Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Фінансовий аналіз діяльності підприємства

Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная
Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки
Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Національний університет „Львівська політехніка” Інститут післядипломної освіти Кафедра фінансів КУРСОВА РОБОТА на тему: „Фінансовий аналіз діяльності підприємства” Виконав: студент групи Керівник: Львів 2004 АНОТАЦІЯ Курсова робота передбачена навчальним планом для студентів базового напряму підготовки 0501 „Економіка і підприємництво” і є важливим етапом оволодіння методикою фінансового аналізу діяльності підприємства. Метою виконання курсової роботи є поглиблене вивчення окремих питань програми, підготовка фахівців за спеціальністю фінанси, набуття навичок самостійного виконання планових розрахунків, оформлення результатів розрахунку показників фінансового аналізу діяльності підприємства. Завдання курсової роботи – навчитись застосовувати набуті підчас навчання теоретичні знання і практичні навички для вирішення питань фінансового аналізу на промисловому підприємстві. В процесі виконання роботи були розглянуті: інформаційно – правове забезпечення аналізу власних фінансових ресурсів підприємства, дана загальна характеристика та характеристика діяльності підприємства, проведений аналіз майнової структури капіталу, аналіз фінансової структури капіталу або джерел фінансування, оцінка структурних змін капіталу, аналіз показників рентабельності, аналіз ліквідності і платоспроможності підприємства, розглянуті напрямки удосконалення фінансового стану підприємства, зроблені висновки. Course work is s ipula ed by he curriculum for s ude s of a base direc io of prepara io 0501 „Eco omy a d busi ess” a d is he impor a s age of mas eri g by a ech ique of he fi a cial a alysis of ac ivi y of he e erprise. he purpose of fulfillme of course work is he profou d s udyi g separa e ques io s of he program, prepara io of exper s behi d a rade he fi a ce, fi di g of skills of i depe de fulfillme of scheduled accou s, regis ra io of resul s of accou of parame ers of he fi a cial a alysis of ac ivi y of he e erprise. he problem of course work - o lear o apply heore ical k owledge bough duri g i s ruc io a d prac ical skills o he solu io of ques io s of he fi a cial a alysis o i dus rial e erprise. Duri g fulfillme of work have bee co sidered: i is i forma io al - legal mai e a ce of he a alysis of ow fi a cial resources of he e erprise, he ge eral charac eris ic a d he charac eris ic of ac ivi y of he e erprise, he co duc ed a alysis of proper y capi al s ruc ure, he a alysis of a fi a cial s ruc ure of he capi al or sources fi a ci g, a es ima io of s ruc ural cha ges of he capi al, he a alysis of parame ers of profi abili y, he liquidi y a alysis a d is give o solve cy of he e erprise, he co sidered direc io s improveme of fi a cial circums a ces of he e erprise, he made co clusio s. ЗМІСТ Вступ 3 1. Інформаційно – правове забезпечення аналізу власних фінансових 5 ресурсів підприємства. 2. Загальна характеристика та характеристика діяльності підприємства у 7 2003 році. 3. Аналіз майнової структури капіталу за 2003 рік і оцінка структурних 10 змін. 4. Аналіз фінансової структури капіталу або джерел фінансування за 13 2003 рік і оцінка структурних змін.

5. Аналіз показників рентабельності. 15 6. Загальна оцінка фінансового стану та платоспроможності 17 підприємства за 2003 рік. 7. Напрямки удосконалення фінансового стану ВАТ “Альфа” 26 Висновки 30 Список використаної літератури 32 Додатки 33 ВСТУП За умов переходу економіки України до ринкових відносин, суттєвого розширення прав підприємств у галузі фінансово-економічної діяльності значно зростає роль своєчасного та якісного аналізу фінансового стану підприємств, оцінки їхньої ліквідності, платоспроможності і фінансової стійкості та пошуку шляхів підвищення і зміцнення фінансової стабільності. Особливого значення набуває своєчасна та об'єктивна оцінка фінансового стану підприємств за виникнення різноманітних форм власності, оскільки жодний власник не повинен нехтувати потенційними можливостями збільшення прибутку (доходу) фірми, які можна виявити тільки на підставі своєчасного й об'єктивного аналізу фінансового стану підприємств. Систематичний аналіз фінансового стану підприємства, його платоспроможності, ліквідності та фінансової стійкості необхідний ще й тому, що дохідність будь-якого підприємства, розмір його прибутку багато в чому залежать від його платоспроможності. Ураховують фінансовий стан підприємства і банки, розглядаючи режим його кредитування та диференціацію відсоткових ставок. Фінансовий стан підприємства - це комплексне поняття, яке є результатом взаємодії всіх елементів системи фінансових відносин підприємства, визначається сукупністю виробничо-господарських факторів і характеризується системою показників, що відображають наявність, розміщення і використання фінансових ресурсів. Фінансовий стан підприємства залежить від результатів його виробничої, комерційної та фінансово-господарської діяльності. Тому на нього впливають усі ці види діяльності підприємства. Передовсім на фінансовому стані підприємства позитивно позначаються безперебійний випуск і реалізація високоякісної продукції. Як правило, що вищі показники обсягу виробництва і реалізації продукції, робіт, послуг і нижча їх собівартість, то вища прибутковість підприємства, що позитивно впливає на його фінансовий стан. Неритмічність виробничих процесів, погіршання якості продукції, труднощі з її реалізацією призводять до зменшення надходження коштів на рахунки підприємства, в результаті чого погіршується його платоспроможність. Існує і зворотний зв'язок, оскільки брак коштів може призвести до перебоїв у забезпеченні матеріальними ресурсами, а отже у виробничому процесі. Фінансова діяльність підприємства має бути спрямована на забезпечення систематичного надходження й ефективного використання фінансових ресурсів, дотримання розрахункової і кредитної дисципліни, досягнення раціонального співвідношення власних і залучених коштів, фінансової стійкості з метою ефективного функціонування підприємства. Саме цим зумовлюється необхідність і практична значущість систематичної оцінки фінансового стану підприємства, якій належить суттєва роль у забезпеченні його стабільного фінансового стану. Отже, фінансовий стан - це одна з найважливіших характеристик діяльності кожного підприємства.

Метою оцінки фінансового стану підприємства є пошук резервів підвищення рентабельності виробництва і зміцнення комерційного розрахунку як основи стабільної роботи підприємства і виконання ним зобов'язань перед бюджетом, банком та іншими установами. Фінансовий стан підприємства треба систематично й усебічно оцінювати з використанням різних методів, прийомів та методик аналізу. Це уможливить критичну оцінку фінансових результатів діяльності підприємства як у статиці за певний період, так і в динаміці - за ряд періодів, дасть змогу визначити "больові точки" у фінансовій діяльності та способи ефективнішого використання фінансових ресурсів, їх раціонального розміщення. Неефективність використання фінансових ресурсів призводить до низької платоспроможності підприємства і, як наслідок, до можливих перебоїв у постачанні, виробництві та реалізації продукції; до невиконання плану прибутку, зниження рентабельності підприємства, до загрози економічних санкцій. Основними завданнями аналізу фінансового стану є:- дослідження рентабельності та фінансової стійкості підприємства;- дослідження ефективності використання майна (капіталу) підприємства, забезпечення підприємства власними оборотними коштами;- об'єктивна оцінка динаміки та стану ліквідності, платоспроможності та фінансової стійкості підприємства;- оцінка становища суб'єкта господарювання на фінансовому ринку та кількісна оцінка його конкурентоспроможності;- аналіз ділової активності підприємства та його становища на ринку цінних паперів;- визначення ефективності використання фінансових ресурсів. Аналіз фінансового стану підприємства є необхідним етапом для розробки планів і прогнозів фінансового оздоровлення підприємств. Кредитори та інвестори аналізують фінансовий стан підприємств, щоб мінімізувати свої ризики за позиками та внесками, а також для необхідного диференціювання відсоткових ставок. У результаті фінансового аналізу менеджер одержує певну кількість основних, найбільш інформативних параметрів, які дають об'єктивну та точну картину фінансового стану підприємства. При цьому в ході аналізу менеджер може ставити перед собою різні цілі: аналіз поточного фінансового стану або оцінку фінансової перспективи підприємства. Підбиваючи підсумок розгляду сутності оцінки фінансового стану підприємства, слід іще раз підкреслити, що необхідність та значення такої оцінки зумовлені потребою систематичного аналізу та вдосконалення роботи за ринкових відносин, переходу до самоокупності, самофінансування, потребою в поліпшенні використання фінансових ресурсів, а також пошуком у цій царині резервів зміцнення фінансової стабільності підприємства. 1. ІНФОРМАЦІЙНО – ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АНАЛІЗУ ВЛАСНИХ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВА. Для регулювання фінансової діяльності підприємства існує багато нормативних актів. Одним із важливих законів є Закон України “Про власність” від 7 лютого 1991 р. №697-XII. Метою цього закону є забезпечення вільного економічного самовизначення громадян, використання природних, економічних, науково-технічних та культурних потенціалів республіки для підвищення рівня життя народу.

облку робочого часу, да дозвл на проведення надурочних робт, робт у вихдн дн тощо; разом з власником або уповноваженим ним органом виршу питання соцального розвитку пдпримства, полпшення умов прац, матерально-побутового, медичного обслуговування працвникв; бере участь у виршенн соцально-економчних питань, визначенн та затвердженн перелку  порядку надання працвникам соцальних пльг; бере участь у розробленн правил внутршнього трудового розпорядку пдпримства, установи або органзац; представля нтереси працвникв за х дорученням пд час розгляду ндивдуальних трудових спорв та у колективному трудовому спор, сприя його виршенню; прийма ршення про вимогу до власника або уповноваженого ним органу розрвати трудовий договр (контракт) з кервником пдпримства, установи, органзац, якщо вн порушу Закон Украни «Про професйн сплки, х права та гарант дяльност» (1045-14), законодавство про працю, ухиляться вд участ в переговорах щодо укладення або змни колективного

1. Проектування економічної діяльності підприємства, аналіз цього фінансового стану та розробки шляхів поліпшення фінансових результатів його діяльності

2. Діагностика трудового потенціалу підприємства та аналіз впливу факторів на підвищення ефективності використання трудового потенціалу підприємства

3. Перехід на Міжнародні стандарти фінансової звітності – міркування для вашого бізнесу

4. Міжнародні фінансово-кредитні організації та їх аналіз

5. Лейкози та лімфоми в дітей. Гемолітичні анемії

6. Застосування фізичних тренувань різного спрямування для вдосконалення фізичного здоров’я дівчат з урахуванням соматотипу
7. Програма діагностики пізнавальних психічних процесів дітей молодшого шкільного віку
8. Синтетичний та аналітичний облік фінансових результатів від звичайної діяльності підприємства

9. Необоротні активи. Фінансовий аналіз діяльності підприємства

10. Аналіз маркетингової та фінансово-господарської діяльності підприємства МПП "Монтажник"

11. Фінансова санація та стабілізація діяльності підприємства

12. Діагностика фінансового стану підприємства (Диагностика финансового состояния предприятия, на примере ООО "Рако-принт")

13. Іпотечне кредитування як механізм залучення фінансових ресурсів для підприємницької діяльності

14. Попередній фінансовий аналіз підприємства

15. Аналіз господарської діяльності торгівельного підприємства ТОВ "Албо"

16. Аналіз фінансових показників та зовнішньоекономічної діяльності ВАТ "Алчевський металургійний комбінат"

Диванчик раскладной "Кошечка".
Диван "Кошечка" - красивый, функциональный, надежный детский диван. Он способен украсить детскую комнату и может использоваться
2791 руб
Раздел: Прочие
Карандаши цветные "Triocolor", 24 цвета.
Трехгранная эргономичная форма корпуса. Яркие, насыщенные цвета, линии мягко ложатся на бумагу. Грифель устойчив к механическим
337 руб
Раздел: 13-24 цвета
Игра "Удержи юлу".
Хотите, чтобы Ваш ребенок рос ловким, активным и внимательным? Игра "Удержи юлу" поможет ему быстро развить все эти навыки! • В
580 руб
Раздел: Игры на ловкость

17. Аналіз діяльності підприємства ТМ "Фанні"

18. Аналіз фінансових ресурсів підприємства

19. Аналіз фінансового стану підприємства

20. Аналіз фінансового стану підприємства

21. Аналіз фінансового стану підприємства (на матеріалах ЗАТ "АТБ Групп")

22. Аналіз фінансового стану підприємства на прикладі ВАТ "Галактон"
23. Аналіз фінансового стану сільськогосподарського підприємства ООО "Степове"
24. Розробка фінансового плану будівельного підприємства на основі аналізу його фінансового стану

25. Фінансова стійкість в економічній діагностиці сучасного підприємства

26. Фінансовий аналіз становища підприємства в умовах ТОВ "ТПО "Аріста" в 2006 році"

27. Аналіз діяльності підприємства

28. Аналіз зовнішньоекономічної діяльності приватного підприємства ПП "Промен"

29. Аналіз фінансово-господарської діяльності ВАТ "Малинський хлібозавод"

30. Аналіз фінансового стану комунального підприємства "Чернігівське тролейбусне управління"

31. Аналіз фінансового стану підприємства (на прикладі АТЗТ "Мукачівська лижна фабрика "ТИСА")

32. Аналіз фінансового стану підприємства та оцінка інвестиційного проекту

Подставка для колец "Кошка", 12 см.
Регулярно удалять пыль сухой, мягкой тканью. Материал: металл (сплав цинка с покрытием золотой краской), стекло. Высота: 12 см. Товар не
365 руб
Раздел: Подставки для украшений
Ручка перьевая "Velvet Prestige", синяя, 0,8 мм, корпус хром/золото.
Перьевая ручка "Velvet Prestige". Цвет корпуса: хром/золото. Материал корпуса: металл. Материал пера: иридий. Пишущий узел: 0,8 мм.
404 руб
Раздел: Металлические ручки
Накидка Ritmix RAO-1317.
Материал: ПВХ. Размеры: 82 x 50 см. Варианты исполнения по цвету: прозрачный.
303 руб
Раздел: Прочее

33. Фінансово–господарська діяльність електродепо "Оболонь" комунального підприємства "Київський метрополітен" як структурного безбалансового підрозділу

34. Фінансовий механізм зовнішньоекономічної діяльності

35. Планування діяльності підприємства

36. Інтегральна ефективність діяльності підприємства

37. Облік і аналіз фінансових результатів

38. Теоретичні основи фінансового управління діяльності комерційних банків
39. Дослідження організаційно-економічного стану діяльності підприємства на зовнішніх ринках на прикладі відкритого акціонерного товариства "Міжнародний комерційний банк"
40. Вплив дебіторської заборгованості на фінансовий стан підприємства

41. Контроль і ревізія фінансово-господарської діяльності бюджетних установ

42. Методологія й організація обліку і аналізу діяльності юридичної особи та її дочірніх підприємств як єдиної економічної одиниці

43. Собівартість продукції - важливий показник діяльності підприємства

44. Фінансовий аналіз руху грошових коштів на підприємстві ТОВ "Автополюс"

45. Загальна характеристика фінансової основи організації діяльності місцевих рад

46. Правові засади фінансової діяльності держави

47. Бізнес–планування зовнішньоекономічної діяльності підприємства

48. Розробка стратегії підвищення ефективності експортної діяльності підприємства

Ракета с мыльными пузырями и помпой "Баббл".
Дети всех возрастов и даже взрослые обожают мыльные пузыри. Но стандартным флаконом с мыльным раствором уже никого не удивишь. А как
643 руб
Раздел: С выдувателями, на батарейках
Тележка "Supermarket" №1.
Продуктовая тележка для игры в магазин, с помощью которой просто отлично осуществлять покупки в "собственном" супермаркете.
529 руб
Раздел: Магазины, супермаркеты
Папка для акварели "Балет", 20 листов, А2.
Папка для акварели. Обложка - мелованный картон с клапанами. Блок - рисовальная бумага чистоцеллюлозная. Формат: A2. Плотность: 200
350 руб
Раздел: Папки для акварелей, рисования

49. Безпека діяльності підприємства

50. Основи організації виробництва і виробничої діяльності підприємства

51. Планування бюджету фірми й операційний аналіз її діяльності

52. Стратегія управління персоналом суб’єкту зовнішньоекономічної діяльності (на базі матеріалів зовнішньоекономічної діяльності приватного підприємства ПП "Промен")

53. Організаційно-економічне обґрунтування діяльності підприємства з виробництва макаронних виробів

54. Адаптація світового досвіду до умов діяльності фінансових посередників України (в аспекті діяльності інвестиційних фондів)
55. Аналіз фінансової ситуації на підприємстві
56. Непрямі податки та їх вплив на фінансово-господарську діяльність підприємств

57. Нормування оборотних засобів та їх вплив на фінансовий стан підприємства

58. Особливості системи оподаткування ВАТ "Острозький молокозавод" та її вплив на фінансові результати підприємства

59. Оцінка фінансового стану підприємства

60. Планування діяльності підприємства

61. Розвиток фінансових ресурсів підприємства

62. Розрахунок й оцінка фінансової стійкості підприємства

63. Управління фінансовою санацією підприємства

64. Фінансова підтримка інноваційної діяльності

Ящик, 50 литров, 530x370x300 мм.
Ящик для хранения сэкономит место и поможет поддерживать идеальный порядок. Ящик без колес. Материал: пластик. Цвет: прозрачный. Объем: 50
640 руб
Раздел: Более 10 литров
Кружка "Пистолет", черная, с позолоченной ручкой.
Кружка для решительных мужчин и смелых женщин. Оригинальный дизайн позолоченной ручки, имитирующей рукоять пистолета, делает эту вещицу
629 руб
Раздел: Кружки
Пистолет с мыльными пузырями "Batman", 45 мл (свет, звук).
Что может быть веселее, чем устроить мыльное шоу с пузырями или мыльные перестрелки, обстреливая своих соперников каскадом маленьких
371 руб
Раздел: С выдувателями, на батарейках

65. Фінансове планування на підприємстві та контроль за фінансово-господарською діяльністю

66. Фінансовий стан підприємства

67. Фінансовий стан підприємства та шляхи його поліпшення

68. Аналіз діяльності фірми "Галактика"

69. Аналіз інноваційної діяльності підприємств України за період 2002-2008 рр

70. Організація та напрями підвищення ефективності зовнішньоекономічної діяльності підприємства
71. Підвищення економічної ефективності використання основних фондів операційної діяльності підприємства
72. Розрахунок основних економічних показників діяльності підприємства

73. Теоретичні аспекти ефективності діяльності підприємства

74. Фінансова санація підприємства

75. Фінансова стратегія підприємства

76. Фінансовий потенціал як складова економічного потенціалу підприємства

77. Економіко-статистичний аналіз і шляхи підвищення рентабельності фінансових результатів на прикладі ВАТ "Племінний завод "Біловодський" Луганської області

78. Економічне моделювання у прогнозуванні показників фінансової звітності підприємства (на матеріалах ВАТ "Дніпропетровськгаз")

79. Стратегічне планування діяльності фірми Квіт в умовах ринкових відносин

80. Суть комерційної діяльності на підприємстві

Складная силиконовая вставка для горшка Potette Plus, голубая.
В дополнении к основной вставке для горшка Potette Plus производитель выпустил новую складную модель. Её главное отличие в значительном
924 руб
Раздел: Прочие
Чернильный картридж Parker для перьевой ручки. Темно-синий (5 штук).
Для использования в перьевых ручках Паркер. Чернила темно-синего цвета.
309 руб
Раздел: Стержни для ручек
Таз со стиральной доской.
Универсальный таз со встроенной рельефной поверхностью для ручной стирки. Таз изготовлен из высококачественного полипропилена,
451 руб
Раздел: Более 10 литров

81. Основні напрямки фінансового аналізу

82. Фінанси підприємства контрольна

83. Інноваційна діяльність підприємства

84. Економічна сутність санації підприємств класична модель фінансової санації

85. Планування діяльності підприємств

86. Розрахунок стратегій діяльності автотранспортних підприємств
87. Аналіз діяльності комерційного банку
88. Облік, контроль та аналіз формування прибутку підприємства та розрахунок з бюджетом його оподаткуванн

89. Аналіз фільму Д. Кронеберга "Відеодром"

90. Морально-етичні аспекти підприємницької діяльності

91. Процес підприємницької діяльності ВАТ "Райффайзен Банк Аваль"

92. Аналіз діяльності банку ВАТ "Райффайзен Банк Аваль"

93. Аналіз діяльності Приватбанку

94. Аналіз ефективності і активності фінансових операцій ВАТ "Міжнародний комерційний банк"

95. Аналіз та визначення напрямків покращення фінансової надійності страхових компаній

96. Ефективність постачальницько-збутової діяльності сільськогосподарських підприємств

Набор ручек гелевых с блестками "Debut", 24 цвета.
Набор ручек гелевых с блестками. В наборе: 24 цвета. Характеристики: - пулевидный пишущий узел 0,8 мм; - корпус пластиковый цветной; -
423 руб
Раздел: Цветные
Глобус Зоогеографический, диаметр 250 мм.
Диаметр: 250 мм. Масштаб: 1:50 млн. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: черный. Цвет дуги может отличаться от представленного на фото.
552 руб
Раздел: Глобусы
Фоторамка на 4 фотографии С34-016 "Alparaisa", 44x32,5 см (белый).
Размеры рамки: 44x32,5х1,5 cм. Размеры фото: - 10х15 см, 1 штука, - 10х10 см, 2 штуки, - 13х18 см, 1 штука. Фоторамка-коллаж для 4-х
388 руб
Раздел: Мультирамки

97. Аналіз господарської діяльності ДП "Коростенський ЛГ"

98. Облік аналіз та аудит розрахунків із засновниками підприємства

99. Удосконалення обліку аналізу і контролю в системі управління витратами торгового підприємства

100. Аналіз та аудит фінансового стану


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.