Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Фінансовий аналіз становища підприємства в умовах ТОВ "ТПО "Аріста" в 2006 році"

Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения
Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ ДОНЕЦБКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ДОНЕЦЬКИЙ ІНЖЕНЕРНО-ЕКОНОМІЧНИЙ КОЛЕДЖ КУРСОВА РОБОТА з дисципліни «Фінансовий аналіз» на тему «Фінансовий аналіз становища підприємства в умовах ТОВ «ТПО «Аріста» в 2006 році» Виконала: студентка групи Ф-04 а Фальченко А. І. Перевірила: доц. Антоненко В. М. ДОНЕЦЬК 2008 РЕФЕРАТ Курсова робота містить: 50 сторінок, 21 таблиць, 1 додаток, 1 джерело. Об’єктом дослідження є: фінансова звітність ТОВ «ТПО»Аріста» за 2006, 2007 роки Метод дослідження: аналіз Мета роботи: засвоєння, закріплення й поглиблення теоретичних знань, й вироблення вміння самостійно працювати з навчальною спеціальною літературою й фінансовою звітністю підприємства, узагальнювати отримані результати й робити висновки. В даній курсовій роботі було виконано загальну оцінку майна підприємства й джерел його формування; проаналізовано фінансову стабільність на підприємстві; проаналізовано ліквідність балансу; проаналізовано платоспроможність підприємства: проаналізовано рентабельність та ділову активність підприємства на основі методичних вказівок розроблених для виконання курсових робіт з цієї дисципліни. Показники які було розраховано було використано для ідентифікації фінансового стану; виявлення змін фінансового стану в динаміці; виявлення основних факторів, що викликали зміни фінансового стану та для прогнозу фінансового стану. Розроблено висновки відносно стану підприємства на даний проміжок часу та рекомендації щодо покращення стану в майбутньому. АКТИВ, ПАССИВ, МАЙНО, ДЖЕРЕЛА ФОРМУВАННЯ МАЙНА, НЕОБОРОТНІ АКТИВИ, ОБОРОТНІ АКТИВИ, ВЛАСНІ ДЖЕРЕЛА, ПОЗИКОВІ ДЖЕРЕЛА, ПОЗИКИ, КРЕДИТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ, ПЛАТОСПРОМОЖНІСТЬ, ЛІКВІДНІСТЬ, ДІЛОВА АКТИВНІСТЬ, РЕНТАБЕЛЬНІСТЬ, ОБОРОТНІСТЬ, ФІНАНСОВА СТІЙКІСТЬ ЗМІСТ Вступ Загальна оцінка майна підприємства і джерел його формування 2 Аналіз активу балансу 2.1 Аналіз необоротних активів 2.2 Аналіз оборотних активів 3. Аналіз активу балансу 3.1 Аналіз власних джерел 3.2 Аналіз позикових джерел 4. Аналіз фінансової стійкості Аналіз ліквідності балансу і платоспроможності підприємства 1 Аналіз ділової активності підприємства Аналіз оборотності 7. Рекомендації щодо покращення фінансового стану підприємства Перелік джерел Додаток ВСТУП Функціонуючи в ринковій економіці, суб'єкти підприємницької діяльності повинні забезпечувати такий стан своїх фінансових ресурсів, при якому б вони зберігали здатність безперебійно виконувати фінансові зобов'язання перед діловими партнерами, державою, власниками й найманими робітниками. Фінансовий стан підприємства характеризується забезпеченістю фінансовими ресурсами, необхідними для нормальної виробничої й комерційної діяльності, доцільністю й ефективністю їхнього розміщення й використання, рівнем фінансових взаємин з іншими суб'єктами господарювання, ступенем платоспроможності й фінансової стабільності. У свою чергу, фінансовий стан підприємства залежить від результатів його виробничої, комерційної й фінансової діяльності. Безперебійний випуск і реалізація високоякісної продукції позитивно впливають на фінансовий стан.

Збої у виробничому процесі, погіршення якості продукції, утруднення з її реалізацією ведуть до зменшення надходжень коштів на рахунки підприємства, у результаті чого погіршується його платоспроможність. Є й зворотний зв'язок, тому що відсутність коштів може привести до перебоїв у забезпеченості матеріальними ресурсами, а, отже, і у виробничому процесі. Тому фінансовий аналіз повинен бути спрямований на забезпечення систематичного надходження й ефективного використання фінансових ресурсів, дотримання розрахункової й кредитної дисципліни, досягнення раціонального співвідношення власних і позикових коштів, забезпечення фінансової стабільності з метою ефективного функціонування підприємства. Фінансовий стан підприємства можна визначити як ступінь забезпеченості необхідними фінансовими ресурсами й раціональності їхнього розподілу для здійснення господарської діяльності й своєчасного проведення грошових розрахунків за своїми обов'язками. Предметом фінансового аналізу є фінансові ресурси і їхні потоки, а основною метою - оцінка фінансового стану підприємства й виявлення можливостей підвищення ефективності його функціонування. Перехід підприємств на ринкові умови функціонування, існування різних форм власності зажадали більше ретельного й системного (комплексного) підходу до аналізу фінансового стану підприємства й необхідності розробки фінансової стратегії. Фінансовий аналіз переслідує кілька цілей: ідентифікація фінансового стану; виявлення змін фінансового стану в динаміці; виявлення основних факторів, що викликали зміни фінансового стану, прогноз фінансового стану. Фінансовий аналіз підприємства проводиться по таких основних напрямках: загальна оцінка майна підприємства й джерел його формування; аналіз фінансової стабільності; аналіз ліквідності балансу; аналіз платоспроможності підприємства, •аналіз рентабельності й ділової активності підприємства. Метою курсової роботи є засвоєння, закріплення й поглиблення теоретичних знань, отриманих студентами в процесі вивчення курсу й вироблення вміння самостійно працювати з навчальною спеціальною літературою й фінансовою звітністю підприємства, узагальнювати отримані результати й робити висновки. Вихідною інформацією для виконання курсової роботи є фінансова звітність підприємства за останні два роки: баланс звіт про фінансові результати Фінансова звітність підприємства, що є вихідною інформацією для виконання курсової роботи, повинна бути поміщена в додатки. 1. Загальна оцінка майна підприємства і джерел його формування Загальна оцінка майна підприємства і джерел його формування включає наступні напрямки: Аналіз зміни валюти балансу. Нормальним вважається збільшення валюти балансу. Якщо валюта балансу зменшується, то це може сигналізувати про зниження обсягів виробництва і служити однією з причин неплатоспроможності підприємства. Аналіз зміни обсягів і структури активів. Необхідно звернути увагу на зміну іммобілізованих (необоротних) і мобільних (поточних) активів , матеріальних оборотних коштів; дебіторської заборгованості; вільних коштів у наявній і безготівковій формах і короткострокових фінансових вкладень.

Аналіз зміни величини і структури пасивів. Необхідно звернути увагу на зміну власних і позикових джерел; динаміку і структуру кредиторської заборгованості підприємства. Загальна оцінка майна підприємства і джерел його формування проводиться на основі агрегованого (ущільненого) балансу (табл. 1.1 і 1.2). Агрегований баланс будується на основі даних форми №1 «Баланс» реального підприємства, фінансовий стан якого аналізує студент. Угрупування статей агрегованого балансу здійснюється відповідно до таблиці 1.3. При розрахунку структури абсолютного відхилення майна (стовпець 8) абсолютне відхилення всього майна приймається рівним 100%, а абсолютні відхилення по інших статтях розраховуються в % відносно нього. Стовпець 9 розраховується як різниця питомої ваги по кожній статті на кінець року в порівнянні з початком року. На основі даних агрегованого балансу роблять висновки про зміну вартості й структури майна підприємства, а також джерел його формування на кінець року в порівнянні з початком року, описують причини змін. Таблиця 1.1 – Аналіз активу балансу Статті На початок року На кінець року Відхилення тис. грн. % тис. грн. % тис. грн. ( ,-) темп зростання, % структура, % відсоткових пунктів 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Майно, всього 26864,0 100,00 23852,5 100,00 -3011,5 88,79 100 - 1.Необоротні активи 131,7 0,49 143,7 0,60 12,0 109,11 -0,40 0,11 2. Оборотні активи 26732,3 99,51 23708,8 99,40 -3023,5 88,69 100,40 -0,11 2.1 Запаси 9202,7 34,26 7851,2 32,92 -1351,5 85,31 44,88 -1,34 2.2Дебіторська заборгованість 14131,6 52,60 13041,4 54,68 -1090,2 92,29 36,20 2,07 2.3Поточні фінансові інвестиції - - - - - - - - 2.4Витрати майбутніх періодів - - - - - - - - 2.5 Грошові кошти та їх еквіваленти 3398,0 12,65 2816,2 11,81 -581,8 82,88 19,32 -0,85 Як видно в активі підприємства більшу частину становлять оборотні активи в середньому 99,455% від загальної торби активу. Інша частина 0,545% доводиться на необоротні активи. Середньорічна сума необоротних активів 137,7 тис. грн. Збільшення на 12,0 тис. грн. на кінець періоду. Середньорічна сума оборотних активів 25220,55 тис. грн. Спостерігається зменшення суми оборотних активів на 3023,5 тис. грн. на кінець періоду. Більше половини активів підприємства становить дебіторська заборгованість у середньому 53,64% від загальної суми активу. Середньорічна сума дебіторської заборгованості - 13586,5 тис. грн. На кінець року сума дебіторської заборгованості знижується на 1090,2 тис. грн. Запаси становлять 33,59 % від загальної суми активу. Середньорічна сума запасів - 8526,95 тис грн. На кінець року знижується на 1351,5 тис. грн. Кошти і їхні еквіваленти в середньому становлять 12,23% від загальної суми активу. Середньорічна сума - 3107,1 тис. грн. На кінець періоду - зниження на 581,8 тис. грн. Таким чином незважаючи негативну тенденцію у вигляді зниження абсолютно ліквідних активів у вигляді коштів і їхніх еквівалентів. Знижуються суми дебіторської заборгованості й запасів. У структурі пасиву позиковий капітал становить у середньому 66,57% у загальній сумі пасиву, інші 34,43% доводиться на власний капітал.

Проте падння гетьманського режиму перешкодило налагодженню роботи цього пдпримства. Досить значну увагу, незважаючи на важке загальне фнансово-економчне становище, гетьманський уряд звертав на питання матерального забезпечення вйськовослужбовцв-аваторв, намагаючись гарантувати м пристойний життвий рвень. Наприклад, влтку 1918 р. розмр грошового утримання командира авадивзону становив 800 карбованцв на мсяць, а пдпорядкован йому старшини одержували на 1025P% менше. Щоб скласти уявлення про спввдношення грошового утримання  цн, наведемо тогочасн цни на деяк товари повсякденного попиту: пуд пшеничного хлба коштував 11 крб., пуд сала 133 крб., пуд мила 60 крб., вдро вина 16 крб. 34Pкоп. Однак, незважаючи на досить пристойн заробтки, становище з забезпеченням квалфкованими кадрами, як льотними, так  технчними, було далеко не безхмарним. Наприклад, влтку 1918 р. в Катеринославському авацйному дивзон з належних за штатом двох гарматних авазагонв, особовим складом був укомплектований лише один, а нший снував лише на папер

1. Аналіз фінансового стану підприємства

2. Аналіз фінансового стану підприємства "Комфорт"

3. Аналіз фінансового стану підприємства АТЗТ "Мукачівська лижна фабрика "ТИСА"

4. Аналіз фінансового стану підприємства та місце довгострокових зобов’язань у цьому процесі

5. Аналіз фінансового стану підприємства (на прикладі АТЗТ "Мукачівська лижна фабрика "ТИСА")

6. Аналіз фінансового стану підприємства та оцінка інвестиційного проекту
7. Оцінка фінансового стану підприємства
8. Організація і методика про проведення аудиту фінансової звітності та фінансового стану підприємства

9. Нормування оборотних засобів та їх вплив на фінансовий стан підприємства

10. Оцінка фінансового стану підприємства

11. Фінансовий стан підприємства

12. Фінансовий стан підприємства та шляхи його поліпшення

13. Аналіз фінансової стійкості підприємства в умовах обмеженості зовнішніх джерел фінансування

14. Синтетичний та аналітичний облік фінансових результатів від звичайної діяльності підприємства

15. Попередній фінансовий аналіз підприємства

16. Аналіз та аудит фінансової звітності підприємства

Спиннер двухкруговой "Компас" (красный).
Компактная стильная игрушка для взрослых и детей, предназначенная для вращения на пальцах. Состоит из подшипников, благодаря которым
524 руб
Раздел: Спиннеры
Матрас в коляску "Lepre" Luna Lux.
Матрас в коляску Luna Lux - это матрас в коляску с использованием биококоса и натурального латекса. Благодаря кокосовому волокну и
923 руб
Раздел: Матрасы в коляску
Мощный стиральный порошок с отбеливателем и ферментами для сильных загрязнений "Mitsuei", 1.
Этот порошок идеально подходит для белого белья. Ферменты в составе средства, расщепляют любые сложные загрязнения и они с легкостью
434 руб
Раздел: Стиральные порошки

17. Аналіз та шляхи покращення позиції підприємства на світовому ринку (на прикладі дочірньої компанії "Українська горілочна компанія NEMIROFF")

18. Комплексний аналіз соціології праці в умовах підприємства ВАТ "Шахта Красноармійська-Західна №1"

19. Аналіз фінансово-господарського стану підприємства

20. Необоротні активи. Фінансовий аналіз діяльності підприємства

21. Розробка фінансового плану будівельного підприємства на основі аналізу його фінансового стану

22. Аналіз господарсько-фінансової діяльності підприємства ВАТ "Володарка"
23. Аналіз фінансово-економічної діяльності підприємства та розробка шляхів її вдосконалення на прикладі ВАТ "АТП-16354"
24. Інформаційна система аналізу діяльності підприємства для фінансового забезпечення інвестиційної діяльності

25. Фінансова санація та стабілізація діяльності підприємства

26. Економічний аналіз та фінансові показники підприємства

27. Облік та контроль фінансових результатів в умовах ТОВ "Клімат Індустрії"

28. Фінансова звітність підприємства

29. Автоматизація обліку та аналізу матеріальних ресурсів підприємства

30. Аналіз технології виготовлення варених ковбасних виробів і проект м’ясопереробного підприємства потужністю 3 т виробів за зміну

31. Аналіз та способи підвищення конкурентоспроможності товарів на внутрішньому та зовнішньому ринках (на даних підприємства ресторану "Тернопіль" готельного комплексу "Тернопіль-готель" м. Тернополя)

32. Значення маркетингу в підвищенні ефективності роботи підприємства в умовах ринкової економіки

Именная ложка с надписью "София".
Предлагаем вашему вниманию готовое решения для подарка по любому поводу - именная ложка. Ложка изготовлена из нержавеющей стали, а ее
388 руб
Раздел: Прочее
Сушилка для белья напольная складная, 180x55x96 см, голубая.
Сушилка для белья напольная складная. Размеры: 180x55x96 см. Цвет каркаса: бело-голубой.
936 руб
Раздел: Сушилки напольные
Подарочная расчёска для волос "Лиза".
Стильная детская расчёска дарит радость и комфорт. Этот практичный аксессуар по достоинству оценят как маленькие модницы, так юные
372 руб
Раздел: Расчески, щетки для волос

33. Митні процедури та процедури ліцензування імпорту в організації зовнішньоекономічної діяльності підприємства (на матеріалах ТОВ "Рамірент Україна")

34. Аналіз зовнішнього середовища підприємства

35. Діагностика трудового потенціалу підприємства та аналіз впливу факторів на підвищення ефективності використання трудового потенціалу підприємства

36. Обґрунтування вибору напрямків розвитку підприємства (на матеріалах ТОВ "Класс-Лайн")

37. Побудова організаційної документації проекту підприємства ТОВ "Майстер Трейд" - Організація виробництва нових побутових лічильників газу на базі смарт-пластикових карток попередньої оплати

38. Аналіз господарської діяльності підприємства
39. Аналіз пасажирських перевезень транспортного підприємства "Державне підприємство "Міжнародний аеропорт "Бориспіль"
40. Аналіз вхідних і вихідних грошових потоків підприємства

41. Аналіз нормативно–правової бази по податку на прибуток підприємства

42. Дивідендна політика підприємства, фінансова звітність про власний капітал корпорацій

43. Інвестиційний проект розвитку ТОВ "Базіс" - підприємства як оператора фіксованого зв’язку

44. Особливості аналізу та ефективності використання основних засобів підприємства

45. Розвиток фінансових ресурсів підприємства

46. Розрахунок й оцінка фінансової стійкості підприємства

47. Фінансова діяльність підприємства

48. Фінансова стійкість в економічній діагностиці сучасного підприємства

Солнцезащитная рулонная шторка для автомобиля Altabebe, арт. AL7030.
Солнцезащитная рулонная шторка для автомобиля Altabebe AL7030 - аксессуар, который защитит ребенка от ярких солнечных лучей при перевозке
660 руб
Раздел: Прочее
Статуэтка "Маленькая леди", 10 см.
Материал: фарфор. Регулярно удалять пыль или мыть тёплой водой. Товар не подлежит обязательной сертификации.
462 руб
Раздел: Миниатюры
Бумага для принтера "Svetocopy", формат А3, 500 листов.
Офисная бумага для принтера и техники SvetoCopy А3 относится к категории качества C и является самой популярной в офисном классе,
558 руб
Раздел: Формата А3 и больше

49. Фінансовий механізм підприємства

50. Аналіз активів підприємства

51. Аналіз впливів на суму витрат підприємства

52. Аналіз діяльності підприємства

53. Аналіз доходів і витрат автотранспортного підприємства

54. Аналіз ефективності використання виробничого потенціалу підприємства ВАТ "Жовтоводський хлібозавод"
55. Аналіз ліквідності підприємства
56. Аналіз фінансового стану підприєсвта

57. Науково-практичні основи аналізу банкрутства підприємства та шляхи його подолання

58. Фінансова санація підприємства

59. Фінансова стратегія підприємства

60. Фінансовий потенціал як складова економічного потенціалу підприємства

61. Экономічний аналіз підприємства

62. Економічне моделювання у прогнозуванні показників фінансової звітності підприємства (на матеріалах ВАТ "Дніпропетровськгаз")

63. Учетная политика предприятия (Облікова політика підприємства)

64. Бізнес-план підприємства

Карандаши акварельные "Mondeluz", 36 цветов.
Стержни карандашей изготовлены из прессованной акварели. Это позволяет рисовать ими как простыми карандашами, после чего смоченной в воде
692 руб
Раздел: Акварельные
Изограф, 0,1 мм.
Чертежный прибор для черчения и рисования на бумаге, ватмане и чертежной пленке. Изограф имеет резервуар для чернил, который легко
1584 руб
Раздел: Циркули, чертежные инструменты
Защита для обуви.
Если ваш ребенок любит кататься на каталках, то защита для обуви это для вас. Защита для обуви одевается прямо на детскую обувь и защищает
590 руб
Раздел: Каталки

65. Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по авторизованому сервісу та продажу автомобілів Fiat

66. Розробка та обгрунтування заходів щодо підвищення рівня конкурентоспроможності підприємства

67. Загальна характеристика оборотних коштів підприємства

68. Розробка підприємства LOMAPAK

69. Фінанси підприємства

70. Формування основних фондів підприємства
71. Інтегральна ефективність діяльності підприємства
72. Матеріально-технічне забезпечення підприємства

73. Підвищення ефективності використання ОВФ в часі і вплив його на господарську діяльність підприємства

74. Прибуток підприємства. Суть, форми, та шляхи збільшення

75. ІС фінансового аналізу

76. Імітаційна модель взаємодії підприємства з ринком

77. Економічна сутність основних фондів підприємства та шляхи їх відтворення

78. Прогнозування фін діяльності підприємства та планування її результативності

79. Позичковий капітал підприємства, його ознаки та складові

80. Вибір форм кредиту комерційного банку для фінансування капітальних та поточних потреб підприємства

Подушка "Нордтекс. Зебры", 40х40 см.
Декоративные подушки являются непременным элементом современного интерьера. Они могут послужить прекрасным украшением не только спальни,
454 руб
Раздел: Подушки
Детский стиральный порошок "Ondalind", без фосфатов, 1,8 кг.
Экологически безопасный гранулированный стиральный порошок, гипоаллергенный, без фосфатов, без хлора, без запаха. Инновационная технология
655 руб
Раздел: Для стирки детских вещей
Средство для мытья посуды Finish "Power Powder", порошкообразное, 2,5 кг.
Средство для мытья посуды в посудомоечных машинах порошкообразное, начинает действовать сразу, устраняя даже самые сильные
718 руб
Раздел: Для посудомоечных машин

81. Ресурси аграрного підприємства та ефективність їх використання

82. Бухгалтерськи проводки про господарські операції підприємства

83. Відображення на рахунках витрат по створенню підприємства

84. Економічна оцінка активу балансу підприємства

85. Облік готівкових та касових операцій приватного підприємства "Індустрія Клімату"

86. Облік розрахунків з учасниками (засновниками) підприємства
87. Організація і методика аудиту доходів підприємства
88. Організація обліку власного капіталу підприємства України

89. Собівартість продукції - важливий показник діяльності підприємства

90. Аудит доходів підприємства

91. Аудит установчих документів підприємства

92. Правові особливості створення та реорганізації приватного підприємства

93. Управління процесом створення, реорганізації та ліквідації підприємства

94. Впровадження захисту інформації в комп’ютерній мережі і інформаційній системі підприємства "WED"

95. Носії інформації, їхній склад та характеристика. Розробка АРМ прибуток підприємства

96. Розробка ІС підприємства оптової торгівлі лікарськими препаратами

Кружка "Кастет", черная.
Оригинальная керамическая кружка с ручкой в виде кастета. Металлизированное напыление. Упаковка стилизованная, качественный
382 руб
Раздел: Кружки
Набор: рейлинг (58 см) с креплением и 6 S-крючков.
Рейлинг - отличный способ для хранения инструментов на кухне. Его использование позволяет сэкономить и упорядочить рабочее пространство.
482 руб
Раздел: Крючки, держатели для полотенец, доски для записок
Кислородный отбеливатель "Shabondama", 750 г.
Средство обладает дезодорирующим и антибактериальным действием. Гранулы отбеливателя прекрасно растворяются благодаря воздушной структуре.
375 руб
Раздел: Отбеливатели

97. Створення бізнес–моделі підприємства за допомогою комп’ютерного комплексу Project Expert

98. Активізація маркетингової діяльності машинобудівного підприємства

99. Бізнес-план Приватного підприємства "Універсам "Енергетик"


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.