Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     Право Право

Англо-саксонська правова система

Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка
Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки
Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники

РОЗДІЛ 1 Історія виникнення англо-саксонської системи права. РОЗДІЛ 2 Поняття, сутність англо-саксонської системи права, її основні елементи і особливості. 2.1Характеристика основних рис і особливостей англо-саксонської системи права. 2.2 Характеристика правової системи Великобританії як основоположниці й представниці англо-саксонської системи права. РОЗДІЛ 3 Порівняльний аналіз англо-саксонської системи права на сучасному етапі. ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ЗМІСТ ВCТУП Поняття суті і ролі права в житті потребує широкого підходу до правових явищ у всьому їх різноманітті і взаємодії між собою, а також обліку функціональних властивостей правових явищ по відношенню до людини, держави і суспільства. Разом з багато численними означеннями поняття права, що відображають його головні риси, в науковому проведенні було обґрунтовано поняття «правова система». Правова система – цілісний комплекс правових явищ, який зумовлений об’єктивними закономірностями розвитку суспільства, усвідомлений, постійно відтворюваний людьми і організаціями, та який використовується ними для досягнення своїх цілей. Правова система відбиває закономірності розвитку суспільства, його історичні національно-культурні особливості. Кожна держава має свою правову систему, яка має як загальні риси з правовими системами інших держав, так і відмінності від них, тобто специфічні особливості. Виникнення, історія розвитку правової системи держав свідчить про те, що на утримання і розвиток правової системи впливає духовна культура: релігія, філософія, мораль, художня культура, наука. Також на правову систему великий вплив справляє політика і політична культура. Сучасна правова карта світу розкриває різноманітність правових систем і в той же час свідчить про прагнення держав до зближення, єдності у законодавстві, право застосовної діяльності у сфері ринкових відносин, охорони навколишнього середовища, та в регулюванні інших сфер суспільного і державного життя. Розширенню взаємодії правових систем сприяє Організація Об’єднаних Націй, яка налічує на теперішній час більш як 180 держав-членів. Цей процес стимулюють також законодавчі акти суверенних держав, які закріплюють пріоритет дій міжнародних актів, що відносяться до прав людини, до мирного урегулювання конфліктів між державами. Правова своєрідність країн дозволяє сказати про їх самобутність, про те, що кожна з них утворює свою правову систему – сукупність всіх правових явищ ( норм, інститутів, відносин, правосвідомості), які існують в її межах (правова система в вузькому розумінні). Але поряд з особливостями, відмінностями, в цих правових системах можна помітити і загальні риси, елементи, подібності, які дозволяють їх групувати у «правовій сім’ї» ( правові системи у широкому розумінні), які об’єднують декілька близьких у правовому відношенні країн. Існує декілька критеріїв об’єднання, класифікації правових систем різноманітних держав: Загальність історичної долі історичних коренів. Інакше кажучи, системи пов’язані між собою історично, мають загальні державно-правові корені ( походять з однієї древньої держави, засновані на одних і тих самих правових початках, принципах, нормах).

Спільність джерел, форм закріплення і вираження норм права. Мається на увазі зовнішня форма права, те, де і як фіксуються його норми ( в законах, договорах, судових рішеннях, звичаях), їх роль, значення, співвідношення. Структура, єдність, схожість. Правові системи країн, які входять в одну правову сім’ю, повинні мати схожість структурної побудови нормативно-правового матеріалу. Як правило, це знаходить вираження на мікро рівні - на рівні побудови норми права, її елементів, а також на макрорівні – на рівні побудови великих блоків нормативного матеріалу (галузей, субгалузей, інститутів). Спільність принципів регулювання суспільних інтересів. В одних країнах – це ідеї свободи суб’єктів, їх формальної рівності, об’єктивності правосуддя та ін. , в інших – теологічні, релігійні початки (наприклад, мусульманські країни), в третіх – соціалістичні, націоналістичні ідеї і т. ін. Єдність термінології, юридичних категорій і понять, а також техніки викладення і систематизації норм права. Близькі у правовому відношенні країни загалом використовують рівнозначні або схожі за своїм значенням терміни, що пояснюється єдністю їх походження. По тій же причині законодавці країн, які входять в одну правову систему, при розробці правових текстів застосовують однакові юридичні конструкції, способи побудови нормативного матеріалу, його упорядкування, систематизації. Заслуговує підхід західних компаративістів, які заперечують типологію правових систем тільки за ознакою їх класової сутності. При класифікації вони використовують різноманітні фактори, починаючи з етичних, расових, географічних, релігійних, і закінчуючи юридичною технікою і стилем права. Звідси і різноманіття класифікацій. Так, формацiйна класифікацiя мас з точки зору юридичної науки той недолiк, що вона «розкладає по полицям» усі суспільнi явища в цiлому, тому не враховувала специфічних особливостей права. Теорія права зацікавлена в такій класифкацiї, яка б враховувала характер i сутність права, як специфічного суспільного явища, і виходила б із особливостей права. Найбiльш ближче до потреб права, виділення правових систем, яке здійснюється наукою порiвнюючого права. Краще за все така класифікація проведена відомим компартивiстом Р.Давидом. Він виділив слідуючі правовi системи (або як він висловлювався, «правові см’ї»): Романо-германську (країни континентальної Європи, Латинської Америки, деякі країни Африки, Турцiя), Англо-саксонську (Англія, США, Канада, Австралія, Нова 3еландя та інші). Релгйно-правові (країни, якi мають в якостi державної релігії іслам, індуїзм, іудаїзм). Систему звичайного права (екваторіальна Африка, Мадагаскар). Соцалiстичну ( В’єтнам, КНДР, Куба). В якості класифікаційних прикладів були використанi перш за все джерела права і методи роботи юристiв (законодавцiв і суддiв), далі принципи права і його структура. Природньо, така класифікацiя адаптована переважно для права, створена для права, тому вона може бути використана для пошуку праворозуміння. Таким чином, iснує декілька точок зору на класифікацію правових систем сучасностi недалекого минулого.

РОЗДІЛ 1 Історія виникнення англосаксонської системи права й основні етапи її розвитку Розмаїтість форм організації життя суспільства, його правового регулювання, установлення норм поводження для членів суспільства обумовило розходження в підходах до формування систем права й у самих системах права. Історично, під впливом різних факторів, що зложилася державність припускала й формування свого права, що було б властиве їй відповідно до звичаїв, нормами моралі, що зложилися на даній території. Підходи до організації права виявилися різними для кожної країни, однак по закінченні багатьох років на сучасному етапі розвитку права ми можемо класифікувати ці системи. Розмаїтість правових систем багато в чому залежить від особливостей способу правоосвіти. У юридичній науці така класифікація проводиться по історично-територіальній ознаці, а якщо бути точніше, то по національному. Проблема класифікації на певні групи, або як вказується у деяких авторів – родини правових систем, є однією з основних проблем порівняльного правознавства, що уже давно привертає увагу компаративістів усього світу. У пошуках класифікації використовувалися всілякі фактори, а не тільки вище перераховані. До таких можуть ставитися : етичний, расовий, географічний, релігійний, а також розподіл по правовій техніці й стилю права. Учасники 1 Міжнародної конференції порівняльного права 1900 року розрізняли французькі, англо-американські, німецькі, слов’янські й мусульманську правові родини, в 1919 році кількість правових родин скоротилася до трьох: Романо-німецька система права; Англосаксонська система права; Мусульманська система права. Робіт, присвячених властиво вченню про правові системи дуже мало. При всьому різноманітті й численності наявних позицій і точок зору можна умовно виділити два основних напрямки класифікації правових систем сучасності, кожне з яких має у свою чергу кілька різновидів, що володіють певними особливостями. Перший напрямок найбільше яскраво представлений у концепції правових родин французького компаративіста Рене Давида, друге – у концепції «правового стилю» західнонімецького юриста К. Цвайгерта. Саме Рене Давид виділив ідею тригонометрії – виділення трьох правових родин ( романо-німецької, англосаксонської, соціалістичної) і до якої примикає весь інший юридичний світ, що охоплює чотири п’ятих планети. В основі його класифікації лежать два критерії: ідеологічний і критерій юридичної техніки, при чому обоє вони повинні бути використані « не ізольовано, а в сукупності». Класифікація Рене Давида користується великою популярністю й саме її в основному використовують для вивчення такого правового інституту, як сукупність правових систем. К. Цвайгерт розрізняє вісім правових кіл, таких, як, наприклад, німецький, англо-американський і так далі. Він використовує як критерії класифікації п’ять різних факторів. Концепція класифікації правових систем Рене Давида не тільки простіше й по числу самих систем і по кількості факторів, їх визначальних, але вона й найбільше точно й повно відображає поставлені перед класифікацією питання.

Рене Давид Основные правовые системы современности Рене Давид Основные правовые системы современности Перевод с французского доктора юридических наук профессора В.А.Туманова Введение 1. План. У этого Введения двойная цель. Во-первых, проследить историю сравнительного права, показать, в чем его значение и какие задачи ставит перед компаративистами современная эпоха. Во-вторых, объяснить, как построена эта книга, призванная рассказать об основных правовых системах современного мира. Отдел I. Сравнительное право 2. Развитие сравнительного права. Сравнение правовых систем, соседствующих на географической карте,-- дело такое же давнее, как и сама правовая наука. Изучение 153 конституций греческих и варварских городов лежит в основе трактата Аристотеля о политике; Солон, как говорят, действовал так же, создавая афинские законы, а децемвиры, как гласит легенда, составили Законы 12 таблиц лишь после изучения законов городов Великой Греции. В средние века сравнивали римское право и право каноническое, а в Англии в XVI веке также обсуждали в сравнительном плане достоинства канонического права и общего права

1. Предмет, источники и система конституционного права зарубежных стран

2. Источники государственного (конституционного) (права Эстонии WinWord)

3. Конституционное право зарубежных стран (контрольная)

4. Англо-саксонская правовая система

5. Источники государственного (конституционного) (права Эстонии WinWord)

6. Источники конституционного права
7. Источники Конституционного права РФ
8. Источники конституционного права зарубежных стран

9. Источники конституционного права Российской Федерации

10. Управленческие принципы – источник конституционного права

11. Источники конституционного права

12. Источники конституционного права Российской Федерации

13. Международный договор в системе источников международного частного права

14. Особенность и источники конституционного права

15. Предмет, метод, система, источники финансового права

16. Система конституционного права

Магнитная игра для путешествий "Подводный мир".
Расположи 4 магнитные детали на игровой доске таким образом, чтобы только указанные в задании обитатели подводного мира остались видны.
554 руб
Раздел: Головоломки
Игра настольная "Дом с привидениями".
Эта веселая соревновательная ролевая игра предназначенна для 2 игроков в возрасте от 5 до 10 лет. Один из них играет за команду из 7
314 руб
Раздел: Классические игры
Доска двухсторонняя магнитно-маркерная с поддоном (набор букв, цифр и знаков на магнитах).
Доска предназначена для детей от 3 лет и может быть использована как основа для наборов магнитных букв, цифр и знаков, магнитной мозаики,
744 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные

17. Государственное и административное право (Контрольная)

18. Вещи как объекты гражданских прав (Контрольная)

19. Гражданское право (Контрольная)

20. Аграрное право (Контрольная)

21. Конституционное право зарубежных стран

22. Конституционное право Украины как отрасль права
23. Экзаменационные вопросы по конституционному праву зарубежных стран
24. Конституционное право (Шпаргалка)

25. Конституционное право Российской Федерации (шпаргалка)

26. Конституционное право РФ

27. Международное экономическое право (Контрольная)

28. Международное частное право (Контрольная)

29. Законы XII таблиц - памятник рабовладельческого права (Контрольная)

30. Предпринимательское право, дивидендная политика, лицензирование, конституционное право

31. Трудовое право. (Контрольная)

32. Финансовое право (Контрольная)

Рюкзак для старших классов "Совы", черный, 41x32x14 см.
Рюкзак для старших классов, студентов, молодежи. 1 основное отделение, 1 дополнительный карман. Материал: водоотталкивающая ткань. Широкие
621 руб
Раздел: Без наполнения
Шкатулка музыкальная "Рояль", 15x16x18 см, арт. 24801.
Состав: пластик, элементы металла. Регулярно удалять пыль сухой, мягкой тканью. Музыкальный механизм с ручным заводом. Мелодия
802 руб
Раздел: Шкатулки музыкальные
Цветные карандаши "Color Peps", трехгранные, 18 цветов.
Яркие, насыщенные цвета, трехгранная форма для удобного захвата, прочный, легко затачиваемый корпус из древесины американской липы.
359 руб
Раздел: 13-24 цвета

33. Уголовное право (Контрольная)

34. Уголовное право (Контрольная)

35. Конституционные права и свободы в ФРГ

36. Билеты по конституционному праву России

37. Конституционное право в РФ

38. Конституционное право России
39. Конституционное право
40. Конституционное право РФ

41. Конституционное право Украины

42. Методология конституционного права

43. Реализация конституционных прав граждан в сфере окружающей среды

44. Конституционное право США

45. Конституционное право

46. Таможенное право (Контрольная)

47. Теория государства и права (Контрольная)

48. Предмет конституционного права Российской Федерации

Перчатки одноразовые "Paclan", латексные, размер S, 100 штук.
Прочные эластичные перчатки из латекса, предназначены для полной защиты рук во время уборки, приготовления пищи. Перчатки легко
492 руб
Раздел: Перчатки
Кружка фарфоровая "FIFA 2018. Забивака. Удар!", 400 мл.
Объем: 400 мл. Материал: фарфор.
358 руб
Раздел: Кружки, посуда
Шампунь-гель детский "Weleda" для волос и тела (с календулой), 200 мл.
Бережно очищает и ухаживает за чувствительной кожей и волосами малышей, деликатно удаляет молочные корочки. Не вызывает раздражения
754 руб
Раздел: Гели, мыло

49. Общая характеристика Псковской Судной грамоты, ее система, источники

50. Конституционное право

51. Конституционное право России

52. Конституционное право Украины

53. Конституционное право в РФ

54. Источники российского уголовно-процессуального права
55. Конституционное право зарубежных стран
56. Государственная власть как институт конституционного права

57. Источники гражданского и торгового права Швейцарии

58. Источники российского уголовно-процессуального права

59. Конституционное право

60. Конституционное право

61. Конституционное право Бельгии

62. Конституционное право Германии

63. Конституционное право граждан на жилье

64. Конституционное право граждан на обращение

Подарочная расчёска для волос "Дашенька".
Стильная детская расчёска дарит радость и комфорт. Этот практичный аксессуар по достоинству оценят как маленькие модницы, так юные
372 руб
Раздел: Расчески, щетки для волос
Средство для мытья посуды Finish "Power Powder", (лимон), порошкообразное, 2,5 кг.
Порошок предназначен для мытья посуды в посудомоечных машинах. Он имеет в составе компонент "Stain Soaker" с эффектом
666 руб
Раздел: Для посудомоечных машин
Сушилка для белья напольная складная СБ-1Б, металлическая.
Сушилка для белья классическая для любых помещений. Напольная, складная. Длина сушильного полотна 18 метров. Цвет каркаса:
662 руб
Раздел: Сушилки напольные

65. Конституционное право зарубежных стран

66. Конституционное право зарубежных стран

67. Конституционное право Индии

68. Конституционное право Китайской Народной Республики

69. Конституционное право на свободу слова в РФ

70. Конституционное право России
71. Конституционное право России
72. Конституционное право Российской Федерации

73. Конституционное право Турции

74. Конституционное право Франции

75. Конституционное право Японии

76. Конституционные права и обязанности гражданина Российской Федерации

77. Конституционные права, свободы и обязанности человека и гражданина в Российской Федерации

78. Общая характеристика преступлений против конституционных прав и свобод

79. Основы конституционного права США

80. Основы конституционного строя как институт конституционного права

Набор цветных гелевых ручек, 30 цветов.
Набор цветных гелевых ручек, 10 цветов с блестками, 5 цветов пастельных, 5 цветов - мультицвет, 10 цветов - гель. Размер ручки 15 см.
545 руб
Раздел: Цветные
Стерилизатор "Care" для микроволновой печи (на 3 бутылочки).
Стерилизатор Care предназначен для стерилизации детских бутылочек. С помощью данного устройства можно эффективно простерилизовать
1045 руб
Раздел: Стерилизаторы, сушилки
Подставка для ножей овальная, 16x6,5x22 см.
Размеры: 16х6,5х22 см. Материал корпуса: пластик. Внутренняя часть: полипропиленовое волокно. Цвет: бежевый. Предназначена для безопасного
822 руб
Раздел: Подставки для ножей

81. Понятие и признаки основных (конституционных) прав, свобод и обязанностей граждан России

82. Право и обычай

83. Проблемы конституционного права законодательной власти Российской Федерации

84. Следственные действия, ограничивающие конституционные права и свободы граждан

85. Функции науки конституционного права

86. Характеристика системы источников финансирования инвестиционной деятельности в современной России
87. Налоговые системы развитых стран и их сравнение с налоговой системой России
88. Правовой статус работников уголовно – исполнительной системы

89. Проблемы дифференциации прав пользования жилым помещением членами (бывшими членами) семьи собственника

90. Правовые семьи и правовые системы

91. Мочевыделительная система. Компоненты пищи, оказывающие влияние на функционирование пищеварительной системы

92. Сущность, источники и система международного права

93. Понятие, предмет, метод и система отрасли административного права, его источники, соотношение с другими отраслями права

94. Источники и система права

95. Понятие, предмет, методы, принципы, нормы, источники и система налогового права

96. Судебная система РФ. Источники права

Подставка под ноги "Мишки" антискользящая.
Подставка для ног от торговой марки Tega поможет крохе самостоятельно воспользоваться умывальником, унитазом или достать до высокого
449 руб
Раздел: Подставки под ноги
Рюкзак детский, 30x24x10 см.
Рюкзак детский с вместительным основным отделением и дополнительными карманами. Лямки регулируются. Размер: 30х24х10 см. Материал:
419 руб
Раздел: Без наполнения
Ходунки-каталка "Happy Time ".
Ходунки-каталка Happy Time–специально разработаны для мылышей от 6 месяцев до 3 лет специально для того, чтобы помочь малышу сделать свои
2760 руб
Раздел: Ходунки

97. Природа и система административного права

98. Гражданское право в системе права

99. Обязательство как гражданско-правовой институт. Место обязательственного права в системе гражданского права

100. Контрольные вопросы по аграрному праву Украины


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.