Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Менеджмент (Теория управления и организации) Менеджмент (Теория управления и организации)

Мета і напрямки класифікація витрат

Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее
Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки
Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Національний університет «Львівська політехніка» Навчально-науковий інститут підприємництва та перспективних технологій Кафедра обліку і аудиту Курсова робота з дисципліни «Управлінський облік» Варіант № 18 Дрогобич – 2010р. Тема: Мета і напрямки класифікація витрат Зміст Вступ 1. Класифікація витрат з метою оцінки запасів та визначення фінансових результатів 1.1 Витрати минулих та звітних калькуляційних періодів 1.2 Витрати, які формують собівартість продукції та витрати періоду 1.3 Прямі та непрямі витрати 1.4 Основні та накладні витрати 1.5 Невиробничі витрати 2. Класифікація витрат з метою прийняття рішень 2.1 Релевантні та релевантні витрати 2.2 Дійсні та можливі витрати 2.3 Маржинальні та середні витрати 2.4 Постійні і змінні витрати 2.5 Обов‘язкові та дискреційні витрати 3. Класифікація витрат з метою контролю виконання 4. Класифікація витрат за видами діяльності, функціями та елементами Висновки Список використаних джерел Вступ В управлінському обліку інформація про витрати систематизується для: об’єктивного визначення фінансових результатів; інформаційного забезпечення прийняття управлінських рішень; здійснення контролю за витратами. Прийняття більшості управлінських рішень ґрунтується на зіставленні очікуваних доходів від реалізації конкретних заходів з витратами, пов’язаними з її здійсненням. Відомості про види витрат, е обсяги й динаміку становлять інформаційну базу прийняття рішень щодо формування портфеля замовлень, асортименту продукції напрямків i обсягів діяльності, управління запасами, ціноутворення, оцінювання інвестиційних проектів тощо. Ця інформаційна база формується у системі управлінського обліку. За своєю економічною сутністю, витрати — це грошове вираження обсягу есурсів (матеріальних, трудових, фінансових тощо), використаних з певною метою (для виробництва i реалізації продукції, виконання робіт, надання послуг, здійснення інших видів господарської діяльності — інвестиційної чи фінансової). Згідно з міжнародними стандартами бухгалтерського обліку та Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 3 «Звіт про фінансові результати», витрати – це зменшення економічної вигоди у звітному періоді у формі вибуття або використання активів чи збільшення зобов‘язань, що веде до зменшення власного капіталу підприємства за умови, що ці витрати можуть бути достовірно оцінені. Витрати у фінансовому обліку відображаються одночасно зі зменшенням активів або збільшенням зобов‘язань підприємства. 1. Класифікація витрат з метою оцінки запасів та визначення фінансових результатів Для визначення фінансових результатів діяльності підприємства необхідно зрозуміти різницю між витратами різних звітних періодів. Як відомо, фінансовий результат (прибуток або збиток) – це різниця між доходами і витратами звітного періоду. Виникає питання: які витрати відносяться до звітного періоду. 1.1 Витрати минулих та звітних калькуляційних періодів П(С)БО 16 »Витрати» передбачає відображення витрат бухгалтерському обліку одночасно зі зменшенням активів або збільшенням зобов’язань.

Витрати визнаються витратами певного періоду одночасно з визнанням доходу, для отримання якого вони здійснені. Витрати, які неможливо прямо пов’язати з доходом певного періоду, відображаються у складі витрат того звітного періоду, в якому вони були здійснені. Якщо актив забезпечує одержання економічних вигод протягом кількох звітних періодів, то витрати визнаються шляхом систематичного розподілу його вартості (наприклад, у вигляді амортизації) між відповідними звітними періодами. Припустимо, підприємство витратило кошти на придбання товарів та устаткування. Чи є ці витрати витратами звітного калькуляційного періоду? Безумовно ні, оскільки мав місце лише обмін одного виду активів на інший вид активів (товари та устаткування). Отже, витрачені кошти - це невичерпані витрати, які принесуть користь у майбутньому. Тепер припустимо, що ми реалізували товари і ввели в експлуатацію устаткування. Отже, відбувся обмін товарів на дохід (у вигляді грошей або зобов’язань покупців), і для отримання цього доходу була спожита певна частка устаткування (у вигляді амортизації). Тому собівартість реалізованих товарів та амортизаційні відрахування — це вичерпані (спожиті) витрати. Частину товарів втрачених внаслідок пожежі або іншого нещасного випадку, слід вважати збитками, оскільки товари не були обмінені на жодні інші речі і не принесли жодної користі. Але витрати можуть не збігатися в часі з реальними витратами активів. Наприклад, нарахована заробітна плата за січень, яку було виплачено на початку лютого: чи є ця зарплата витратами за січень, чи вона буде витратами лютого, коли будуть виплачені кошти робітникам і службовцям? Оскільки праця робітників і службовців була використана в січні, а зарплата є грошовою формою витрат на оплату праці, то зрозуміло, що ці витрати пов’язані з виникненням зобов’язань, для погашення яких пізніше будуть передані активи. Вичерпані (спожиті) витрати – це збільшення зобов’язань або зменшення активів у процесі поточної діяльності для отримання доходу звітного періоду. Невичерпані (неспожиті) витрати — це збільшення зобов’язань або зменшення активів у процесі поточної діяльності для отримання доходу або іншої вигоди в майбутніх періодах. Невичерпані витрати відображаються в активі балансу, а вичерпані витрати – у звіті про фінансові результати. В узагальненому вигляді концепцією вичерпаних та невичерпаних витрат показано на рис.1. Рис. 1. Концепція витрат для визначення фінансового результату 1.2 Витрати, які формують собівартість продукції, та витрати періоду На практиці не всі витрати, що відносяться до калькуляційного періоду (вичерпані витрати), безпосередньо пов‘язані з виробництвом продукції, тому для визначення собівартості продукції або товарів розрізняють витрати, які формують собівартість продукції (товарів), та витрати періоду (табл. 1). Виробничі витрати або виробнича собівартість Прямі матеріали Пряма зарплата Інші прямі витрати Загальновиробничі витрати Витрати періоду Адміністративні витрати Витрати на збут Інші операційні витрати - загальні корпоративні витрати(організаційні витрати, витрати на проведення річних зборів, представницькі витрати) - витрати на службові відрядження та утримання апарату управління підприємством та іншого загальногосподарського персоналу; - витрати на утримання основних засобів, інших матеріальних необоротних активів загальногосподарського призначення (операційна оренда, страхування майна, амортизація, ремонт, опалення, освітлення, водопостачання, водо відведення, охорона); - винагороди за професійні послуги (юридичні, аудиторські, з оцінки майна тощо); - витрати на зв’язок (поштові, телеграфні, телефонні, телекс, факс і тощо); - амортизація нематеріальних активів загальногосподарського призначення; - витрати на врегулювання спорів у судових органах; - податки, збори та інші передбачені законодавством обов’язкові платежі (крім податків, зборів і обов’язкових платежів, що включаються до виробничої собівартості продукції, робіт, послуг); - плата за розрахунково-касове обслуговування та інші послуги банків; - інші витрати загальногосподарського призначення - витрати пакувальних матеріалів для затарювання готової продукції на складах готової продукції.

Витрати на ремонт тари; - оплата праці і комісійні винагороди продавцям, торговим агентам і робітникам підрозділів, що забезпечують збут; - витрати на рекламу та дослідження ринку (маркетинг); - витрати на передпродажну підготовку товарів; - витрати на відрядження робітників, зайнятих збутом; - витрати на утримання основних засобів, інших матеріальних необоротних активів, пов’язаних зі збутом (операційна оренда, страхування, амортизація, ремонт, опалення, освітлення, охорона); - витрати на транспортування, перевалку і страхування готової продукції (товарів), транспортно-експедиційні та інші послуги, пов’язані з транспортуванням відповідно до умов договору поставки; - витрати на гарантійний ремонт та гарантійне обслуговування; - інші витрати, пов’язані зі збутом - витрати на дослідження та розробки відповідно до П(с)БО8. - собівартість реалізованої іноземної валюти, яка для цілей бухгалтерського обліку визначається шляхом перерахунку іноземної валюти в грошову одиницю України за курсом НБУ на дату продажу іноземної валюти, плюс витрати, пов’язані з продажем іноземної валюти; - собівартість реалізованих виробничих запасів, яка для цілей бухгалтерського обліку складається з їхньої облікової вартості і витрат, пов’язаних з ‘їх реалізацією; - сума безнадійної дебіторської заборгованості та відрахування до резерву сумнівних боргів; - втрати від операційної курсової різниці (тобто від зміни курсу валюти за операціями, активами і зобов’язаннями, що пов’язані з операційною (читай — основною) діяльністю підприємства; - втрати від знецінювання запасів; - нестачі і втрати від псування цінностей; - визнані штрафи, пені, неустойка; - витрати на виплату матеріальної допомоги, на утримання об’єктів соціально-культурного призначення; - інші витрати операційної діяльності. Собівартість продукції (товарів) – це витрати, безпосередньо пов’язані з виробництвом продукції або з придбанням товарів для реалізації. У виробничій сфері до таких витрат належать витрати (сировина і матеріали, заробітна плата виробничих робітників з відрахуваннями від неї, амортизація верстатів тощо), пов’язані з функцією виробництва продукції, що формують її історичну собівартість. На торговельному підприємстві витратами на продукцію є чиста вартість придбання товарів для реалізації. Витрати періоду – це витрати, що не включаються до собівартості продукції та запасів і розглядаються я?: витрати того періоду, в якому вони були здійснені. Підприємства, що виробляють продукцію, до таких витрат відносять витрати на здійснення всіх інших своїх функцій (управління, маркетинг, дослідження, розробки тощо) вартісного ланцюжка. На торговельних підприємствах витратами періоду є витрати обігу. У підприємствах виробничої сфери витрати, які відносяться на собівартість продукції, називають виробничими витратами, а витрати періоду – витратами діяльності. 1.3 Прямі та напрямі витрати Важливою рисою витрат як у виробничій, так і в невиробничій сфері є характер їх зв’язку з певним об’єктом: продуктом, підрозділом, проектом тощо.

Коли груп браку структур  динамки, потрбних для усталено модел «нац», то логчнше й нтелектуально чеснше визнати, що це не  «наця», а якесь «нижче» утворення на штаб етнчно групи чи племен»[80]. Отже, визначати мсце нац, яка  складною системою, посилаючись лише на один, нбито «виршальний», критерй, було б явним редукцонзмом. Зрештою, сам термн «наця»  «полсемантичним  частогусто аморфним»[81], отже, застосування нормативних критерв щодо нього призводить до понятйно плутанини. Визнаючи ц зауваження Г. Грабовича цлком слушними, все ж таки звернемо увагу на деяк прогалини в його систем аргументв. Поперше, критикуючи ¶. ЛисякаРудницького за «оцночний» характер його мркувань, Г. Грабович сам удаться до такого роду суджень, наголошуючи на певних моральних втратах вд застосування геAелвсько дихотом та  вдгалужень у суспльнй практиц. Подруге, цлковите заперечення згаданих бнарних класифкацй хибу на однобчнсть: у певнй систем аналтичних координат ц класифкац можна застосовувати досить продуктивно

1. Поняття ризику в менеджменті та його класифікація

2. Геоекономічне позиціювання і Україна: національні інтереси в контексті сучасного класифікаційного аналізу

3. Склад і класифікація об’єктів бухгалтерського обліку в комерційному банку

4. Сутність, класифікація і призначення кредитів комерційних банків в Україні

5. Класифікація надзвичайних ситуацій

6. Класифікація нервової системи та її будова
7. Класифікація основних засобів
8. Класифікація отруйних речовин

9. Поняття, ознаки, класифікація правочинів та їх місце в системі юридичних фактів

10. Типологічна класифікація мов світу

11. Класифікація, склад та зміст типових технологічних операцій

12. Нові комп’ютерні технології обробки та класифікації інформації у контрольно-аудиторському процесі

13. Структура та класифікація 8-розрядних мікропроцесорів

14. Класифікація казок та педагогічні можливості їх різних видів

15. Гострий і хронічний пієлонефрит. Клініка. Класифікація. Діагностика. Ускладнення. Лікування

16. Хронічний неспецифічний, клінічний перебіг, класифікація, критерії діагностики та принципи лікування

Мультиплеер с огоньками "Новогодний хоровод".
30 новогодних песенок и мелодий – в новом мультиплеере! Добрый Дед Мороз поздравит с Новым годом, а разноцветные огоньки сделают праздник
336 руб
Раздел: Смартфоны, мультиплееры
Подгузники-трусики для мальчиков Huggies DryNights, 4-7 лет, 10 штук.
Деликатная защита на всю ночь для детей от четырех лет, страдающих энурезом. Одноразовые Трусики "Huggies Dry Night" для
427 руб
Раздел: Обычные
Глобус физический на подставке из пластика диаметром 250 мм.
Диаметр: 250 мм. Масштаб: 1:50000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: прозрачный. Шар выполнен из толстого пластика, имеет
554 руб
Раздел: Глобусы

17. Класифікація персоналу та форми його наймання

18. Поняття та класифікація управлінських рішень. Конфлікти в організації

19. Процес прийняття та класифікація управлінських рішень

20. Методи навчання: їх класифікація і характеристика

21. Вимірювання тиску: класифікація приладів

22. Визначення поняття "Т-групи", стуктура та класифікація
23. Класифікація важковиховуваних дітей
24. Економічна природа митного тарифу, його класифікація та функціональні завдання

25. Рівні та критерії деталізації Української класифікації товарів

26. Класифікації спортсменів-інвалідів

27. Національні системи класифікації готелів

28. Класифікація та основні властивості провідникових матеріалів

29. Економічна політика як система: визначення, основні критерії, класифікація

30. Моделі систем масового обслуговування. Класифікація систем масового обслуговування

31. Синтез метил сульфона /2-аминофенил/

32. "Маркетинг в комерційному банку" по проблемі "Розробка стратегії комунікації" (на матеріалах АКБ "МТ-Банк")

Ложечки "Pigeon" для первого прикорма.
Набор ложечек (2 штуки) для первого прикорма. Мягкий материал, не травмирующий ротик малыша. С безопасным ограничителем в основании
386 руб
Раздел: Ложки, вилки
Логическая игра "Динозавры.Таинственные острова", арт. SG 282 RU.
Исследуй Юрский период и его динозавров! Это увлекательная форма комбинационной игры, которая бросает Вам вызов. Держите плотоядных
1117 руб
Раздел: Игры логические
Подарочное махровое полотенце "23 февраля. Щит".
Подарочное махровое полотенце. Цвет полотенца и цвет вышивки - в ассортименте! Оригинальная тематическая вышивка на полезном в хозяйстве
316 руб
Раздел: Средние, ширина 31-40 см

33. Критичний огляд памфлету І.Дзюби Інтернаціоналізм чи русифікація?

34. Маркетингові комунікації у внутрішньому середовищі підприємств

35. Предельные, или насыщенные, углеводороды ряда метана (алканы, или парафины)

36. Основні напрямки зовнішньої політики України

37. Сертифікація іграшок

38. Складання логічних схем з метою проектування комбінаційних пристроїв
39. Основні напрямки фінансового аналізу
40. Витрати обігу

41. Активность Ni и Fe в синтезе наноуглерода при каталитической конверсии метана

42. Проблемы мета географии

43. Розробка проекту технологічної системи інтенсифікації гірничих робіт при відпрацюванні запасів руди на горизонті 330м шахти “Експлуатаційна” ЗАТ “ Запорізький

44. Державна регіональна економічна політика, її суть, мета та основні завдання

45. Версифікація Оксани Лятуринської

46. Деякі засоби інтенсифікаціі eксприсивності в англомовній рекламі тексту

47. В нас єдина мета - Укpаїна свята, Hездоланна ніким і ніколи

48. S.W.І.F.T. - товариство міжбанківських фінансових телекомунікацій

Бокс с наклейками "Чемпионат мира по футболу FIFA 2018" (50 пакетиков в боксе).
Коллекция наклеек для всех любителей футбола и для тех, кто с нетерпением ждет начала главного события лета 2018 - Чемпионата мира по
2562 руб
Раздел: Канцтовары, хобби
Набор универсальных прозрачных обложек для учебников, 120 мкм, 232x455 мм, 20 штук.
Материал: ПВХ. Плотность: 120 мкм. Размер: 232х455 мм. В наборе: 20 штук. Цвет: прозрачный.
310 руб
Раздел: Обложки для книг
Увлекательная настольная игра "Этажики", новая версия.
На игровом поле две карты — карта с этажом, на котором находятся игроки, и карта с воздушным шаром. Шар перемещает всех на определённое
632 руб
Раздел: Карточные игры

49. Методи ідентифікації та нейтралізації ризиків на фінансовому ринку (на прикладі операцій АКБ "Приватбанк" на міжнародному та внутрішньо-українському ринку золота)

50. Оптимізація балансу АКБ "Правекс-Банк" з метою покрашення його фінансових показників

51. Доходи та витрати комерційного банку

52. Аналіз доходів та витрат банку

53. Аналіз та прогнозування основних тенденцій розвитку ринку дорогоцінних металів в Україні

54. Екологічні методи інтенсифікації ведення рибного господарства на прикладі ЗАТ ім. Т.Г. Шевченка "Червона Слобода" Черкаської області
55. Стан та напрямки удосконалення бухгалтерського обліку тварин на вирощуванні та відгодівлі
56. Витрати підприємства

57. Відображення на рахунках витрат по створенню підприємства

58. Мета та функції контролінгу

59. Методи обліку витрат на виробництво і калькулювання собівартості в будівництві

60. Облiк виробничих витрат на пiдприємствах плодоовочеконсервної промисловостi

61. Облік витрат за видами діяльності

62. Облік витрат рибницьких господарств у сучасних умовах

63. Облік витрат, виходу продукції (робіт, послуг) і визначення собівартості

64. Облік неопераційних витрат на підприємстві

Ванная комната "Конфетти".
Набор мебели для кукольной комнаты подойдет для кукол размером до 30 см. Комплектность: коврик большой, коврик, флакон - 2 штуки, пробка к
878 руб
Раздел: Ванные комнаты
Антипригарный коврик, многоразовый, 33x40 см.
Антипригарный коврик используется для выпечки кондитерских и хлебобулочных изделий, приготовления пиццы, запекания мяса и рыбы без
311 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки
Штора для ванной "Рыжий кот", арт. SC-РЕ09.
Штора для ванной Рыжий кот SC-РЕ09 изготовлена из 100% полиэстера с тефлоновой пропиткой. Материал ценится за свою устойчивость ко
364 руб
Раздел: Занавески

65. Організація аудиторської перевірки матеріальних витрат на виготовлення продукції

66. Організація та методика обліку основних засобів, капіталу, доходів та витрат підприємства, організації, установи на прикладі ПСП "Маяк"

67. Стан та шляхи удосконалення обліку адміністративних витрат

68. Удосконалення обліку аналізу і контролю в системі управління витратами торгового підприємства

69. Аналіз обліку витрат виробництва

70. Аудит неопераційних витрат на підприємстві
71. Актуальність вирішення трудових спорів та основні напрямки реформування законодавства у цій сфері
72. Криміналістична ідентифікація

73. Наукові основи кваліфікації злочинів

74. Поняття, підстави і мета застосування запобіжних заходів

75. Склад і порядок відшкодування судових витрат

76. Судові витрати. Судові штрафи

77. Сучасна кримінально-правова кваліфікація злочинів

78. Основи журналістикознавчих досліджень. Українська школа журналістикознавства та теорії масової комунікації

79. Речення. Види речень за метою висловлювання

80. Стратифікація мовних одиниць на території Німеччини

Сетка москитная белая.
Сетка москитная препятствует проникновению насекомых. Не нарушает естественную циркуляцию воздуха. Подходит для любых типов дверных
372 руб
Раздел: Сетки противомоскитные
Ручка-стилус шариковая сувенирная "Никита".
Перед Вами готовый подарок в стильной упаковке — шариковая ручка со стилусом. Она имеет прочный металлический корпус, а именная надпись
415 руб
Раздел: Металлические ручки
Конструктор электронный ЗНАТОК "Первые шаги в электронике. Набор В" (15 схем).
Вам будет предложено собрать свой первый светодиодный фонарик, собрать звуковые схемы, познакомится с работой транзистора — всего 15
892 руб
Раздел: Инженерные, научно-технические

81. Аутентифікація користувачів на основі токенів безпеки

82. Верифікація послідовного порту

83. Види класифікаторів, засоби для їх впровадження та ведення

84. Нарахування операційних комісійних та процентних доходів та витрат від операцій з клієнтами

85. Електронна пошта, як засіб ділових комунікацій

86. Загальнодержавні класифікатори економічної інформації
87. Основні напрямки зовнішньої політики СРСР в 1933–1939 рр.
88. Проведення Польщею політики асиміляції та фальсифікації щодо українців

89. Форсована індустріалізація в Україні: мета, планування, методи проведення, джерела, наслідки

90. Інтернет як засіб ділового спілкування і комунікацій

91. Телекомунікаційний ринок України

92. Дисперсія у одномодових телекомунікаційних волокнах

93. Музейна галузь документально-комунікаційної діяльності

94. Художні напрямки та стилі

95. Специфікація та виокремлення особливостей художнього методу в творчості Чарльза Діккенса

96. Ііміджелогія комунікацій

Асборн - карточки. Дорисуй, найди, раскрась.
В этом наборе вы найдёте 50 многоразовых двусторонних карточек с яркими добрыми картинками животных, а также фломастер на водной основе.
389 руб
Раздел: Прочие
Устройство для контроля над питанием "Хрюшка-диетолог".
Вы стараетесь придерживаться определенной диеты и не есть вечером после шести? Тогда «Хрюшка-диетолог» станет дополнительным средством,
324 руб
Раздел: Прочее
Набор мисок "Mayer & Boch", 10 предметов.
Набор салатниц выполнен из качественного прочного стекла и включает в себя 5 круглых салатниц различного диаметра. Изделия сочетают в себе
358 руб
Раздел: Наборы

97. Маркетингові комунікації

98. Розробка програми маркетингових комунікацій для ВАТ "Фармак"

99. Розробка програми маркетингових комунікацій для некомерційного проекту: "За здорову правильну поставу молодого покоління"


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.