Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

История История

Народний демократ Т.Г. Шевченко. Кирило-Мефодіївське товариство

Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады
Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки

РЕФЕРАТ Народний демократ Т.Г. Шевченко. Кирило-Мефодіївське товариство. Тарас Шевченко Тарас Шевченко!. Це ім’я дорогоцінною перлиною виблискує у золотій скарбниці світової культури. У славній плеяді безсмертних класиків літератури геніальний співець українського народу по праву стоїть в одному ряду з такими титанами думки і слова, як Гомер і Шекспір, Пушкін і Толстой, Гете і Байрон, Шіллер і Гейне, Бальзак і Гюго, Міцкевич і Бернс, Руставелі і Нізамі, чия мистецька спадщина стала надбанням усього передового людства. Тарас Шевченко - символ чесності, правди і безстрашності, великої любові до людини. Вся творчість великого Кобзаря зігріта гарячою любов’ю до Батьківщини, пройнята священною ненавистю до ворогів і гнобителів народу. Його думи, його пісні, його полум’яний гнів, його боротьба за світлу долю трудового люду були думами, піснями, гнівом і боротьбою мільйонів. Поезію Шевченка люблять усі народи. Поет, який віддав усі свої сили боротьбі за визволення рідної України від соціального і національного гніту, виражав прагнення і сподівання всіх народів, всіх прогресивних людей світу. Тарас Григорович Шевченко прожив дуже мало - лише 47 років. З них 34 роки провів у неволі: 24 роки - під ярмом кріпацтва і понад 10 років - у найжорсткіших умовах заслання. А решту - 13 "вільних" років перебував під невсипущим наглядом жандармів. Уже для багатьох поколінь українців – i не тальки українців—Тарас Григорович Шевченко означає так багато, що сама собою створюється iлюзiя, нiби ми все про нього знаємо, все в ньому розумiємо, i вiн завжди з нами, в нас. Та це лише iлюзiя. Шевченко як явище велике й вiчне – невичерпний i нескiнченний. Волею iсторiї вiн ототожнений з Україною i разом з її буттям продовжується нею, вбираючи в себе новi днi i новий досвiд народу, вiдзиваючись на новi болi й думи, стаючи до нових скрижалiв долi. Вiн росте й розвивається в часi, в iсторiї i нам ще йти i йти до його осягнення. Ми на вiчнiм шляху до Шевченка Тараса Шевченка розумiємо настільки, наскiльки розумiємо себе – свій час i Україну в ньому. Але, щоб краще зрозумiти його як нашого сучасника, траба повністю осягнути його як сучасника людей, проблем, суспiльства XIX столiття. Вiн сам приходить у наш день. Але й ми повиннi йти у його час. Лише так мiж нами й ним буде глибше взаєморозумiння. Ми щиро запхоплюємося високим образом Кобзаря, його громадянською принциповiстю i моральною чистотою, почуттям соцiальної i нацiональної справедливостi, вiдданiстю правдi i свободi. Та чи можемо сповна уявити собi, що за цим стояло,скiльки це вимагало душевних сил i боротьби, скiльки це коштувало мук i болю, скiльки для нього треба було прозрiнь думки i висоти духу? Щоб це уявити, треба добре знати не лише самого Шевченка, а й його епоху, атмосферу життя суспiльства, його сучасникiв. А також конкретний контекст полiтичного, iдеологiчного, культурного життя Росiйської iмперiї середини XIX столiття, в якому поставало i утверджувалося нове, шевченкiвське самоусвiдомлення України. Коли поглянути на ставлення росiйської громадськостi i журналiстики 30-50-х рокiв XIX столiття до України та вiдроджуваної української лiтератури, то впадає у вiчi строкатiсть i суперечливiсть картини оцiнок, мiркувань, прогнозiв.

Вона не вкладається в апрiорну схему, до якої десятилiттями вдавалася спрощувальна, заспокiйлива думка: мовляв, прогресивнi сили росiйської громадськостi пiдтримували зусилля українцiв, а реакцiйнi – їм перешкоджали. Насправдi все було складнiше, драматичнiше i заплутанiше. Росiйська громадськiсть першої половини XIX столiття перебувала значною мiрою в полонi упереджень i елементарного незнання iсторичних, культурно-традицiйних, мовних та iнших аспектiв процесу вiдродження української лiтератури – як провiщення нацiонального вiдродження взагалi. Багатьом здавалося, що це – пуста витiвка окремих оригiналiв або iнтриганiв, яка не спирається на якусь традицiю чи грунт. Вiдоме висловлювання Вiссарiона Бєлiнського про те, що нiбито лише возз'єднавшись iз Росiєю, Україна вiдчинила дверi освiтi й цивiлiзацiї. Таке довiльне мiркування цiлком суперечило iсторичним фактам, якi свiдчили про прямо протилежне – i про високий рiвень освiченостi й культури в Українi ХVII-XVIII столiть, i про визначальну роль українських просвiтителiв, культурних i церковних дiячiв в iсторичному життi Росiї XVII-XVIII столiть, в пiднесеннi її культури i мистецтва, в передачi iй культурних iмпульсiв Європи. (А проте це висловлювання було прямо-таки канонiзоване в роки сталiнщини-хрущовщини-брежнєвщини й покладене в основу державної мудростi щодо розумiння iсторiї українсько-росiйських вiдносин). Українським культурним дiячам доводилося знову й знову – кожному поколiнню наново! – нагадувати iгнорантам очевиднi, але забутi або вперто замовчуванi факти й iстини: про те, що український народ – прямий спадкоємець культури Київської Русi, що в нього були, крiм багатющого народного мистецтва, i витончене професiйне – драма, поезiя, архiтектура, музика, живопис доби барокко, фiлософiя i релiгiйно-полемiчна лiтература, видатнi мислителi, художники, композитори: повнокровна i самобутня культура, що мала всi пiдстави для дальшого розвитку. Пiд цим кутом зору i поява великого Шевченкового феномена була не несподiванкою, а, навпаки, закономiрнiстю. Це добре пiдкреслив ще Микола Костомаров: “Поезiя Шевченка – законна, люба донька давньої пiвденноруської поезiї, тiєї далекої вiд нас поезiї, про яку здогадливо можемо судити з творiв Ігоревого спiвця”. В добу, що безпосередньо передувала Шевченковiй, лiтература громадська думка України значною мiрою були обтяженi не тiльки провiнцiалiзмом,а й сервiлiзмом, вiрнопiдданством, зумовленими колонiальним становищем, нацiональним гнiтом. Секрет цього своєрiдного явища трохи пiзнiше добре розкрив Пантелеймон Кулiш: “Суспiльство, пiдпавши пiд чужоплемiнну владу, неминуче деморалiзується, доки беззавiтно не визнає в нiй охоронних засад благоустрою або не повстане проти них зi всiєю енергiєю вiдчуження”. І згодом вiронопiдданськi елементи українського суспiльства не раз сиавали опорою i оплотом загальноросiйської реакцiї, а неволя України – важкою гирею на ногах суспiльно-полiтичного прогресу, що нiби пiдтверджувало пророкування чеського будителя Карела Гавлiчка-Боровського: “Малорусь-Україна—це постiйне прокляття, котре самi над собою проголосили її гнобителi.

Так над ними мститься пригноблена воля України. Доки не буде направлена кривда, зроблена українцям, доти неможливий справдi мiжнародний спокiй”. Слово “Україна”—одне iз найчастiш вживаних у поезiї Т.Шевченка. Почуття саможертовної любовi до Вiдчизни висловлено з такою силою пристрастi, що до них важко вiдшукати аналогiй. Але водночас подвiйно (соцiально i нацiонально) пригнiчене становище України могло стати i стало – у творчостi Шевченка передовсiм – джерелом величезної революцiйної енергiї. Саме тому, що в Українi, яка ще пам'ятала часи козацтва, яка ще спiвала про недавню волю i про “Катерину, вражу бабу”, що уярмила “степ широкий, край веселий”,-особливо гостро вiдчувалися страхiття крiпацтва i особливо сильний був протест проти нього,-саме тому (а не тiльки через обставини особистої долi) Шевченко досягнув у викриттi крiпосного ладу (всiх його аспектiв) такої пристрастi й глибини, що важко когось поставити поряд з цим оглядом. Саме тому, що самодержавство було не лише запереченням загальнолюдського демократичного iдеалу, а й нацiональної традицiї самоврядування, трунарем нацiональної свободи України,-Шевченко вiдважився на такi слова про “помазаника Божого”, на якi нiхто ще не вiдважувався, i таврував монархiв з таким гнiвом i сарказмом, до яких пiдносилися хiба що Петефi i Гюго. Але Петефi i Гюго глумилися з монархiв тодi, коли їхнi народи вже повстали проти них, а Шевченко – тодi, коли переважна частина громадськостi, навiть лiберальної, ще не могла говорити про своїх земних владик iнакше, як з вiрнопiдданчим дрожем. Шевченкова поезiя—безперестанний суд над усяким деспотизмом узагалi. Саме тому, що Шевченко був вiдданим сином поневоленого народу i прагнув його визволення, вiн так щиро перейнявся долею iнших пригноблених народiв царської Росiї i нiякi забобони чи бар'єри не стримували його братнiх почуттiв. Задовго до того, як склалася концепцiя загальноросiйської революцiйної демократiї в нацiональному питаннi (що вiдбивала погляди не лише росиiйських революцiонерiв, а й тою чи iншою мiрою i прогресивних дiячiв усiх народiв Росiї), Шевченко в поемi “Кавказ”затаврував царську Росiю як тюрму народiв i солiдаризувався з тими, хто не хотiв скоритися; сказав про бiль, сльози i гнiв усiх жертв царизму. І боротьба його власного народу, i боротьба кавказьких горцiв органiчно включалася в його загальну поетичну картину i полiтичну концепцiю боротьби людства за свободу i гiдне життя. Нiколи i нi в чому не пiдносив Шевченко свiй народ над iншими, взагалi не шукав у ньому рис, якi були б властивi лише йому i бiльш нiкому. Вiн був не нацiоналiстом чи iнтернацiоналiстом, а просто Людиною в родовому значеннi цього слова,-при тому, що був сином свого часу i свого народу, подiляв їхнi вади в малому, але у великому, значному йшов на цiлу епоху попереду. Знав свiй обов'язок перед уселюдською сiм'єю народiв, але мав мужнiсть i тiй сiм'ї народiв нагадати про її вселюдський обов'язок перед своєю знеславленою нацiєю, без рiвноправного утвердження якої свiт буде неповний i несправедливий, отже, i не матиме виправдання перед совiстю й розумом.

Защитим власть рабочих и крестьян, завоевания народной демократии. Наведем порядок, установим безопасность и спокойствие в нашей стране! Интересы народа, интересы Родины требуют создания стойкого, сильного правительства; такого правительства, которое способно вывести страну из нынешнего тяжелого положения. Поэтому мы сформировали Венгерское Революционное Рабоче-Крестьянское Правительство». Имре Надь и некоторые лица из его ближайшего окружения в ночь на 4 ноября нашли убежище в югославском посольстве в Будапеште. Кардинал Миндсенти воспользовался покровительством своих давнишних друзей: он скрылся в посольстве Соединенных Штатов. В дни разгула белого террора кардинал занимался не только политикой, но и коммерцией: он продал одному иностранному журналу свои «мемуары», получив за это четверть миллиона долларов. Теперь у кардинала есть время для писания второй части мемуаров Бежал из Будапешта Кирай Бела. Дудаш и Малетер оказались в руках правосудия Венгерское Революционное Рабоче-Крестьянское Правительство обнародовало

1. Політичні і правові ідеї Кирило-Мефодіївського товариства

2. Значення творчості Т. Г. Шевченка (Значение творчества Тараса Григорьевича Шевченко)

3. Обpаз наpодного співця в поезії Т.Г.Шевченка

4. Екологічні методи інтенсифікації ведення рибного господарства на прикладі ЗАТ ім. Т.Г. Шевченка "Червона Слобода" Черкаської області

5. Героїчне минуле українського народу в ранній творчості Т.Г. Шевченка

6. Життєвий і творчий шлях Т.Г.Шевченка
7. Філософські погляди Т.Г. Шевченка
8. Українська відповідь на нову імперську ідеологію. Кирило-Мефодіївське братство

9. Отчет по практике, по предмету менеджмент, в АО "Лепсе" /г.Киров/

10. Расчет полной себестоимости и цены изделия /завод "1 Мая" г.Киров/

11. Экономика предприятия на предприятии ОАО "Электропривод" /г.Киров/

12. Кир II Великий. Жизнеописание

13. Анализ состояния учета и качества на примере финансово-хозяйственной деятельности ОАО КЭПСП ВФСО Динамо Киров

14. Персия при Кире Великом

15. Возникновение персидской державы. Завоевательные походы Кира и Камбиза

16. Аналіз демографічної ситуації у в Харківському регіоні

Трехколесный велосипед Funny Jaguar Lexus Trike Original Volt (цвет: фиолетовый).
Трехколесный велосипед подходит для детей от 1 года. Велосипед Volt заряжает своей энергией, зовет в дорогу. Характеристики: - удобное
2400 руб
Раздел: Трехколесные
Набор безопасных ножниц с фигурными лезвиями, 3 шт.
Замечательные безопасные ножницы Crayola предназначены для всех детей старше 3 лет. Малыши обожают вырезать из бумаги фигурки, создавать
307 руб
Раздел: Ножи, ножницы, резаки
Игровой набор "Фрукты".
Увлекательный детский набор "Фрукты" подарит ребёнку много часов увлекательной игры! Такие игрушки тренируют у детей мелкую
321 руб
Раздел: Продукты

17. Тарас Григорович Шевченко (1814-1861)

18. Тарас Григорьевич Шевченко

19. Тарас Шевченко как художник

20. Немецкие парашютисты: создание, формирование, подготовка, оснащение и участие в боевых действиях (немецкие ВДВ во 2-й мировой войне)

21. Особенности предварительного слушания при рассмотрении дела судом с участием присяжных заседателей

22. Особенности участия адвоката в качестве защитника в уголовном процессе
23. Образовательная программа школы: назначение, содержание, участие учителей и учащихся в ее разработке
24. Формирование социальных репрезентаций практики налогообложения при участии СМК

25. Участие страховой компании "Колымская" в выставках и ярмарках

26. Роль братьев-просветителей Кирилла и Мефодия в распространении христианства на Руси

27. Судьба и участие Григория Распутина: портрет на фоне заката империи

28. Кафедральный собор свв. Кирилла и Мефодия в Праге

29. Значення і світова слава Тараса Шевченка

30. Партия социалистов-революционеров и ее участие в Первой русской революции

31. Участие прокурора при рассмотрении судами гражданских дел

32. Участие в выставке как развитие бизнеса

Лото пластиковое. Орнаменты. Комплект из трех игр.
Набор «Орнаменты» – это комплект из трёх игр для развития для развития логики, образного мышления, внимания и восприятия цвета. В него
549 руб
Раздел: Лото детское
Пазл "Динозавры" (35 элементов).
С фотографической точностью прорисованы обитатели и растительный мир самых отдаленных уголков планеты. Многообразие форм вырубки и
548 руб
Раздел: Пазлы-вырубки
Насадка для зубных щеток "Oral-B (Орал-би). Kids Stages Cars Miki Princess", 2 штуки.
Сменные насадки Oral-B Stages Kids имеют специальные укороченные щетинки, которые обеспечивают бережную, сверхмягкую чистку и делают ее
1064 руб
Раздел: Зубные щётки

33. Участие ОВД в судебном разбирательстве

34. Участие защитника на стадии предварительного расследования

35. О направлениях участия банков в инвестиционной деятельности

36. Участие третьих лиц в арбитражном процессе

37. Договор долевого участия в строительстве

38. Тарас Григорович Шевченко укр
39. Життя Тараса Григоровича Шевченка
40. Две стратегии участия в компьютерной революции

41. Политический процесс и политическое участие

42. Адвокат в суде Росийской Федерации с участием присяжных заседателей

43. Инновационные проекты с участием государства

44. Расходы на участие в конференции

45. Участь мікроорганізмів в кругообігу азоту

46. Облік участі у виставках

47. Гражданское производство по делам с участием иностранных лиц

48. Договор займа между гражданами. Судебная практика по договорам с участием граждан

Наклейки на стену "Космос", светящиеся в темноте (62 штуки).
Удивительный набор "Космос" от Djeco представляет собой 62 фосфоресцентные пластиковые наклейки для декора комнаты. Наклейки
879 руб
Раздел: Интерьерные наклейки
Овощечистка "Mayer & Boch".
Овощечистка - это удобный инструмент, с помощью которого удобно чистить овощи и фрукты как с тонкой, так и со слишком толстой кожурой.
308 руб
Раздел: Овощечистки, рыбочистки
Автомобиль со звуковым сигналом "Джип-каталка", красный.
Автомобиль Джип-каталка - это удобное транспортное средство для малыша! Каталка сделана в виде машинки. Малыш отталкиваясь ножками сможет
1698 руб
Раздел: Каталки

49. Защита избирательного права и права на участие в референдуме

50. Исполнение решений третейского суда и подсудность дел с участием иностранных лиц

51. Обстоятельства, исключающие участие в производстве по уголовному делу

52. Основные формы участия населения в осуществлении местного самоуправления

53. Особенности производства предварительного расследования с участием иностранных граждан в Российской Федерации

54. Правове регулювання сімейних відносин за участю іноземців та осіб без громадянства
55. Правовые и организационные основы участия граждан в охране общественного порядка
56. Проблемы участия населения в осуществлении местного самоуправления

57. Прокурор в гражданском процессе: роль, пределы участия, проблемные аспекты

58. Сроки в гражданском праве. Особенности участия публично-правовых образований в гражданском обороте

59. Участие адвоката в подготовке и рассмотрении дел Европейским судом по правам человека. Зарубежный опыт организации и деятельности адвокатуры

60. Участие адвоката в процессе

61. Участие адвоката на предварительном слушании в суде присяжных

62. Участие государственных и муниципальных образований в отношениях, регулируемых гражданским законодательством

63. Участие органов опеки и попечительства в защите

64. Участие присяжных заседателей в уголовном производстве

Велосипед Jetem "Lexus Trike Next Generation" (цвет: красный).
Jetem Lexus Trike Next Generation — это детский велосипед с ручкой-толкателем для родителя. Одна из лучших моделей по соотношению
2488 руб
Раздел: Трехколесные
Стул детский "Ника" складной, моющийся (цвет: розовый, рисунок: горошек).
Особенности: - стул складной; - предназначен для детей от 3 до 7 лет; - металлический каркас; - на ножках стула установлены пластмассовые
562 руб
Раздел: Стульчики
Лестница-стремянка, 2 ступени, стальная.
Нескользящие пластиковые коврики. Размер ступеньки: 30x20 см. Материал: сталь. Высота на уровне верхней ступени: 44,5 см. Количество ступеней: 2.
981 руб
Раздел: Лестницы

65. Участие прокурора в гражданском процессе

66. Участие прокурора в гражданском процессе

67. Участие прокурора в гражданском процессе

68. Участие прокурора в гражданском судопроизводстве

69. Участие прокурора и третьих лиц в гражданском процессе

70. Участие российской прокуратуры в правотворческой деятельности
71. Участие субабонентов в отношениях, возникающих из договора энергоснабжения
72. Участь прокурора в цивільному процесі

73. Интересы России в европейской политике начала XX века и участие в первой мировой войне

74. Просветительская деятельность Кирилла и Мефодия

75. Участие Латиноамериканских стран во Второй мировой войне

76. Участь вінничан в Русі Опору

77. Участь слов’янських народів Австрійської імперії в Європейській революції 1848-1849 рр.

78. Наследие святых учителей Мефодия и Кирилла, их плоды в истории русской церкви и русской культуре

79. Біографія Тараса Григоровича Шевченка

80. Декабристи і Шевченко

Инвертор автомобильный Pitatel "KV-M120Smart.12" (12 В/220 В, модифицированный синус, 120 Вт).
Инвертор Pitatel KV-M120Smart.12 предназначен для обеспечения качественного электропитания, он отличается простотой эксплуатации и
1103 руб
Раздел: Прочее
Глобус Луны диаметром 320 мм.
Диаметр: 320 мм. Масштаб: 1:40000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: черный. Шар выполнен из толстого пластика, имеет один
1036 руб
Раздел: Глобусы
Сиденье в ванну раздвижное (дерево).
Сиденье в ванну раздвижное, пятиреечное, закрепленное к каркасу, регулируется по ширине ванны. Предохраняйте деревянную часть изделия от
752 руб
Раздел: Решетки, сиденья для ванны

81. Образ України у творчості Тараса Шевченка

82. Проблема обрядовірства в житті та творчості Т. Шевченка

83. Кирилл и Мефодий

84. Возможности и проблемы участия России в Азиатско-Тихоокеанском экономическом сообществе

85. Проблеми та песпективи підвищення рівня економічного розвитку України та ступеня її участі в міжнародних відносинах

86. Уголовная ответственность за участие в преступных сообществах по законодательству Франции
87. Использование опыта участия в автогонках в управлении временем реализации проекта
88. Методика и организация отбора исследуемых для участия в научном эксперименте

89. Развитие познавательных способностей у младших школьников через участие в интеллектуальных играх

90. Формы участия граждан в политике

91. Фазовые диаграммы как средство описания взаимодействия различных материалов. Основные фазовые диаграммы с участием кремния

92. Этические ценности в философии Украины (Сковорода, Юрквич, Шевченко)

93. Кооперативные межмакромолекулярные реакции с участием лигносульфонатов

94. Участь держав у міжнародній мережі глобального екологічного моніторингу

95. Архитектура г. Ростова-на-Дону

96. КРАТКИЙ ОЧЕРК ЭКОНОМИЧЕСКОГО И ПОЛИТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ СССР (1917-1971 Г.) (ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ОТНОШЕНИЙ СССР - ЗАПАД)

Дождевик для коляски "Карапуз".
Дождевик выполнен из плотной непромокаемой ПВХ ткани. Универсален - подходит для любой коляски-люльки. Сезон: всесезонный. Расцветка
755 руб
Раздел: Дождевики, чехлы для колясок
Доска магнитно-маркерная, 45x60 см.
Размер: 45х60 см. Поверхность доски позволяет писать маркерами и прикреплять листы при помощи магнитов. Улучшенный алюминиевый профиль. В
829 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные
Бутылочка для кормления (от 3-х месяцев) Pigeon Перистальтик Плюс с широким горлом, 240 мл.
Изгибы на бутылке прекрасно подходят для маминой руки. Крышечка подходит для любых сосок Pigeon к широким бутылочкам. Материал бутылочки:
555 руб
Раздел: Бутылочки

97. Учет и профилактика чрезвычайных ситуаций на радиационно-опасных объектах г.Москвы

98. Билеты по географии за 9 класс (г. Порхов, 2003г.)

99. Речное и набережное строительство г. Барнаула


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.