові курси. Одним з більших таких курсів, поставлених на високому рівні, був у 1925-26 рр. піврічний військовий курс у Данціґу для старшин. Курс цей закінчили 60 членів УВО – колишні військовики, як теж і 50 молодших членів УВО, які ще не відбули військової служби. Всі вони прибули на курс із Краю нелеґально і таким самим способом по закінченні вишколу повернулися на рідні землі. Другий такий військовий курс відбувся на Закарпатті. Підпільне видавання „Сурми” Пресовим органом УВО був місячник „Сурма”, що почав виходити щойно в 1927 р. – на сьомому році існування Організації. „Сурма” друкувалася за кордоном, перший рік у Німеччині, а відтак у ЧСР і Литві

1. Організація праці менеджера

2. Основи організації бухгалтерського обліку

3. Міжнародна організація праці та її вплив на розвиток соціально-трудових відносин

4. Основи організаційної діяльності у виробничій сфері

5. Основи організації та роботи фондової біржі в Україні

6. Наукова організація праці. Завдання з удосконалення з організації праці на підприємстві
7. Організація, нормування та оплата праці в свинарстві
8. Організація, нормування та оплата праці на вирощуванні картоплі

9. Організація оплати праці

10. Організаційні заходи що обезпечивають працівників під час роботи

11. Державне керування охороною праці й організація охорони праці на виробництві

12. Організація охорони праці на виробництві

13. Організація роботи з охорони праці у професійно-технічних навчальних закладах

14. Організаційно-методологічні основи розвитку екологічного обліку та екоконтролінгу на сільськогосподарських підприємствах

15. Аналіз сучасної системи мотивації праці в організації

16. Обгрунтування економічної ефективності раціональної організації праці на підприємстві

Маркеры перманентные, 12 цветов.
В наборе 12 перманентных маркеров. Оставляют след на обратной стороне бумаги.
588 руб
Раздел: Перманентные
Стиральный порошок "Molecola", для цветного белья, с растительными энзимами, 1,2 кг.
Стиральный порошок "Molecola" эффективно удаляет загрязнения, не повреждая волокна ткани, сохраняет насыщенный цвет и
357 руб
Раздел: Стиральные порошки
Ящик с крышкой Darel Box, 41x30x21 см.
Универсальные и герметичные боксы идеально подходят для хранения меха, одежды и домашнего текстиля. Герметичность конструкции обеспечивает
319 руб
Раздел: Более 10 литров

17. Основні напрямки організації праці менеджера

18. Удосконалення форм організації праці у діючому підприємстві готельного господарства

19. Організація санаторно-курортного лікування та відпочинку працівників за рахунок кошт соціального страхування

20. Організація ремонту машино-тракторного парка з технологічною розробкою ЦРМ господарства

21. Суспільна організація життя слов

22. Макросередовище організації і необхідність його вивчення і врахування в стратегії розвитку
23. Організаційна структура управління підприємством невиробничої сфери та її вдоскона-лення в умовах ринку на прикладі Центру
24. Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по технічному обслуговуванню та ремонту автомобілів

25. Організаційна система управління природокористуванням України

26. Державне і договірне регулювання оплати праці

27. Особливості теріторіальної організації залізничного транспорту

28. Оплата праці

29. Організація податкового обліку і звітності розрахунків з бюджетом в умовах реформування системи оподаткування України

30. Виникнення перших українських молодіжних організацій у діаспорі

31. Рельєф та ландшафтна організація

32. Недержавне соціальне страхування: сутність, організація, проблеми та перспективи розвитку в Україні

Стул детский Ника "СТУ3" складной, мягкий (цвет: синий).
Особенности: - стул складной; - предназначен для детей от 3 до 7 лет; - металлический каркас; - на ножках стула установлены пластмассовые
518 руб
Раздел: Стульчики
Рюкзак для средней школы "Неон", 46x34x18 см.
Рюкзак для средней школы. 2 основных отделения, 4 дополнительных кармана. Формоустойчивая спинка. Ремни регулировки объема. Материал:
978 руб
Раздел: Без наполнения
Доска пробковая "Premium", 60x90, алюминиевая рамка.
Доска пробковая с качественным покрытием, в элегантной рамке из алюминиевого профиля. Изготовлены c использованием наполнителя Softboard,
1054 руб
Раздел: Прочее

33. Організація банківського споживчого кредитування (на прикладі ВАТ КБ "Хрещатик")

34. Організація безготівкового платіжного обороту в Україні та перспективи його розвитку

35. Організація депозитних операцій з фізичними особами в ВАТ "Ощадбанк"

36. Організація дистанційного обслуговування клієнтів банківськими установами

37. Організація касових операцій у банківських установах

38. Організація ресурсної бази банків в Україні
39. Дослідження організаційно-економічного стану діяльності підприємства на зовнішніх ринках на прикладі відкритого акціонерного товариства "Міжнародний комерційний банк"
40. Аналіз організації депозитних операцій банків з фізичними особами в комерційному банку ТОВ "Укрпромбанк"

41. Організація робочого місця бухгалтера

42. Організація виробництва в підприємствах агропромислового комплексу

43. Організація і шляхи підвищення економічної ефективності виробництва зерна

44. Організація, планування та шляхи збільшення виробництва озимих зернових

45. Вдосконалення організації бухгалтерського обліку на ТОВ "СКОП"

46. Внутрішній аудит організації

47. Контроль та ревізія оплати праці в бюджетних установах

48. Методологія й організація обліку і аналізу діяльності юридичної особи та її дочірніх підприємств як єдиної економічної одиниці

Треугольные гелевые ручки с глитерами, 12 цветов.
391 руб
Раздел: Цветные
Коврик для ванной "Бусинка" противоскользящий, 34,5х76 см.
Противоскользящий коврик для ванны создан специально для детей и призван обеспечить комфортное и безопасное купание малышей в ванне. Он
591 руб
Раздел: Безопасность ребенка
Тетрадь на резинке "Study Up", А5, 120 листов, клетка, фиолетовая.
Тетрадь общая на резинке. Формат: А5. Количество листов: 120, в клетку. Бумага: офсет. Цвет обложки: фиолетовый.
360 руб
Раздел: Прочие

49. Організації обліку ЗЕД - зовнішньоекономічної діяльності

50. Організаційні процедури аудиту заробітної плати

51. Організація бухгалтерського обліку в Австралії і Данії

52. Організація бухгалтерського обліку в Пакистані та Фінляндії

53. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

54. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві
55. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві ТзОВ "Авто-Лайф"
56. Організація бухгалтерського обліку у Франції та Китаї

57. Організація документування господарських операцій

58. Організація і методика аудиту грошових коштів

59. Організація і методика про проведення аудиту фінансової звітності та фінансового стану підприємства

60. Організація і шляхи вдосконалення обліку власного капіталу на прикладі ВАТ "Луганськмлин"

61. Організація облікової політики підприємства

62. Організація обліку в магазині "Світанок"

63. Організація обліку в Швеції і Польщі. Порівняльна характеристика

64. Організація обліку доходів

Магнитная игра "Пингвины на параде".
Если вы любите игру «Пингвины на льдине», то вам придется по вкусу и эта игра! Это новое магнитное путешествие маленьких забавных
512 руб
Раздел: Игры на магнитах
Набор для специй "Золотая Серена", 2 предмета+салфетница, 23x6,5x9 см.
Набор для специй из 2 предметов и салфетницы на деревянной подставке. Размер: 23x6,5x9 см. Материал: керамика.
318 руб
Раздел: Прочее
Складной дорожный горшок Potette Plus с силиконовой вставкой и пакетами 10 штук.
Комплект дорожных аксессуаров от Potette Plus включает в себя уникальный складной горшок и силиконовую вставку к нему. Дополнительно ещё
2290 руб
Раздел: Прочие

65. Організація обліку і аудиту виробництва продукції свинарства у ТОВ "Агрофірма "Колос"

66. Організація обліку на підприємстві

67. Організація обліку орендних операцій

68. Організація обліку розрахунків з бюджетом по податку на додану вартість в Державному комунальному підприємстві "Шляхрембуд"

69. Організація обліку та контролю основних засобів на підприємстві

70. Організація складського обліку запасів в установах
71. Організація та методика обліку основних засобів, капіталу, доходів та витрат підприємства, організації, установи на прикладі ПСП "Маяк"
72. Організація та шляхи вдосконалення обліку та контролю наявності та руху основних засобів

73. Організація управлінського обліку на підприємстві

74. Порядок організації діловодства на новоствореному підприємстві

75. Практична реалізація електронного документообігу на прикладі конкретної організації

76. Системи обліку в бюджетних організаціях (меморіально-ордерна система)

77. Становлення професійних бухгалтерських організацій

78. Типи організаційних структур бухгалтерії (лінійна, ступінчата, комбінована)

79. Аудит в організації

80. Аналіз факторів територіальної організації Стаханово–Алчевського промислового вузла

Рюкзачок малый "Вспыш".
Легкий и компактный дошкольный рюкзачок - это красивый и удобный аксессуар для вашего ребенка. В его внутреннем отделении на молнии легко
436 руб
Раздел: Детские
Сменный фильтр "Барьер-6", 3 штуки.
Сменная кассета Барьер-6 «для жесткой воды» благодаря повышенному содержанию ионообменной смолы более эффективно снижает жесткость
741 руб
Раздел: Фильтры для воды
Машина-каталка "Авторалли", цвет: синий.
С такой каталкой, которая очень похожа на автомобиль марки BMW, любой ребенок почувствует себя участником соревнований по авторалли.
1073 руб
Раздел: Каталки

81. Громадські організації як вид об’єднань громадян

82. Засади організації судової влади та здійснення правосуддя в Україні

83. Організації (органи) господарського керівництва

84. Організаційно-правові форми малого бізнесу. Контракти

85. Організація захисту державної таємниці в Росії

86. Організація роботи народного депутата України в парламенті та у виборчому окрузі
87. Організація та забезпечення прокурорського нагляду за додержанням законів при виконанні покарань у виді позбавлення волі
88. Основні організаційно-управлінські акти міських, районних і прирівняних до них прокуратур

89. Правова організація працевлаштування громадян

90. Центральна виборча комісія: правовий статус і організація роботи

91. Організація видавничій справи

92. Методика організації навчального процесу в рамках колективного способу навчання іноземній мові

93. Організація роботи користувача з АБД

94. Розробка облікової системи організації на прикладі Microsoft Access

95. Технологічні основи глобалізації

96. Військова організація Запорізької Січі

Наклейка зеркальная "Птицы", 30x40 см.
Стильные оригинальные зеркальные наклейки прекрасно дополнят интерьер вашего дома, наполнив его светом и радостью. Декорирование интерьера
351 руб
Раздел: Интерьерные наклейки
Набор посуды керамической "Холодное сердце. Сёстры" (3 предмета).
Набор детской керамической посуды с изображением героев любимых диснеевских мультфильмов в подарочной упаковке. Состав набора: • тарелка:
644 руб
Раздел: Наборы для кормления
Ручка шариковая "Excellence", розовая.
Новая подарочная шариковая ручка имеет необычный дизайн, который притягивает взгляд. Металлический миниатюрный корпус полностью усыпан
444 руб
Раздел: Металлические ручки

97. Організація утримання і трудового використання іноземних військовополонених та інтернованих на території України (1939–1953 рр.)

98. Поява робітничих організацій в Україні

99. Організація локальної обчислювальної мережі агентства нерухомості


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.