Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Медицина Медицина

Ефективність різних варіантів нейропротекторної терапії при кетоацидотичних кризах у хворих на цукровий діабет

Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение
Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники
Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ДЕРЖАВНА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯСедінкін Владислав Анатолійович УДК 616-08-039.35: 615.214.31: 615.384: 546.16-02: 616.379-008.64: 616.8-009Ефективність різних варіантів нейропротекторної терапії при кетоацидотичних кризах у хворих на цукровий діабет 14.01.30 – анестезіологія та інтенсивна терапіяАвторефератдисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наукДніпропетровськ – 2008 Дисертацією є рукопис Робота виконана в Дніпропетровській державній медичній академії МОЗ України. Науковий керівник - лауреат Державної премії України в галузі науки та техніки, доктор медичних наук, професор Клигуненко Олена Миколаївна, Дніпропетровська державна медична академія МОЗ України, завідувач кафедри анестезіології, інтенсивної терапії та медицини невідкладних станів факультету післядипломної освіти. Офіційні опоненти: член-кореспондент АМН України, доктор медичних наук, професор Черній Володимир Ілліч, Донецький національний медичний університет ім.М. Горького МОЗ України, завідувач кафедри анестезіології, інтенсивної терапії та медицини невідкладних станів факультету післядипломної освіти; доктор медичних наук, професор Гриценко Сергій Миколайович, Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України, завідувач кафедри анестезіології та інтенсивної терапії. Захист відбудеться “19” вересня 2008 року о 13 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 08.601.01 у Дніпропетровській державній медичній академії (49027, м. Дніпропетровськ, пл. Жовтнева, 4). З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Дніпропетровської державної медичної академії (49044, м. Дніпропетровськ, вул. Дзержинського, 9). Автореферат розісланий “16” серпня 2008 р. Вчений секретар спеціалізованої вченої ради д. мед. н., професор Ю.Ю. Кобеляцький Загальна характеристика роботиАктуальність теми. Цукровий діабет (ЦД) залишається серйозною медико-соціальною проблемою, що обумовлено високим розповсюдженням патології, тенденцією до зростання кількості хворих, високим відсотком інвалідизації, хронічним перебігом, який визначає кумулятивний характер захворювання (A. H. Zargar e al., 1999; М.И. Балаболкин та співавт., 2005; В. І. Паньків, 2007). Сьогодні в усьому світі нараховується понад 190 млн. хворих (S. Wild e al., 2004). Щорічно загальне число хворих зростає на 5&mi us;7%. За прогнозами експертів ВООЗ вже у 2025 році кількість осіб, які страждають від цієї недуги, буде складати близько 300 млн. (P. Zimme e al., 2001). В Україні зареєстровано понад мільйон хворих на ЦД, однак ця цифра в 2&mi us;2,5 разів менша від справжньої внаслідок недостатньо активного виявлення ЦД (М.Д. Тронько, А.Д. Чернобров, 2005; А.П. Дорогой, 2007). Актуальною проблемою інтенсивної терапії (ІТ) залишається лікування ЦД, декомпенсованого до кетоацидотичного кризу (КАК) &mi us; одного з найбільш тяжких ускладнень, яке безпосередньо загрожує життю хворих, оскільки супроводжується глибокими метаболічними змінами та потребує застосування комплексної ІТ за типом “метаболічної реанімації” (A.

E. Ki abchi e al., 2006; V. Rosival, 2007). Гіперглікемія з комплексом водно-електролітних розладів та кетоацидоз є провідними метаболічними синдромами, які лежать в основі патогенезу КАК (В.Л. Богданович, 2000; В.Г. Науменко, 2007; L. Radermacher, 2005). На базі цих синдромів розвивається безліч вторинних (обмінних органних і системних) порушень і, в першу чергу, виражена гіпоксія, яка постійно супроводжує декомпенсацію діабету і багато в чому визначає перебіг КАК та їх тяжкість (А.Д. Беляевский та співавт., 2003; В.В. Зверев, Е.А. Карпенко, 2007; D. E. rach e barg, 2005). Неврологічні зміни при КАК спостерігаються в 80% хворих, з них 10% надходять у клініку в стані коми (Б.Н. Маньковский, 2004; A. A. Gi de e al., 2006; B. Baro e e al., 2007). Летальність при кетоацидотичній комі коливається від 4% у спеціалізованих відділеннях до 31% у стаціонарах загальнотерапевтичного профілю (Н.С. Бицунов та співавт., 1999; Г.Г. Жданов та співавт., 2001; I. Gou i-Ber hold e al., 2006). Серед життєво важливих органів і систем головний мозок найбільш вразливий навіть до незначних проявів гіпоксії (В. І. Черній та співавт., 2007). Тому для відновлення соціально повноцінної особистості й працездатності громадянина своєчасно розпочата та патогенетично обґрунтована ІТ повинна мати нейропротекторну складову, яка попереджає виникнення незворотних ушкоджень в головному мозку. Разом з тим, принципи такої терапії до кінця не розроблені через відсутність систематизованих даних про психоневрологічні розлади при КАК у хворих на ЦД. Ступінь відновлення когнітивних функцій після перенесеної декомпенсації ЦД залежить від багатьох факторів, зокрема, від загальної тривалості порушень свідомості та від вибору варіанту ІТ (В.В. Зверев, Е.А. Карпенко, 2007). Обґрунтування та розробка технологій нейропротекторної терапії у хворих з КАК на тлі ЦД дасть змогу зберегти когнітивні функції від ушкоджуючого впливу гіпоксії та буде сприяти поліпшенню відновлення психоневрологічного стану, що є необхідним для збереження високої якості життя пацієнтів. Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота є фрагментом науково-дослідницької роботи кафедри анестезіології, інтенсивної терапії та медицини невідкладних станів ФПО Дніпропетровської державної медичної академії “Обґрунтування та розробка органопротекторних технологій знеболення та інтенсивної терапії (у тому числі з використанням ГБО, плазмозамінників з функцією переносу кисню, озону) у хворих різних вікових категорій в критичних станах” (IH.08.04. № 0103U002383). Мета і завдання дослідження. Метою дослідження є підвищення ефективності ІТ КАК на тлі ЦД 1 типу шляхом розробки та обґрунтування доцільності нейропротекторної терапії з подальшим впровадженням у клініку її найбільш оптимальних варіантів. Для досягнення мети були поставлені наступні завдання: 1. Вивчити особливості обміну О2, мозкового метаболізму, гемодинаміки у хворих з КАК на тлі ЦД 1 типу, а також вплив КАК на стан когнітивних функцій. 2. Виявити вплив стандартної ІТ діабетичних КАК на кисневий бюджет, мозковий метаболізм, гемодинаміку та когнітивні функції.

3. Визначити характер змін кисневого обміну, мозкового метаболізму, гемодинаміки та когнітивних функцій у хворих з КАК на тлі ЦД 1 типу при нейропротекторній терапії з актовегіном. 4. Встановити зміни в кисневому бюджеті, церебральному метаболізмі, гемодинаміці та стані когнітивних функцій при використанні реамберину в ІТ КАК у хворих на ЦД 1 типу. 5. Оцінити вплив поєднаного застосування актовегіну та реамберину на перебіг діабетичних КАК, обмін кисню, метаболізм головного мозку, гемодинаміку та когнітивні функції. 6. На підставі порівняльного аналізу обміну О2, мозкового метаболізму, гемодинаміки та стану когнітивних функцій виявити особливості та обґрунтувати найбільш ефективну технологію нейропротекторної терапії у хворих з КАК на тлі ЦД 1 типу. Об’єкт дослідження: хворі з КАК на тлі ЦД 1 типу з порушенням свідомості до коми або прекоми. Предмет дослідження: кисневий бюджет, мозковий метаболізм, гемодинаміка, стан когнітивних функцій при різних варіантах ІТ. Методи дослідження: комплекс клінічних, лабораторних, електрофізіологічних, нейропсихологічних обстежень, спрямованих на дослідження обміну кисню, мозкового метаболізму, гемодінамики, когнітивних функцій. Наукова новизна одержаних результатів. У роботі вперше здійснено психоневрологічне дослідження впливу довготривалого (15,1 ± 3,9 років) ЦД 1 типу з періодичними КАК на стан когнітивних функцій та доведена наявність їх дефіциту. Вперше проведено комплексне вивчення стану кисневого бюджету і церебрального метаболізму, гемодинаміки і когнітивних функцій у хворих з КАК на тлі ЦД 1 типу при різних варіантах ІТ. Встановлено залежність тяжкості перебігу та тривалості КАК з порушенням свідомості до прекоми/коми від варіанту нейрометаболічного захисту. Виявлено, що КАК на тлі ЦД 1 типу супроводжується відсутністю утилізації глюкози клітинами головного мозку та дисрегуляцією енергетичного обміну в них, яка підтверджується збільшенням лактату у крові, що притікає до головного мозку і відтікає від нього, та декомпенсованим метаболічним ацидозом. Встановлена наявність порушення обміну О2 на всіх етапах: від надходження із легень до утилізації тканинами. Доведено, що стандартна ІТ не усуває розладів надходження О2 із легень, підвищеної десатурації венозної крові, порушень доставки кисню (DО2) та споживання кисню (VO2), що уповільнює швидкість відновлення когнітивних функцій як безпосередньо при виході з КАК, так і у віддаленому на 28 добу періоді. Виявлено, що включення актовегіну до ІТ сприяє нормалізації вихідних порушень обміну О2 та прискоренню відновлення споживання глюкози клітинами головного мозку, що підвищує якість відновлення когнітивних функцій як на 5 добу спостереження, так і у віддаленому від КАК періоді. Вперше показано, що використання реамберину у хворих з КАК формує відносно гіпердинамічний тип гемодинаміки, що збільшує DО2 і VO2 та зменшує дисрегуляцію метаболізму у клітинах головного мозку і саме тим забезпечує високу якість відновлення когнітивних функцій на всіх етапах. Доведено, що поєднане застосування актовегіну з реамберином, завдяки синергізму дії препаратів, сприяє швидкій нормалізації кисневого бюджету та метаболізму клітин головного мозку, формує гіпердинамічний тип гемодинаміки та забезпечує не тільки якісне відновлення когнітивних функцій при виході з КАК, але і більш високий рівень їх у віддаленому від КАК періоді.

Йдеться, передусм, про революцйн альтернативи як втлення сторично детермнованост, перетворення ймоврно можливост тенденц на життву реалю. Важливо брати в розрахунок, що наявност обктивних передумов для революцйного прориву може виявитися  недостатньо для «автоматичного» сходження на бльш високий суспльний щабель, що вибр шляху суспльного розвитку це надскладна рвнодюча боротьби класв (страт), активност рзних соцальних сил тенденцй. Слд мати на уваз й те, що реалзаця одн з «можливостей» «виключа», «знма» реалзацю нших «можливостей» на даному сторичному вдтинку. Щоправда, неантагонстичн вектори здатн хоча б частково «зйтися», «спвпасти», витворюючи еклектичний (не в осудному сенс, а в розумнн поднання, доповнення) варант. Оскльки при наявност обктивних передумов вибр дальшого шляху суспльного поступу залежить вд субктивного чинника, саме на останнй покладаться сторична вдповдальнсть за використання шансу, за визначення вдповдного (критичного) моменту активзац виршальних дй

1. Ефективність інтервального гіпоксичного тренування в комплексному лікуванні виразкової хвороби у післярадикаційному періоді: вплив на аеробний метаболізм та варіабельність серцевого ритму

2. Коронарний синдром Х: патогенетичні механізми, діагностика та ефективність терапії інґібіторами анґіотензин-перетворювального ферменту при тривалому спостереженні

3. Ефективність управлінської діяльності і шляхи її формування

4. Інтегральна ефективність діяльності підприємства

5. Економічна ефективність виробництва

6. Економічна ефективність виробництва зерна та шляхи її підвищення
7. Економічна ефективність виробництва молока та шляхи її підвищення
8. Економічна ефективність птахівництва

9. Економічна ефективність рослинницьких галузей та шляхи її підвищення

10. Ефективність постачальницько-збутової діяльності сільськогосподарських підприємств

11. Земельні ресурси та ефективність їх використання СПТ "Урожай" Братського району

12. Економічна ефективність переробки молока та шляхи її підвищення на прикладі ЗАТ "Бахмачмолококонсерв"

13. Інтенсифікація та її економічна ефективність у сільському господарстві

14. Ефективність системи внутрішнього контролю та її визначення

15. Ефективність і дієвість інформаційної діяльності

16. Аналіз варіантів побудови радіопередавальних пристроїв радиолокаціонного озброєння

Стерилизатор "Care" для микроволновой печи (на 3 бутылочки).
Стерилизатор Care предназначен для стерилизации детских бутылочек. С помощью данного устройства можно эффективно простерилизовать
1045 руб
Раздел: Стерилизаторы, сушилки
Подставка для ножей овальная, 16x6,5x22 см.
Размеры: 16х6,5х22 см. Материал корпуса: пластик. Внутренняя часть: полипропиленовое волокно. Цвет: бежевый. Предназначена для безопасного
822 руб
Раздел: Подставки для ножей
Форма силиконовая для выпечки "Пряничный домик" (арт. TK 0231).
Вы в восторге от европейских рождественских ярмарок? Хотите, чтобы и в Вашем доме почаще царила атмосфера волшебства? С помощью
503 руб
Раздел: Формы и формочки для выпечки

17. Комерційна діяльність приватного підприємства та її ефективність

18. Визначення та аналіз факторів, що впливають на ефективність маркетингової стратегії у брендингу

19. Вплив освітньої програми на ефективність лікування бронхіальної астми в дітей

20. Ефективність модифікованого способу лікування розладів акомодації у дітей з астигматизмом

21. Клініко-морфологічні зіставлення і прогноз у хворих з різними морфологічними варіантами вовчакового гломерулонефриту

22. Клінічна ефективність застосування біоінертних незнімних зубних протезів із титану
23. Варіанти аналгоседації при адено-, тонзилотоміях у дітей
24. Інноваційна діяльність та економічна ефективність підприємств Центральної та Східної Європи

25. Ефективність комунікаційного процесу в процесі управління підприємством

26. Ефективність праці

27. Праця державних службовців: організація, оплата, ефективність

28. Вибір найкращого варіанту оптимального зустрічного плану виробництва

29. Ефективність використання універсальних різців. Проектування спрощеної конструкції державки різців

30. Організація та ефективність використання митних складів при експорті-імпорті товарів

31. Економічна ефективність туризму

32. Варіанти інвестування грошових коштів

Уничтожь меня! Уникальный блокнот для творческих людей. Смит К.
Тот самый блокнот "Уничтожь меня!", созданный современной известной художницей Кери Смит, теперь в крафт обложке! Выходит
336 руб
Раздел: Блокноты оригинальные, шуточные
Декоративная наклейка-фоторамка, арт. PH-3/3 (CO).
Материал: пластик. Размер: 50x70 см.
490 руб
Раздел: Мультирамки
Кружка фарфоровая "FIFA 2018. Забивака" (белая полоса), 480 мл.
Объем: 480 мл. Материал: фарфор.
407 руб
Раздел: Кружки, посуда

33. Ефективність заходів по покращенню якості води

34. Економічна ефективність виробництва зерна та шляхи її підвищення

35. Економічна ефективність організації виробництва пальто

36. Ефективність використання вироничих ресурсів підприємства на прикладі ВАТ "Острозький цукровий завод"

37. Ефективність використання оборотних коштів на підприємстві

38. Ефективність використання ресурсів підприємства
39. Ефективність виробництва та фактори її зростання
40. Інвестування регіональної економіки та її ефективність в Україні

41. Науково-технічний прогрес: напрямки та економічна ефективність. Порядок створення підприємства

42. Стандартизація, уніфікація та сертифікація продукції та їх економічна ефективність

43. Антиоксидантна терапія у хворих з тяжкою черепно-мозковою травмою

44. Обґрунтування ефективності безнатяжних методик у лікуванні пахвинних гриж у хворих похилого і старечого віку

45. Умови вирощування і урожайність ріпаку ярого на фоні різних глибин плоскорізного обробітку ґрунту

46. Комбінована варіантність слів в сучасній українській мові

47. Застосування флуренізиду в комплексному лікуванні виразкової хвороби: вплив на клініко-лабораторні показники і варіабельність серцевого ритму

48. Вплив емоційного стресу на церебральну нейродинаміку та варіабельність серцевого ритму щурів

Увлекательная настольная игра "Фрукто 10", новая версия.
«Фрукто 10» Вам нужно быть самым быстрым, чтобы первым найти фруктовую десятку на двух карточках, громко ее объявить и забрать карточки
392 руб
Раздел: Карточные игры
Простыня на резинке "ЭГО", 90х200 см, салатовая.
Трикотажная простыня "ЭГО" на резинке выполнена из 100% хлопка высокого качества. Натуральный, экологически чистый материал
589 руб
Раздел: Простыни, пододеяльники
Форма разъемная Regent "Easy" круглая, 18x7 см.
Форма для выпечки разъемная из углеродистой стали с антипригарным покрытием. Удобная застежка. Поверхность устойчива к царапинам. Диаметр:
310 руб
Раздел: Формы и формочки для выпечки

49. Швидкість різання при різних видах механічної обробки

50. Біологічна продуктивність як основа функціонування різних екосистем та біотопів

51. Микола Карпович Садовський (1856-1933) ( Життя та творчість)

52. Разработка программного обеспечения для Отделения Реанимации и Интенсивной Терапии новорожденных МГБ N1 г. Сургута

53. Особенности уролитиаза собак и кошек в условиях мегаполиса (распространение, этиология, патогенез. Диагностика и терапия)

54. Пневмонии. Антибактериальная терапия. Новые подходы к лечению
55. История болезни по терапии - пневмония
56. Терапия

57. Клиника, диагностика и тактика терапии неотложных состояний при бронхиальной астме у детей и взрослых. Небулайзерная терапия. Базисная терапия БА

58. ДЭНС-ТЕРАПИЯ как новый и современный метод лечения в медицине

59. Принципы раcпределения власти, его необходимость и механизм реализации (Принципи поділу Влади, його необхідність і механізм реалізації)

60. Особенности телесно-ориентированной терапии

61. Зовнішньоекономічна діяльність комерційних банків (Внешнеэкономическая деятельность комерческих банков)

62. Поліграфічна промисловість України. II роль та перспективи розвитку

63. Життя та діяльність митрополита Петра Могили

64. Роджерс К. Клиентоцентрированная терапия

Вкладыши "Полянка".
Увлекательный набор "Полянка" состоит из игрового поля и 8 деталей, из которых нужно сложить фигурки. Задача малыша -
460 руб
Раздел: Рамки-вкладыши
Давайте вместе поиграем. Игры с логическими блоками Дьенеша.
Это яркое красочное пособие поможет организовать занятия с набором блоков для детей старшего дошкольного возраста. Комплект поможет
326 руб
Раздел: Прочие
Каталка "Пальма" с ручкой.
593 руб
Раздел: На палочке

65. Творчість Рембрандта

66. Герои. Но "анти"

67. Антье и ее окружение

68. Лекарственные средства для терапии кишечных инфекций

69. Выбор терапии при соматизированных депрессиях

70. Лямблиоз у детей: проблема диагностики и выбора терапии
71. Современные средства патогенетической и симптоматической терапии гриппа и ОРЗ
72. Постменопаузальный остеопороз - новые подходы к оценке эффективности антирезорбтивной терапии Миакальциком

73. Планирование заместительной гормональной терапии у женщин с естественной менопаузой: от принятия решения - к выбору препарата

74. Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки. Антихеликобактерная терапия

75. Оценка стоимости и эффективности антибактериальной терапии

76. История болезни по терапии

77. Экзоцервицит и эндоцервициты. Возможности терапии

78. Терапия адинамических депрессий различного генеза

79. Лекарственная терапия ринитов

80. Арт-терапия в школе

Настольная игра "Пирог в лицо".
Пирог в лицо - это оригинальная игра, которая станет изюминкой любой вечеринки не только для детей, но и взрослых! Использовать можно не
910 руб
Раздел: Игры на ловкость
Сменный фильтр "Барьер-4" (3 штуки).
Сменная кассета Барьер-4 «для водопроводной воды» прекрасно подходит для использования на кухне в городской квартире. Высококачественный
674 руб
Раздел: Фильтры для воды
Набор "Геометрические тела", тип 1 (7 штук).
Все детали выполнены из натуральной древесины, имеют гипоаллергенное лаковое покрытие. С помощью этого пособия ребенок на уроках логики,
454 руб
Раздел: Счетные наборы, веера

81. История болезни (терапия )

82. История болезни - Терапия (панкреатит)

83. История болезни - терапия (ИБС)

84. История болезни - терапия (ИБС)

85. История болезни - терапия (ИБС, постинфарктный кардиосклероз)

86. История болезни - терапия (гипертоническая болезнь II степени)
87. История болезни - терапия (ишемическая болезнь сердца)
88. История болезни - терапия (мочекаменная болезнь)

89. История болезни - терапия (острая левосторонняя нижнедолевая пневмония)

90. История болезни - терапия (острая очаговая сливная верхнедолевая пневмония)

91. История болезни - терапия (синдром артериальной гипертензии)

92. История болезни - терапия (хронический латентный гломерулонефрит)

93. История болезни - терапия (язвенная болезнь)

94. Кожные болезни (Современные проблемы терапии и профилактики псориаза )

95. Литература - Терапия (ВРОЖДЕННЫЕ ПОРОКИ У ВЗРОСЛЫХ)

96. Литература - Терапия (ГЕМОБЛАСТОЗЫ И ЛЕЙКОЗЫ)

Стул детский (цвет: сиреневый).
Стул детский устойчивый и удобный. Ребёнку будет комфортно сидеть на стуле как за столом, так и самостоятельно. Соответствует всем
362 руб
Раздел: Стульчики
Магнитный театр "Три поросенка".
Увлекательное театральное представление с любимыми героями русской народной сказки «Три поросенка» и вашим ребенком в роли главного
308 руб
Раздел: Магнитный театр
Набор для обучения "Учись считать", 128 штук.
Материал: дерево. В наборе: счётные палочки - 20 штук. Круги - 30 штук. Квадраты - 30 штук. Треугольники равносторонние - 10
320 руб
Раздел: Счетные наборы, веера

97. Литература - Терапия (ГИПОПЛАСТИЧЕСКИЕ СОСТОЯНИЯ)

98. Литература - Терапия (Дифференциальная диагностика выпота в плевральную

99. Литература - Терапия (Дифференциальный диагноз при кардиомегалиях)


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.